• Dôležité pre nástup žiakov 6. - 9. ročníka do školy

     • Upozorňujeme žiakov a rodičov 6. - 9. ročníka, že aj od 22. 6. na škole treba dodržiavať pravidlá ako pri nástupe žiakov 1.-5. roč. Zhrnieme:

      1. žiak prinesie prvý deň nástupu vypísané a  rodičmi podpísané tlačivo Vyhlásenie o zdravotnom stave, tu je na stiahnutie a tlač: Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf
      2. žiak príde s rúškom a balíčkom jednorazových vreckoviek
      3. žiak 6. - 9. roč. vchádza hlavným vchodom, kde prejde cez ranný filter (teda nepoužíva vchod od šatní)
      4. žiak chorý alebo s podozrením na ochorenie do školy nepríde, informuje triedneho učiteľa
      5. žiak sa do začiatku vyučovania zdržuje v triede, nebehá voľne po chodbách školy 
      6. žiak dodržiava hygienu (umytie rúk pri príchode do triedy, umývanie rúk pred jedlom, po použití WC, používanie jednorazových uterákov)
      7. ostatné si prečítate nižšie v usmernení pre 6. - 9. roč. (rozpisy, čo si doniesť a kedy ktorá trieda príde,...)
     • Rodičovské združenie rodičov budúcich prvákov

     • Vo štvrtok 18. 6. 2020 sme zorganizovali rodičovské združenie pre rodičov budúcich prvákov, ktorí k nám nastúpia od septembra 2020. Keďže ridaiteľstvu školy bola v apríli doručená petícia za zachovanie spojitého písma na škole, chceli sme poznať názor všetkých rodičov a prispôsobiť výuku väčšinovému rodičovskému názoru.  Na stretnutí porozprávali p. uč. Mgr. Trpíšková a Mgr. Jacolová o nespojitom písme Comenia Script, s ktorým sa na našej škole pracuje už 4. školský rok. Dali sme priestor aj rodičom na diskusiu, mnohí prejavili otvorene svoj názor. Po diskusii prebehol akt hlasovania. Prijali sme 22 prvákov, stretntia sa zúčastnilo 21 rodičov, 19 rodičov súhlasilo s výučbou nespojitého písma Comenia Script, 2 rodičia s tým nesúhlasili. Výsledok teda znamená, ža aj ďalší naši prváci sa budú učiť písať jednoduchším a modernejším  nespojitým písmom Comenia Script. Stretnutie využila p. riad. RNDr. Schriebreová na odovzdanie rozhodnutí o prijatí rodičom. 

     • Výsledky súťaže Genius Matematicus

     • Prišli nám diplomy pre 10 súťažiacich, ktorí sa ešte v decembri 2019 borili s logickými úlohami súťaže Genius Matematicus. Dvaja súťažiaci získali len základnú úroveň ZAČIATOČNÍK, ostatní v tejto celoslovenskej súťaži skončili pekne, ich výsledky si pozrite v časti Žiaci - Úspechy - medzi celoslovenskými súťažami. Blahoželáme hlavne trom chlapcom - Samuelovi Hadbábnemu, Matúšovi Pollákovi a Petrovi Círovi, ktorí získali najvyšíí titul  Vynikajúci riešiteľ.

     • Dôležitý oznam pre rodičov a žiakov 6. - 9. roč. !!!

     • Po dohovore so zriaďovateľom školy a po prerokovaní v pedagogickej rade sme sa rozhodli, že neotvoríme bránu školy pre žiakov 6. - 9. ročníka od 22. 6. 2020 na všetkých sedem pracovných dní, ale len na dva dni. V týchrto ročníkoch budeme naďalej pokračovať s online vzdelávaním až do piatka 26. júna 2020.

      Žiaci povinne prídu do školy podľa nižšie uvedeného harmonogramu jeden deň o 8.00 hod. na 4 vyučovacie hodiny, kedy si prinesú všetky učebnice, pero, izolepu, gumu. V tento deň si spravia v škole poriadok s učebnicami a odovzdajú ich. Taktiež si vyprázdnia šatňové skrinky, odovzdajú kľúče a prístupové kartičky a vypracú svoje veci zo skríň v triedach. Celý deň budú s triednym učiteľom a riadia sa hygienickými pokynmi, ktoré sú zverejnené na našom webe v súvislosti s otvorením školy pre 1. - 5. roč. V deň, keď budú títo žiaci v škole, nebudú prebiehať online hodiny.

