• Povinnosť rodičov nahlasovať vykonanie AG samotestu

     • Vážení rodičia! V minulom týždni sme rozdali za 189 žiakov našej školy AG samotesty. Apelujeme na všetkých rodičov žiakov, ktorí obdržali antigénové samotesty na domáce použitie, aby školu bezodkladne informovali o pravidelnom vykonávaní samotestovania. Tento záväzok ste na seba prebrali podpisom preberacieho protokolu pri preberaní samotestov, v ktorom ste sa zaviazali, že testovanie budete vykonávať v pravidelných intervaloch a o každom vykonaní samotestovania budete pravidelne informovať školu. Žiadame Vás teda vykonávať testy v pravidelných intervaloch (aspoň raz za týždeň, ministerstvo navrhovalo 2x týždenne - v pondelok a štvrtok) a o výsledku testu nás informovať. Počty vykonaných samotestov sme povinní týždenne hlásiť. Pokiaľ si nebudete túto povinnosť plniť, ďalšie samotesty našej škole nebudú dodané. Prosíme oznamovať to jedným z dvoch spôsobov: 1. cez Edupage aplikáciu (časť Žiadosti/Vyhlásenia - Domáci AG test - oznámenie o použití) alebo 2. na mail zspodolie@gmail.com. 

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na ONLINE rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 20. 9. 2021 o 17.00 hod.  v prostredí MS Teams v tíme, ktorý určí triedny učiteľ Vášho dieťaťa. Prosíme Vás, aby ste si do pondelka vyskúšali, či sa Vaše dieťa vie prihlásiť cez svoje prihlasovacie údaje do MS Teams na svojom počítači, tablete, či mobile. V prípade, že máte s prihlasovaním problém, kontaktujte triedneho učiteľa. Triedne schôdzky realizujeme online formou z dôvodu, aby sme do školského prostredia púšťali čo najmenej návštevníkov a len v nutných prípadoch kvôli bezpečnému prostrediu v škole. 

     • Ukončenie charitatívnej zbierky školských pomôcok

     • Na našej škole prebiehala od 6. 9. 2021 do 15. 9. 2021 charitatívna zbierka školských pomôcok. Zbierku organizuje každoročne Slovenská katolícka charita. Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí prispeli do zbierky. Škatuľa pri zborovni sa behom 7 dní celkom pekne naplnila, pozrite foto. Poďakovanie patrí aj p.uč. Zemkovej, ktorá školské pomôcky za našu školu odovzdá charite v Piešťanoch. 

      FOTOALBUM

     • Vyzdvihnutie AG testov

     • Vážení rodičia!
      Včera som bola vyzdvihnúť antigénové samotesty pre 189 detí z 225 detí našej školy. Poobede sme ich s inkluzívnym tímom pobalili po 5 kusov do sáčikov. Testy sú nachystané na výdaj. Prevziať si ich musí len zákonný zástupca, pretože je potrebné podpísať preberací protokol. Výdaj testov - štvrtok 9.9., piatok 10.9. od 7.00 do 17.00 hod. - len tí rodičia, ktorí vyjadrili cez edupage, mail alebo telefonicky záujem o tieto testy. 
      Keďže za použitie je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu treba škole potvrdzovať prostredníctvom edupage, emailuna zspodolie@gmail.com alebo sms na 0911961480. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.Pri odovzdávaní takto naplneného vrecúška so samotestami je potrebné, aby rodič podpísal preberací protokol, v ktorom sa zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka. Ak ich rodič nevyužije, treba ich vrátiť škole. Tu sa nachádza postup samotestovania, ktorý rodič obdrží aj v tlačovej podobe pri prebraní testu: samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      RNDr. Janka Schreiberová

