•  

     1. zasadanie Žiackej školskej rady streda ráno 14. 9. 2022

     •  viedla p. riaditeľka,
     • prítomní boli všetci zástupcovia tried okrem 5.B, spolu 12 členov zo 14, čím bolo zasadanie uznášaniaschopné,
     • tajným hlasovaním boli zvolené za predsedu ŽŠR Viktória Lacková z 9.A a za podpredsedu Nikoleta Pokorná z 9.A
     • členovia ŽŠR si prešli Štatút ŽŠR, podľa ktorého sa budú riadiť,
     • na úlohu zberových referentov sa podujali dievčatá zo 6.A Timea Gúčiková a Adela Slimáková,
     • nástenku ŽŠR si zobrali na starosť dievčatá z 8.A Emma Okrucká a Lucia Raticová,
     • nasledujúce zasadanie ŽŠR bude o týždeň v stredu 21.9. cez desiatovú prestávku (9.30 - 9.45) vo veľkej počítačovej učebni,
     • úlohy na nasledujúce zasadanie:
      • pripomienkovanie školského poriadku,
      • pozrieť si Plán práce školy: Plan_prace_ZS_s_MS_Podolie_2022_23.pdf a vybrať si akcie, pri ktorých chce ŽŠR učiteľom pomôcť, príp. navrhnúť svoje akcie, ktoré chce pre spolužiakov zorganizovať.
     • zápisnicu si môžete prečítať tu: Zapisnica_z_1._zasadania_ZSR.docx

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2. zasadanie Žiackej školskej rady piatok cez desiatovú prestávku 23. 9. 2022

     •  viedla p. riaditeľka,
     • prítomní boli všetci zástupcovia tried okrem 6.A, spolu 12 členov zo 14, čím bolo zasadanie uznášaniaschopné,
     • členovia ŽŠR mohli pripomienkovať školský poriadok na tento šk. rok, nikto nič nepripomienkoval, podľa členov je školský poriadok v poriadku
     • členovia ŽŠR navrhli, pri akých akciách plánujú pomáhať s organizáciou
     • tu si môžete prečítať zápisnicu ŽŠR: Zapisnica_z_2._zasadania_ZSR.docx
     • tu je plán akcií so spoluorganizáciou ŽŠR: Plan_akcii_Ziackej_skolskej_rady.docx

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     3. zasadanie Žiackej školskej rady piatok cez desiatovú prestávku 21.10. 2022

     •  viedla p. riaditeľka,
     • prítomní boli všetci zástupcovia tried okrem 6.A, spolu 12 členov zo 14, čím bolo zasadanie uznášaniaschopné,
     • členovia ŽŠR navrhovali, čo by sa malo hodnotiť v celoškolskej súťaži EKOTRIEDA
     • tu si môžete prečítať zápisnicu ŽŠR: Zapisnica_z_3._zasadania_ZSR.docx

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413 MŠ: 032 7408414 ŠJ: 032 7408415 ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804 91622 Podolie Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy: RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412 schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413 marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Slavka Fogašová - 032/7408414 mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne: Mariana Porubská - 032/7408415 sjedalenpodolie@gmail.com
  • Prihlásenie