• Rodičovské združenie v ZŠ

     • Vážení rodičia!

      V pondelok 26. 9. 2022 o 16.00 hod. sa bude konať prvé triedne rodičovské združenie vo všetkých triedach 2. - 9. ročníka. Účasť na RZ je povinná, zaznie veľa úvodných informácií ku šk. roku. Triedy 1.A a 1.B už rodičovské združenie mali. Po triednych schôdzkach zasadne v školskej knižnici Rada rodičov zložená zo zvolených triednych dôverníkov (predpokladáme začiatok Rady 16.30 - 16.45 hod.) prosíme aj triednych dôverníkov za 1.A a 1.B, aby sa rady rodičov zúčastnili. Tešíme sa na Vás.

     • Otvárame pre žiakov školskú knižnicu

     • Milí vášniví čitatelia a návštevníci našej školskej knižnice!

      Oznamujeme Vám, že v tomto šk.roku bude školská knižnica pre Vás otvorená každú stredu od 12.30 hod. do 13.30 hod. Otvárame už túto stredu 21.9.2022.

     • Nábor do hokejového klubu

     • V utorok 13.9.2022 navštívili triedy 1. stupňa členovia Hokejového klubu v Novom Meste nad Váhom, aby pozvali záujemcov z radov chlapcov i dievčat v piatok 23.9.2022 o 17.00 hod. na Zimný štadión do Nového Mesta nad Váhom na zápis do klubu. Pozrite plagát: eduresized_Hokej_plagat.png​​​​​​​

     • Vedenie Žiackej školskej rady (ŽŠR)

     • V stredu ráno 14. 9. 2022 sa konalo 1. zasadanie Žiackej školskej rady, ktoré viedla p. riaditeľka. Prítomní boli všetci zástupcovia tried okrem 5.B. Tajným hlasovaním boli zvolené za predsedu ŽŠR Viktória Lacková z 9.A a za podpredsedu Nikoleta Pokorná z 9.A. Dievčatám blahoželáme k zvoleniu do zodpovedných funkcií. Členovia ŽŠR si prešli Štatút rady, podľa ktorého sa budú riadiť. Na úlohu zberových referentov sa podujali dievčatá zo 6.A Timea Gúčiková a Adela Slimáková. Nástenku ŽŠR si zobrali na starosť dievčatá z 8.A Emma Okrucká a Lucia Raticová. Nasledujúce zasadanie ŽŠR bude o týždeň v stredu 21.9. cez desiatovú prestávku (9.30 - 9.45) vo veľkej počítačovej učebni. všetko o ŽŠR nájdete v časti Žiaci / Život na škole / Žiacka rada. 

     • Zberová súťaž "SEM STARÝ MOBIL"

     • V tomto šk. roku sme sa prvýkrát zapojili v rámci projektu RECYKLOHRY do zberovej súťaže SMS (SEM STARÝ MOBIL). Tak neváhajte a zapojte sa, súťaží sa o veľmi pekné ceny pre jednotlivcov a školy. O aké ceny ide, si môžete prečítať TU:Zberova___su__t__az___SMS_2022.pdf alebo na nástenke školy.
      A čo treba spraviť? Priniesť koordinátorovi environmentálnej výchovy p. uč. Muľovej mobil bez batérie, p. uč. si Vás zaeviduje do zoznamu jednotlivcov a mobil skontroluje a uloží do zberného boxu. P. uč. má kabinet na hornom poschodí v úzkej uličke.

     • 1. zasadanie Žiackej školskej rady

     • V stredu 14. 9. 2022 sa bude konať 1. zasadanie Žiackej školskej rady, ktorú tvoria po dvaja žiacki zástupcovia  z každej triedy 2. stupňa. 1. zasadanie bude viesť p. riaditeľka. Zasadať sa bude ráno pred vyučovaním o 7:25 hod. vo veľkej  počítačovej učebni. Zloženie ŽŠR si pozrite TU.

     • Záujmové krúžky

     • Vo štvrtok 8. 9. 2022 dostali do rúk žiaci školy od triednych učiteľov vzdelávacie poukazy. Na druhej strane poukazov je informácia pre rodičov, na čo poukazy slúžia a je tam aj zoznam krúžkov, ktoré sme schopní v prípade dostatočného záujmu na našej škole otvoriť. Naša škola tento šk. rok ponúka žiakom na spestrenie školského života a na zmysluplnú mimoškolskú činnosť 12 krúžkov. Ich náplň si môžete prečítať tu: Zaujmove_kruzky_2022_23.pdf. Prihlásiť sa na krúžky je možné cez rodičmi podpísaný vzdelávací poukaz, ktorý žiaci odovzdajú triednemu učiteľovi najneskôr do piatka 23.9.2022. 