     • Kloktacie a AG testy

     • V piatok 3.9.2021 sme organizovali na škole testovanie žiakov kloktacími testami. V pondelok 6.9. kloktali ráno ešte žiaci, ktorí v piatok chýbali, ledva sme to stihli, už aj klopal kuriér na dvere a testy odviezol. Výsledky testov sa dozvie rodič do štvrtka 9.9.2021 prostredníctvom mailu alebo SMS.
      V pondelok 6.9.2021 sme taktiež dostali informáciu, že v stredu si môžeme vyzdvihnúť v Trenčíne objednané antigénové samotesty. Keďže záujem rodičov o samotesty 5-násobne prekročil záujem o testovanie počas minulého roka, budeme distribuovať len 5 ks samotestov na žiaka. Pri odovzdávaní vrecúška so samotestami je potrebné, aby rodič podpísal preberací protokol, v ktorom sa zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka. Kópiu prednej strany preberacieho protokolu škola odovzdá rodičovi, podpísanú zadnú časť archivuje škola do konca školského roka. Pre samotesty si musia prísť do školy rodičia, nemôžeme ich dať žiakom. Vydávať ich budeme od štvrtka 9. 9. 2021 od 7.00 do 17.00 hod.  Ak Vám čas nevyhovuje, dohodnite si iný termín na tel. 0902886370.

     • Otvorenie šk. roka 2021/22

     • Vo štvrtok 2.9.2021 sa aj brány našej školy otvorili, aby privítali všetkých žiakov, ktorí budú navštevovať v šk. roku 2021/22 ZŠ s MŠ Podolie. Spolu ich bude 225. Starať sa bude o nich 18 učiteľov ZŠ, inkluzívny tím zložený zo školského špeciálneho pedagóga a 4 asistentov učiteľa, 6 prevádzkových zamestnancov. V ŠKD budú pôsobiť 2 vychovávatelia. MŠ bude navštevovať 43 detí a starať sa budú o ne 4 učiteľky MŠ a 2 prevádzkové zamestnankyne. O naše hladné krky sa postarajú p. vedúca jedálne spolu s 3 kuchárkami.

      Vzhľadom na protipandemické opatrenia sme šk. rok otvárali poskromnejšie. Žiaci 2. - 9. ročníka ako aj deti MŠ išli priamo do svojich tried. Prváčikovia so svojimi rodičmi sa sústredili v telocvični, kde ich po slávnostnej hymne privítala p. riaditeľka s p. starostom ako aj triedne pani učiteľky. Prváci boli obdarovaní od obce balíčkami s knihou, omaľovánkou a farbičkami, rodičia sa zapísali do pamätnej knihy obce. Po slávnosti v telocvični rodičia ostali vypisovať tlačivá a prváci sa išli pozrieť so svojimi p. učiteľkami do svojich tried 1.A a 1.B, kde ich už čakali šlabikáre, nové zošity a malé darčeky od p. učiteliek.

      FOTOALBUM

     • ZUŠ Čachtice oznamuje...

     • Milí žiaci! Základná umelecká škola Čachtice oznamuje žiakom, ktorí chcú pokračovať alebo sa prihlásiť na hudobný odbor, aby prišli do triedy ZUŠ, ktorá sa nachádza v budove MŠ Podolie (zozadu od štadióna) prihlásiť sa dňa  2. 9. 2021 od 9,00 hod.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj na tel. čísle 032/7787 134.

     • Informácie k otvoreniu šk. roka 2021/22

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

      Vedenie Základnej školy s materskou školou Podolie Vám oznamuje, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8:00 hod.

      • Rodičia a žiaci 1. ročníka sa zhromaždia v telocvični základnej školy.
      • Žiaci 2. - 9. ročníka prídu priamo do svojich tried. Nie je potrebné priniesť si v prvý deň prezúvky.
      • Deti materskej školy privedú rodičia do 8.00 hod. do tried materskej školy (priniesť pyžamko, papučky).
      • V celom areáli školy je potrebné mať prekryté horné cesty dýchacie rúškom (platí pre žiakov aj rodičov).
      • V prvý deň nástupu je potrebné, aby žiaci prišli s vyplneným tlačivom Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf. Tlačivo môže rodič vyplniť aj elektronicky cez svoje edupage konto. Ak nemáte možnosť vytlačiť si tlačivo, papierovú verziu tlačiva si môžete prísť prevziať aj do školy 30. alebo 31.8. od 7.00 hod. do 15.00 hod. Vysoko odporúčame všetkým rodičom, aby si nainštalovali edupage aplikáciu do mobilov, zjednoduší sa nám tak v priebehu roka vypĺňanie rôznych tlačív (ale nielen to...)
      • Do vnútorných priestorov ZŠ, ŠKD a ŠJ vstupujú len žiaci a zamestnanci. Rodičia a návštevníci školy, ktorí potrebujú vstúpiť do priestorov školy, vypisujú pri vstupe tlačivo Pisomne_vyhlasenie_navstevnika_o_bezpriznakovosti.pdf
     • Ako a kedy budeme testovať žiakov kloktacími testami

