• História školy

    •  

     História školstva v Podolí

     Kedy bola založená prvá škola v obci, sa nezachovalo, ale záznamy starých kroník hovoria, že v roku 1832 školská budova úplne zhorela a občania si postavili novú školu, ktorá mala iba jednu učebňu, dlhý stôl, osem lavíc a jednu čiernu tabuľu. V roku 1852 k nej pristavali druhú učebňu. Do roku 1880 bola škola v Podolí spoločná pre školopovinné deti z Podolia, Korytného, Častkoviec a Očkova. Postupne si spomenuté obce vybudovali vlastné školy. V roku 1880 Častkovce, v roku 1893 Korytné. Počet školopovinných detí vzrástol a v roku 1912 bolo nutné postaviť i tretiu vyučovaciu miestnosť. Súčasne bola pristavená i jedna miestnosť na uloženie učebných pomôcok. V roku 1928/29 sa uskutočnila osemročná školská dochádzka. Škola bola rozšírená o jednu triedu, ale pre nedostatok vyučovacích miestností sa muselo od r.1930 vyučovať striedavo dopoludnia aj popoludní.

     V školskom roku 1933/34 sa počet žiakov zvýšil o 67, preto bola zriadená pre tento školský rok V. dočasná postupná trieda. V septembri 1934 bola pre školský účel zakúpená budova (bývalá krčma) od Juraja Palcúta. Budova bola opravená a zriadili sa v nej dve triedy, v ktorých sa začalo vyučovať 26.novembra 1934. Ministerstvo školstva a národnej osvety preskúmalo predpoklady na rozšírenie školy a dalo súhlas k zriadeniu VI. dočasnej postupnej triedy pri Rímsko-katolíckej ľudovej škole v Podolí v šk.r.1935/36. Súčasne bol daný súhlas s platnosťou od 1.9.1935 k premenovaniu IV. a V. dočasnej postupnej triedy na triedu definitívnu. V šk.r.1940/41 bol zriadený učiteľský pracovný okrsok so sídlom v Podolí. Do okrsku patrili nasledujúce školy: Rímsko-katolícka ľudová škola v Korytnom a v Častkovciach, Štátna ľudová škola v Očkove a Obecná ľudová škola v Korytnom-Kopanice. Školské budovy boli však nevyhovujúce. Vzhľadom na vojnové pomery nebolo možné začať s výstavbou novej školy, v roku 1944 sa však postavila nová budova školy v Korytnom.

     V šk.r. 1945/46 bola zriadená v Podolí Štátna meštianska škola. Prípravné práce pre zriadenie tejto školy vykonali: Štefan Dudáš, riaditeľ Ľudovej školy v Podolí a Jozef Vrabec, riaditeľ školy v Korytnom. Dohodli sa, že meštianska škola bude umiestnená v novopostavenej Ľudovej škole v Korytnom. Táto skutočnosť zapríčinila nedorozumenie medzi obyvateľmi obcí Podolie a Korytné. Členovia MNV v Korytnom vec vyriešili tak, že za riaditeľa novozriadenej meštianskej školy bol ustanovený Štefan Žemla, ktorý túto funkciu vykonával do roku 1951, po ňom nastúpil za riaditeľa Gustáv Hölc. V šk.r.1953/54 vstúpil do platnosti nový školský zákon s povinnou osemročnou školskou dochádzkou. Na základe nového školského zákona bola miesto doterajšej národnej a meštianskej školy zriadená Osemročná stredná škola v Podolí.

     Osemročná stredná škola v Podolí používala pre svoje účely štyri budovy:
     1. školská budova (č.d.1), bývalá Národná škola v Podolí mala 3 učebne. Bola to najstaršia školská budova v Podolí.
     2. školská budova, prerobená z budovy Miestneho národného výboru v Korytnom, mala 2 učebne a vzadu školskú dielňu.
     3. školská budova (hlavná), bývalá Stredná škola v Korytnom, mala 4 učebne, zborovňu a riaditeľňu.
     4. školská budova, bývalá Národná škola v Korytnom mala 2 učebne. Vo dvore bola zriadená školská jedáleň a vtedajšia družina mládeže. V r.1957 sa zlúčili obce Podolie a Korytné na jednotnú obec Podolie.

     15.decembra1960 bol Národným zhromaždením prijatý nový školský zákon, školská dochádzka bola predĺžená na 9 rokov. Od 1.februára 1961 sa zmenil názov školy na Základnú deväťročnú školu v Podolí. Keďže vyučovacie priestory boli nevyhovujúce a na štyroch miestach v obci, začala obec budovať v r. 1962 novú školu pri hlavnej ceste v Podolí. Bola to moderná škola, mala 18 učební, 1 dielňu a 2 špeciálne učebne, 8 kabinetov, klubovňu a kancelárie. Škola má dve budovy, samostatné objekty telocvične a školskej jedálne. Aktivita občanov a funkcionárov bola taká veľká, že objekt bol postavený za 13 mesiacov a prví žiaci nastúpili do novej školy už 1.septembra 1963. Je to terajší objekt ZŠ Podolie, ktorý odstránil dvojsmenné vyučovanie a umožnil nielen modernú výuku, ale neskôr aj veľký rozvoj telovýchovnej činnosti a športovania. Škola mala v prvom šk.r. 1963/64 19 tried a 545 žiakov. Treba spomenúť, že tu vždy pracoval odborne zdatný učiteľský kolektív a žiaci patrili a aj teraz patria medzi najlepších v okrese.

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com