PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Janka Schreiberová Baltík - programovanie na základnej škole (úroveň začiatočník) 14 202
Viac ako peniaze 25
Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15
Tabuľkový procesor MS Excel pre pokročilých 7
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2.stupni ZŠ a na SŠ 116
RNDr. Daniela Maráková Netradičné metódy vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na Zš a SŠ 15 132
Rigorózna skúška 60
Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky 15
Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7
Viac ako peniaze 25
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojovb a metódy ich hodnotenia 10
Ing. Jarmila Bohovicová Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6 149
Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 37
Excel v praxi 8
Výchovný poradca 47
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl 14
Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Mgr. Bohumil Čechvala Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15 36
Tvorba periodík a tlačovín 7
Využívanie digitálnej kompetencie na podporu procesu učenia sa 14
Mgr. Alexandra Faboková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14 84
Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Využitie lliterárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Mgr. Monika Gahérová E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14 153
Tabuľkový procesor MS Excel pre pokročilých 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl 14
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej praxi 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z ruského jazyka 60
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Miriam Hanzlíková Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 196
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Mgr. Gabriela Hercegová Mediálna výchova v školskej praxi 21 50
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Informatická výchova pre primárne vzdelávanie v rámci nových dokumentov 8
Využívanie IKT na prvom stupni základných škôl 11
Mgr. Miroslava Jacolová Využívanie IKT na prvom stupni základných škôl 11 187
Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Lenka Janegová Digitalizácia učebných materiálov 15 40
Dieťa a hudba - pohyb a hra 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Monika Muľová Využitie myšlienkových máp v pedagogickej praxi 8 56
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 7
Využívanie IKT na druhom stupni základných škôl 11
Mgr. Denisa Schindlerová Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 81
Využívanie IKT na prvom stupni základných škôl 11
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Jana Ščepková Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11 36
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25
Mária Ščepková Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25 36
Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11
Mgr. Renáta Trpíšková Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 82
Autointegračný výcvik 6
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 10
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Zuzana Vienerová Kariérový poradca - učiteľ 35 105
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Výchovný poradca 47
Mgr. Veronika Zemková Tvorba periodík a tlačovín 7 63
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Metódy čítania Biblie s porozumením 12
Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej praxi 8
Využívanie digitálnej kompetencie na podporu procesu učenia sa 14
Mgr. Monika Augustínová Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 10
Lenka Masárová Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovana 15 30
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Slavomíra Štefániková Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 60
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovana 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Rozvoj grafomotorických zručností prostredníctvom výtvarných 8


© aScAgenda 2019.0.1155 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.03.2019