• Zápis detí do materskej školy

     • Vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že zápis detí do materskej školy pre budúci  školský rok 2020/21 bude prebiehať v čase mimoriadnej situácie v SR nasledovne:

      1. Zápis bude prebiehať od 4. mája do 31. mája 2020.
      2. V tomto termíne je potrebné stiahnuť si nižšie uložené tlačivo "Žiadost_ZZ_o_prijatie_do_MS",   vyplniť ho, podpísať oboma rodičmi aj prvú časť žiadosti, aj vyhlásenie zákonného zástupcu. Nie je potrebné navštíviť detského lekára k vyplneniu spodnej časti žiadosti, túto časť ponechajte nevyplnenú.
      3. Žiadosť pošlite poštou na adresu školy:Základná škola s materskou školouPodolie 804916 22 Podolie
      4. Ak nemáte možnosť tlačivo si stiahnuť a vytlačiť, môžete navštíviť p. zástupkyňu materskej školy Slavku Fogašovú dňa 7. mája 2020 v čase od 9.00 do 12.00 hod. v materskej škole, kde Vám poskytne tlačivo žiadosti.
      5. V septembri 2020 pri nástupe dieťaťa do MŠ bude potrebné doplniť k žiadosti Vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa.

      Prijatie detí do MŠ sa riadi čl. 1 Školského poriadku MŠ Podolie. 

      Ziadost_ZZ_o_prijatie_do_MS.docx (18 kB)
      Ziadost_ZZ_o_prijatie_do_MS.pdf (206 kB)
      Prijimanie_deti_na_predprimarne_vzdelavanie_do_materskej_skoly.pdf (515 kB)

     • Pomoc asistentiek a špeciálnej pedagogičky žiakom so ŠVVP

     • Oznamujeme integrovaným žiakom a ich rodičom, že náš inkluzívny tím zložený z asistentiek učiteľa (AU) a školskej špeciálnej pedagogičky (ŠŠP) je pripravený pomáhať vám aj v čase domáceho vzdelávania. AU a ŠŠP majú vytvorené v MS Teams tímy žiakov, o ktorých sa starali v čase normálneho vyučovania. Nižšie si pozrite, kedy budú pravidelne pripojené a pripravené s vami konzultovať problémy a pomáhať s domácimi úlohami. Stačí im cez MS Teams zavolať alebo sa pripojiť do zahájenej schôdze. 

      • Mgr. Lucia Podhradská, ŠŠP  - streda 11.00 - 13.00 hod.
      • Mgr. Monika Augustínová, AU - štvrtok 11.30 - 13.30 hod.
      • p. Lucia Burzová, AU - pondelok 14.00 - 16.00 hod.
      • p. Katarína Majerová, AU - utorok 14.00 - 16.00 hod.
     • Hodnotenie žiakov priebežne a na vysvedčení - dôležité

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Dňa 29.4.2020 sa konala online pedagogická rada, na ktorej bol pedagogickými zamestnancami jednohlasne prijatý dokument DODATOK č. 1 k Systému hodnotenia žiakov ZŠ s MŠ Podolie na šk. rok 2019/20. Odporúčame tento dokument si celý prečítať. Najdôležitejšou informáciou dokumentu je, že žiaci sa zatiaľ priebežne hodnotia slovne, ale na konci roka na vysvedčení budú klasifikovaní známkou. V časti 5 podrobne rozoberáme, aké kritériá musí splniť žiak, aby mal z predmetu známku výborný, chválitebný, atď. Tu je súbor na preštudovanie: Dodatok_1_System_hodnotenia_ziakov_2019_20.pdf​​​​​​​ (261 kB)

     • Zmena online rozvrhu - dôležité!!!

     • Dnes (piatok 24.4.2020) už máme za sebou 8 dní vzdelávania cez Microsoft Teams. Vzdelávame tak dennodenne žiakov 2. stupňa a MS Teams začali využívať aj niektoré triedy 1. stupňa (1.A, 2.A, 3.B, 4.B). 3.A a 4.A pokračujú vo vzdelávaní cez Skype. 
      Keďže prvé dni ukázali potrebu zmeny (viac online hodín ANJ, rozdeliť náročné prírodovedné predmety), spravili sme zmenu v rozvrhu pre domáce vzdelávanie. V nižšie uložených súboroch si môžete upravený rozvrh pozrieť.