      • Pondelok 22. 6. 2020 - príde do školy 9.A
      • Utorok 23. 6. 2020 - príde do školy 8.A
      • Streda 24. 6. 2020 - príde do školy 7.A a 7.B
      • Štvrtok 25. 6. 2020 - príde do školy 6.A

      Okrem tohto pracovného dňa prídu všetci žiaci 1. - 8. roč. do školy na posledný deň v utorok 30. 6. 2020. Príchod žiakov je  od 7:30 hod. do 7:45 hod., triednická hodina s triednym učiteľom začne o 7:50 hod., bude trvať jednu hodinu, učitelia zhodnotia druhý polrok a rozdajú vysvedčenia. Žiaci 1. - 5. roč. vstupujú do školy dverami od šatní podľa rozpisu tried tak ako doteraz a žiaci 6. - 8. roč. vstupujú do školy hlavným vchodom, kde absolvujú dezinfekciu. Žiaci prídu s rúškami. 

      Žiaci 9. ročníka prídu o 9.00 hod. do kultúrneho domu, kde prebehne oficiálne odovzdaneie vysvedčení v sále KD za prítomnosti p. starostu, p. riaditeľky školy a pod vedeném p. tr. učiteliek.

      Dňa 30. 6. 2020 sa v školskej jedálni už nevarí (varí sa len pre materskú školu). Taktiež v tento deň už nebude fungovať žiadne oddelenie školského klubu detí.

      V prípade, že dieťa vykazuje príznaky akéhokoľvek ochorenia, rodič oznámi triednemu učiteľovi, že dieťa nemôže prísť do školy a dohodne si spôsob odovzdania učebníc a prevzatia vysvedčenia.

       

     • Kuchárska kniha siedmakov tvorená v čase "korony"

     • Milé maminy! decká sú už dlho doma, stále hladné a Vy neviete, čo variť? Počas online vzdelávania písala p. uč. Zemková so siedmakmi  dynamický opis - kuchársku knihu. Viacerí to síce odflákli, ale poniektorí si na tom dali záležať. A tak vznikli  "Delikatesy od siedmakov" - ako si knihu sami nazvali. Možno Vás niektorý z receptov nadchne. Vyskúšajte. Delikatesy_od_siedmakov.pdf

     • Zmena rozvrhu od 1. júna 2020 pre všetky triedy

     • Prosíme žiakov a rodičov, aby si povinne pozreli nový rozvrh platný od 1. 6. 2020, a to nielen tí žiaci 1. - 5. roč., ktorí nastupujú do školy a budú pokračovať vo vzdelávaní v školskom prostredí, ale aj žiaci 6. a 9. ročníka, ktorí pokračujú v online vzdelávaní, pretože niektoré online hodiny sa v týchto ročníkoch termínovo zmenili.
      Rozvrh__od_1_6_2020_-_1st.pdf (45 kB)

      Rozvrh__od_1_6_2020_-_2st.pdf​​​​​​​ (50 kB)     • POKYNY k nástupu do školy od 1.6.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci!
      V pondelok 1.6.2020 sa mnohí vrátite na mesiac jún do školy. Nižšie si prečítajte podrobné pokyny k prevádzke a vnútornému režimu školy počas júna 2020. Z dokumentu vyberáme najdôležitejšie:

      • prvý deň vyučovania treba priniesť vyplnené a rodičom podpísané tlačivo  
       Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf, inak dieťa nemôžeme prevziať. Ak ho rodič nemá ako vytlačiť, prvý deň musí dieťa priviezť do školy a pri vstupe vyplní a podpíše tlačivo. Toto tlačivo platí pre deti MŠ ako aj pre žiakov ZŠ.
      • platí zákaz vstupu rodičov a cudzích osôb do budovy ZŠ, ŠJ, ŠKD, v MŠ rodičia môžu vstúpiť do šatne; dodržiavanie odstupov, nosenie rúška, rodičia privedú dieťa len ku vchodu a čakajú po vyučovaní pri vchode za dodržania hygienických opatrení
      • dieťaťu zabezpečte na každý deň 2 rúška  a 1 balíček hygienických papierových vreckoviek (ZŠ), deti v MŠ majú papierové vreckovky zabezpečené zo spoločného fondu
      • kvôli zníženiu zhromažďovania detí pred školou a v šatniach odporúčame prichádzať do školy takto:
       1. ročník od 7:20 hod. do 7:30 hod.
       2. ročník od 7:30 hod. do 7:40 hod.

