• Sponzori

        • Naši sponzori, ktorým týmto ďakujeme za podporu.

          p. Miroslav Mrekaj Pomáha škole bezplatne s odvozom novej kosačky do Mountfieldu v Trenčíne v prípade poruchy a servisu.
          p. Mucska, otec žiaka Venoval do ŠKD1 DVD prehrávač Philips.
          obec Podolie Spolupodieľala sa na organizácii 14. ročníka školského plesu, zaplatila cimbálovku.
           firma AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, Pezinok Zapožičala nuám v júni 2016 stroj na džúsy a kávovar a taktiež poskytla nápoje na dopravný deň pre žiakov ZŠ.
          JIT Plastic s.r.o. Nové Mesto nad Váhom Ďakujeme vedeniu firmy za dva sponzorské  dary škole - v šk. roku 2014/15 nám firma nám venovala 20 veľkých rámov na obrazy v celkovej hodnote 400 €, v školskom roku 2015/16 poskytla druhýkrát sponzorský dar vo výške 700 € na zakúpenie 44 veľkých rámov. Do rámov sme inštalovali výtvarné práce detí, dokúpili závesné systémy. Obrazy zdobia chodby našej školy. 
          Veľké poďakovanie patrí vedeniu firmy aj v školskom roku 2018/19, kedy nám opäť poskytli sponzorský dar v podobe 12 stolov pre našich učiteľov do zborovne. Celková hodnota daru prevyšovala 1800 €. 
          p. Libor Herceg Pomoc škole - maľovanie chytrej magnetickej a bezprašnej tabule v triede 4.B
          p. Róbert Jankech Finančný dar 50 € pre potreby streleckého krúžku
          p. Jaroslav Čechvala Finančný dar 100 € pre potreby streleckého krúžku
          manželia Dvoranovci Finančný dar 100 € pre potreby základnej školy a 30 € pre potreby materskej školy.

          firma EMERSON
          Nové Mesto nad Váhom
          Dar 405 € na nákup streleckých kabátov pre strelecký krúžok (vybavil Ing. Košút)
          firma Vacuumschmeltze z Hornej Stredy
          konateľ Dr. Franz Jozef Schulte
          Naše veľké poďakovanie patrí konateľovi firmy Vacuumschmeltze z Hornej Stredy p. Dr. Franzovi Jozefovi Schultemu, ktorý venoval našej škole 8 veľkoplošných obrazov do našej novozariadenej jedálne. Obrazy sú prácou fotografistu p. Petra Zbojana. Sponzorstvo sprostredkovala p. predsedkyňa RZ Ing. Adriana Gašparíková. Tešíme sa z poskytnutého daru.
          nadácia Petit Academy projekt SME v škole - poskytla pracovné zošity Životné prostredie organizmov a človeka v sume 51,40 € a pracovné zošity Základy ekológie v sume 82,80 €

          Nadácia Volkswagen  Slovakia nám poskytla grant v hodnote 1.700,-€ na projekt Podolský dopravný viacboj, ktorý sa realizuje v čase jún - december 2013.
          p. Ľubomír Križák máj 2013 - zadarmo nám vykopal svojím malým bágrom kanále pre potrubie a jamy pre trativody na odtok dažďovej vody od telocvične do trativodov
          Ing. František Krajčík - Stavlux máj 2013 - sponzorsky poskytol materiál a práce na vybudovanie odtoku dažďovej vody od telocvične do trativodov
          Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Podolie Každoročne už 9 rokov za sebou rodičia organizujú spolu s vedením školy fašiangové plesy a tiež sa angažujú v darovaní 2% z dane z príjmov FO a PO. Získané prostriedky využívajú na zlepšenie výchovno-vyučovacieho procesu školy. Cez darovacie zmluvy venovali už škole veľa hnuteľného majetku (vybavenie tried nábytkom, žalúzie, šatňové skrinky, nové dvere po rekončtrukcii, atď.)
          p. Miroslav Mrekaj, firma GIMI, Podolie 601

          500 € - dar na občerstvenie, 400 € - hudba - oslavy 50. výr. ZŠ a 30. výr. MŠ
          9.8.2012 - daroval nám linoleum do náraďovne v telocvični.
          V minulosti zabezpečil zdarma linoleum do jednej učebne, zaplatil autobus pre deti na LŠHM 2004, dar 15000 Sk na ozvučovaciu techniku, zaplatil tlačiareň na formát A3, bezplatne zapožičal škole náradie, zakúpenie tričiek pre DO Fénix v hodnote 5000 Sk, vybavenie kuchyne-mikrovlnka, dar OOPP pre prev. pracovníkov, pomáha vozidlami svojej firmy pri organizovaní fašiangového školského plesu a iných šk. akcií.

