• NP - Spolupráca na nár. projektoch

    • Spolupráca na národných projektoch

      

     Naša škola spolupracuje pri realizácii nasledovných národných projektov:

     NÁRODNÝ PROJEKT KOMPLEXNÝ PORADENSKÝ SYSTÉM PREVENCIE A OVPLYVŇOVANIA SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ

     • Mgr. Zuzana Vienerová navštevuje bezplatné školenia výchovných poradcov
     • dostali sme v rámci projektu 8 hodnotných publikácií od firmy Raabe ako aj digitálne vzdelávacie balíčky pre výchovného poradcu
     • budeme participovať na ďalších aktivitách nár. projektu

      

      

     NÁRODNÝ PROJEKT ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH S VYUŽITÍM ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA

     • projekt realizuje NÚCEM Bratislava
     • v budúcom šk. roku sa zapojíme sa do elektronického testovania žiakov
     • RNDr. Schreiberová spolupracovala počas vcelého šk. roka s NÚCEM-om ako autorka úloh na štatistickú gramotnosť
     • RNDr. Daniela Čechvalová Maráková sa zúčastnila v máji školenia k projektu
     • získali sme už licenčné oprávnenia k testovaniu pre každý náš počítač

      

      

     NÁRODNÝ PROJEKT PODPORA PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE ŽIAKOV ZŠ NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE  A PRÍPRAVU  PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA POLYTECHNICKEJ VÝCHOVY ZAMERANEJ NA ROZVOJ PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ A PRÁCU S TALENTAMI

     • zapojili sme žiakov a učiteľov do aktivít projektu, zatiaľ aktivít v projekte nebolo veľa, nie sme pilotná škola
     • Mgr. Bohumil Čechvala je garantom projektu
     • dvaja zruční žiaci Erik Facuna a Patrik Masár sa zúčastnili súťaže Škola mojej profesie v rámci projektu. Súťaž sa konala v Národnom tenisovom centre v Bratislave. Erik súťažil v kat. Dvojtaktný motor a Patrik v kategórii Vtáčia búdka. Obaja si prinieli zo súťaže certifikáty.

      

     NÁRODNÝ PROJEKT ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA

     • do projektu sa za našu školu zapojila RNDr. Janka Schreiberová, ktorá vymyslela aktivity na predmety fyzika – chémia - biológia
     • v rámci projektu sme v lete 2014 dostali 20 ks tabletov, wifi router, interaktívnu tabuľu QOMO, notebook a dataprojektor v hodnote 11.736 € s DPH
     • technika je umiestnená v prírodovednej učebni, dali sme ju pripoistiť
     • aktivity projektu budeme realizovať v rámci výuky v šk. r. 2014/15
     • projekt realizuje MŠVVaŠ SR

      

     NÁRODNÝ PROJEKT AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE

     • do projektu sa za našu školu zapojí Mgr. Renáta Trpíšková
     • v rámci projektu sa zúčastní viacdenných prezenčných vzdelávaní a bude spolupracovať pri tvorbe odborných analýz  v rámci projektu AMV
     • v rámci projektu získame edukačné balíčky a interaktívnu techniku
     • projekt realizuje MPC Bratislava

      

     NÁRODNÝ PROJEKT MODERNÉ VZDELÁVANIE – DIGITÁLNE VZDELÁVANIE PRE VŠEOBECNOVZDELÁVACIE PREDMETY

     • v rámci projektu nám zapožičajú interaktívnu tabuľu (jeseň 2014) a už nám bol dodaný notebook so softvérom a ozvučenie učebne, technika bude umiestnená v triede 9.A (trieda vedľa riaditeľne)
     • v rámci projektu sme sa zaviazali používať digitálne materiály projektu na vyučovacích hodinách
     • projekt realizuje CVTI SR
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com