      Nastavujeme teraz pravidlá pre žiakov a rodičov:

      1. Online vzdelávanie považujeme za povinné.
      2. Ak sa ho žiak nezúčastní, rodič je povinný dať vedieť učiteľovi, ktorý viedol hodinu, prečo sa jeho dieťa nezúčastnilo (buď mailom alebo telefonicky na kontakt učiteľa). 
      3. Žiaci, ktorí nemajú prístup k internetu, si chodia pravidelne pre domáce úlohy a učebné materiály do školy podľa pokynov asistentiek.

      Takže všetci žiaci školy sú pokrytí, čo sa týka možnosti vzdelávania v domácom prostredí. Prosíme tieto pokyny dodržiavať. Vieme požičať žiakovi notebook v prípade technických problémov, ale rodina musí mať prístup k internetu.

      V prípade problémov kontaktujte riaditeľku školy: 0902886370, janka.schreiberova@gmail.com

      Rozvrh__domace_vzdelavanie__1._stupen.pdf
      Rozvrh__domace_vzdelavanie__2._stupen.pdf

     • Alfiáda - možnosť výhry

     • Naša škola už dávno využíva program Alf. Momentálne prebieha na stránke súťaž Alfiáda s možnosťou pekných výhier. Zúčastnite sa tejto súťaže ako jednotlivci alebo ako triedy. Pre bližšie informácie kliknite na obrázok unnamed.png alebo pozrite priamo stránku www.alfiada.sk

     • Zápis do 1. ročníka

     • V pondelok 20. 4. 2020 v čase od 13.00 do 17.00 hod. sme uskutočnili za dodržania prísnych hygienických podmienok zápis detí do 1. ročníka našej ZŠ. Na zápise boli prítomní len rodičia bez detí. Prichádzali sporadicky, takže sa netvorili veľké skupiny a priebežne sme stíhali všetkých vybavovať. Súčasne pracovali na rozľahlej dolnej chodbe školy tri stanovištia, zápisu sa zúčastnili p. riaditeľka RNDr. Schreiberová, p. vedúca MZ 1. st. Mgr. Jacolová, p. ŠŠP Mgr. Podhradská a organizačne vypomohla i p. vych. Štefániková. Na zápise sa zúčastnilo 30 rodičov. S ôsmimi rodičmi sme sa dohodli na odklade PŠD pre ich deti vzhľadom na školskú nezrelosť. V šk. roku 2020/21 s vysokou pravdepodobnosťou otvoríme jednu triedu s 22 deťmi. Tešíme sa na nových prváčikov.

     • Námety pre deti z materskej školy

     • Pani učiteľky Slavka a Lenka vytvorili pre deti a rodičov z ich triedy facebookovú skupinu Sovickova trieda, kde zdieľajú pre rodičov námety, deti posielajú svoje kresbičky, cez messenger sa vedú online stretnutia s deťmi. Skupina je súkromná, nájdete ju na adrese: https://www.facebook.com/groups/2258548737786585/. Ak chcete byť členmi tejto skupiny, je potrebné požiadať administrátora p. uč. Lenku Janegovú.

     • Pripojte sa do celoslovenskej online hodiny TSV

     • Fakulta športu Prešovskej univerzity bude poriadať 22.4. športové podujatie, kde sa môžu žiaci i učitelia zúčastniť pokusu o historicky najväčšiu online hodinu telesnej a športovej výchovy a pridať sa tak k vytvoreniu svetového rekordu. Hlavnou myšlienkou tohto online podujatia je prostredníctvom 30-minútového cvičenia zjednotiť celý svet.

      Stačí sa pridať na stránku podujatia, budúcu stredu 22.apríla o 14:30 byť online a zacvičiť si spolu s cvičiteľkou a športovými priateľmi z celého sveta.  

      Stránka podujatia je: https://www.facebook.com/events/1080597062310488/

      Pripojte sa a podporte túto zaujímavú aktivitu!

