• Výňatky zo šk.poriadku


    • Zmeny v školskom poriadku platné od šk. roka 2017/18:

     Rodičia boli s nimi oboznámení na prvom rodičovskom združení 2. 10. 2017.
     Rodičia, ktorí sa nezúčastnili 1. RZ, sú povinní preštudovať si školský poriadok na chodbe školy alebo na www stránke školy: 

     http://zspodolie.edupage.org/files/Skolsky_poriadok_ZSsMSPodolie_2017_18.pdf

     Najdôležitejšie informácie zo šk. poriadku potrebné pre rodiča nájdete aj v prezentácii: SK_PORIADOK_RZ_2017_18.pptx

      

     Zmeny v školskom poriadku platné od šk. roka 2016/17:

     Rodičia boli s nimi oboznámení na prvom rodičovskom združení 26. 9. 2016.
     Rodičia, ktorí sa nezúčastnili 1. RZ, sú povinní preštudovať si školský poriadok na chodbe školy alebo na www stránke školy: http://zspodolie.edupage.org/files/Skolsky_poriadok_ZSsMSPodolie_2016_17.pdf

     Najdôležitejšie informácie zo šk. poriadku potrebné pre rodiča nájdete aj v prezentácii:

     SK_PORIADOK_RZ(1).pdf

      

     Zmeny v školskom poriadku platné od šk. roka 2015/16:

     Rodičia boli s nimi oboznámení na prvom rodičovskom združení 28. 9. 2015.
     Rodičia, ktorí sa nezúčastnili 1. RZ, sú povinní preštudovať si školský poriadok na chodbe školy alebo na www stránke školy: http://zspodolie.edupage.org/files/Skolsky_poriadok_ZSsMSPodolie_2015_16.pdf

      

     Zmeny v školskom poriadku platné od šk. roka 2014/15:

     Rodičia boli s nimi oboznámení na prvom plenárnom rodičovskom združení 29. 9. 2014.Ktorí rodičia sa nezúčastnili plenárky, sú povinní preštudovať si školský poriadok na chodbe školy alebo na www stránke školy: http://zspodolie.edupage.org/files/skolskyporiadok2014_15.pdf

     Najdôležitejšie zmeny a informácie potrebné pre rodiča nájdete aj v prezentácii:

     Skolsky_poriadok_-_prispevok_na_plenarku_RZ.pdf (216 kB)
      

     Doplnky školského poriadku v šk.r. 2013/14:

     Žiaci sa voči sebe  správajú tak, aby nedochádzalo k slovným alebo fyzickým útokom voči iným. Takéto útoky škola bude považovať za šikanovanie alebo kyberšikanovanie a bude to riešiť v trestno-právnom konaní.

     Urážlivé vyjadrovanie alebo osočovanie zamestnancov školy na sociálnych sieťach či v inom internetovom priestore bude škola riešiť výchovnými opatreniami, prípadne v spolupráci s políciou.

     Ak si žiak zabudne kľúčik od skrinky, musí to oznámiť dozorkonajúcemu, ktorý ho pošle za triednym učiteľom a ten mu následne môže skrinku otvoriť. Skrinka žiaka ostane otvorená celý deň a škola nezodpovedá v tomto čase za stratu vecí zo skrinky. Pri opakovanom zabúdaní kľúča bude triedny učiteľ riešiť problém s rodičmi.

     Na WC sa žiak zdržuje len nevyhnutnú dobu, nie je to miesto stretávania sa. Učitelia budú počas prestávok WC priebežne kontrolovať.

     Výchovné opatrenia (podľa závažnosti - riaditeľské pokarhanie, znížená známka zo správania):

     • za fyzické alebo psychické ubližovanie spolužiakom, šikana a kyberšikana
     • za urážlivé vyjadrovanie alebo osočovanie zamestnancov školy na sociálnych sieťach či v inom internetovom priestore

      

     Doplnky školského poriadku v šk.r. 2012/13:

     Žiak nesmie bez dovolenia pred skončením doobedňajšieho vyučovania (do obedňajšej prestávky danej triedy) opúšťať budovu školy. Žiak opúšťa školu až po vyučovaní alebo ak mu to povolí triedny učiteľ.

     Ak má žiak v škole poobedňajšiu činnosť (napr. poobedňajšie vyučovanie alebo záujmový krúžok) a nestravuje sa v školskej jedálni, môže na čas obeda opustiť areál školy. V tomto čase nezodpovedá škola za jeho bezpečnosť. Žiak sa musí vrátiť do školy na poobedňajšiu činnosť o 13:45 hod.

