•  

     1. zasadanie Žiackej školskej rady streda ráno 11. 9. 2023

     •  viedla p. riaditeľka,
     • prítomní boli všetci zástupcovia tried, spolu 17 členov zo 17, čím bolo zasadanie uznášaniaschopné,
     • tajným hlasovaním boli zvolené za predsedu ŽŠR Emma Okrucká z 9.A a za podpredsedu Lucia Raticová z 9.A
     • členovia ŽŠR dostali úlohu preštudovať si Štatút ŽŠR, podľa ktorého sa budú riadiť,
     • na úlohu ekohliadky, ktorá bude kontrolovať a zrátavať výsledky všetkých zberov na škole, sa podujali dievčatá z 8.B Eliška Huttová a Lucia Gúčiková
     • členmi ekohliadky, ktorá bude kontrolovať šetrenie energiami, sa stali žiaci zo 6.A - Viktória Halčinová, Ondrej Zemko, Mateo Madro
     • nástenku ŽŠR si zobrali na starosť dievčatá z 8.A Radka Durcová a Sabina Jašková
     • nasledujúce zasadanie ŽŠR bude o týždeň v pondelok 18.9. cez desiatovú prestávku (9.40 - 9.55) vo veľkej počítačovej učebni,
     • úlohy na nasledujúce zasadanie:
      • pripomienkovanie školského poriadku,
      • otázky k štatútu
      • navrhnúť  akcie, pri ktorých chce ŽŠR učiteľom pomôcť, príp. navrhnúť svoje akcie, ktoré chce pre spolužiakov zorganizovať.
     • zápisnicu si môžete prečítať tu: Zapisnica_z_1._zasadania_ZSR_.docx

      

      

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2. zasadanie Žiackej školskej rady piatok cez desiatovú prestávku 18. 9. 2023

      

      

     •  viedla p. riaditeľka,
     • prítomní boli 14 členovia  zo 17, čím bolo zasadanie uznášaniaschopné,
     • členovia ŽŠR si mali do zasadnutia  preštudovať Štatút ŽŠR, nikto nemal pripomienky
     • členovia ŽŠR mohli pripomienkovať školský poriadok, otázky boli na žutie žuvačiek cez hodiny a používanie mobilov cez prestávky
     • členovia ŽŠR navrhli akcie, na ktorých chcú participovať alebo ich úplne realizovať, navrhnuté akcie tvoria plán aktivít ŽŠR na tento šk. rok
     • zápisnicu si môžete prečítať tu: v príprave
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com