     • Rodičovské kontá na Edupage

     • Milí rodičia!

      Dnes sme rozposlali do vašich mailových schránok, ktorých adresy ste nám  v minulosti uviedli ako kontaktné, heslá na prihlasovanie na edupage stránku školy. Ak ste nemenili mailové adresy a rodičovské kontá máte zriadené a viete sa prihlásiť ako rodič na našu web stránku alebo do mobilnej aplikácie Edupage, nemusíte robiť nič. Ak ste menili mailovú adresu alebo Vaše dieťa je naším novým žiakom, pozrite si poslaný email   a postupujte podľa pokynov v ňom. Ak máte problém s kontom, navštívte riaditeľstvo školy, pomôžeme Vám konto si zriadiť. 

      Prosíme všetkých rodičov, aby si kontá zriadili a používali aj mobilnú aplikáciu. Zjednodušuje nám to podstatne rýchlu komunikáciu s Vami. Známky v internetovej žiackej knižke je potrebné podpisovať z rodičovského konta, nie zo žiackeho konta. Cez aplikáciu viete posielať ospravedlnenky, uvoľňovať žiakov zo školy, posielať bezpríznakovosť, napísať učiteľovi, atď.

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/23

     • Ako na všetkých školách na Slovensku, tak aj na našej škole sme v pondelok 5.9.2022 otvorili školský rok 2022/23. A konečne  po dvoch rokoch zase v slávnostnom duchu, teda tak, ako sme už dlhé roky zvyknutí. Slávnosť v našom kultúrnom dome sa začala hymnou SR, po nej zaznela báseň zarecitovaná milým hláskom Vanesky bez jedinej chybičky. Rozveselili nás tóny piesne na školskú tému v podaní ôsmačok Timey, Emmy a Lucie za doprovodu gitár manželov Schreiberovcov. Prítomným sa prihovoril p. starosta PaedDr. Rastislav Bobocký, p. predsedníčka RZ Miroslava Igazová a p. riaditeľka RNDr. Janka Schreiberová. P. zástupkyňa RNDr. Daniela Maráková slávnosť moderovala, ku koncu oboznámila prítomných so všetkými zamestnancami školy. Potom nám predstavila všetkých našich prváčikov. Triedne p. uč. 1.A a 1.B Mgr. Renáta Trpíšková a Mgr. Gabriela Hercegová označili svojich prváčikov  značkami, aby sa vo veľkej škole nestratili a p. starosta ich obdaril prvou knižkou, ktorú si zanedlho prečítajú sami. Na záver p. riaditeľka pred prítomnými poďakovala predsedníčke RZ za obetavú prácu v Rade školy a vo funkcii predsedníčky a odovzdala darček.

      Po slávnostnej ceremónii sa všetci pobrali do školy a zasadli do svojich tried. Prebehli úvodné triednické hodiny, ktoré v prváckych triedach trvali trošku dlhšie, keďže sa ich zúčastnili aj rodičia.

      Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa spolu s deťmi prišli pozrieť na našu slávnosť. Sme radi, že kulturák zase praskal vo švíkoch. 

      Držme si palce a robme všetci všetko preto, aby bol tento školský rok 2022/23 pre nás úspešný, tvorivý, zaujímavý a plný aktivít.

      FOTOALBUM

     • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - k 1. dňu v škole

     • Vážení rodičia!

      Na základe usmernení MŠVVaŠ bude potrebné v šk. roku 2022/23 preukazovať opäť bezpríznakovosť žiaka ZŠ a dieťaťa MŠ buď elektronicky alebo písomne. Tlačivo sa dá odoslať z rodičovského konta na webe školy alebo v mobilnej aplikácii Edupage.

      V šk. roku 2022/23 platí: Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. Tlačivo sa predkladá už prvý deň v škole, teda k 5.9.2022. 

      Ak nemáte prihlasovacie údaje na edupage, tlačivo si stiahnite nižšie alebo príďte v pondelok ráno s dieťaťom. Vydajú Vám ho pri vchodoch do školy.

      Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2022_23.pdf

     • Oznam zo ZUŠ Čachtice

     • Základná umelecká škola Čachtice – elokované pracovisko Podolie oznamuje žiakom, ktorí chcú pokračovať alebo sa prihlásiť na hudobný odbor, aby prišli do triedy ZUŠ dňa 05.09.2022. Trieda ZUŠ sa nachádza v obecnej knižnici v budove obecného úradu Podolie. Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj na tel. čísle 032/7787 134.