       3. ročník od 7:40 hod. do 7:50 hod.
       4. ročník od 7:50 hod. do 8:00 hod.
       5. ročník od 8:00 hod. do 8:10 hod.
      • vyučovací proces bude prebiehať pre každý ročník v inom časovom intervale, aby sme zamedzili premiešavaniu žiakov v šatni a v jedálni:
       1. ročník od 7:30 hod. do 11:10 hod
       2. ročník od 7:40 hod. do 11:30 hod.
       3. ročník od 7:50 hod. do 11:50 hod.
       4. ročník od 8:00 hod. do 12:10 hod.
       5. ročník od 8:10 hod. do 12:30 hod.
      • otvárame 4  školské kluby detí:
       ŠKD1 – pre žiakov 1. ročníka – vedie p. vychovávateľka Slavomíra Štefániková v ŠKD1 pri jedálni
       ŠKD2 – pre žiakov 2. ročníka – vedie p. asistentka Mgr. Monika Augustínová v učebni 2.A
       ŠKD3 – pre žiakov 3. ročníka – vedie p. asistentka Katarína Majerová v učebni 3.B
       ŠKD4 – pre žiakov 4. ročníka – vedie p. vychovávateľ Mgr. Samuel Kusenda v učebni 4.A
      • prevádzka školských klubov detí - do 16.30 hod.
      • prevádzka materskej školy je od 7.00 hod. do 16:00 hod.
      • Triedni učitelia dajú svojim žiakom vedieť, čo si majú doniesť na prvý deň vyučovania. Rozvrh bude zverejnený vo štvrtok 28.5.
      • Žiakom 1. – 5. ročníka, ktorí nenastúpia do školy, budú úlohy naďalej zadávané elektronicky.  Online vyučovanie  v tej podobe, ako prebiehalo  od marca do 31. 5., nebude prebiehať, žiaci sú však povinní zadané úlohy doma vypracovávať, zasielať učiteľom a vzdelávať  sa spôsobom   samoštúdia.
      • Žiaci, ktorí sa nemohli online vzdelávať a boli pod dohľadom pedagogických zamestnancov, v tomto spôsobe výučby pokračujú ako doteraz.
      • Naďalej bude prebiehať dištančné online vzdelávanie cez MS Teams pre žiakov  6. – 9. ročníka. Bude upravený rozvrh, zverejníme ho vo štvrtok 28.5.


      Podrobné pokyny si prečítajte tu:  Pokyny_otvorenie_skoly_od_1.6.pdf (566 kB) - aktualizované 30.5.

     • Zisťovanie záujmu o nástup do školy pre rodičov žiakov 1.-5. roč. ZŠ a pre rodičov - ukončené detí MŠ

     • Ďakujeme zodpovedným rodičom za promptné vyplnenie elektronického prihlasovanie do ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD.
      Od 1.6.2020 otvárame bránu školu pre deti MŠ aj pre žiakov 1.-5. ročníka. Na všetkých sa veľmi tešíme. Do ZŠ sa vracia 82 % žiakov 1.-5. ročníka.

      Pôvodná správa:

      Vážení rodičia, bolo spustené elektronické zisťovanie záujmu o nástup do školy pre rodičov žiakov 1. - 5. ročníka a pre rodičov detí MŠ. Zisťovanie záujmu bude otvorené do pondelka 25. mája do 10:00 hod. Prosíme všetkých zákonných zástupcov, ktorých sa to týka, aby v čo najkratšom čase elektronický formulár vyplnili. Pre vyplnenie elektronického formulára je potrebné prihlásenie do rodičovského konta. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktuje administrátora na: zspodolie@gmail.com alebo na mobil 0902886370. Ak riešite prihlasovanie cez počítač, prihlášku nájdete v časti Komunikácia - Prihlasovanie. V elektronickom formulári je potrebné vyplniť záujem (nezáujem) o nástup do školy, záujem (nezáujem) o pobyt v ŠKD a záujem (nezáujem) o stravovanie v školskej jedálni.