     • Milí rodičia!

      V piatok 27.8.2021 sme obdržali informácie, ako treba postupovať pri realizácii testovania detí kloktacími testami.

      Organizácia testovania kloktacími testami na našej škole bude nasledovná:

      • testovanie zrealizujeme v piatok 3.9.2021 počas vyučovania podľa nasledovného rozpisu:
       7.50 - 8.10 ... 1.A, 1.B
       8.15 - 8.35 ... 2.A
       8.40 - 9.00 ... 3.A
       9.05 - 9.25 ... 4.A
       9.30 - 9.50 ... 5.A, 5.B
       9.55 - 10.15 ... 6.A, 6.B
       10.20 - 10.40 ... 7.A
       10.45 - 11.05 ... 8.A
       11.10 - 11.30 ... 9.A
      • je potrebné, aby dieťa 1 hodinu pred testovaním nejedlo, nepilo, neumývalo si zuby
      • všetky potrebné informácie, ako aj inštruktážne video, ako budeme pri testovaní postupovať, nájdete na webstránke: https://testujemeskoly.sk/ a taktiež v tomto informačnom letáku:Informacny_list_k_testovaniu_ziakov_na_skolach_-_pre_rodicov.pdf

      • škola bude spracúvať podklady cez Edupage, od dieťaťa bude zisťovať aj informáciu, či bolo dieťa posledných 6 mesiacov pozitívne na COVID-19

      • v piatok 3.9., keď sa dieťa vráti zo školy domov, pýtajte od neho kartičku s 8-miestnym kódom testu a starostlivo si ju uschovajte

      • škola bude vzorky testov odovzdávať v pondelok 6.9.2021

      • v prípade, že Vaše dieťa nebude v piatok 3.9. v škole, vieme ho ešte otestovať v pondelok ráno

      • výsledok testovania dostane rodič najneskôr 9.9.2021 do 17.30 hod. do mailovej schránky a ako SMS na mobil (ak ste menili číslo mobilu alebo mailovú adresu, prosíme o urýchlené zaslanie aktuálnych kontaktných údajov).

      Veríme, že to spolu zvládneme a aj týmto spôsobom zabezpečíme bezpečnejšie prostredie v našej škole.

     • Výsledky prihlasovania na testy

     • Vážení rodičia!

      Ďakujeme Vám za súčinnosť. Mnohí ste reagovali hneď a sme radi, že sledujete web stránku školy alebo Edupage aplikáciu aj cez prázdniny. Ktorí rodičia nereagovali na prihlasovanie na testy, tých kontaktovali triedni učitelia telefonicky. Niektorých rodičov sme nedokázali skontaktovať. Dnes 26.8.2021 p. riaditeľka školy objednala nasledovné počty testov:

      • 189 antigénov samotestov (z 223 žiakov)
      • 109 kloktacích testov

      Ako bude testovanie prebiehať, budete podrobne informovaní, akonáhle budeme mať testy na škole.

     • Prihlasovanie na kloktacie testy a samotestovacie AG testy

     • Vážení rodičia!

      Prosím o prečítanie nasledovných pokynov a rýchlu reakciu - najneskôr do 26.8.2021 do 6.00 hod.