     • Dôležité - od 15.4. zmena rozvrhu pre domáce vzdelávanie a rozbeh online vyučovania pre 2. st.

     • Rozvrh_1._stupen_domace_vzdelavanie.pdf
      Rozvrh_2._stupen_domace_vzdelavanie.pdf​​​​​​​

      Usmernenie:

      • Každá trieda 2. stupňa začína každý deň online vyučovaním, a to buď od 9.00 do 10.00 hod., v niektorých prípadoch od 10.00 hod. do 11.00 hod. (viď rozvrh). 
      • Online hodiny budú slúžiť na vyvodenie nového učiva, zodpovedanie otázok žiakom, overenie pochopenia učiva žiakmi.
      • Ostatné hodiny v rozvrhu znamenajú nasledovné: ak má napr. 6.A naplánované v utorok predmety GEG, DEJ, OBN, tak z týchto predmetov dostanú žiaci v utorok prácu, ktorú je potrebné urobiť do nasledujúcej hodiny (v tomto prípade do nasledujúceho utorka, teda do týždňa). Termíny dokončenia a odovzdania úloh si určujú učitelia.
      • Tu si môžete pozrieť spôsoby komunikácie učiteľov so svojimi žiakmi a spôsoby, ktoré využívajú na zadávanie dú: Sposob_komunikacie.pdf
     • Zákaz vstupu do areálu

     • Dôrazne žiadame žiakov aj rodičov, aby nechodili do školského areálu a do školy. Aj keď prevádzkoví zamestnanci pracujú, neznamená to, že si žiaci majú chodiť húfne pre veci zo šatňových skriniek. Je vydaný zákaz vstupu do školského areálu pre všetkých okrem zamestnancov školy, obce  a dodávateľov tovaru. 

     • Dôležité - povinné pre žiakov 2. st.!!!