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/23

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že začiatok šk. roka 2022/23 pripadá na pondelok 5. september 2022. V piatok 2.septembra 2022 majú žiaci ešte letné prázdniny.

      Naša škola otvorí nový školský rok slávnostne v kultúrnom dome, slávnosť je verejná, rodičia sú vítaní. Žiaci 2. - 9. ročníka sa stretnú pred školou tak, aby o 8.00 hod. mohli so svojimi triednymi učiteľmi odísť do KD. Rodičia prvákov so svojim deťmi môžu prísť na 8.00 hod. priamo do KD. Po slávnsoti sa žiaci pod vedením triednych učiteľov vrátia do školy, pozrú si svoje kmeňové triedy, absolvujú prvú triednickú hodinu, na ktorej dostanú pokyny k ďalším dňom. V pondelok sa ešte neprezúvame, nestravujeme, nie je otvorená ani družina. V pondelok sa žiaci u svojho triedneho učiteľa prihlásia na stravovanie. Od utorka 6.9.2022 už varíme, funguje ŠKD, prezúvame sa.

     • Slávnostné ukončenie šk. roka 2021/22

     • o štvrtok 30. júna 2022 sme sa všetci krásne vyobliekaní, vyvoňaní a slávnostne naladení zišli poslednýkrát v tomto školskom roku v našej podolskej škole, aby sme sa spoločne rozlúčili s odchádzajúcim školským rokom. Po vypočutí si posledného zvonenia sme sa pod vedením triednych učiteľov presunuli do príjemne vychladeného kultúrneho domu, kde pre nás vedenie školy prichystalo krásnu slávnosť. Moderovala ju pani zástupkyňa Daniela Maráková. Po spievanej slovenskej hymne nás príjemne naladili dievčatá z 2. stupňa, ktoré prekrásne zanôtili za hudobného doprovodu p. uč. Veroniky Zemkovej všetkým známu pieseň Slovensko moje, otčina moja. Po nej sa nám prihovoril múdrymi slovami p. starosta obce Rastislav Bobocký. Po ňom bola k slovu prizvaná p. riaditeľka Janka Schreiberová. Jej príhovor bol sprevádzaný prezentáciou. Priblížila nám, čo všetko sme za školský rok zvládli a v čom ktorá trieda vynikla. Vyzdvihla hlavne naše dobré vlastnosti, našu snahu, naše úspechy. Prezentovala aj rôzne štatistické údaje o prospechu tried, o dochádzke, o pochvalách a pokarhaniach. Poďakovala všetkým učiteľom, ktorí nás k nim doviedli, ako aj všetkým nepedagogickým zamestnancom za ich obetavú prácu. 

      Pozreli sme si aj krátky film vytvorený našimi deviatakmi Peťom Toráčom a Lukášom Čuchranom, v ktorých sme si cez fotky z množstva akcií pospomínali na školský rok 2021/22. A potom už nasledovalo oceňovanie tých najlepších. V každej triede bol vybraní jeden žiak, ktorý získal najvyššie školské ocenenie - Vzorný žiak školy. Spolu s týmto titulom získal aj riaditeľskú pochvalu a knižnú odmenu. Ďalej triedni učitelia v každej triede vybrali najlepších žiakov, ktorých navrhli na knižnú odmenu spojenú s riaditeľskou pochvalou. tretím stuňom ocenenia boli odmenení žiaci, ktorí získali riaditeľskú pochvalu. Triedne pochvaly boli odovzdané žiakom v škole na záverečných triednických hodinách. Celkovo bolo 77 žiakov z 221 žiakov školy nejakým spôsobom ocenených, z čoho mal pedagogický zbor veľkú radosť.

      Po oceneniach nasledovala rozlúčka našich deviatakov. Najskôr sa všetci zhromaždili na javisku. Timea a David nám prečítali milý rozlúčkový príhovor s množstvom poďakovaní. Nasledovala prezentácia o deviatakoch, kde sme si mohli pozrieť ich spoločné fotky od 1. po 9. ročník, tiež ich fotky ako malých detí a fotky súčasné, tiež prečítať, na aké stredné školy od nás postupujú. Pobavili nás aj krátkym videovstupom z diania v triede. Na záver za tónov hudby porozdávali kvety všetkým prítomným učiteľom a poďakovali sa.

      Okrem deviatakov sme sa všetci ostatní vrátili do školy, kde sme v triedach strávili poslednú triednickú hodinu s triednymi učiteľmi, ktorí nám rozdali vysvedčenia, triedne pochvaly a rozlúčili sa s nami s prianím krásnych prázdnin.

