• Súčasnosť školy

    •  

     Všeobecné ciele školy

     • Umožniť všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch.
     • Zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.
     • Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, pracovitého, schopného  vlastnej motivácie k celoživotnému vzdelávaniu.
       

     Špecifické ciele školy - napĺňať školský vzdelávací program "POJEM" ZŠ s MŠ Podolie

     POJEM – (PO – počítače) – podpora vyučovania pomocou moderných technológií:

     • Rozvíjať kompetencie žiakov v oblasti informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“).
     • Vyučovať informatickú výchovu už od 2. ročníka, na 2. stupni posilniť informatiku vo všetkých ročníkoch 1-hodinovou časovou dotáciou.
     • Vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím IKT (vyučovať vo vhodnom rozsahu pomocou interaktívnych, tvoriť vlastné pedagogické  materiály v dostupných softvéroch, využívať širokú databázu výučbových materiálov na internete, zavádzať interaktivitu pri práci s IKT).
     • Prírodovedné predmety od šk. roka 2014/15 vyučovať aj pomocou tabletov v rámci národného projektu Digipédia.
     • Zapojiť žiakov do informatických súťaží.
     • Využívať IKT aj na iných hodinách, nielen na hodinách informatiky. Dopĺňať klasické výučbové metódy o digitálny vzdelávací obsah schválený ŠPÚ.
     • Orientovať pedagogické stratégie na  tvorbu projektov, prostredníctvom ktorých chceme žiakov učiť vyhľadávať, spracúvať a prezentovať informácie rôznymi spôsobmi.
     • Zvýšenú pozornosť venovať ochrane žiakov pri používaní internetu a využívať webové sídla k bezpečnému používaniu internetu.

      

     POJEM – (J – jazyky) – podpora vyučovania jazykov:

     • Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.
     • Zaviesť predmet Angličtina hrou v 1. a 2. ročníku, nadviazať tak na vyučovanie anglického jazyka v Materskej škole.
     • Zvýšiť časovú dotáciu Anglického jazyka vo všetkých ročníkoch 2. st. na 4 hodiny týždenne s myšlienkou, že dokonale zvládnuť cudzí jazyk znamená stretávať sa s ním denne.
     • Umožniť slobodný výber druhého cudzieho jazyka z možností ruský alebo nemecký jazyk a zvýšiť časovú dotáciu 2. cudzieho jazyka.
     • Pri vyučovaní cudzieho jazyka uplatňovať inovatívne metódy a formy výučby, ktoré u žiakov rozvíjajú samostatnosť a tvorivý prístup k práci.
     • Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre. Rozvíjať čitateľské zručnosti v rodnom jazyku, zamerať sa na čítanie s porozumením.
     • Zaviesť voliteľný predmet “Tvorivé čítanie” od 2. ročníka, posilniť dotáciou hodín predmet Slovenský jazyk a literatúra.
     • Viesť Školskú knižnicu a realizovať zaujímavé aktivity školskej knižnice, pravidelne dopĺňať knižničný fond, realizovať výstavy kníh.
     • Zúčastňovať sa so žiakmi na súťažiach podporujúcich vyjadrovanie sa v rodnom jazyku i v cudzích jazykoch.

      

     POJEM – (E – environ, ekológia) – podpora environmentálneho myslenia žiakov:

     • Ovplyvňovať v rámci voľnočasových aktivít školy aj vo vyučovacom procese environmentálne cítenie a správanie sa žiakov.
     • Učiť žiakov citlivo konať v prospech ochrany a zachovania biodiverzity vo všetkých jeho formách, k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.
     • Pestovať u žiakov zdravý životný štýl, dôsledne realizovať protidrogové opatrenia, prostredníctvom rozvoja zdravotnej, telesnej výchovy bojovať proti civilizačným chorobám.
     • Zriadiť funkcie koordinátora environmentálnej výchovy, koordinátora prevencie.
     • Zaviesť voliteľný predmet Tvorba životného prostredia v 5., 6. a 7. roč.
     • Realizovať v mimoškolskej oblasti akcie “Darujme si zdravie”, “Darujme zdravie Zemi”, “Deň narcisov”, “ Záchrancovia stromov”, separovaný zber: zber opotrebovaných  batérií, plastových fliaš, papiera, elektrospotrebičov, starého oleja.

      

     POJEM – (M – myslenie) – podpora logického a matematického myslenia žiakov:

     • Riešením problémových úloh a úloh z praxe cibriť matematické a logické  myslenie žiakov.
     • Posilniť predmet Matematika v 2.- 4. ročníku na 4 hodiny týždenne, v 6. – 9. ročníku na 5 hodín týždenne. Pridané hodiny využiť na riešenie netradičných a praktických  úloh.
     • Zaviesť predmet Viac ako peniaze v 9. ročníku, ktorého hlavným cieľom bude príprava žiakov na život v svete peňazí a zvyšovanie finančnej gramotnosti žiakov.
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com