     Žiak si na vyučovanie si prináša všetky učebnice a učebné pomôcky podľa pokynov učiteľa. Na vyučovanie telesnej výchovy nosí predpísaný cvičebný úbor a na hodiny techniky, tvorby životného prostredia, sveta práce  a výtvarnej výchovy pracovný odev.  Žiak si nosí na telesnú výchovu dva druhy obuvi -  zvlášť športovú obuv do telocvične (tenisky, cvičky, halovky a pod.) a zvlášť športovú obuv na von (botasky, pevnejšie tenisky; pozor – cvičky sú nevhodné).   Športovú obuv na von môže žiak používať i k pracovnému úboru na prácu vonku.

     Po vstupe do jedálne dozorkonajúci učiteľ dozrie na obsadenie stolov, zabezpečí prinesenie polievky na každý stôl a dozrie na to, aby žiaci jedli aj polievku. K okienku na hlavné jedlo sa žiaci môžu postaviť až po pokyne dozorkonajúceho v skupinách ako sedia pri stoloch. Je prísne zakázané vojsť do jedálne a ísť hneď k okienku pre hlavné jedlo!!!

     Výňatky zo školského poriadku, o ktorých má vedieť rodič:

     V celom areáli školy platí prísny zákaz vozenia sa na bicykloch, motorových kolobežkách, kolieskových korčuliach, babetách alebo motorkách. Ak žiak príde do školy na týchto zariadeniach, prejde s nimi pešo po areáli a odloží ich na určené miesto. Škola nezodpovedá za ich krádež alebo poškodenie.

     Ak žiak vymešká v priebehu polroka 120 a viac vyučovacích hodín (ospravedlnené aj neospravedlnené spolu), bude musieť vykonať komisionálnu skúšku, ak tak rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

     Žiacka knižka - tak ako učebnice - je majetkom školy. Ak ju žiak stratí, nahlási to svojmu triednemu učiteľovi, ktorý mu na podpis vydá novú -1x zdarma. Pri každej ďalšej strate triedny učiteľ novú ŽK vydá len na základe písomnej žiadosti rodičov za finančnú úhradu: 2.ŽK/2€ 3.ŽK/4 €

     Ak sa žiakovi stane počas vyučovania, prestávky alebo školskej akcie úraz, okamžite to oznámi učiteľovi na vyučovacej hodine alebo dozorkonajúcemu učiteľovi, ktorý úraz prešetrí a spíše hneď v ten deň záznam o úraze. Oneskorené nahlásenie úrazu v nasledujúcich dňoch po dni úrazu škola nebude považovať za školský úraz.

     Ak má žiak svoj mobil v škole, tento je po celý deň (vyučovanie i prestávky) vypnutý. Použiť mobil môže len so súhlasom vyučujúceho, a to ako pomôcku (stopky, kalkulačka). V prípade porušenia tohto pravidla je vyučujúci oprávnený mobil žiakovi odobrať, odovzdá ho do riaditeľne, kde si ho môže prevziať l e n zákonný zástupca žiaka. Ak rodičia potrebujú s dieťaťom komunikovať telefonicky, použijú telefonický kontakt do školy: riaditeľka školy: 74 084 12, zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: 74 084 13, sekretariát: 74 084 11 alebo 77 94 104 alebo na školský mobil 0911961480. V prípade, že žiak potrebuje z vážnych príčin mobil použiť, osloví cez prestávku dozorkonajúceho učiteľa a na chodbe pri ňom si hovor vybaví.

     Podľa zákona č. 214/2009 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov platného od 4.6.2009 maloleté osoby do 15 rokov majú zakázané zdržiavať sa bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje (pokuta 33 eur). Učitelia a riaditelia škôl majú oznamovaciu povinnosť nahlásiť obci popíjanie neplnoletých. Maloleté osoby do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok.

     Do budovy školy vstupujú žiaci zadnými vchodmi ráno najskôr o 7,00 hod., najneskôr o 7,45 hod. Začiatok vyučovania je stanovený na 7,50 hod.
     Ak žiak čaká na vyučovanie na školskom dvore, škola nezodpovedá za bezpečnosť žiakov počas čakania. Dozor sa vykonáva na chodbe, preto je žiak povinný hneď po vstupe do areálu vojsť do budovy.

     Ak žiak stratí kľúčik od šatňovej skrinky, musí uhradiť 5 € za výrobu nového kľúčika.

     Ospravedlnenia žiakov rodičmi a lekárom

     1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti a to

     • osobne
     • telefonicky – riaditeľka školy: 74 084 12, zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: 74 084 13, sekretariát: 74 084 11 alebo 77 94 104 alebo na školský mobil 0911961480.
      Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach.