      Deviataci boli p. starostom pozvaní do obecnej svadobky, kde sa k nim prihovorila najskôr sl. Alžbeta Augustínová, potom p. starosta, p. riaditeľka a nakoniec triedna učiteľka Alexandra Faboková. Deviataci poďakovali svojej triednej a obdarovali ju kyticou a pamätným darčekom. Nasledovalo rozdávanie vysvedčení, zápis do pamätnej knihy obce Podolie, gratulácie a rozdanie darčekov deviatakom od obce a od školy. Spoločná fotka všetkých prítomných zavŕšila celú slávnosť, na ktorej si poniektorí so slzami v očiach uvedomili, čo všetko sa týmto okamihom končí... Ale život je zmena a my prajeme deviatakom veľa šťastia na ďalšej ceste životom.

      Nakoniec po prekrásnom dni so žiakmi sa stretli všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD v Novom Meste nad Váhom v kúrii na slávnostnom obede, kde zotrvali až do večerných hodín v priateľských rozhovoroch a príjemnom chladivom prostredí pivnice.

      Tak nech nám na školský rok 2021/22 ostanú v srdiečkach len tie najkrajšie spomienky.

      FOTOALBUMY:

     • Športová olympiáda žiakov 1. stupňa

     • V pondelok 27. júna 2022 zorganizovali naše p. učiteľky 1. stupňa Športovú olympiádu pre žiakov 1. stupňa. Nechýbala pri nej ani olympijská zástava a olympijský oheň. A samozrejme, že nechýbala našim prvostupniarom ani chuť zašportovať si. Ak si chcete pozrieť fotky z akcie, tu je link: FOTOALBUM

     • Kurz ochrany života a zdravia

     • Žiaci 2. stupňa absolvovali 28. júna 2022 letný kurz ochrany života a zdravia. Nadviazali ním na jesenný kurz, ktorý bol hlavne teoretický. V letnom kurze žiaci museli ukázať praktické zručnosti na 7 stanovištiach v oblastiach ako zdravotná príprava a 1. pomoc, topografia, orientácia v teréne, dopravná výchova, oprava bicykla, ochrana pred požiarom. Strávili tak deň zmysluplne a činorodo. Väčšina stanovíšť bola v príjemnom tieni stromov v exteriéri.

      FOTOALBUM

     • Prváci a druháci tvorili svoj lapbook

     • FOTOALBUM
      Čo je to lapbook? Lapbook by som definovala ako interaktívnu knihu, ktorá nám pomáha utriediť nové informácie. Väčšinou obsahuje množstvo mini knižočiek, rôznych vrecúšok, otváracích okienok a iných interaktívnych prvkov, čo ho robí pre deti príťažlivým. Slovo lapbook je zložené z dvoch anglických slov, lap a book, čiže lono a kniha.  Je to teda kniha, ktorá sa zmestí do lona dieťaťa (pretože je primárne určená pre deti).

      Naši druháci už vedia, čo toto slovo znamená, a vedia i to, ako takýto lapbook vyrobiť.

      Prečo je lapbook taký populárny?

      • Je lacný. Na jeho výrobu potrebujete obal na spisy, alebo postačia aj výkresy,  lepidlo, nožnice, kresliace potreby, farebné papiere, prípadne nejaké dozdobovacie pomôcky ako washi pásky, alebo nálepky.
      • Nezaberá veľa miesta. Hoci lapbook obsahuje veľké množstvo informácií, finálny produkt má po poskladaní len veľkosť papiera A4.
      • Zvládne ho vyrobiť každý. Aj prváčik, ktorý ešte nevie poriadne písať a základ budú tvoriť hlavne obrázky.
      • Je originálny a dáva priestor tvorivosti. Každý jeden lapbook, ktorý vytvoria deti je sám o sebe originál. Informácie, ktoré uchováva, spôsob ako ich deti zapíšu, akú formu si zvolia, ako ho vnútorne usporiadajú, to všetko je len na nich.
      • Je to perfektný spôsob triedenia a uchovávania informácií k nejakej téme. Lapbook môžte vyrábať pri hocijakej téme. Či sú to slovné druhy, alebo napríklad učivo z prírodovedy o rastlinách.
      • Podporuje aktívne a zážitkové učenie. Možno sa zdá výroba lapbooku zdĺhavejšia oproti obyčajnému zapísaniu informácií do zošita, ale deti si jeho výrobou toho zapamätajú viac a ak aj náhodou nie, vždy vedia, kde to nájdu.

      A ako si ho druháci vyrobili?

