•          

      

     Národný program
     "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II."

     Naša škola sa po skončení národného projektu v rámci výzvy "V ZŠ úspešnejší" zapojila  od 1. mája 2021 do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

     Zapojenie sa do projektu pre nás znamená odhodlanie pomáhať, skvalitňovať a rozvíjať inklúziu našej školy v takej miere, aby sme mohli prostredníctvom rozšíreného odborného tímu spoločne s pedagógmi vytvárať žiakom podmienky rovnaké pre všetkých.

     Vďaka projektu sme mohli pokračovať na škole s inkluzívnym tímom zloženým z 3 pedagogických asistentov a jednej školskej špeciálnej pedagogičky.  Inkluzívny tím v zložení Mgr. Lucia Podhradská (ŠŠP), Mgr. Monika Augustínová, Lucia Burzová a Mgr. Monika Kerhátová (AU) sa starajú o 17 žiakov so ŠVVP, ale sú často oporou aj deťom, ktoré potrebujú pomoc.  Pre úspešnosť tímu je dôležitá aj dobrá  vzájomná komunikácia a spolupráca s oatatnými pedagogickými zamestnancami, spoločná koordinácia postupov, komunikácia s rodičmi aj s odbornými pracoviskami.

     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

     Prebieha v období od 1. 5. 2021 –  zatiaľ do 31. 12. 2022. Veríme, že projekt bude prebiehať aj po tomto termíne.

     Všeobecné informácie o projekte

     • Názov projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
     • Kód projektu: 312011AQI4
     • Kód výzvy: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03
     • Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
     • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
     • Prioritná os: 1. Vzdelávanie
     • Oblasť intervencie:Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predoškolskému vzdelávaniu.
     • Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
     • Cieľová skupina: Deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy a deti/žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP všetkých škôl, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení v SR (t. j. štátne, cirkevné aj súkromné školy).
     • Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100 %

      

     Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

     Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk

     Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk

     Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com