PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Janka Schreiberová Baltík - programovanie na základnej škole (úroveň začiatočník) 14 202
Tabuľkový procesor MS Excel pre pokročilých 7
Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2.stupni ZŠ a na SŠ 116
Viac ako peniaze 25
Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
RNDr. Daniela Maráková Netradičné metódy vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na Zš a SŠ 15 132
Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojovb a metódy ich hodnotenia 10
Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky 15
Viac ako peniaze 25
Rigorózna skúška 60
Mgr. Ján Blšták Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 30
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Ing. Jarmila Bohovicová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl 14 149
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Excel v praxi 8
Výchovný poradca 47
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 37
Mgr. Bohumil Čechvala Tvorba periodík a tlačovín 7 36
Využívanie digitálnej kompetencie na podporu procesu učenia sa 14
Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15
Mgr. Alexandra Faboková Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 84
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Využitie lliterárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10
Mgr. Monika Gahérová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 153
Tabuľkový procesor MS Excel pre pokročilých 7
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej praxi 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl 14
Základná obsluha počítača 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z ruského jazyka 60
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Mgr. Miriam Hanzlíková Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7 196
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 10
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Mgr. Gabriela Hercegová Informatická výchova pre primárne vzdelávanie v rámci nových dokumentov 8 50
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Využívanie IKT na prvom stupni základných škôl 11
Mediálna výchova v školskej praxi 21
Mgr. Miroslava Jacolová Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 197
Využívanie IKT na prvom stupni základných škôl 11
Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Lenka Janegová Digitalizácia učebných materiálov 15 40
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Dieťa a hudba - pohyb a hra 10
Mgr. Monika Muľová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 56
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej praxi 8
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 7
Využívanie IKT na druhom stupni základných škôl 11
Mgr. Zuzana Piaterová Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25 40
Podpora kritického myslenia 15
Mgr. Denisa Schindlerová Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 81
Využívanie IKT na prvom stupni základných škôl 11
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Jana Ščepková Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11 36
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25
Mária Ščepková Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11 36
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25
Mgr. Renáta Trpíšková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 82
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Autointegračný výcvik 6
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 10
Mgr. Zuzana Vienerová Kariérový poradca - učiteľ 35 105
Výchovný poradca 47
Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Mgr. Veronika Zemková Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 73
Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7
Využívanie digitálnej kompetencie na podporu procesu učenia sa 14
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Metódy čítania Biblie s porozumením 12
Tvorba periodík a tlačovín 7
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej praxi 8
Mgr. Monika Augustínová Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 10
Lenka Masárová Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovana 15 30
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Slavomíra Štefániková Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 60
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Rozvoj grafomotorických zručností prostredníctvom výtvarných 8
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovana 15


© aScAgenda 2019.0.1165 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.05.2019