      Obal lapbooku tvorí obal na spisy. Potom ho  stačí už iba naplniť. Čo robí lapbook takým príťažlivým sú rôzne mini knižočky, ktoré sa rôzne skladajú, otvárajú sa do všetkých smerov a kadejako vyčnievajú. Témou nášho lapbooku boli rastliny.Prváci z 1.A zase tvorili lapbooky na tému Živočíchy. Naše výtvory môžete vidieť vo fotogalérii.

      Mgr. Renáta Trpíšková

     • Distribúcia antigénových testov

     • Vážení rodičia!

      Prečítajte si edupage správu, kde Vás žiadame o podpísanie preberacieho protokolu o prijatí antigénových testov v jednom balení v počte 5 ks, ktoré v utorok 28.6.2022 prinesie Vaše dieťa zo školy. Protokol je potrebné podpísať a po dieťati poslať späť do školy.

     • Zahoď nudu, neseď doma

     • FOTOALBUM Noc v škole
      FOTOALBUM Poobedné aktivity

      Nuda, nuda, nuda. Keď už nie nuda, tak telefón. Podolské deti z 1. - 4. ročníka však veľmi radi odhodili nudu a telefóny a prišli aj popoludní do školy, kde sa mohli aj s inými žiakmi a učiteľmi stretnúť trošku ináč. Keď prišli v pondelok, boli plní očakávania a nevedeli, čo sa bude diať. Každý deň ich však chodilo viac a viac až nakoniec nás v noci bolo 50. Ale nepredbiehajme. Pekne poporiadku.

      V pondelok deti behali v celom areáli školy a hľadali súvislosti so slovami - nabehali sa, unavili, rozmýšľali,  ale ... veruže máme šikovné deťúrence.

      V utorok sme si zahrali vonku spoločenské hry, hrali futbal, skákali cez gumu, chodili na chodúľoch a pokecali si s pani učiteľkami - trošku inak ako v škole.

      V stredu pracovali ručičky a všetky deti maľovali medaile, ktoré si vyslúžia olympionici v pondelok na prvostupniarskych OH.

      Vo štvrtok prišli deti až večer. Nie preto, že by sa im nechcelo, ale museli sa pripraviť na vážnu vec - prespať v škole. O 18.00 sa 50 detí stretlo na dolnej chodbe s karimatkami, spacákmi, jedlom a hlavne s baterkami. Keď sa deti uložili do tried, ako prvý bod večera bola vybíjaná, nasledovala beseda s pani spisovateľkou Vitou Jamborovou, ktorá odovzdala deťom odmeny za najlepších čitateľov. Trošku sme sa posilnili, zatancovali a zrazu bola tma.  Konečne sme mohli využiť baterky. Deti behali po celej škole, vošli do každej triedy s baterkami v rukách či na čele a hľadali indície, ktoré by im napovedali heslo celej nočnej hry. Niektorí sa snažili násjť aj lietajúce knihy, či písmená, niektorí sa tešili, že im v noci naskáče do hlavičky násobilka.  No,  neviem ako komu čo tam nalietalo, uvidíme o rok, ale určite si to decká poriadne užili. Unavení, umytí zaľahli pri rozprávke o pyšnej princeznej do spacákov. Ráno, niektorí svieži, niektorí unavení sme sa posilnili raňajkami v jedálni. A čo s načatým piatkom?  No hádajte ........

      Kolektív učiteliek 1. stupňa

     • Rovesnícke učenie

     • V dňoch od 17.6. do 21.6. 2022 si deviataci vyskúšali rovesnícke učenie matematiky. Ich úlohou bolo pripraviť si asi 15 minútovú aktivitu z ľubovoľného učiva a následne ju odprezentovať mladším spolužiakom. Pracovali vo dvojiciach a vytvorili rôzne zaujímavé úlohy (osemsmerovky, tajničky, bingo...). Vidno, že sa neboja využívať ani IKT techniku a niektorí vytvorili aj online hry v prostredí Kahoot.  Ich mladší spolužiaci ich v závere aktivít zhodnotili, takže pre obe strany bola táto skúsenosť spolupráce prínosná.

      Verím, že naši deviataci opäť lepšie chápu náročnosť učiteľskej profesie a sami uznajú, že byť učiteľom v dnešnej dobe nie je také jednoduché ako sa z druhej strany školskej lavice zdá.

                                                                                                                                                               p.uč. Maráková

      FOTOALBUM

     • Koncoročná opekačka družinárov

     • Aj v tento školský rok ŠKD1 a ŠKD2 tradične zorganizovali koncoročné opekanie. Deti si počas tejto akcie mohli priniesť jedlo a pripraviť si ho na ohni. Tejto akcií prialo aj počasie, keďže bolo veľmi pekne. 

      FOTOALBUM