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      1. Ako sme už avizovali na našej web stránke, ideme spúšťať už v tomto týždni online vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa. Naplno ho rozbehneme hneď po Veľkej noci od stredy 15. 4. 2020, odkedy bude platný aj nový rozvrh pre 2. stupeň, ešte ho dolaďujeme, ale chystáme sa zverejniť ho. Na maily žiakov budú v priebehu dnešného dňa rozposlané prihlasovacie údaje pre žiakov do prostredia MS OFFICE 365. Taktiež im bude zaslaný návod, ako majú postupovať (je možné ho stiahnuť aj v tejto novinke nižšie).  Prosíme rodičov, aby v prípade potreby pomohli svojim deťom s prihlásením sa do Office 365, inštaláciou služby MS Teams do počítača a následným prihlásením sa do MS Teams. Cez Teams budeme robiť online hodiny, pričom každý žiak bude mať denne povinnú 1 hodinu online vyučovania, a to v predmetoch MAT, SJL, CUJ, Prírodovedné predmety, Spoločenskovedné predmety, a to v časoch 9.00 hod. - 10.00 hod. alebo 10.00 hod. - 11.00 hod. podľa pripravovaného rozvrhu. Budeme mať teda super platformu na výuku, pretože platformy, ktoré zatiaľ používame (Edupage, spoločný mail, vlastné webové stránky učiteľov, mailová komunikácia učiteľ-žiak) nám neumožňujú možnosť vysvetlenia a lepšej spätnej väzby a interakcie so žiakmi. Vaše deti získavajúv podobe MS Office 365 úžasný nástroj zadarmo (firmy zaň platia veľké peniaze), získali napr. nové mailové adresy (môžu fungovať cez Outlook), majú zdarma Word, Excel, PowerPoint, OneNote a množstvo ďalších služieb a aplikácií. Okrem toho získali priestor 1 TB  dát  na OneDrive. Všetko to môžu využívať pre vyučovacie aj súkromné účely.  Nemusíte mať zakúpené licencie Office na súkromných počítačoch. Podmienkou je však mať počítač a pripojenie na internet, pretože ide o online platformu.
      2. Ďalej Vás informujeme, že sme s učiteľmi zatiaľ upravili náš systém hodnotenia žiakov tak, že nevyučujeme výchovné predmety a žiaci z nich budú mať na konci roka hodnotenie slovné - absolvoval. Ak budú deti oslovené napr. učiteľom výtvarnej výchovy, aby niečo nakreslili, tak bude to čiste na báze dobrovoľnosti. Mnohé deti majú možno dosť času a radi by aj kreslili, spievali, cvičili. Ale nebudeme ich tým zaťažovať. 
      3. Domáce vzdelávanie neznamená pre žiakov prázdniny. Máme presnú evidenciu pre všetky predmety a všetkých učiteľov, ako deti pracujú z domu a ako reagujú na učiteľov. Tým sme vyselektovali žiakov, ktorí nemajú pripojenie na internet a majú problém pracovať z domu. Ani títo žiaci nebudú doma zaháľať. Týchto žiakov sme rozdelili medzi asistentov a vychovávateľov, ktorí im raz za týždeň prinesú dú na celý týždeň a zase zozbierajú, opravia, budú si evidovať ich domácu prácu. Ak potrebujete takúto službu aj pre Vaše dieťa, kontaktujte vedenie školy.  Táto služba funguje už od minulého týždňa a má za cieľ, aby žiadne dieťa nestrácalo školské návyky. 
      4. Do záverečného hodnotenia na konci šk. roka budeme brať do úvahy hodnotenie predmetov za február, marec, ale aj to, ako sú Vaše deti zodpovedné pri vypracovávaní zadaní od učiteľov, či je tam pravidelnosť, dodržiavanie termínov aj správnosť vypracovávania. 
      5. Pomôžte svojim deťom tým, že nájdete spolu systém, ako pracovať. Napr. kalendár, diár so zapísaním dú - čo, kedy, dokedy. Kontrolujte ich. Nerobte však prácu za nich, hlavne deti 2. st. by mali byť už úplne samostatné. Veďte deti k pravidelnej práci na školských povinnostiach a aspoň náhodne kontrolujte ich plnenie, neuspokojte sa so slovami Vášho dieťaťa, že už má všetko hotové. Ak to chcete presne skontrolovať, prihláste sa na edupage pod údajmi dieťaťa, nie rodiča, tam budete vidieť všetko.
      6. Ak máte pocit, že niečo nie je v poriadku (množstvo práce, spôsob komunikácie a pod.), kontaktujte vedenie školy alebo priamo učiteľov. Všetci hľadáme cestu, Vy rodičia, my učitelia a aj naše deti.
      7. Veďte svoje deti k základnej slušnosti v komunikácii, tá mnohým chýba (pozdrav, úvodná veta, vypracovanie úlohy, podpis, kto odovzdáva). 

      Ďakujeme, že ste túto správu dočítali do konca a tešíme sa na online hodiny s našimi žiakmi.

      navod_msteams_ziak.pdf

      Jana Schreiberová, riaditeľka školy

     • PORADENSTVO v náročných časoch

     • Naša školská špeciálna pedagogička Mgr. Lucia Podhradská je k dispozícii všetkým rodičom a žiakom, ktorí potrebujú v tejto mimoriadnej situácii zavretia škôl nejako poradiť, či už s domácimi úlohami, s rozvrhnutím času, so zvládaním tejto situácie, s informáciami k zápisu do 1. roč. a pod. Môžete jej volať v pondelok doobeda v čase od 9.00 do 11.00 hod. alebo v stredu v čase16.00 do 18.00 na telefónne číslo 0908518266.

     • Ako naši žiaci výtvarne reagovali na súčasné dianie

     • Naša výtvarníčka Mgr. Katka Červeňanská oslovila našich žiakov v rámci domáceho vzdelávania. Mnohí boli ochotní tvoriť aj doma. Téma bola formulovaná v zmysle: "Výtvarne reaguj na súčasné dianie vo svete, alebo zobraz moment, keď nám oznámia, že je po epidémií. Čo budeš robiť?" Celkovo oslovila 119 žiakov (4. - 8.roč.), reagovalo 68. Chválime všetky deti, ktoré pani učiteľke práce poslali a potešili nás svojou kreativitou. FOTOALBUM