          p. Pavel Kravec, Trnavá Hora 10.8.2012 - darovacia zmluva na 800€ na nákup doskočiska na skok do výšky a nákup dresov

          p. Peter Tulis, Očkov

          Zadarmo nám opravuje pokazené bojlery v školskej jedálni a v telocvični.
          p. Martin Madro, Royaldom Pri rekonštrukcii elektroinštalácie v hale telocvične v auguste 2012 nám bezplatne zapožičal, doviezol i odviezol plošinu na koliečkach na prácu vo výškach. Pravidelne poskytuje hodnotné ceny na ples. Pravidelne nám zadarmo zoženie a požičia lešenie na umývanie vysokých okien v telocvični.
          V mnohých našich aktivitách nám veľmi pomáha Obecný úrad v Podolí. V septembri 2003 pomáhal finančne pri opravách zatekajúcich striech. V lete 2004 obec poskytla škole 100 000,-Sk na maľovanie telocvične a nutné opravy. Na jar 2004 investovala do projektu Rekonštrukcie školy takmer 480 000,-Sk. V lete 2006 financovala opravu strechy na dvoch pavilónoch MŠ a v lete 2008 sa opravili ďalšie strechy na troch pavilónoch. Obec podala projekt Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Podolie v r. 2008 a získala 17,5 milióna Sk z EÚ na realizáciu projektu. V auguste 2010 bol projekt úspešne ukončený a škola skolaudovaná. Obec platila na rekonštrukciu značné finančné prostriedky. V r. 2010 dala obec vymeniť okná na jednom pavilóne materskej školy. V r. 2011 spolufinancovala mikroprojekt cezhraničnej spolupráce v sume 1.174 €.
          Trenčiansky samosprávny kraj nám poskytne prostriedky EÚ na mikroprojekt so ZŠ a ZUŠ Strání "Zbližovanie detí a mládeže cez vzájomné spoznávanie jazykov, folklóru a regiónov obcí Podolie a Strání", ktorý bol schválený11.3.2010 s kódom SK/FMP/01/015 v rámci 1.výzvy Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 a realizovali sme ho v šk.r.2010/11.
          Celkové výdavky projektu: 23 475,37€, z toho finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 19 954,06€, finančný príspevok zo štátneho rozpočtu 2 347,53€.
          ÚIPŠ Bratislava V rámci projektu Modernizácia pedagogického procesu daroval škole 4 počítačové zostavy v hodnote 3 765,16 € a softvér v hodnote 393,45 €.
          V rámci projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ daroval škole 6 počítačových zostáv, 2 notebooky pre študujúcich pedagógov a jeden dataprojetor v celkovej hodnote 6 821,08 €.
          ŠPÚ Bratislava V rámci projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika venoval škole notebook, dataprojektor a USB kľúč v hodnote 1959,93 €.
          MDPT poskytlo dotáciu na projekt Digitálni Štúrovci 2005 - celková výška projektu 113.000 Sk, z toho grant MDPT bol 100.000 Sk.
          Ministerstvo školstva poskytlo dotáciu na naledovné projekty:
          Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2014 vo výške 3.000 €.
          Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009 vo výške 3 195 €.
          Otvorená škola 2003 - celková výška projektu 120.000 Sk, z toho grant 100.000 Sk
          Otvorená škola: Infovek 2004 - celková výška projektu 124.200 Sk, dotácia z MŠ 99.200 Sk
          Firma LOMBARD Piešťany bezplatne (za umožnenie reklamy) zapojila školu na vysokorýchlostný internet a prevádzkuje ho zdarma.
          Firma Tango, p. Jaroslav Čechvala z Očkova, v šk.r. 2011/12 sponzorsky zabezpečil dopravu pre našich žiakov do Čertova pri Púchove a späť, kde sme uskutočnili lyžiarsky výcvik pre žiakov 2.stupňa.
          Naším najväčším sponzorom je projekt Infovek, vďaka ktorému sme získali v máji 2002 kvalitnú výpočtovú techniku, v decembri 2002 pripojenie na internet a edukačný balíček s výukovým softvérom.
          p. Jozef Gašparik - firma Regispo
          Stará sa nám o kopírky, zabezpečuje ich servis, často zadarmo alebo so zľavami.
          p. Ivan Synek a kolegovia BGS
          LEVI Slovakia a.s., Bratislava
          Za nákup počítačovej techniky pre školu nám darovali web kameru, pamäťové karty do foťákov, joystick, podložky pod myši a reklamné predmety.
          p. Juraj Hlatký - Matúšovo kráľovstvo
          Matúšovo kráľovstvo nám darovalo fax.
          p. Milan Gahér
          Zapojil zabezpečovacie zariadenie do kuchyne, venoval škole káble a koncovky na sieť, vytvoril v učebni počítačovú sieť, pomáha nám pri údržbe počítačov, sponzorsky daroval do učebne VT počítače, rozbehol web stránku školy, financoval poplatky za web stránku, daroval škole stoly pod počítače, pravidelne podporuje náš ples.
          p. Peter Hargaš
          Pomáhal s rozvozom strelcov na strelecké súťaže.
          Obec Častkovce
          Poskytla sponzorský dar na projekt Otvorená škola 2004, prispieva do tomboly v školskom plese.
          Obec Očkov
          Poskytla sponzorský dar na projekt Otvorená škola 2004, prispieva do tomboly v školskom plese.
          p. Ing. Stanislav Halán
          Zadarmo zapojil rozvádzač s poistkami i zásuvky, elektricky oživil učebňu výpočtovej techniky.
          p. Marián Vido
          Zadarmo spravil doplnenie snímačov zabezpečovacieho zariadenia v škole.
          p. Ján Cagala
          Zadarmo vymaľoval miestnosť sekretárky.
          p. Miroslav Masár
          Zadarmo nám premiestnil telefónne káble a telefóny.
          p. Ing. Marián Makara
          Daroval škole stoly pod počítače v hodnote cca 20 000 Sk.