     2. Neprítomnosť maloletého žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; v odôvodnených alebo výnimočných prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti, najmä ak ide o častú neprítomnosť žiaka v škole. 3x za polrok
     3. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
     4. Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlní zákonný zástupca písomne do troch dní po nástupe žiaka do školy po absencii. Ak žiak nepredloží ospravedlnenie v tomto termíne, považuje sa neprítomnosť žiaka za neospravedlnenú.
     5. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný za šk.polrok na jednej až štyroch vyučovacích hodinách, udelí žiakovi pokarhanie triedny učiteľ.
     6. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný za šk.polrok na viac ako 4 vyučovacích hodinách, udelí žiakovi pokarhanie riaditeľ školy. RŠ oznámi túto skutočnosť rodičom školy a pozve ich na pohovor, z ktorého sa vyhotoví zápis.
     7. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný za šk.polrok opakovane na viac ako 4 vyučovacích hodinách alebo viac ako 2 vyučovacie dni, udelí žiakovi riaditeľ školy zníženú známku zo správania. RŠ oznámi túto skutočnosť rodičom školy a pozve ich na pohovor, z ktorého sa vyhotoví zápis.
     8. Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 hodín v mesiaci oznámi riaditeľ školy obecnému úradu, kde má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt, pretože sa to podľa platných zákonov považuje za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.
     9. Ak rodič potrebuje uvoľniť žiaka zo závažných rodinných dôvodov z vyučovania na jeden deň, požiada o to písomne triedneho učiteľa. Ak rodič potrebuje uvoľniť žiaka zo závažných rodinných dôvodov z vyučovania na 2 a viac dní, požiada o to písomne riaditeľa školy, v oboch prípadoch najmenej 2 dni vopred.

     Výchovné opatrenia

     Za nedodržanie školského poriadku môže vedenie školy uložiť žiakovi tieto opatrenia vo výchove:
     1. Zápis do triednej knihy a žiackej knižky - dostane žiak za nasledovné porušenie školského poriadku:

     • neprezúvanie sa v priestoroch školy
     • opakované nevhodné správanie na vyučovaní
     • opakované nevhodné správanie počas prestávok alebo v školskej jedálni
     • opakované zabúdanie školských pomôcok a pod.

     2. Pokarhanie od triedneho učiteľa pred celou triedou - dostane žiak za nasledovné porušenie školského poriadku:

     • neospravedlnená absencia 1 - 4 vyučovacie hodiny za polrok
     • opakované nevhodné správanie na vyučovaní
     • opakované nevhodné správanie počas prestávok alebo v školskej jedálni
     • opakované zabúdanie školských pomôcok
     • nosenie zakázaných vecí do školy
     • úmyselné poškodenie majetku školy
     • bicyklovanie v areáli školy
     • prepisovanie známok
     • ubližovanie spolužiakom
     • znečisťovanie školského areálu a pod.

     3. Pokarhanie od riaditeľa školy pred zhromaždením žiakov školy - dostane žiak za nasledovné porušenie školského poriadku:

     • neospravedlnená absencia viac ako 4 vyučovacie hodiny za polrok
     • opakované nevhodné správanie na vyučovaní
     • opakované nevhodné správanie počas prestávok alebo v školskej jedálni
     • opakované zabúdanie školských pomôcok
     • závažné poškodenie školského majetku
     • opakované oneskorené príchody do školy
     • fyzické alebo psychické ubližovanie spolužiakom
     • znečisťovanie školského areálu a pod.

     4. Znížená známka zo správania

     • na 2. stupeň
     • za porušenie školského poriadku, podľa posúdenia triednym učiteľom alebo vyučujúcim / 5 zápisov v triednej knihe
     • za prechovávanie drog, alkoholu a omamných látok v škole
     • za opakovanú neospravedlnenú absenciu na viac ako 4 vyučovacie hodiny za polrok alebo viac ako 2 vyučovacie dni
     • hrubé a opakujúce sa neslušné správanie voči spolužiakom a pracovníkom školy
     • fyzické alebo psychické ubližovanie spolužiakom a pod.
     • na 3.stupeň
     • za závažné alebo opakované porušenie školského poriadku
     • za dlhodobú neospravedlnenú absenciu
     • za opakované porušenie zákazu prechovávania drog, alkoholu a omamných látok a ich užívanie
     • krádež, podvody a falšovanie
     • šikanovanie a vydieranie
     • vandalizmus
     • zvlášť hrubé a opakujúce sa neslušné správanie voči spolužiakom a pracovníkom školy
     • na 4.stupeň
     • za závažné alebo opakované vážne porušenie školského poriadku
     • za opakované porušenie zákazu prechovávania drog, alkoholu a omamných látok a ich užívanie
     • za závažnú krádež, podvody a falšovanie
     • šikanovanie a vydieranie
     • vandalizmus
     • zvlášť hrubé a opakujúce sa neslušné správanie voči spolužiakom a pracovníkom školy.

     5. Okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania

     Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá
     a) zákonného zástupcu,
     b) zdravotnú pomoc,
     c) Policajný zbor.
     Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam. (v súlade s §.58 ods. 3 a 4 školského zákona 245/2008)

     Pochvaly a výchovné opatrenia schvaľuje pedagogická rada školy.