     • Pripravujeme - hlavne pre žiakov 2. stupňa

     • Milí žiaci a rodičia! Práve pracujeme na nasadení Microsoft Office 365 na našu školu. V rámci tohto balíka získajú Vaše deti zadarmo všetky nástroje Office 365 (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OneNote,...). V balíku chceme začať využívať aplikáciu MS TEAMS na spustenie online vyučovania niektorých predmetov. Keď bude všetko nastavené, budeme kontaktovať všetky deti prostredníctvom mailových schránok, návody na inštalácie zverejníme na webe. Zjednoduší nám to hlavne vysvetľovanie nového učiva.  Naši učitelia sa v tomto systéme už v tomto týždni učia pracovať a majú za sebou prvé školenia. Držme si palce, nech sa nám to podarí úspešne rozbehnúť.

     • Tipy na domáce vzdelávanie

     • Posledná aktualizácia 1. 4. 2020     Pre rodičov aj učiteľov aktualizujeme tipy na domáce vzdelávanie svojich detí v čase mimoriadnej situácie na Slovensku: 

      • Aplikácia Autokorektívne kartičky na https://www.abcguru.sk/ -  v aplikácii môžu deti trénovať sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie. Úlohy sú odstupňované podľa náročnosti a sú gradované. Kartičky rozvíjajú nielen matematiku, ale aj trpezlivosť, sústredenosť a kognitívne zručnosti. Pre svoju nevšednosť môžu osloviť aj žiakov s rôznymi poruchami učenia.
      • Univerzita otvorená pre deti z celého Slovenska
       Na DUK Online špeciál sa školáci môžu pripojiť bez registrácie. Stačí vyplniť test, zadať v skúšobnom kvíze svoj e-mail a študent je zapojený. Deti budú mať postupne, v týždňových intervaloch, dostupných 5. ročníkov DUK Online špeciál – spolu až 44 zaujímavých videoprednášok. Štúdium je bezplatné a dostupné prakticky odkiaľkoľvek, z celého Slovenska ale aj pre deti za hranicami. Stačí kliknúť na http://www.dukonline.sk/. Súčasťou každej prednášky je skúšobný online kvíz, deti si tam môžu svoje novonadobudnuté znalosti hneď otestovať. aktualizované 25. 3. 2020
      • Pripravovaný portál http://www.ucimenadialku.sk/  aktulizované 24. 3. 2020
      • Výučba 8 svetových jazykov online pre deti a žiakov zdarma - nájdete na www.jazyky-online.info  aktulizované 24. 3. 2020
      • AITEC sprístupnil elektronické listovanie učebnicami a pracovnými zošitmi s priradenou metodikou, didaktickými hrami, vzorovými riešeniami a obrazovým materiálom, ktoré sú vhodné k jednotlivým stranám titulov:  https://www.aitec.sk/aktualita-sprava/sluzba-aitec-online-elektronicke-listovanie-s-priradenymi-materialmi-pristupny-aj-pre-rodicov
      • CISCO - pomoc školám, ktoré chcú uskutočňovať výučbu na diaľku platforma Webex  - licencia na 90 dní zadarmo, t.j. do  konca školského roku  - potrebný iba internetový prehliadač, mobil/tablet a  pripojenie na internet, kontakt: https://bit.ly/2vVwDZC
      • Relácia vysielaná na Dvojke každý pracovný deň od 9.15 do 10.00 h do 27. marca "Školský klub - hodinka z triedy bez triedy" - nejde o klasické vyučovanie, ale o interaktívny a zábavný spôsob, ako sa niečo nové a zaujímavé dozvedieť aj mimo školy. Zapojiť do vysielania sa môžu aj deti pri televíznych obrazovkách, ktoré sa spolu s rodičmi môžu zahrať pri plnení domácich úloh a odpovede posielať na skolskyklub@rtvs.sk. Budú kresliť, vytvárať rôzne modely z vecí, ktoré majú doma, prípadne odpovedať na zábavné otázky. Na druhý deň sa v živom vysielaní dozvedia nielen správnu odpoveď, ale ich nápady, riešenia a výtvory uvidia všetci diváci Dvojky. 
      • Vzdelávací portál Kozmix odomyká celý svoj obsah pre 1.stupeň ZŠ až do 15. 4. 2020. Stačí sa prihlásiť na https://moj.kozmix.sk/ a zadať AKTIVAČNÝ KÓD: skolazdomu
      • Veľa tipov a odkazov nájdete na tejto stránke, https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63471/online-portaly-zdarma-pre-skolakov-pocas-koronavirusu?fbclid=IwAR1-OnQg9wehSKAXHJqHU-YGG0EDhraouEtWeQ9NJfLFoC-kEtbdMKvOfHE  
      • https://www.facebook.com/groups/622798385225563/
      • https://www.gramar.in/sk
     • Zavretie škôl

