• Školská knižnica

    • Projektové aktivity projektu „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“

     Projekt sme podávali v apríli 2013. V auguste 2013 boli zverejnené výsledky projektu na stránke MŠ SR, my sme boli medzi vybranými úspešnými projektami. Rozpočet projektu je 4.050 €.

     Projekt má vlastnú webovú stránku: http://zspodolie-kniznica.webnode.sk/

     September 2013

     • Obstaranie knižnično-informačného systému, multifunkčného zariadenia,  počítačových zostáv pre knihovníka a pre užívateľov, nábytku do oddychovej čítacej zóny (Z: riaditeľka, ekonómka)
     • Nákup knižných titulov a výukových digitálnych titulov v súlade s obsahom ŠkVP POJEM (Z: vedúce bývalých knižníc – Mgr. Kiková, Mgr. Hanzlíková, Mgr. Gúčiková)
     • Vytvorenie databázy existujúcich a nových titulov v printovej a digitálnej podobe v KIS, zoznámenie sa knihovníka s používaním KIS (Z: vedúce bývalých  knižníc)
     • Propagácia projektu (Z: riaditeľka)
     • Slávnostné otvorenie školskej knižnice
     • Exkurzia do knižnice – všetky triedy podľa časového rozpisu (Z: všetci učitelia SJL a triedni učitelia)
     • Vyhlásenie súťaže pre všetkých užívateľov knižnice: „O najaktívnejšieho čitateľa školskej knižnice“.

      

     Október 2013

     • Mesiac rozprávok pre 1. – 5. roč. - ranné čítanie jednej rozprávky 2x do týždňa,  prepojenie do iných predmetov, plnenie úloh podľa veku žiakov - návrh ilustrácie titulnej strany, tvorba leporel v skupinách, hľadanie informácií o spisovateľovi, tvorba plagátov (Z: Mgr. Hanzlíková, Mgr. Gúčiková)
     • Rozbehnutie práce záujmových krúžkov v priestoroch školskej knižnice - krúžok Svet rozprávok, Divadelno-tanečný krúžok, Prírodovedný krúžok (Z: vedúci krúžkov)
     • Obnovenie vydávania školského časopisu (Po)Školák, reprografické práce na vydaní 1. čísla 2. ročníka časopisu (Z: Mgr. Kiko, Kiková)
     • Zachráňme  poškodené knihy - aktivita pre žiakov 2. st.- tvorba ilustrovaných obalov, lepenie kníh (Z: Mgr. Rosinská, Mgr. Kiková) – spolupráca s VYV, TBR, SEE
     • Spoznávame regionálnych spisovateľov – projektový deň pre žiakov 2. st. (Z: triedni učitelia 2. st.)
     • Medzinárodný deň knižníc:
      • Záložka do knihy spája svet – 4. ročník projektu - ŠKD
      • Súťaž o naj...  knihu z domácich knižníc spojená s výstavkou (najmenšia, najhrubšia, najstaršia, najkrajšie ilustrovaná, najtenšia, najľahšia, najťažšia)

      

     November 2013

     • Noc v knižnici s rozprávkou 1. – 5. roč. (Z: triedni učitelia)
     • Večerné strašidelné čítanie pri čaji pre žiakov 2. st.(Z: Mgr. Kiková)
     • Deň  ITV v knižnici učíme sa hľadať informácie z rôznych zdrojov (Z: triedni učitelia)
     • Rozprávky starých materí – starí rodičia čítajú deťom, deti čítajú starým rodičom – akcia z príležitosti Mesiaca úcty k starším (1. – 4. roč.) (Z: Mgr. Gúčiková)
     • Rozprávkový kvíz pre žiakov 1. – 5. roč. (Z: Mgr. Hanzlíková)
     • Beseda s regionálnym spisovateľom pre žiakov 2. st. (Z: Mgr. Kiková, PaedDr. Kiko)
     • Poobedie s jubilantom spisovateľom pre žiakov 2. st. (Z: Mgr. Kiková, PaedDr. Kiko)
     • Malí menším - akcia pre predškolákov, interaktívne vyučovanie u prváčikov pre predškolákov, čítanie rozprávok z plagátov, ktoré vytvorili žiaci počas Mesiaca rozprávok, podarovanie leporel deťom MŠ  za odmenu (Z: Mgr. Hanzlíková, Mgr. Trpíšková)
     • Burza starých kníh pre žiakov aj rodičov – výťažok sa použije na nákup ďalších titulov, realizácia počas návštevného dňa pre rodičov (Z: všetci učitelia SJL 1. – 9. roč., knihovník)
     • Inventarizácia knižného fondu a majetku knižnice (Z: knihovník)
     • Vypracovanie záverečnej správy o výsledkoch realizácie projektu (Z: riaditeľka)
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com