• Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl T9-2022

      

     Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl v zmysle § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa uskutoční  6. apríla 2022 (streda). Náhradný termín testovania sa uskutoční 21. apríla 2022 (štvrtok). 

     Externého testovania sa zúčastňujú všetci žiaci základných škôl príslušného ročníka, v ktorom sa uskutočňuje, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

     Usmernenie k externým testovaniam v šk. roku 2021/2022 nájdete TU.

     Informácie o Testovaní 9 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9, kde nájdete aj špecifikácie testov.

      

     Výsledky našej školy T9-2022

     Základné údaje

     Matematika

     Slovenský jazyk a literatúra

     Priemerný počet bodov školy:

     19,5 b. z 30 b.

     19,9 b. z 30 b.

     Priemerná úspešnosť školy v %:

     64,8 %

     66,2 %

     Priemerný počet bodov v SR:

     16 b. z 30 b.

     17,7 b. z 30 b.

     Priemerná úspešnosť v SR v %:

     53,2 %

     59,1 %

     Rozdiel v priem. úspešnosti školy
     oproti národnému priemeru:

     + 11,6 %

     + 7,1 %

      

     • Bolo testovaných všetkých 22 žiakov 9. ročníka.
     • V oboch predmetoch  naši deviataci skončili vysoko nad hranicou slovenského priemeru, v slovenskom jazyku o 7,1 %, v matematike až o 11,6 %.
     • Oba predmety spravila nad 90% jedna žiačka, nemusela teda robiť prijímacie pohovory.
     • V matematike spravilo T9 nad 80 % 8 žiakov z 22, z toho 2 žiaci so stratou 1b., 1 žiak so stratou 2b.
     • V slovenskom jazyku spravili T9 nad 80 %   2 žiaci, jeden so strartou 2 b., 1 so stratou 3 b.
     • V matematike dosiahlo lepší výsledok ako priemer SR 15 žiakov a v slovenskom jazyku tiež 15 žiakov. Všetkým týmto žiakom patrí naša pochvala.
     • Poďakovanie patrí p. zást. Marákovej a p. uč. Fabokovej za dôkladnú a systematickú prípravu žiakov na testovanie.