     • Prihlasovanie na NBV, ETV a 2. cudzí jazyk - ukončené

     • Vážení rodičia,

      ďakujeme za potvrdenie prihlášok žiakov na NBV a ETV na budúci školský rok, resp. za prihlasovanie žiakov 6. roč. na 2. cudzí jazyk. U žiakov, kde rodičia nemajú rodičovské kontá a nedokázali editovať alebo podpísať prihlášku, doriešime čo najrýchlejšie prihlasovanie papierovou formou.

      Pôvodná správa:

      Vážení rodičia!
      Vzhľadom na to, že školy sú zatiaľ zavreté, prosíme Vás, aby ste sa prihlásili cez Vaše rodičovské alebo žiacke konto na Edupage a v časti Prihlasovanie zvolili, ktorý voliteľný predmet (náboženskú alebo etickú výchovu) bude Vaše dieťa navštevovať v budúcom šk. roku. Ak sa prihláška vyplní zo žiackeho konta, je potrebné, aby sa rodič prihlásil na edupage zo svojho rodičovského konta a prihlášku podpísal. Takiež prosíme rodičov terajších šiestakov, aby vypísali elektronicky aj prihlášku dieťaťa na druhý cudzí jazyk (v ponuke sú ruský a nemecký jazyk). V prípade, že nemáte rodičovské konto, je najvyšší čas si ho vytvoriť, pretože z neho by ste mali podpisovať aj známky v internetovej žiackej knižke. Tu nájdete návod, ako si vytvoriť rodičovské edupage konto: http://help.edupage.info/?p=u1/u122/u267/u39/e1121&lang_id=2&from=u1&lang_id=2

     • Zápis detí do materskej školy

     • Vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že zápis detí do materskej školy pre budúci  školský rok 2020/21 bude prebiehať v čase mimoriadnej situácie v SR nasledovne:

      1. Zápis bude prebiehať od 4. mája do 31. mája 2020.
      2. V tomto termíne je potrebné stiahnuť si nižšie uložené tlačivo "Žiadost_ZZ_o_prijatie_do_MS",   vyplniť ho, podpísať oboma rodičmi aj prvú časť žiadosti, aj vyhlásenie zákonného zástupcu. Nie je potrebné navštíviť detského lekára k vyplneniu spodnej časti žiadosti, túto časť ponechajte nevyplnenú.
      3. Žiadosť pošlite poštou na adresu školy:Základná škola s materskou školouPodolie 804916 22 Podolie
      4. Ak nemáte možnosť tlačivo si stiahnuť a vytlačiť, môžete navštíviť p. zástupkyňu materskej školy Slavku Fogašovú dňa 7. mája 2020 v čase od 9.00 do 12.00 hod. v materskej škole, kde Vám poskytne tlačivo žiadosti.
      5. V septembri 2020 pri nástupe dieťaťa do MŠ bude potrebné doplniť k žiadosti Vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa.

      Prijatie detí do MŠ sa riadi čl. 1 Školského poriadku MŠ Podolie. 

      Ziadost_ZZ_o_prijatie_do_MS.docx (18 kB)
      Ziadost_ZZ_o_prijatie_do_MS.pdf (206 kB)
      Prijimanie_deti_na_predprimarne_vzdelavanie_do_materskej_skoly.pdf (515 kB)

     • Pomoc asistentiek a špeciálnej pedagogičky žiakom so ŠVVP

     • Oznamujeme integrovaným žiakom a ich rodičom, že náš inkluzívny tím zložený z asistentiek učiteľa (AU) a školskej špeciálnej pedagogičky (ŠŠP) je pripravený pomáhať vám aj v čase domáceho vzdelávania. AU a ŠŠP majú vytvorené v MS Teams tímy žiakov, o ktorých sa starali v čase normálneho vyučovania. Nižšie si pozrite, kedy budú pravidelne pripojené a pripravené s vami konzultovať problémy a pomáhať s domácimi úlohami. Stačí im cez MS Teams zavolať alebo sa pripojiť do zahájenej schôdze. 

