• Povinnosť rodičov nahlasovať vykonanie AG samotestu

      17. 9. 2021

      Vážení rodičia! V minulom týždni sme rozdali za 189 žiakov našej školy AG samotesty. Apelujeme na všetkých rodičov žiakov, ktorí obdržali antigénové samotesty na domáce použitie, aby školu bezodkladne informovali o pravidelnom vykonávaní samotestovania. Tento záväzok ste na seba prebrali podpisom preberacieho protokolu pri preberaní samotestov, v ktorom ste sa zaviazali, že testovanie budete vykonávať v pravidelných intervaloch a o každom vykonaní samotestovania budete pravidelne informovať školu. Žiadame Vás teda vykonávať testy v pravidelných intervaloch (aspoň raz za týždeň, ministerstvo navrhovalo 2x týždenne - v pondelok a štvrtok) a o výsledku testu nás informovať. Počty vykonaných samotestov sme povinní týždenne hlásiť. Pokiaľ si nebudete túto povinnosť plniť, ďalšie samotesty našej škole nebudú dodané. Prosíme oznamovať to jedným z dvoch spôsobov: 1. cez Edupage aplikáciu (časť Ž

     • Rodičovské združenie

      15. 9. 2021

      Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na ONLINE rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 20. 9. 2021 o 17.00 hod. v prostredí MS Teams v tíme, ktorý určí triedny učiteľ Vášho dieťaťa. Prosíme Vás, aby ste si do pondelka vyskúšali, či sa Vaše dieťa vie prihlásiť cez svoje prihlasovacie údaje do MS Teams na svojom počítači, tablete, či mobile. V prípade, že máte s prihlasovaním problém, kontaktujte triedneho učiteľa. Triedne schôdzky realizujeme online formou z dôvodu, aby sme do školského prostredia púšťali čo najmenej návštevníkov a len v nutných prípadoch kvôli bezpečnému prostrediu v škole.

     • Vyzdvihnutie AG testov

      9. 9. 2021

      Vážení rodičia!
      Včera som bola vyzdvihnúť antigénové samotesty pre 189 detí z 225 detí našej školy. Poobede sme ich s inkluzívnym tímom pobalili po 5 kusov do sáčikov. Testy sú nachystané na výdaj. Prevziať si ich musí len zákonný zástupca, pretože je potrebné podpísať preberací protokol. Výdaj testov - štvrtok 9.9., piatok 10.9. od 7.00 do 17.00 hod. - len tí rodičia, ktorí vyjadrili cez edupage, mail alebo telefonicky záujem o tieto testy.
      Keďže za použitie je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu treba škole potvrdzovať prostredníctvom edupage, emailuna zspodolie@gmail.com alebo sms na 0911961480. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.Pri odovzdávaní takto naplneného vrecúška so samotes

     • Kloktacie a AG testy

      6. 9. 2021

      V piatok 3.9.2021 sme organizovali na škole testovanie žiakov kloktacími testami. V pondelok 6.9. kloktali ráno ešte žiaci, ktorí v piatok chýbali, ledva sme to stihli, už aj klopal kuriér na dvere a testy odviezol. Výsledky testov sa dozvie rodič do štvrtka 9.9.2021 prostredníctvom mailu alebo SMS.
      V pondelok 6.9.2021 sme taktiež dostali informáciu, že v stredu si môžeme vyzdvihnúť v Trenčíne objednané antigénové samotesty. Keďže záujem rodičov o samotesty 5-násobne prekročil záujem o testovanie počas minulého roka, budeme distribuovať len 5 ks samotestov na žiaka. Pri odovzdávaní vrecúška so samotestami je potrebné, aby rodič podpísal preberací protokol, v ktorom sa zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka. Kópiu prednej strany preberacieho protokolu škola odovzdá rodičovi, podpísanú zadnú časť archivuje škola do konca školského roka. Pre sam

     • Otvorenie šk. roka 2021/22

      5. 9. 2021

      Vo štvrtok 2.9.2021 sa aj brány našej školy otvorili, aby privítali všetkých žiakov, ktorí budú navštevovať v šk. roku 2021/22 ZŠ s MŠ Podolie. Spolu ich bude 225. Starať sa bude o nich 18 učiteľov ZŠ, inkluzívny tím zložený zo školského špeciálneho pedagóga a 4 asistentov učiteľa, 6 prevádzkových zamestnancov. V ŠKD budú pôsobiť 2 vychovávatelia. MŠ bude navštevovať 43 detí a starať sa budú o ne 4 učiteľky MŠ a 2 prevádzkové zamestnankyne. O naše hladné krky sa postarajú p. vedúca jedálne spolu s 3 kuchárkami.

     • ZUŠ Čachtice oznamuje...

      1. 9. 2021

      Milí žiaci! Základná umelecká škola Čachtice oznamuje žiakom, ktorí chcú pokračovať alebo sa prihlásiť na hudobný odbor, aby prišli do triedy ZUŠ, ktorá sa nachádza v budove MŠ Podolie (zozadu od štadióna) prihlásiť sa dňa 2. 9. 2021 od 9,00 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj na tel. čísle 032/7787 134.

     • Výsledky prihlasovania na testy

      26. 8. 2021

      Vážení rodičia!

      Ďakujeme Vám za súčinnosť. Mnohí ste reagovali hneď a sme radi, že sledujete web stránku školy alebo Edupage aplikáciu aj cez prázdniny. Ktorí rodičia nereagovali na prihlasovanie na testy, tých kontaktovali triedni učitelia telefonicky. Niektorých rodičov sme nedokázali skontaktovať. Dnes 26.8.2021 p. riaditeľka školy objednala nasledovné počty testov:

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Pondelok 20. 9. 2021