• Družinári na exkurzii v našom poľnohospodárskom družstve

     • Krásne jesenné počasie v stredu 28. 9. 2023 využili naši družinári na návštevu Poľnohospodárskeho družstva v Podolí. Deti si popozerali areál družstva, kde najmä chlapcov zaujali traktory a iné poľnohospodárske stroje. Najväčšiu radosť im urobili koníky, ktoré sa im predviedli v plnej kráse. Deti sa veľmi tešili, že môžu byť v ich bezpečnej blízkosti. Dlhú cestu všetky deti statočne zvládli.

      FOTOALBUM

     • Literárno-historická exkurzia "Ako sa rodila slovenčina?"

     • Dňa 27.9.2023 sme sa so žiakmi 8. a 9. ročníka vybrali na exkurziu s názvom Ako sa rodila slovenčina?. Exkurzia bola organizovaná z príležitosti 180. výročia vzniku nášho spisovného jazyka. Deň pred samotnou kodifikáciou spisovnej slovenčiny sa Štúr, Hurban a Hodža stretli s kňazom Jánom Hollým na fare na Dobrej Vode, aby si vypýtali súhlas a požehnanie na uskutočnenie tohto diela. Ján Hollý, staručký kňaz v tom čase, im svoj súhlas dal, a tak sa 17.7.1843 uskutočnila samotná kodifikácia slovenčiny na fare Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom. Obe spomenuté miesta sme preto navštívili, aby sme si pripomenuli slávnosť vzniku našej krásnej, ľubozvučnej slovenčiny. 
      Exkurziu zorganizovali Mgr. Zemková a Mgr. Faboková a zúčastnili sa jej žiaci 8. a 9. ročníka.

      FOTOALBUM

     • Záujmové krúžky v šk. roku 2023/24

     • Po prijatí a uplatnení vzdelávacích poukazov podpísaných rodičmi v záujmových krúžkoch  popisuejme stav v záujmovom vzdelávaní na tento šk. rok nasledovne: V ponuke bolo 11 krúžkov, z toho krúžok paličkovania sa neotvorí pre nízky počet záujemcov. Bolo vydaných 237 vzdelávacích poukazov našim žiakom, bolo prijatých a v krúžkoch uplatnených 168 vzdelávacích poukazov. V tomto šk. roku bude na škole pracovať 10 záujmových krúžkov: 1. st. - krúžok mentálnej aritmetiky, športovo-pohybový krúžok, umelecký krúžok 1, krúžok doučovania; 2. st. - futbalový krúžok, strelecký krúžok, umelecký krúžok 2,  robotický krúžok, Mladý ekovedec, Príprava na testovanie deviatakov, krúžok doučovania. Krúžky začnú svoju činnosť a prvé stretnutie v tomto alebo v nasledujúcom týždni.

     • Školenie BOZP a PO

     • V pondelok 25. 9. 2023 sa v poobedných hodinách konalo pravidelné školenie všetkých zamestnancov školy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti požiarnej ochrany.

     • Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu

     • Slnečné lúče a teplé počasie vylákali prvostupniarov 22. 9. 2023 von, aby si zmerali sily v cezpoľnom behu. Pre prvákov a druhákov bola pripravená menej náročná, no dostatočne dlhá trať, tretiaci a štvrtáci to mali o niečo ťažšie. Počas behu museli všetci prekonávať nerovnosti terénu, schody, kopčeky. Aby to zvládli, museli sa pred behom riadne rozcvičiť. No a potom to prišlo...postupne sa na štartovú čiaru postavili chlapci 3. a 4. ročníka, po nich nasledovali dievčatá. Po ich vzore sa rozbehli aj chlapci a potom aj dievčatá z 1. a 2. ročníka. S nástrahami trate si všetci poradili a šťastlivo dobehli do cieľa. Samozrejme, že na prvých miestach mohli byť len tí najrýchlejší. Za svoj výkon si  zaslúžili diplom, sladkosť aj malú odmenu. No po behu určite všetkých hrial dobrý pocit, že to zvládli a urobili niečo pre svoje zdravie.

      FOTOALBUM

     • Rada školy - 1. zasadnutie

     • Vo štvrtok 21. 9. 2023 sa konalo o 16.00 hod. prvé stretnutie Rady školy v tomto šk. roku. Prítomná bola i p. riaditeľka školy. Rada školy prerokovala Správu školy o VVČ za minulý šk. rok, aktualizovaný Školský vzdelávací program, školské poriadky ZŠ a MŠ, počty detí a žiakov na tento šk. rok, materiálno-technické a personálne zabezpečenie školy na tento šk. rok.

     • Žiacka školská rada začala svoju činnosť

     • V dňoch 11. a 18. 9. 2023 sa konali dve prvé stretnutia členov Žiackej školskej rady. Demokratickými voľbami boli zvolení predseda a podpredseda ŽŠR a obsadené ďalšie funkcie (ekohliadky, nástenkári). ŽŠR si naplánovala akcie, na ktorých sa chce v tomto šk. roku podieľať alebo ich organizovať. Zasadania usmerňovala p. riaditeľka. Bližšie informácie nájdete na stránke ŽŠR.