      • Mgr. Lucia Podhradská, ŠŠP  - streda 11.00 - 13.00 hod.
      • Mgr. Monika Augustínová, AU - štvrtok 11.30 - 13.30 hod.
      • p. Lucia Burzová, AU - pondelok 14.00 - 16.00 hod.
      • p. Katarína Majerová, AU - utorok 14.00 - 16.00 hod.
     • Hodnotenie žiakov priebežne a na vysvedčení - dôležité

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Dňa 29.4.2020 sa konala online pedagogická rada, na ktorej bol pedagogickými zamestnancami jednohlasne prijatý dokument DODATOK č. 1 k Systému hodnotenia žiakov ZŠ s MŠ Podolie na šk. rok 2019/20. Odporúčame tento dokument si celý prečítať. Najdôležitejšou informáciou dokumentu je, že žiaci sa zatiaľ priebežne hodnotia slovne, ale na konci roka na vysvedčení budú klasifikovaní známkou. V časti 5 podrobne rozoberáme, aké kritériá musí splniť žiak, aby mal z predmetu známku výborný, chválitebný, atď. Tu je súbor na preštudovanie: Dodatok_1_System_hodnotenia_ziakov_2019_20.pdf​​​​​​​ (261 kB)

     • Zmena online rozvrhu - dôležité!!!

     • Dnes (piatok 24.4.2020) už máme za sebou 8 dní vzdelávania cez Microsoft Teams. Vzdelávame tak dennodenne žiakov 2. stupňa a MS Teams začali využívať aj niektoré triedy 1. stupňa (1.A, 2.A, 3.B, 4.B). 3.A a 4.A pokračujú vo vzdelávaní cez Skype. 
      Keďže prvé dni ukázali potrebu zmeny (viac online hodín ANJ, rozdeliť náročné prírodovedné predmety), spravili sme zmenu v rozvrhu pre domáce vzdelávanie. V nižšie uložených súboroch si môžete upravený rozvrh pozrieť.

      Nastavujeme teraz pravidlá pre žiakov a rodičov:

      1. Online vzdelávanie považujeme za povinné.
      2. Ak sa ho žiak nezúčastní, rodič je povinný dať vedieť učiteľovi, ktorý viedol hodinu, prečo sa jeho dieťa nezúčastnilo (buď mailom alebo telefonicky na kontakt učiteľa). 
      3. Žiaci, ktorí nemajú prístup k internetu, si chodia pravidelne pre domáce úlohy a učebné materiály do školy podľa pokynov asistentiek.

      Takže všetci žiaci školy sú pokrytí, čo sa týka možnosti vzdelávania v domácom prostredí. Prosíme tieto pokyny dodržiavať. Vieme požičať žiakovi notebook v prípade technických problémov, ale rodina musí mať prístup k internetu.

      V prípade problémov kontaktujte riaditeľku školy: 0902886370, janka.schreiberova@gmail.com

      Rozvrh__domace_vzdelavanie__1._stupen.pdf
      Rozvrh__domace_vzdelavanie__2._stupen.pdf

     • Alfiáda - možnosť výhry

     • Naša škola už dávno využíva program Alf. Momentálne prebieha na stránke súťaž Alfiáda s možnosťou pekných výhier. Zúčastnite sa tejto súťaže ako jednotlivci alebo ako triedy. Pre bližšie informácie kliknite na obrázok unnamed.png alebo pozrite priamo stránku www.alfiada.sk

     • Zápis do 1. ročníka

     • V pondelok 20. 4. 2020 v čase od 13.00 do 17.00 hod. sme uskutočnili za dodržania prísnych hygienických podmienok zápis detí do 1. ročníka našej ZŠ. Na zápise boli prítomní len rodičia bez detí. Prichádzali sporadicky, takže sa netvorili veľké skupiny a priebežne sme stíhali všetkých vybavovať. Súčasne pracovali na rozľahlej dolnej chodbe školy tri stanovištia, zápisu sa zúčastnili p. riaditeľka RNDr. Schreiberová, p. vedúca MZ 1. st. Mgr. Jacolová, p. ŠŠP Mgr. Podhradská a organizačne vypomohla i p. vych. Štefániková. Na zápise sa zúčastnilo 30 rodičov. S ôsmimi rodičmi sme sa dohodli na odklade PŠD pre ich deti vzhľadom na školskú nezrelosť. V šk. roku 2020/21 s vysokou pravdepodobnosťou otvoríme jednu triedu s 22 deťmi. Tešíme sa na nových prváčikov.