      1. Na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (1.-9. ročníka), ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné. Cez Edupage aplikáciu  v časti Prihlasovanie alebo po prihlásení sa na školský web v časti Prihlasovanie alebo mailom na adresu zspodolie@gmail.com vyjadrite svoj záujem  a súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s testovaním žiakao, aby Vaše dieťa bolo na začiatku šk. roka otestované kloktacími PCR testami. Je potrebné sa vyjadriť najneskôr do 26.8. do 6.00 hod.
      2. Ministerstvo školstva ďalej na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať vždy v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. Cez Edupage aplikáciu  v časti Prihlasovanie alebo po prihlásení sa na školský web v časti Prihlasovanie alebo mailom na adresu zspodolie@gmail.com vyjadrite svoj záujem  o antigénové samotesty.  Je potrebné sa vyjadriť najneskôr do 26.8. do 6.00 hod.

      Môžete deti prihlásiť súčasne na oba druhy testovania. Kloktanie sa uskutoční len raz na začiatku šk. roka. Antigénové testovanie krátkymi tyčinkami budete deťom robiť sami doma po obdržaní balíčka. ODPORÚČAME Vám využiť obe ponúkané možnosti v záujme vytvorenia čo najbezpečnejšieho školského prostredia.

      Vedenie školy musí ​​​​​​do 26.8.2021 nahlásiť záujem nadriadeným orgánom, po tomto termíne nebude možné testy objednať. Ďakujeme Vám za súčinnosť a rýchlu reakciu.

     • Stravovanie od septembra 2021

     • Vážení rodičia! 
      Od 1. 8. 2021 vstupuje do platnosti novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa rušia dotácie obedov v materských a základných školách.  V zmysle § 4 ods. 3 písm. b) a c) zákona bude možné dotáciu na stravu poskytnúť len na dieťa, ktoré 

      • navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi  alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minimatáto skutočnosť sa škole a obci preukazuje potvrdením z Úradu práce, pre ktoré je potrebné na úrad čo možno najskôr, najneskôr do 10.08.2021 predložiť nový Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme),
      • navštevuje posledný​​​​​​ ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, (čiže rodičia si na dieťa neuplatnili daňový bonus), táto skutočnosť sa žiadateľovi preukazuje čestným vyhlásením.

      Suma dotácie na stravu sa zvyšuje na 1,30 eura za každý deň. Obec Podolie v spolupráci so ZŠ s MŠ Podolie musí do 10.8.2021 vytvoriť a zaslať na ÚPSVaR "Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na
      stravu".
      Preto Vás, milí rodičia žiadame, aby ste nás kontaktovali telefonicky alebo mailom (7408411, 0902886370, zspodolie@gmail.com), ak Vaše dieťa treba uviesť do zoznamu detí, na ktoré bude poskytovaná dotácia na stravu od septembra 2021, pričom budete musieť škole poskytnúť do 6. 8. 2021 jedno z nasledovných potvrdení: 

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

      Tlačivá:

     • Poďakovanie predsedkyne RZ

     • V stredu 30. 6 .2021 sme ukončili šk. rok 2020/21. Nie tak, ako sme boli zvyknutí po minulé roky - na spoločnej slávnosti v kultúrnom dome, ale len tak, ako nám situácia dovolila - v triedach cez školský rozhlas a s triednymi učiteľmi. Deviataci sa lúčili v slávnostnejšom duchu - v svadobnej sieni obecného úradu spolu s p. starostom, p. riaditeľkou a p. uč. triednym. Zamestnanci školy mali spoločné exteriérové posedenie deň predtým 29.6., na ktorom sa zúčastnil aj p. starosta a na ktorom im  adresovala predsedníčka RZ tieto úprimné ďakovné slová: Prihovor_za_rodicov.pdf

      Pedagógovia ukončili šk. rok hodnotiacou ped. radou 30.6.2021. 

