• Digitálni Štúrovci

     • Projekt Digitálni Štúrovci
     Ciele projektu

     - priblížiť a zdostupniť širšie využitie modernej učebne výpočtovej techniky pre občanov Podolia i okolitých obcí,
     - poskytovať know-how našich lektoriek v oblasti používania IKT verejnosti
     - naučiť základné IKT zručnosti rómskych spouobčanov – našich bývalých žiakov, ktorí sú nezamestnaní a ktorí počas svojho štúdia na našej škole ešte nemali možnosť pracovať na počítačoch, alebo rodičov našich rómskych žiakov, či iných záujemcov z miestnej rómskej komunity
     - viesť kurzy práce s počítačom pre verejnosť zo širokého okolia,
     - pritiahnuť do učebne prostredníctvom našich detí i starších ľudí, naučiť ich nebáť sa techniky a vedieť ju použiť vo svoj prospech,
     - upevňovať pozíciu školy v regióne ako centra šírenia vzdelanosti nielen medzi deťmi, ale aj dospelými,
     - zámerom projektu je dovybaviť učebňu dvoma počítačmi (náhrada za 2 najslabšie počítače v učebni) a interaktívnou tabuľou eBeam,

     Aktivita č.1 : Internetová čitáreň
     Odbornú pomoc a poradenstvo v internetovej čitárni poskytovala RNDr. Janka Schreiberová. Internetová čitáreň bývala otvorená každý piatok 2 hodiny od februára do decembra 2006 okrem letných prázdnin. Počet návštevníkov značne kolísal od 0 do 13, priemerne 5 návštevníkov. Poplatky boli nižšie ako v internetových kaviarňach. Návštevníci využívali hlavne internet, e-mail a farebnú tlač. Internetovú čitáreň za celé obdobie jej fungovania navštívilo približne 210 záujemcov. Celkovo bola čitáreň otvorená 38 piatkov po 2 hodiny, spolu 76 hodín. Nižší priemerný počet záujemcov bol zapríčinený i pomalosťou školského intenetu, do našej obce ešte nie je potiahnuté DSL pripojenie, preto pri vyššom počte počítačov napojených na ISDN linku je prístup na internet pomalý. Aktivitu vzhľadom na výstup – celkový počet návštevníkov možno považovať za úspešnú.

     Aktivita č.2 : Dedko, babka, poďte s nami k počítaču
     Lektorkou kurzu bola Mgr. Monika Gahérová. Na kurz sa prihlásilo 19 starých rodičov s 19 vnukmi – žiakmi 1. až 4. ročníka. Prebiehal od septembra do novembra 2006. Cieľom kurzu bolo prostredníctvom hravých čiiností priblížiť prácu s počítačom mladej i staršej generácii. Striedali sme činnosti, kedy malí učili starých a naopak. V priebehu kurzu sme sa zoznámili s počítačom a jeho časťami, základným ovládaním pomocou myši, ako sa zapína a vypína, vyskúšali sme jednoduché grafické programy, písali list a veselé vety so symbolmi, pracovali s kalkulačkou, hrali sme sa hry, v ktorých sme si precvičili matematiku a pravopis, počúvali hudbu, pozerali sme si fotky zo školských akcií a vyskúšali sme aj prácu s internetom. Najmladšia generácia ukázala najstaršej generácii, ako treba využívať modernú techniku, aby sa stala pomocníkom. Z 19 dvojíc kurz dokončilo 15 dvojíc, teda 30 účastníkov.
     Aktivitu vzhľadom na výstup 30 odškolených možno považovať za úspešnú.

     Aktivita č.3 : Kurzy práce s počítačmi pre verejnosť
     Zrealizovali sme 2 kurzy, každý v trvaní 30 hodín. Stačilo nám podľa plánu zrealizovať 1 kurz, ale vzhľadom na rôznorodosť tém, o ktoré mali prihlásení účastníci záujem, sme ich rozdelili na 2 skupiny. Lektorkou 1. kurzu bola Mgr. Monika Gahérová. Obsah kurzu č.1 pre začiatočníkov - MS Windows XP, MS Word 2003. Absolovovalo ho 15 záujemcov. Lektorkou 2.kurzu bola RNDr. Janka Schreiberová. Obsah kurzu č.2 bol MS Excel a Internet. Absolovovalo ho 11 záujemcov. Oba kurzy prebiehali od februára do júna 2006, 1.kurz prebiehal vo štvrtok a 2.kurz prebiehal v utorok. 2.kurz bol hradený z prostriedkov získaných od úšastníkov kurzov.
     Aktivitu vzhľadom na výstup 26 odškolených možno považovať za úspešnú.

     Aktivita č.4: Kurz práce s počítačmi pre rómsku komunitu
     Kurzu sa zúčastnilo 12 rómskych spoluobčanov v trvaní 30 hodín (10 stretnutí po 3 hodiny). Kurz viedla RNDr. Janka Schreiberová. Prebiehal po sobotách od septembra do novembra 2006. Obsahom kurzu boli základy práce s počítačom, práca s myškou, orientácia na pracovnej ploche, práca s oknami, prezeranie obsahov priečinkov, textový editor, napísanie žiadosti do práce, motivačného listu a životopisu, mailová pošta, hľadanie informácií na internete. Rómovia však mali fluktuáciu, na kurz nechodili pravidelne, čo sa prejavilo aj na ich získaných vedomostiach. Celkovo z 12 Rómov vďaka pravidelnosti a snahe 10 z nich napokon splnilo vyučovacie ciele kurzu.
     Aktivitu vzhľadom na výstup 10 odškolených možno považovať za čiastočne úspešnú, očakávali sme 15 preškolených Rómov

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com