     • Námety pre deti z materskej školy

     • Pani učiteľky Slavka a Lenka vytvorili pre deti a rodičov z ich triedy facebookovú skupinu Sovickova trieda, kde zdieľajú pre rodičov námety, deti posielajú svoje kresbičky, cez messenger sa vedú online stretnutia s deťmi. Skupina je súkromná, nájdete ju na adrese: https://www.facebook.com/groups/2258548737786585/. Ak chcete byť členmi tejto skupiny, je potrebné požiadať administrátora p. uč. Lenku Janegovú.

     • Pripojte sa do celoslovenskej online hodiny TSV

     • Fakulta športu Prešovskej univerzity bude poriadať 22.4. športové podujatie, kde sa môžu žiaci i učitelia zúčastniť pokusu o historicky najväčšiu online hodinu telesnej a športovej výchovy a pridať sa tak k vytvoreniu svetového rekordu. Hlavnou myšlienkou tohto online podujatia je prostredníctvom 30-minútového cvičenia zjednotiť celý svet.

      Stačí sa pridať na stránku podujatia, budúcu stredu 22.apríla o 14:30 byť online a zacvičiť si spolu s cvičiteľkou a športovými priateľmi z celého sveta.  

      Stránka podujatia je: https://www.facebook.com/events/1080597062310488/

      Pripojte sa a podporte túto zaujímavú aktivitu!

     • Dôležité - od 15.4. zmena rozvrhu pre domáce vzdelávanie a rozbeh online vyučovania pre 2. st.

     • Rozvrh_1._stupen_domace_vzdelavanie.pdf
      Rozvrh_2._stupen_domace_vzdelavanie.pdf​​​​​​​

      Usmernenie:

      • Každá trieda 2. stupňa začína každý deň online vyučovaním, a to buď od 9.00 do 10.00 hod., v niektorých prípadoch od 10.00 hod. do 11.00 hod. (viď rozvrh). 
      • Online hodiny budú slúžiť na vyvodenie nového učiva, zodpovedanie otázok žiakom, overenie pochopenia učiva žiakmi.
      • Ostatné hodiny v rozvrhu znamenajú nasledovné: ak má napr. 6.A naplánované v utorok predmety GEG, DEJ, OBN, tak z týchto predmetov dostanú žiaci v utorok prácu, ktorú je potrebné urobiť do nasledujúcej hodiny (v tomto prípade do nasledujúceho utorka, teda do týždňa). Termíny dokončenia a odovzdania úloh si určujú učitelia.
      • Tu si môžete pozrieť spôsoby komunikácie učiteľov so svojimi žiakmi a spôsoby, ktoré využívajú na zadávanie dú: Sposob_komunikacie.pdf
     • Zákaz vstupu do areálu

     • Dôrazne žiadame žiakov aj rodičov, aby nechodili do školského areálu a do školy. Aj keď prevádzkoví zamestnanci pracujú, neznamená to, že si žiaci majú chodiť húfne pre veci zo šatňových skriniek. Je vydaný zákaz vstupu do školského areálu pre všetkých okrem zamestnancov školy, obce  a dodávateľov tovaru. 

     • Dôležité - povinné pre žiakov 2. st.!!!

