• Literárno-historická exkurzia "Ako sa rodila slovenčina?"

      28. 9. 2023

      Dňa 27.9.2023 sme sa so žiakmi 8. a 9. ročníka vybrali na exkurziu s názvom Ako sa rodila slovenčina?. Exkurzia bola organizovaná z príležitosti 180. výročia vzniku nášho spisovného jazyka. Deň pred samotnou kodifikáciou spisovnej slovenčiny sa Štúr, Hurban a Hodža stretli s kňazom Jánom Hollým na fare na Dobrej Vode, aby si vypýtali súhlas a požehnanie na uskutočnenie tohto diela. Ján Hollý, staručký kňaz v tom čase, im svoj súhlas dal, a tak sa 17.7.1843 uskutočnila samotná kodifikácia slovenčiny na fare Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom. Obe spomenuté miesta sme preto navštívili, aby sme si pripomenuli slávnosť vzniku našej krásnej, ľubozvučnej slovenčiny.
      Exkurziu zorganizovali Mgr. Zemková a Mgr. Faboková a zúčastnili sa jej žiaci 8. a 9. ročníka.

     • Záujmové krúžky v šk. roku 2023/24

      27. 9. 2023

      Po prijatí a uplatnení vzdelávacích poukazov podpísaných rodičmi v záujmových krúžkoch popisuejme stav v záujmovom vzdelávaní na tento šk. rok nasledovne: V ponuke bolo 11 krúžkov, z toho krúžok paličkovania sa neotvorí pre nízky počet záujemcov. Bolo vydaných 237 vzdelávacích poukazov našim žiakom, bolo prijatých a v krúžkoch uplatnených 168 vzdelávacích poukazov. V tomto šk. roku bude na škole pracovať 10 záujmových krúžkov: 1. st. - krúžok mentálnej aritmetiky, športovo-pohybový krúžok, umelecký krúžok 1, krúžok doučovania; 2. st. - futbalový krúžok, strelecký krúžok, umelecký krúžok 2, robotický krúžok, Mladý ekovedec, Príprava na testovanie deviatakov, krúžok doučovania. Krúžky začnú svoju činnosť a prvé stretnutie v tomto alebo v nasledujúcom týždni.

     • Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu

      27. 9. 2023

      Slnečné lúče a teplé počasie vylákali prvostupniarov 22. 9. 2023 von, aby si zmerali sily v cezpoľnom behu. Pre prvákov a druhákov bola pripravená menej náročná, no dostatočne dlhá trať, tretiaci a štvrtáci to mali o niečo ťažšie. Počas behu museli všetci prekonávať nerovnosti terénu, schody, kopčeky. Aby to zvládli, museli sa pred behom riadne rozcvičiť. No a potom to prišlo...postupne sa na štartovú čiaru postavili chlapci 3. a 4. ročníka, po nich nasledovali dievčatá. Po ich vzore sa rozbehli aj chlapci a potom aj dievčatá z 1. a 2. ročníka. S nástrahami trate si všetci poradili a šťastlivo dobehli do cieľa. Samozrejme, že na prvých miestach mohli byť len tí najrýchlejší. Za svoj výkon si zaslúžili diplom, sladkosť aj malú odmenu. No po behu určite všetkých hrial dobrý pocit, že to zvládli a urobili niečo pre svoje zdravie.

     • Rada školy - 1. zasadnutie

      27. 9. 2023

      Vo štvrtok 21. 9. 2023 sa konalo o 16.00 hod. prvé stretnutie Rady školy v tomto šk. roku. Prítomná bola i p. riaditeľka školy. Rada školy prerokovala Správu školy o VVČ za minulý šk. rok, aktualizovaný Školský vzdelávací program, školské poriadky ZŠ a MŠ, počty detí a žiakov na tento šk. rok, materiálno-technické a personálne zabezpečenie školy na tento šk. rok.

     • Prvé stretnutie rodičovského združenia

      27. 9. 2023

      V pondelok 18.9.2023 mal naši učitelia najskôr pracovnú poradu, po nej od 16.00 prebehli prvé triedne schôdzky rodičovského združenia, na ktorých boli rodičia oboznámení s aktuálnym šk. poriadkom a systémom hodnotenia žiakov, zvolili si svojich triednych dôverníkov, boli informovaní o hospodárení RZ v minulom šk. roku. Po schôdzkach sa o 17.00 konala Rada rodičov tvorená triednymi dôverníkmi. Predsedníčka RZ Ing. Barbora Gonová privítala nových členov. Debatovalo sa o aktivitách RZ pre tento šk. rok, o financiách, ktoré sú k dispozícii, o 2 % dane. Rodičia jednohlasne odsúhlasili, že budú organizovať Fašiangový školský ples (termín 27. január 2024), aby trošku doplnili kasu RZ. Na Rade rodičov bola prítomná aj p. riaditeľka školy, ktorá požiadala rodičov o pomoc pri organizovaní osláv ZŠ a MŠ (60. a 40. výročia vzniku) na jar 2024.

     • Oznam pre rodičov 1. st.

      20. 9. 2023

      Vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že nám bol hlásený výskyt vší v 2.A triede. Prosíme všetkých rodičov (nielen v 2.A), aby prekontrolovali deťom vlásky a v prípade výskytu ponechali dieťa doma a spravili potrebné opatrenia. Návrat do školy - len s lekárskym potvrdením, že je to v poriadku.

     • Oznam pre rodičov k RZ

      13. 9. 2023

      Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na prvé triedne schôdzky rodičovského združenia v tomto šk. roku. Prebehnú v pondelok
      18. septembra 2023 o 16.00 hod.
      v kmeňových triedach Vašich detí. Vaša účasť je nutná, budete oboznámení s mnohými dokumentami a informáciami k novému šk. roku. Prosíme, aby ste prišli načas. Po triednych schôdzkach prebehne v školskej knižnici prvé stretnutie Rady rodičov, na ktorom sa zúčastnia triedni dôverníci zvolení za jednotlivé triedy.

  • Anketa k stravovaniu v našej školskej jedálni

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Projekty

   • Od 1.9.2023 realizujeme na našej škole projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov ZŠ 3". V rámci neho pracuje na škole 4-členný inkluzívny tím. Bližšie informácie nájdete na podstránke projektu  a na stránke https://nivam.sk/np-pop3/


  • Ako kontaktovať
   našich pedagógov?

   1. cez správu v Edupage

   2. cez pracovné maily - viď zoznam:
   Maily_PgZ_2023_24.pdf

    


    

  • Zvonenia

   Nedeľa 1. 10. 2023
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com