          p. Ing. Jozef Bublavý firma Justur

          Zaplatil cca 6 000Sk za projekt na el.rozvody v učebni.
          p. Ing.Pavol Žiška
          Pomohol školu zapojiť na internet, dovoz a inštalácia tlačiarne na A3, oprava pokazených počítačov.
          p. Vladimír Vičík
          Poskytuje pravidelne škole jablká na akciu Darujme si zdravie a Deň vitamínov, pomáha s postrekom bežeckej dráhy.
          p. Mgr. Peter Čechvala
          Pomáhal pri zabezpečení občerstvenia a sladkostí pri akciách DO Fénix, dokumentácia a pomoc pri projekte k počítačovej učebni, získavanie sponzorov zo strany rodičov, pomoc pri nákupe konvektomatu do ŠJ, vedenie folklórneho krúžku našich žiakov, právna pomoc škole.
          p. Alena Križáková
          Darovala škole stôl pod počítač.
          p. Ing.Viera Makarová
          Darovala škole stoly pod počítače a pod tlačiareň.
          p. Ing. Peter Košút
          Daroval škole papier do tlačiarne.
          p. Jaroslav Cagala
          Zdarma vymaľoval jednu učebňu.
          p. František Šprlák
          Bezplatne nám robil revízie hydrantov.
          p. Gitka Gúčiková
          Pomohla pri výzdobe sály k akadémii, poskytnutie plátna na nástenky.
          p. Igor Stacho
          Daroval streleckému krúžku rukavice na streľbu a škole pracovné rukavice.
          p. Martin Lysák
          Bezplatne spravil revízie bleskozvodov.
          Konto Orange nám poskytlo dotáciu v r. 2003 na projekt Rozprávková trieda v rámci grantu Školy pre budúcnosť vo výške
          30.000 Sk.
          Mgr. Eugen Schreiber, RNDr. Janka Schreiberová
          Darovali škole kreslá, koberec, stôl - do spoločných priestorov. Sami montovali všetky dataprojektory, interaktívne tabule a keramické tabule do zrekonštruovanej školy. Pomáhali pri vydláždení nových vchodov do školy.
          p. Milan Macháč
          Sponzoruje pravidelne fašiangový školský ples - minerálky, dovoz vína... Taktiež nám zakúpil upratovaciu sadu pre jednu upratovačku.
          MUDr. Jela Bednárová
          Poskytla škole v r. 2010, v r. 2011, v r. 2012 pekné finančné čiastky - ku Dňu detí a na zbierku na žalúzie.
          mnohí rodičia detí v šk.r. 2010/11
          Prispeli na zbierku na žalúzie, za čo im srdečne ďakujeme.
          Mgr. Renáta Trpíšková
          Darovala škole sedaciu súpravu do spoločných priestorov.
          Mgr. Andrea Trautenbergerová
          Naša p.učiteľka poskytla jablká zo svojej záhrady na akciu Vitamínový deň - október 2011.
          LEAF Slovakia Levice
          Sponzorstvo sprostredkoval náš učiteľ Mgr. Janovický. Firma nám poskytla plnú škatuľu cukríkov pre 265 detí na Mikuláša 2011.