PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Janka Schreiberová Baltík - programovanie na základnej škole (úroveň začiatočník) 14 202
Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tabuľkový procesor MS Excel pre pokročilých 7
Viac ako peniaze 25
Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2.stupni ZŠ a na SŠ 116
RNDr. Daniela Maráková Netradičné metódy vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na Zš a SŠ 15 160
Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov 13
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7
Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky 15
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojovb a metódy ich hodnotenia 10
Viac ako peniaze 25
Rigorózna skúška 60
Ing. Jarmila Bohovicová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl 14 149
Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 37
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Excel v praxi 8
Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
Výchovný poradca 47
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Mgr. Bohumil Čechvala Využívanie digitálnej kompetencie na podporu procesu učenia sa 14 36
Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15
Tvorba periodík a tlačovín 7
Mgr. Alexandra Faboková Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 15 84
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Využitie lliterárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Slavka Fogašová Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania 0 40
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia 0
Školský manažment v materskej škole 15
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25
Mgr. Monika Gahérová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl 14 153
Tabuľkový procesor MS Excel pre pokročilých 7
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z ruského jazyka 60
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Základná obsluha počítača 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej praxi 8
Mgr. Miriam Hanzlíková Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 196
Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Mgr. Gabriela Hercegová Informatická výchova pre primárne vzdelávanie v rámci nových dokumentov 8 33
Využívanie IKT na prvom stupni základných škôl 11
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 1
Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov 13
Mgr. Miroslava Jacolová Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7 197
Využívanie IKT na prvom stupni základných škôl 11
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Lenka Janegová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 46
Dieťa a hudba - pohyb a hra 10
Digitalizácia učebných materiálov 15
Dopravné prostriedky, Kolobeh života 6
Mgr. Monika Muľová Využívanie IKT na druhom stupni základných škôl 11 56
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 7
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej praxi 8
Mgr. Denisa Schindlerová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 64
Využívanie IKT v práci učiteľa 10
Využívanie IKT na prvom stupni základných škôl 11
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 0
Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov 13
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Mária Ščepková Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25 36
Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11
Mgr. Renáta Trpíšková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 82
Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Autointegračný výcvik 6
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Zuzana Vienerová Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8 105
Kariérový poradca - učiteľ 35
Výchovný poradca 47
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Mgr. Veronika Zemková Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 101
Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov 13
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Metódy čítania Biblie s porozumením 12
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej praxi 8
Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7
Tvorba periodík a tlačovín 7
Využívanie digitálnej kompetencie na podporu procesu učenia sa 14
Mgr. Monika Augustínová Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 10
Mgr. Lucia Podhradská Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov 13 51
Dieťa a žiak s autizmom v pedagogickej praxi 8
Problematika šikanovania v školskom prostredí 10
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom proceses 10
Slavomíra Štefániková Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 60
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovana 15
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Rozvoj grafomotorických zručností prostredníctvom výtvarných 8
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12


© aScAgenda 2022.0.1305 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.10.2021