      FOTOALBUM

     • Športový deň prvákov a druhákov

     • Vo štvrtok 24. 6. 2021 sa naši prváci a druháci rozhodli stráviť teplý júnový deň v parku v Častkovciach. Nabalení jedlom, pitím a dobrou náladou sme vyrazili o 8:00 zo školy. Cesta nám rýchlo ubehla a onedlho sme sa rozložili v parku pod veľkými stromami. V chládku sme sa posilnili jedlom a zatiaľ pani učiteľky pripravili športové a zábavné hry. V skupinách sme sa hrali s loptami, chlapci si zahrali futbal, na dekách sme oddychovali a spomínali na zážitky z tohto školského roka. V cukrárni nás čakali výborné zákusky, ktoré nám podarovala pani Petra Madrová, za čo jej aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme. Postupne sme sa osviežili nanukom a ovocnou šťavou. Do parku prišli za nami aj predškoláci, s ktorými sme sa tiež zabavili. Čas rýchlo ubehol a my sme sa museli vrátiť po horúcom slniečku späť. Prišli sme síce unavení, ale prežili sme krásny a veselý deň.
      FOTOALBUM

     • Koncoročný výlet 3.A a 4.A - informujú tretiaci

     • Dňa 24.6. sme išli na koncoročný výlet. Najprv sme čakali asi 15minút, kým prišiel autobus, lebo meškal. Konečne sme nastúpili, bol tam príjemný vzduch. Po ceste sme videli dom a pomník Ľudmily Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou. V ceste sme pokračovali na Veľkú Javorinu. Od Holubyho chaty sme išli pri vysielač. Tam sme sa nadesiatovali a urobili sme si fotografie okolia. Vrátili sme sa opačnou stranou. Autobus nás odviezol na MiniFARMU pri Lubine. Tam sme videli prasiatka, danielice, malého jeleňa a sliepky... Kúpili sme si aj suveníry. Najlepšie bolo, že sme mohli hladkať zvieratá a kŕmiť ich.

      Zasmiali sme sa, keď sme v jednej klietke videli dve mačky a jedného zajaca, mal veľké uši. 

      Veľmi sa nám tam páčilo.

      Ondrej, Roman, Mateo (3. A)

       

      Vo štvrtok 24. 6. sme išli na výlet. Trošku dlhšie sme čakali na autobus, lebo meškal.

      Cestou sme sa zastavili pri rodnom dome Ľudmily Podjavorinskej.

      Potom nás autobus vysadil pri Holubyho chate. Odtiaľ sme išli na Veľkú Javorinu. Bol tam krásny výhľad na Slovensko a Česko. Keď sme sa nadesiatovali, autobus nás odviezol na MiniFARMU v Lubine. Pozreli sme si všelijaké zvieratká. Mohli sme nakŕmiť  lamu, daniela, kozičky a ovečky. Potom sme plní zážitkov išli späť do Podolia.

      Aurel, David a Riško (3. A)

       

       

      24.6. sme išli na výlet na Veľkú Javorinu. Kráčali sme k vysielaču a potom sme išli dole po poľnej ceste k Holubyho chate. Cestou z Javoriny sme sa zastavili na MiniFARME v Lubine. Videli sme zaujímavé zvieratká, napríklad lamu, moriaky, mačičky, zajaca, ktorý bol pekný biely. Pokupovali sme si suveníry aj občerstvenie.

      Ďakujeme za pekný výlet s našou pani učiteľkou.

      Viki, Abigail (3. A)

       

       

      Dňa 24.6 sme boli na výlete so 4.A. Boli sme na Veľkej Javorine a MiniFARME v Lubine, popri ceste sme videli dom Ľudmily Podjavorinskej. Na farme sme mohli kŕmiť aj hladkať zvieratká. Najviac sa nám páčila malá kozička a somárik. Bolo to super.

      Lenka, Žanetka, Izabelka (3. A)

       

       

      Vo štvrtok  24.6. sme sa so  4.A vybrali na výlet. Ráno nám meškal autobus. Keď konečne prišiel, vyštartovali sme. V Bzinciach pod Javorinou sme si pozreli dom Ľudmily Podjavorinskej. Navštívili sme Veľkú Javorinu, boli sme na vysielači. Potom sme išli na MiniFARMU na Lubine. Všetky zvieratká sa nám​ veľmi páčili. Mohli sme si nakŕmiť a pohladkať. Dokonca sme mohli očesať somárika. Bola tam aj lama, ktorá vôbec na nás nepľula. Bola sranda.