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      1. Ako sme už avizovali na našej web stránke, ideme spúšťať už v tomto týždni online vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa. Naplno ho rozbehneme hneď po Veľkej noci od stredy 15. 4. 2020, odkedy bude platný aj nový rozvrh pre 2. stupeň, ešte ho dolaďujeme, ale chystáme sa zverejniť ho. Na maily žiakov budú v priebehu dnešného dňa rozposlané prihlasovacie údaje pre žiakov do prostredia MS OFFICE 365. Taktiež im bude zaslaný návod, ako majú postupovať (je možné ho stiahnuť aj v tejto novinke nižšie).  Prosíme rodičov, aby v prípade potreby pomohli svojim deťom s prihlásením sa do Office 365, inštaláciou služby MS Teams do počítača a následným prihlásením sa do MS Teams. Cez Teams budeme robiť online hodiny, pričom každý žiak bude mať denne povinnú 1 hodinu online vyučovania, a to v predmetoch MAT, SJL, CUJ, Prírodovedné predmety, Spoločenskovedné predmety, a to v časoch 9.00 hod. - 10.00 hod. alebo 10.00 hod. - 11.00 hod. podľa pripravovaného rozvrhu. Budeme mať teda super platformu na výuku, pretože platformy, ktoré zatiaľ používame (Edupage, spoločný mail, vlastné webové stránky učiteľov, mailová komunikácia učiteľ-žiak) nám neumožňujú možnosť vysvetlenia a lepšej spätnej väzby a interakcie so žiakmi. Vaše deti získavajúv podobe MS Office 365 úžasný nástroj zadarmo (firmy zaň platia veľké peniaze), získali napr. nové mailové adresy (môžu fungovať cez Outlook), majú zdarma Word, Excel, PowerPoint, OneNote a množstvo ďalších služieb a aplikácií. Okrem toho získali priestor 1 TB  dát  na OneDrive. Všetko to môžu využívať pre vyučovacie aj súkromné účely.  Nemusíte mať zakúpené licencie Office na súkromných počítačoch. Podmienkou je však mať počítač a pripojenie na internet, pretože ide o online platformu.
      2. Ďalej Vás informujeme, že sme s učiteľmi zatiaľ upravili náš systém hodnotenia žiakov tak, že nevyučujeme výchovné predmety a žiaci z nich budú mať na konci roka hodnotenie slovné - absolvoval. Ak budú deti oslovené napr. učiteľom výtvarnej výchovy, aby niečo nakreslili, tak bude to čiste na báze dobrovoľnosti. Mnohé deti majú možno dosť času a radi by aj kreslili, spievali, cvičili. Ale nebudeme ich tým zaťažovať. 
      3. Domáce vzdelávanie neznamená pre žiakov prázdniny. Máme presnú evidenciu pre všetky predmety a všetkých učiteľov, ako deti pracujú z domu a ako reagujú na učiteľov. Tým sme vyselektovali žiakov, ktorí nemajú pripojenie na internet a majú problém pracovať z domu. Ani títo žiaci nebudú doma zaháľať. Týchto žiakov sme rozdelili medzi asistentov a vychovávateľov, ktorí im raz za týždeň prinesú dú na celý týždeň a zase zozbierajú, opravia, budú si evidovať ich domácu prácu. Ak potrebujete takúto službu aj pre Vaše dieťa, kontaktujte vedenie školy.  Táto služba funguje už od minulého týždňa a má za cieľ, aby žiadne dieťa nestrácalo školské návyky. 
      4. Do záverečného hodnotenia na konci šk. roka budeme brať do úvahy hodnotenie predmetov za február, marec, ale aj to, ako sú Vaše deti zodpovedné pri vypracovávaní zadaní od učiteľov, či je tam pravidelnosť, dodržiavanie termínov aj správnosť vypracovávania. 
      5. Pomôžte svojim deťom tým, že nájdete spolu systém, ako pracovať. Napr. kalendár, diár so zapísaním dú - čo, kedy, dokedy. Kontrolujte ich. Nerobte však prácu za nich, hlavne deti 2. st. by mali byť už úplne samostatné. Veďte deti k pravidelnej práci na školských povinnostiach a aspoň náhodne kontrolujte ich plnenie, neuspokojte sa so slovami Vášho dieťaťa, že už má všetko hotové. Ak to chcete presne skontrolovať, prihláste sa na edupage pod údajmi dieťaťa, nie rodiča, tam budete vidieť všetko.
      6. Ak máte pocit, že niečo nie je v poriadku (množstvo práce, spôsob komunikácie a pod.), kontaktujte vedenie školy alebo priamo učiteľov. Všetci hľadáme cestu, Vy rodičia, my učitelia a aj naše deti.
      7. Veďte svoje deti k základnej slušnosti v komunikácii, tá mnohým chýba (pozdrav, úvodná veta, vypracovanie úlohy, podpis, kto odovzdáva). 

      Ďakujeme, že ste túto správu dočítali do konca a tešíme sa na online hodiny s našimi žiakmi.

      navod_msteams_ziak.pdf

      Jana Schreiberová, riaditeľka školy