• Rodičovské združenie v ZŠ

      19. 9. 2022

      Vážení rodičia!

      V pondelok 26. 9. 2022 o 16.00 hod. sa bude konať prvé triedne rodičovské združenie vo všetkých triedach 2. - 9. ročníka. Účasť na RZ je povinná, zaznie veľa úvodných informácií ku šk. roku. Triedy 1.A a 1.B už rodičovské združenie mali. Po triednych schôdzkach zasadne v školskej knižnici Rada rodičov zložená zo zvolených triednych dôverníkov (predpokladáme začiatok Rady 16.30 - 16.45 hod.) prosíme aj triednych dôverníkov za 1.A a 1.B, aby sa rady rodičov zúčastnili. Tešíme sa na Vás.

     • Vedenie Žiackej školskej rady (ŽŠR)

      14. 9. 2022

      V stredu ráno 14. 9. 2022 sa konalo 1. zasadanie Žiackej školskej rady, ktoré viedla p. riaditeľka. Prítomní boli všetci zástupcovia tried okrem 5.B. Tajným hlasovaním boli zvolené za predsedu ŽŠR Viktória Lacková z 9.A a za podpredsedu Nikoleta Pokorná z 9.A. Dievčatám blahoželáme k zvoleniu do zodpovedných funkcií. Členovia ŽŠR si prešli Štatút rady, podľa ktorého sa budú riadiť. Na úlohu zberových referentov sa podujali dievčatá zo 6.A Timea Gúčiková a Adela Slimáková. Nástenku ŽŠR si zobrali na starosť dievčatá z 8.A Emma Okrucká a Lucia Raticová. Nasledujúce zasadanie ŽŠR bude o týždeň v stredu 21.9. cez desiatovú prestávku (9.30 - 9.45) vo veľkej počítačovej učebni. všetko o ŽŠR nájdete v časti Žiaci / Život na škole / Žiacka rada.

     • Zberová súťaž "SEM STARÝ MOBIL"

      12. 9. 2022

      V tomto šk. roku sme sa prvýkrát zapojili v rámci projektu RECYKLOHRY do zberovej súťaže SMS (SEM STARÝ MOBIL). Tak neváhajte a zapojte sa, súťaží sa o veľmi pekné ceny pre jednotlivcov a školy. O aké ceny ide, si môžete prečítať TU:Zberova___su__t__az___SMS_2022.pdf alebo na nástenke školy.
      A čo treba spraviť? Priniesť koordinátorovi environmentálnej výchovy p. uč. Muľovej mobil bez batérie, p. uč. si Vás zaeviduje do zoznamu jednotlivcov a mobil skontroluje a uloží do zberného boxu. P. uč. má kabinet na hornom poschodí v úzkej uličke.

     • Záujmové krúžky

      11. 9. 2022

      Vo štvrtok 8. 9. 2022 dostali do rúk žiaci školy od triednych učiteľov vzdelávacie poukazy. Na druhej strane poukazov je informácia pre rodičov, na čo poukazy slúžia a je tam aj zoznam krúžkov, ktoré sme schopní v prípade dostatočného záujmu na našej škole otvoriť. Naša škola tento šk. rok ponúka žiakom na spestrenie školského života a na zmysluplnú mimoškolskú činnosť 12 krúžkov. Ich náplň si môžete prečítať tu: Zaujmove_kruzky_2022_23.pdf. Prihlásiť sa na krúžky je možné cez rodičmi podpísaný vzdelávací poukaz, ktorý žiaci odovzdajú triednemu učiteľovi najneskôr do piatka 23.9.2022.

     • Rodičovské kontá na Edupage

      7. 9. 2022

      Milí rodičia!

      Dnes sme rozposlali do vašich mailových schránok, ktorých adresy ste nám v minulosti uviedli ako kontaktné, heslá na prihlasovanie na edupage stránku školy. Ak ste nemenili mailové adresy a rodičovské kontá máte zriadené a viete sa prihlásiť ako rodič na našu web stránku alebo do mobilnej aplikácie Edupage, nemusíte robiť nič. Ak ste menili mailovú adresu alebo Vaše dieťa je naším novým žiakom, pozrite si poslaný email a postupujte podľa pokynov v ňom. Ak máte problém s kontom, navštívte riaditeľstvo školy, pomôžeme Vám konto si zriadiť.

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/23

      5. 9. 2022

      Ako na všetkých školách na Slovensku, tak aj na našej škole sme v pondelok 5.9.2022 otvorili školský rok 2022/23. A konečne po dvoch rokoch zase v slávnostnom duchu, teda tak, ako sme už dlhé roky zvyknutí. Slávnosť v našom kultúrnom dome sa začala hymnou SR, po nej zaznela báseň zarecitovaná milým hláskom Vanesky bez jedinej chybičky. Rozveselili nás tóny piesne na školskú tému v podaní ôsmačok Timey, Emmy a Lucie za doprovodu gitár manželov Schreiberovcov. Prítomným sa prihovoril p. starosta PaedDr. Rastislav Bobocký, p. predsedníčka RZ Miroslava Igazová a p. riaditeľka RNDr. Janka Schreiberová. P. zástupkyňa RNDr. Daniela Maráková slávnosť moderovala, ku koncu oboznámila prítomných so všetkými zamestnancami školy. Potom nám predstavila všetkých našich prváčikov. Triedne p. uč. 1.A a 1.B Mgr. Renáta Trpíšková a Mgr. Gabriela Hercegová označili svojich prváčikov značkami, aby sa vo ve

     • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - k 1. dňu v škole

      31. 8. 2022

      Vážení rodičia!

      Na základe usmernení MŠVVaŠ bude potrebné v šk. roku 2022/23 preukazovať opäť bezpríznakovosť žiaka ZŠ a dieťaťa MŠ buď elektronicky alebo písomne. Tlačivo sa dá odoslať z rodičovského konta na webe školy alebo v mobilnej aplikácii Edupage.

      V šk. roku 2022/23 platí: Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. Tlačivo sa predkladá už prvý deň v škole, teda k 5.9.2022.

     • Oznam zo ZUŠ Čachtice

      30. 8. 2022

      Základná umelecká škola Čachtice – elokované pracovisko Podolie oznamuje žiakom, ktorí chcú pokračovať alebo sa prihlásiť na hudobný odbor, aby prišli do triedy ZUŠ dňa 05.09.2022. Trieda ZUŠ sa nachádza v obecnej knižnici v budove obecného úradu Podolie. Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj na tel. čísle 032/7787 134.

  • Anketa k stravovaniu v našej školskej jedálni

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje

  • Pracovné maily pedagógov ZŠ nájdete tu:

   Pracovne_maily_pedagogickych_zamestnancov_ZS.pdf


    

  • Zvonenia

   Utorok 27. 9. 2022