     • Vyberáme z tlačovej správy nového ministra školstva p. Branislava Gröhlinga zo dňa 24. 3. 2020 fakty týkajúce sa našej školy:

      • prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach  od 30. 3. 2020 až do odvolania
      • zrušenie celoslovenského testovania T9-2020, ktoré malo byť  1. 4. 2020
      • prihlášky na stredné školy treba podať do 15. 5. 2020, nebude potrebné lekárske potvrdenie
      • prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najskôr po 2 týždňoch od návratu do škôl najneskôr do 30. 6. 2020
      • zápis žiakov do 1. ročníka sa má uskutočniť v termíne od 15. 4. do 30. 4. 2020 bez prítomnosti detí, podľa možností elektronicky - tu zvažujeme náš ďalší postup, rodičov budeme informovať 
      • zápis detí do materskej školy od 30. 4. do 31. 5. 2020, nebude potrebné lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa - tu zvažujeme náš ďalší postup, rodičov budeme informovať
      • MŠVVaŠ rozbehne portál http://www.ucimenadialku.sk/ na informácie pre žiakov, rodičov, učiteľov a na vzdelávanie
      • denné televízne vysielanie pre žiakov - od 9:15 do 11.00 hod. (100 minút)
     • Posledná rozlúčka

     • V utorok 17. 3. 2020 o 16.00 hod. sme sa navždy rozlúčili s našou zamestnankyňou hlavnou kuchárkou p. Evkou Melicherovou, ktorá nás vo štvrtok 12. 3. 2020 navždy opustila po dlhej a vážnej  chorobe. Ostane navždy v našich spomienkach. Česť jej pamiatke.

     • Prerušenie vyučovania

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Učitelia budú pripravovať pre žiakov úlohy podľa učebného plánu tak,  aby sa žiadne učivo nevymeškalo. Úlohy budú žiakom zasielané prostredníctvom edupage stránky alebo emailom. Žiadame rodičov, aby zabezpečili dohľad nad vzdelávaním svojich detí a dodržiavali všetky pravidlá mimoriadneho režimu. O nástupe do školy budete informovaní na našej stránke.  Pozrite aj usmernenie MŠVVAŠ SR: usmernenie_ministerky_skolstva.pdf​​​​​​​
      Nájomníkom telocvične oznamujeme, že je vydaný zákaz využívania školskej telocvične až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.
       

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Podolie 804 po zasadnutí Krízového štábu obce Podolie prerušuje dočasne výchovno-vzdelávací proces v základnej aj materskej škole od stredy 11. 3. 2020 do piatku 13. 3. 2020 v snahe eliminovať možné riziká šírenia ochorenia COVID-19. V tomto čase bude realizovaná dôkladná dezinfekcia školských priestorov.  Žiadame zákonných zástupcov, aby 
      • sledovali web stránku školy, kde budeme informovať o ďalšom vývoji situácie 
      • dohliadli na svoje deti, aby sa hromadne nezdružovali  a preventívne trávili čas doma
      • dôrazne sa neodporúča začleňovať do kolektívu deti s príznakmi infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z príznakov - kašeľ, horúčka, bolesť hrdla a dýchavičnosť
      • zabezpečili povinne deťom do školy hygienické balíčky (uterák, hygienické vreckovky, protibakteriálne mydlo alebo gél na ruky).