• Podolský HIT - programuj micro:bit

     Digitalizácia je tu a Slovensko je svedkami týchto zmien. To, ako bude vyzerať naša krajina o 20 rokov, záleží predovšetkým na novej smart generácii digitálne zručných ľudí, ktorí vyťažia z technológií maximum v prospech seba aj celej spoločnosti. To, že deti sú naša budúcnosť, nie je len prázdna fráza. Keď budú pripravené ony, bude pripravené aj Slovensko. V rámci projektu ENTER v spolupráci s Telekomom, SPy a Aj Ty v IT na nadácia Pontis rozhodla urobiť všetko pre to, aby ešte viac podporili a zlepšili podmienky pre ich rozvoj inovatívnym a zážitkovým spôsobom a priniesli aj ich učiteľom ďalší nástroj, ktorý im pomôže na ich hodinách.

     26.10.2020 sme sa zapojili do grantovej výzvy ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia. Projekt s názvom Podolský HIT - programuj micro:bit vypracovala riaditeľka školy RNDr. Janka Schreiberová. Po mesiaci bol projekt 28.11.2020 vyhodnotený ako úspešný. V projekte získame 1000 € od Nadácie Pontis a 276 € ako spolúčasť od Rodičovského združenia. Za uvedené prostriedky zakúpime základné sady micro:bit „Učíme s Hardvérom“ pre celú triedu (20 ks) s príslušenstvom.

     Súhrnné informácie o projekte: V rámci projektu sa prostredníctvom webinárov vyškolia učitelia informatiky na prácu s minipočítačom BBC micro:bit. Zakúpime základné sady minipočítačov pre jednu učebňu (20 sád). Na hodinách informatiky v 6.- 9. ročníkoch začneme s výučbou programovania BBC micro:bit hravou formou. Nastavíme zmenu učebných osnov informatiky. Po zvládnutí základov programovania žiakmi ich budeme viesť k tvorbe kreatívnych projektov podľa vlastnej fantázie. Uskutočníme triedne súťaže v programovaní a celoškolskú súťaž s názvom "Čo dokáže môj minipočítač", čím povzbudíme žiakov k samostatnej tvorivej činnosti na hodinách informatiky a na robotickom krúžku. Najlepšie programy predvedieme žiakom 1. stupňa. Dátum začatia projektu: 01.12.2020 Dátum ukončenia projektu: 31.05.2021.

     Ciele projektu:

     • Posunúť úroveň vzdelávania žiakov našej základnej školy v oblasti programovania a digitálnych technológií
     • Povzbudiť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti prostredníctvom vlastných projektov s programovateľnými minipočítačmi
     • Posilniť správne sebavedomie žiakov riešením na ich úrovni zvládnuteľných úloh v programovaní mikropočítačov
     • Vzbudiť u žiakov záujem o technické stredné školy a zlepšiť ich digitálne zručnosti

     Očakávané kvantitatívne výsledky projektu:

     Do projektu sa zapojí približne 85 žiakov 2. stupňa, 3 učitelia informatiky , približne 130 žiakov 1. - 5. ročníkov sa zapojí nepriamo. Počet aktivít, podujatí v súvislosti s projektom: 30 hodín robotického krúžku približne, 40 hodín programovania na hodinách informatiky v 6. - 9. ročníku, 7 hodín prezentácií vlastných projektov pred žiakmi 1. - 5. ročníkov, 4 triedne súťaže v tvorbe vlastného projektu "Čo dokáže môj minipočítač" ,1 celoškolská súťaž v tvorbe vlastného projektu "Čo dokáže môj minipočítač".

     Harmonogram projektu:

     Hodiny informatiky v 6. roč. december 2020, január, február 2021

     Po úprave učebných osnov informatiky sa v každom ročníku bude venovať
     10 vyučovacích hodín práve základom programovania BBC micro:bit.

     Hodiny informatiky v 7. roč.
     Hodiny informatiky v 8. roč. marec, apríl, máj 2021
     Hodiny informatiky v 9. roč.
     Popoludnia na robotickom krúžku december 2020 - máj 2021

     Šikovnejší žiaci na robotickom krúžku sa okrem programovania robotov v Lego
     mindstorms budú venovať aj programovaniu BBC micro:bit. Je predpoklad,
     že tieto deti zvládnu programovanie do väčšej hĺbky a budú mať kreatívnejšie
     nápady na tvorbu projektov s BBC micro:bit. Robotický krúžok využijeme
     aj na súťaž, žiaci, ktorí budú šikovní počas vyhlásenej súťaže, ale nebudú im na tvorbu stačiť hodiny informatiky, môžu v tvorbe pokračovať popoludní práve na stretnutiach robotického krúžku.

     Triedne súťaže "Čo dokáže môj minipočítač" pre 6. a 7. ročník február 2021 Vyučovanie programovania na hodinách informatiky sa zakončí v každej triede
     súťažou o najzaujímavejší projekt. Ak by sa projekty nestihli realizovať na
     hodinách informatiky, využijú sa popoludnia na robotickom krúžku.
     Triedne súťaže "Čo dokáže môj minipočítač" pre 8. a 9. ročník máj 2021
     Celoškolská súťaž "Čo dokáže môj mikropočítač" máj 2021 Najlepšie projekty, ktoré vzídu z triednych súťaží, postúpia do celoškolskej súťaže,
     kde porota projekty vyhodnotí. Žiaci budú súťažiť o hodnotné ceny, ktoré
     získame od sponzorov školy. 
     Prezentácie najlepších projektov máj 2021 Najlepšie projekty z  celoškolskej súťaže Čo dokáže môj minipočítač" predvedú
     ich tvorcovia v každej triede 1. - 5. ročníka, svoj projekt budú musieť dokázať
     vysvetliť a obhájiť pred žiakmi iných ročníkov, čím u nich získajú obdiv a prestíž.

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com