• Holokaust očami detí

    •  

      

     Projekt "Holokaust očami detí"

     Zapojili sme sa do grantovej výzvy Nadačného fondu Telekomu pri Nadácii Pontis "Lepšie školy 2018" a 16. 2. 2018 sme podali projekt "Holokaust očami detí", v ktorom sme naplánovali zaujímavé aktivity so žiakmi 8. a 9. ročníka. Na realizácii projektu sa budú spolupodieľať siedmi učitelia 2. stupňa. 

     S radosťou sme v piatok 2. marca 2018 prijali správu, že sme vo výzve uspeli a tento projekt budeme môcť realizovať. Veľké poďakovanie za pomoc patrí p. Mirke Gúčikovej, ktorá nám poskytla cenné rady a usmernila nás pri tvorbe tohto projektu.

     Dátum začatia projektu: 19.03.2018

     Dátum ukončenia projektu: 30.06.2018

     Realizačný tím: RNDr. Janka Schreiberová, PaedDr. Ľubomír Kiko, Mgr. Bohumil Čechvala, Mgr. Rastislav Bobocký, Mgr. Daniela Rosinská, RNDr. Daniela Čechvalová Maráková, Mgr. Monika Muľová

     Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníka

     Meno zamestnanca, ktorý projekt odporúča: Ing. Peter Zemko, zamestnanec T-Com, Piešťany

     Ciele projektu:

     1. Ukázať žiakom na príkladoch z minulosti, prečo sú rasistické tendencie nebezpečné a k akým hrôzam môžu viesť.
     2. Oboznámiť žiakov s tým, čo to bol holokaust a rómsky holokaust; nabádať k rasovej tolerancii, chápať, že dodržiavaniu občianskych a ľudských práv môžeme napomáhať všetci.
     3. Formovať žiakov ako kriticky mysliacich ľudí, ktorí informácie neprijímajú len pasívne, ale vedia si informácie vyhľadávať a overovať, na základe nich  zaujať vlastné stanovisko.
     4. Získať hlbšie vedomosti o ľudských právach, rasizme, antisemitizme, holokauste, rómskom holokauste, fašizme, genocíde, 2. sv. vojne; zmena postoja a názorov  mladej generácie k rómskej komunite a k iným národnostiam.

      

     Aktivity projektu:

     1. Motivačná fáza projektu: premietnutie filmu "Chlapec v pruhovanom pyžame";  podanie základných informácií o projekte žiakom, rozdelenie úloh;  anketa pre žiakov a rodičov 
      Vo štvrtok 22. marca 2018 cez 4., 5., 6. hodinu sa naši ôsmaci a deviataci stretli v jazykovej učebni, aby započali prácu na projekte Holokaust očami detí. Po pár slovách p. riaditeľky si pozreli film Chlapec v pruhovanom pyžame natočený podľa románu Johna Boynea o synovi nacistického dôstojníka, ktorý sa spriatelí s chlapcom "v pruhovanom pyžame" za plotom "farmy" (koncentračného tábora) a postupne objavuje hrôzy, nezmyselnosť a dôsledky 2. sv. vojny. Po filme získali prvotné informácie o projekte, možnosti, akými spôsobmi sa doňho môžu zapojiť. Podiskutovali o filme a vyplnili anketu, ktorou sme zistili prvotné vedomosti žiakov o období 2. sv. vojny, o pojmoch holokaust, xenofóbia, atď. Anketu zobrali žiaci aj do rodín na vyplnenie rodičom.
      Žiakom sme ukázali krátku reportáž o výstave Miranda - Cigánsky holokaust
      (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/218411000120124/obsah/ 595817-vystava-miranda-romsky-holokaust)
      a oboznámili ich, že niečo podobné sa pokúsime s ich pomocou spraviť aj v našej škole a obci. Žiaci 9. ročníka si vybrali z kníh, ktoré sme nakúpili z projektových peňazí, aby ich doma v priebehu mesiaca prečítali. 

      FOTOALBUM - motivačná fáza projektu
       
     2. Integrované tematické vyučovanie na tému holokaustu
      V stredu 18. apríla 2018 zrealizovali pánu učitelia Kiko, Čechvala a Bobocký pre žiakov ITV, kde cez viaceré predmety (dejepis, občianska náuka, slovenský jazyk) plnili viaceré úlohy - podľa fotografií z koncentračných táborov a z 2. sv. vojny žiaci určovali, aké ľudské práva boli porušované; vyhľadávali, zbierali, systematizovali informácie o príčinách vzniku ideológie fašizmu, o 2. sv. vojne hlavne z pohľadu holokaustu, o rómskom holokauste, o základných ľudských právach. Žiaci dopľňali slepé mapy názvami koncentračných táborov a základnými informáciami o nich. V tejto časti projektu  mali žiaci hlbšie porozumieť súvislostiam, ktoré viedli k holokaustu a mali si ozrejmiť všetky pojmy už spomínané. Deň sa končil vlastnou tvorbou žiakov, kde tvorili úvahy na tému ľudských práv.

