• Slávnosť ukončenia šk. roka 2018/19

    • V piatok 28. júna 2019 sme sa všetci - krásne vyobliekaní zišli pred školou a odtiaľ sa so svojimi triednymi učiteľmi pobrali do kultúrneho domu, kde nás už čakalo vedenie školy, starosta obce a naši žiacki technici. 

     Po úvodnej hymne sme si vypočuli prózu Vrecia plné ničoho v podaní Sofie Fraňovej, našej tohtoročnej úspešnej recitátorky. P. zástupkyňa RNDr. Daniela Maráková začala slávnosť matematickou hádankou. Niečo sme uhádli, niečo nie ;-) Po nej sa všetkým prihovoril p. starosta PaedDr. Rastislav Bobocký.  V závere svojho príhovoru oboznámil všetkých prítomných, že na škole v júni prebehlo výberové konanie na riaditeľa školy, na ktorom Rada školy zvolila za riaditeľa školy RNDr. Janku Schreiberovú. P. starosta poprial staronovej p. riaditeľke veľa síl pri starostlivosti o podolskú školu a jej napredovanie. 

     Nasledoval príhovor p. riaditeľky podporený prezentáciou, v ktorom rozobrala výsledky šk. roka z hľadiska prospechu, dochádzky, správania, projektov, aktivít, súťaží, úspechov. Po rozbore poďakovala všetkým zamestnancom za vynaložené úsilie v šk. roku 2018/19. Po prezentácii sme si pozreli krátky film z fotografií vybraných z akcií počas šk. roka a zaspomínali si, čo všetko pekné sme spolu zažili.

     Potom sa chopila mikrofónu naša p. zástupkyňa a vyvolávala žiakov, ktorým sme udelili titul Vzorný žiak školy, žiakov, ktorí dostali knižné odmeny a žiakov, ktorí dostali riaditeľské pochvaly. Odmeny im odovzdávala p. riaditeľka s triednymi učiteľmi.  Odmenili sme vecnými cenami aj najlepšieho čitateľa školskej knižnice, najaktívnejších zberačov starých batériek a elektrospotrebičov.

     Prišiel čas lúčenia. Rozlúčili sme sa najskôr s. p. uč. Mgr. Monikou Prítuľovou, ktorá na našej škole pôsobila dva školské roky a tiež s p. vychovávateľkou Lenkou Masárovou, ktorá u nás pôsobila v ŠKD2 v tomto šk. roku.  Po nich sme na pódium vyvolali p. uč. Mgr. Danielu Rosinskú, našu výtvarníčku a učiteľku geografie a p. uč. PaedDr. Ľubomíra Kika, nášho slovenčinára a dejepisára, bývalého riaditeľa školy. Obaja po dovŕšení dôchodkového veku ešte dosť rôčkov vypomáhali našej škole na kratší pracovný čas. V tomto šk. roku sa však už rozhodli svoju pedagogickú kariéru definitívne zavŕšiť. Vedenie školy obdarovalo odchádzajúcich učiteľov kvetmi a dačekmi, poďakovalo za odvedenú prácu a vyslovilo priania. Učitelia sa prihovorili publiku, ďakovali a predniesli aj morálne apely na žiakov. Žiaci si ich uctili postavením sa a potleskom. 

     V lúčení sme pokračovali. Prišli na rad naši deviataci. Lea s Hankou sa za všetkých deviatakov poďakovali učiteľom, rozdali kvetinky a premietli super film. Vyvolali na pódium svoju triednu učiteľku Ing. Jarmilu Bohovicovú, poďakovali slovami i darčekom. Na záver sa spoločne odfotili s učiteľmi školy.

     A to už bolo desať hodín a čas presunúť sa do školy, kde na triednickej hodine rozdali učitelia žiakom vysvedčenia a triedne pochvaly. Deviataci pokračovali milou rozlúčkou v svadobnej sieni obecného úradu, vypočuli si slová od p. starostu, p. riaditeľky, p. tr. učiteľky a od p. Červeňanskej z OcÚ, zapísali sa do pamätnej knihy obce Podolie a dostali malé darčeky od školy aj obce. A rozpŕchli sa nám do života stredoškolákov.

     Čo dodať? Je za nami veľa krásneho, zažili sme veľa dobrého, ale aj zlého. Vysporiadávali sme sa s mnohými problémami, tešili sme sa z mnohých úspechov, smútili sme nad neúspechmi. Naši žiaci, ktorým záleží na vedomostiach, sú zase o čosi múdrejší, skúsenejší a ostrieľanejší, sebavedomejší.

     Je čas oddychu. A ten všetci ppotrebujeme. Tak nech nám plynie čo najpomalšie, aby sme sa vrátili do školského prostredia plní elánu, tvorivých síl a nových myšlienok.

     Janka Schreiberová

     FOTOALBUM
     GALÉRIA OCENENÝCH ŽIAKOV