PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Janka Schreiberová Baltík - programovanie na základnej škole (úroveň začiatočník) 14 202
Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2.stupni ZŠ a na SŠ 116
Viac ako peniaze 25
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15
Tabuľkový procesor MS Excel pre pokročilých 7
RNDr. Daniela Maráková Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojovb a metódy ich hodnotenia 10 160
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov 13
Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7
Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky 15
Viac ako peniaze 25
Rigorózna skúška 60
Netradičné metódy vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na Zš a SŠ 15
Ing. Jarmila Bohovicová Výchovný poradca 47 149
Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 37
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
Excel v praxi 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl 14
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Mgr. Bohumil Čechvala Využívanie digitálnej kompetencie na podporu procesu učenia sa 14 36
Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15
Tvorba periodík a tlačovín 7
Mgr. Alexandra Faboková Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 84
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využitie lliterárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 15
Slavka Fogašová Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25 40
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia 0
Školský manažment v materskej škole 15
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania 0
Mgr. Monika Gahérová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 153
Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z ruského jazyka 60
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor MS Excel pre pokročilých 7
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej praxi 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl 14
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Miriam Hanzlíková Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 196
Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Mgr. Gabriela Hercegová Mediálna výchova v školskej praxi 21 63
Informatická výchova pre primárne vzdelávanie v rámci nových dokumentov 8
Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov 13
Využívanie IKT na prvom stupni základných škôl 11
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Miroslava Jacolová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 197
Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Využívanie IKT na prvom stupni základných škôl 11
Lenka Janegová Dieťa a hudba - pohyb a hra 10 46
Digitalizácia učebných materiálov 15
Dopravné prostriedky, Kolobeh života 6
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Monika Muľová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 56
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej praxi 8
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Využívanie IKT na druhom stupni základných škôl 11
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 7
Mgr. Denisa Schindlerová Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov 13 94
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Využívanie IKT na prvom stupni základných škôl 11
Jana Ščepková Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11 36
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25
Mária Ščepková Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25 36
Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11
Mgr. Renáta Trpíšková Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 10 82
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Autointegračný výcvik 6
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Zuzana Vienerová Výchovný poradca 47 105
Kariérový poradca - učiteľ 35
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Mgr. Veronika Zemková Tvorba periodík a tlačovín 7 101
Metódy čítania Biblie s porozumením 12
Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov 13
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej praxi 8
Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7
Využívanie digitálnej kompetencie na podporu procesu učenia sa 14
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Mgr. Monika Augustínová Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 10
Mgr. Lucia Podhradská Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom proceses 10 51
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Problematika šikanovania v školskom prostredí 10
Dieťa a žiak s autizmom v pedagogickej praxi 8
Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov 13
Slavomíra Štefániková Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovana 15 60
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Rozvoj grafomotorických zručností prostredníctvom výtvarných 8


© aScAgenda 2020.0.1187 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.09.2019