      Vaneska, Nellka, Sofi  (3. A)

     • Koncoročný výlet 4.B do Vrbového

     • Každé obdobie v našich životoch raz skončí. Aj štvrtáci z béčky, ktorí boli spolu s pani učiteľkou Hercegovou  celé 4 roky, sa s ňou musia tento rok rozlúčiť. Rozlúčili sa teda výletom do blízkeho mestečka - Vrbové. Spoznali krásne pamiatky - synagógu, šikmú vežu, priehradu Čerenec, kúriu Mórica Beňovského, ale aj gymnázium, či dve základné školy. Výlet bol náročný, lebo bolo veľmi teplo. Avšak v tieni krásnych stromov sme načerpali dosť energie a  silu, aby sme sa mohli ešte kde tu niečo zahrať. Výlet nebol len o spoznávaní mestečka, ale aj o využití vedomostí detí z prírodovedy či vlastivedy. Pomenovávali sme stromy, bylinky, lúčne kvety, hmyz, ryby či vtáky. Bolo nám super. Unavení, no plní zážitkov a pocitov sme nasadli do autobusu a tichúčko pozorovali krásu našej Zeme. Spolu, poslednýkrát.

      Mgr. Gabriela Hercegová

      FOTOALBUM

     • Skrátenie vyučovania

     • Vzhľadom na vysoké teploty, ktoré nás čakajú v tomto týždni a vzhľadom na prehriate učebne školy od dnes 21.6.2021 dočasne skracujeme až do odvolania  vyučovacie hodiny na 40 min a všetky prestávky okrem desiatovej na 5 min.

      Rozpis zvonenia pondelok:

      0. 7.40 - 7.55 THF

      1. 8.00 - 8.40

      2. 8.45 - 9.25

      3. 9.35 - 10.15

      4. 10.20 - 11.00

      5. 11.05 - 11.45

      6. 11.50 - 12.30

      Rozpis zvonenia utorok - piatok:

      1. 7.50 - 8.30

      2. 8.35 - 9.15

      3. 9.30 - 10.10

      4. 10.15 - 10.55

      5. 11.00 - 11.40

      6. 11.45 - 12.25

       

     • Výskyt vší

     • Vážení rodičia! 

      Upozorňujeme, že máme hlásený výskyt vší v 2.A triede.  Je možný výskyt aj v 1.A triede, keďže deti chodia spolu do ŠKD1.  Prosíme Vás, aby ste deťom skontrolovali vlasy. V prípade výskytu vší treba dieťa nechať doma a začať ihneď s preventívnymi opatreniami. Do školy sa môže vrátiť až po kontrole lekárom a len s potvrdením o bezinfekčnosti dieťaťa. Ak zistíme v škole pedikulózu u Vášho dieťaťa, kontaktujeme Vás a v záujme ostatných detí takéto dieťa posielame domov.
      Tu poskytujeme materiál na pomoc v boji proti pedikulóze: preventivne_opatrenia__pedikuloza_vsi(1).pdf

     • Ypsilon - slovina je hra

     • Dostali sme vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Ypsilon - slovina je hra, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy, hlavne žiaci z 1. stupňa. Súťaž bola celoslovenská a  tak bola silná konkurencia. vecnými cenami a diplomami organizátori súťaže oceňovali iba prvých troch najlepších riešiteľov v každej kategórii. Z našich 37 riešiteľov síce vecnú cenu nik nezískal, ale ako škola sme skončili na peknom 5. mieste, pretože všetci naši riešitelia spolu dosiahli výborný priemer testov - 94,57 %. Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť a p. uč. Zemkovej za koordináciu súťaže.

      eduresized_Ypsilon.JPG

     • Spolu múdrejší

     • Aj v mesiaci jún v rámci rozvojového projektu SPOLU MÚDREJŠÍ doučujeme  deti, ktoré majú po dištančnom vzdelávaní problémy s učivom. Náne rozbehnuté skupiny, ktoré sa už v máji doučovali. Milí žiaci, ak by ste potrebovali našu pomoc, treba sa ozvať a prísť za pani riaditeľkou.