      FOTOALBUM - ITV
       
     3. Návšteva Múzea holokaustu v Seredi
      Vo štvrtok 3. mája 2018 sme v rámci projektu zorganizovali exkurziu do Múzea holokaustu v Seredi, ktorej sa zúčastnili všetci žiaci 8. a 9. ročníka. Prvú hodinu  prečítali vybraní žiaci svojim spolužiakom úvahy, ktoré vznikli počas druhého projektového dňa. Mnohé dielka žiakov boli hodnotné a podnetné. Traja žiaci porozprávali o tom, čo sa dočítali v knihách venovaných tomuto obdobiu. Už o deviatej sme sadali do autobusu smer Sereď, kde sme v Múzeu holokaustu absolvovali najskôr prehliadku múzea s lektorkou a potom audiovizuálnu prednášku na tému Deti a holokaust. Múzeum nás očarilo a tiež výklad lektorov bol veľmi podrobný a pre deti zaujímavý. Múzeum je v priestoroch pracovného a koncentračného tábora z 2 sv. vojny. Z troch, ktoré boli na Slovensku, sa zachoval ako jediný. Počas druhej svetovej vojny boli z neho deportovaní slovenskí Židia do koncentračných táborov na území Poľska.

      FOTOALBUM - exkurzia
       
     4. Kreatívny projektový deň
      Žiaci z 8. a 9. ročníka pokračovali v stredu 23. mája 2018 v projekte "Holokaust očami detí" ďalším projektovým vyučovaním. Tentoraz sa rozdelili na dve skupiny: skupinu chlapcov a zmiešanú skupinu s prevahou dievčat. Zmiešaná skupina pracovala celý deň s p. uč. Rosinskou, ráno pomohol pri výbere informácií aj p. uč. Kiko. Decká vytvorili k témam projektu postery. Druhá skupina chlapcov pracovala celý deň v dielni s p. uč. Čechvalom a p. uč. Bobockým. Ich úlohou bolo vytvoriť podľa plánov veľkú maketu koncentračného tábora. Všetko, čo žiaci videli, zažili, počuli, prečítali, skúsili pretaviť v tejto časti projektu do žiackych výtvorov. Všetky diela, ktoré vznikli, budú na konci júna súčasťou výstavy, ktoru projekt ukončíme.

      FOTOALBUM - tvorba k výstave
       
     5. Štatistické vyhodnocovanie ankiet
      Po ITV a návšteve múzea už mali naši žiaci o témach oveľa viac informácií  a poznatkov. Znovu dostali rovnakú anketu ako na začiatku, z jej výsledkov sme chceli vidieť, či nastal v priebehu projektu kvalitatívny posun v žiackych poznatkoch o období holokaustu a ľudských právach. Anketu žiaci 9. ročníka vyhodnotili a rozanalyzovali, využili na to hodiny matematiky, kde preberajú štatistiku a hodiny informatiky, kde to spracovali graficky. Výsledky oboch ankiet porovnávali. Spracované ankety budú taktiež súčasťou výstavy.
       
     6. Výstava "Holokaust očami detí" pre verejnosť
      Poslednou fázou projektu bola realizácia výstavy na dolnej chodbe školy. Výstava sa uskutočnila 27. júna 2018 o 16.00 hod. za prítomnosti médií, rodičov, učiteľov, hostí, žiakov aj verejnosti. Výstavu sme slávnostne otvorili. Najskôr Juditka Červeňanská s Anežkou Porubskou zahrali skladbu Schindlerov zoznam. Zazneli dve žiacke úvahy na tému "Majú všetky národy právo na život?".  Žiaci 9. ročníka odprezentovali návštevníkom, aké aktivity v rámci projektu realizovali. Žiaci 8. ročníka zas pripravili inetrview o tom, čo im projekt dal, čo sa ním naučili. Deviataci šatatisticky spracovali a rozanalyzovali výsledky vstupných a výstupných žiackych dotazníkov ako aj rodičovských dotazníkov. A nakoniec za príjemných melódií si rodičia a hostia pozreli výstavu Holokaust očami detí, kde boli výtvarné práce žiakov 7., 8. a 9. ročníka, postery o holokauste, porušovaní ľudských práv, model koncentračného tábora, ktorý vytvorili chlapci v školskej dielni a tiež knihy, ktoré žiaci čítali. O výstave informovala aj regionálna televízia Pohoda.


     FOTOALBUM - výstava

     https://www.youtube.com/watch?v=q3ieF2OOwO4

     Prezentácia projektu: Prezentacia_projektu.pdf

     Štatistické vyhodnotenie dotazníka: Statisticke_spracovanie_dotaznikov.pdf

      

     Financie:

     Projekt bol podporený sumou 951 €. Pôvodne sme naplánovali spolufinancovanie projektu na 600 €, nakoniec sa vyšplhalo na 1073 €, tieto peniaze poskytlo Rodičovské združenie. Z projektových peňazí sme zabezpečili:

     • knihy do školskej knižnice vhodné pre deti - téma holokaustu a 2. sv. vojny
     • 6 výstavných panelov so stojanmi na dolnú chodby k výstave
     • zaplatili sme vstupenky, autobus, prednášku - exkurzia do Serede
     • zakúpili sme výtvarné  a kancelárske potreby na realizáciu projektu a záverečnej výstavy "Holokaust očami detí"

      

      

      

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com