     • Prvé stretnutie rodičovského združenia

     • V pondelok 18.9.2023 mal naši učitelia najskôr pracovnú poradu, po nej od 16.00 prebehli prvé triedne schôdzky rodičovského združenia, na ktorých boli rodičia oboznámení s aktuálnym šk. poriadkom a systémom hodnotenia žiakov, zvolili si svojich triednych dôverníkov, boli informovaní o hospodárení RZ v minulom šk. roku. Po schôdzkach sa o 17.00 konala Rada rodičov tvorená triednymi dôverníkmi. Predsedníčka RZ Ing. Barbora Gonová privítala nových členov. Debatovalo sa  o aktivitách RZ pre tento šk. rok, o financiách, ktoré sú k dispozícii, o 2 % dane. Rodičia jednohlasne odsúhlasili, že budú organizovať Fašiangový školský ples (termín 27. január 2024), aby trošku doplnili kasu RZ. Na Rade rodičov bola prítomná aj p. riaditeľka školy, ktorá požiadala rodičov o pomoc pri organizovaní osláv ZŠ a MŠ (60. a 40. výročia vzniku) na jar 2024.

     • Oznam pre rodičov 1. st.

     • Vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že nám bol hlásený výskyt vší v 2.A triede. Prosíme všetkých rodičov (nielen v 2.A), aby prekontrolovali deťom vlásky a v prípade výskytu ponechali dieťa doma a spravili potrebné opatrenia. Návrat do školy - len s lekárskym potvrdením, že je to v poriadku.

     • Charitatívna zbierka školských pomôcok

     • Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa zapojili do zbierky školských pomôcok pre deti v núdzi. Zozbierané veci už poputovali na charitu do Serede, kam ich odovzdal náš p.farár. Veľká vďaka patrí Vám, milí rodičia i Vám žiaci.

      FOTOALBUM

     • Oznam pre rodičov k RZ

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na prvé triedne schôdzky rodičovského združenia v tomto šk. roku. Prebehnú v pondelok
      18. septembra 2023 o 16.00 hod.
      v kmeňových triedach Vašich detí. Vaša účasť je nutná, budete oboznámení s mnohými dokumentami a informáciami k novému šk. roku. Prosíme, aby ste prišli načas. Po triednych schôdzkach prebehne v školskej knižnici prvé stretnutie Rady rodičov, na ktorom sa zúčastnia triedni dôverníci zvolení za jednotlivé triedy.

      RNDr. Janka Schreiberová

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/24

     • V pondelok 4. septembra 2023 sa otvorili brány našej školy pre naše deti v MŠ, žiakov ZŠ a ich rodičov. Po stretnutí na školskom dvore sa všetci presunuli do KD. Keď sme sa všetci pousádzali, zaznela hymna Slovenskej republiky, ktorá nás slávnostne naladila. Po nej sa nám prihovorila naša p. zástupkyňa RNDr. Maráková, ktorá nás celou slávnosťou sprevádzala. Sestry Vaneska a Vivien Prídavkové zarecitovali báseň Daniela Heviera, ktorá bola trochu motivačná a trochu provokačná, ale veľmi pravdivá. Po nich zaznela k pondelkovému ránu sa hodiaca pieseň Ráno od Le Pajáco v podaní manželov Schreiberovcov a s doprovodom spevuchtivých dievčat - sestier Bibiany a Timey Čavojských, Emmy Okruckej a Lucky Raticovej. Nasledovali príhovory. Najskôr sa nám milo prihovoril p. starosta PaedDr. Bobocký, po ňom p. predsedníčka RZ p. Gonová. Prišiel čas aj na dlhší príhovor p. riaditeľky RNDr. Schreiberovej, ktorý bol hodný zamyslenia, ale z ktorého sme sa aj dozvedeli čo-to o tom, čo nás čaká v tomto šk. roku. Hudobná vsuvka v podaní už spomínaných dievčat od Veroniky Rabada "Letela by som" bola výborne zaspievaná a oživila slávnosť po príhovoroch. No a nakoniec nám p. zást. predstavila našich nových žiačikov prváčikov. Tých priviedli na javisko vybraní žiaci 8. ročníka, ktorí prváčikom pripli odznak, aby sa vo veľkej škole nestratili. P. starosta každému prváčikovi  stisol ruku a obdaroval ho knižkou a omaľovánkou. P. uč. triedna Mgr. Hanzlíková ich tiež privítala stiskom ruky, úsmevom a odovzdaním pamätného listu.  Nakoniec zazneli z úst p. zást. organizačné pokyny a pod vedením tr. učiteľov sme si išli do školy pozrieť triedy a absolvovať prvú triednickú hodinu. 

      FOTOALBUM

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
    • schreiberova@zspodolie.sk
    • schreiberova@zspodolie.sk
    • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
    • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
     MŠ: 032 7408414
     ŠJ: 032 7408415
     ZŠ - mobil: 0911 961 480
    • Podolie 804
     91622 Podolie
     Slovakia
    • 036125431
    • 2021628609
    • Riaditeľka školy:
     RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
     schreiberova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
     RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
     marakova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
     Slavka Fogašová - 032/7408414
     mspodolie@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne:
     Mariana Porubská - 032/7408415
     sjedalenpodolie@gmail.com