Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia budúcich prváčikov!

Mimoriadna situácia na Slovensku v súvislosti so zatvorením škôl kvôli zamedzeniu šírenia choroby COVID-19 mení všetky predchádzajúce termíny. 

Zápis do 1. ročníka uskutočníme v pondelok 20. 4. 2020 od 13.00 hod. do 17.00 hod. na dolnej chodbe školy za dodržania prísnych hygienických podmienok.

  1. Prosíme Vás, aby ste  vyplnili elektronickú prihlášku, pozrite nižšie. Nie je potrebné ju tlačiť
  2. Prosíme Vás, aby ste si vytlačili Žiadosť o prijatie, vyplnili ju. Je nutné, aby žiadosť podpísali obaja rodičia. Žiadosť prinesiete na zápis. 
  3. Prosíme Vás, aby ste si vytlačili Dotazník rodičom - pred zápisom dieťaťa do ZŠ, ktorý nám poskytla CPPPaP Nové Mesto nad Váhom, odpovedajte v ňom na otázky a prineste ho na zápis. Dotazníkom zistíme školskú zrelosť Vášho dieťaťa.
  4. Na zápis prineste aj rodný list dieťaťa, podľa ktorého si skontrolujeme údaje o dieťati predtým, ako ho zapíšeme do školskej databázy. Rodný list Vám hneď vrátime, nepotrebujeme kópie.
  5. Ak chcete, aby sme zabezpečili žiakom sady potrebných zošitov a ďalších pomôcok, pripravte si 32 €. Dostanete presný rozpis, čo deťom za peniaze zabezpečíme. Táto možnosť pre Vás nie je povinná, ale pre školu je ideálne, keď majú deti rovnaké sady zošitov a pomôcok.

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: