• Hospodárenie RZ

    • Šk. rok 2022/23

     PRÍJEM:

     Zostatok na bankovom účte a v pokladni zo šk. r. 2021/22

     657,86 €

     Príjem v šk. roku 2022/2023:

      

     Príspevok od rodičov

     2.110,00 €

     Príjem 2% z dane
     - z toho pre strelecký krúžok 612,68 €

     2.210,62 €

     Aktivity Rady rodičov - Ples a MDD 3.600,00 €

     Príjem spolu

     7.920,62 €

      

     VÝDAVKY:

      

     školská pokladňa - ceny, cestovné a štartovné na súťaže, knižné odmeny

     1.195,18 €

     Členský poplatok SRRZ Poprad

     238,00 €

     Autobusová doprava pre žiakov - výlety

     204,00 €

     Mikulášske balíčky, Deň učiteľov, koniec šk. roka

     1.225,55 €

     Bankové poplatky,  osvedčenia, notár, poštové poplatky

     195,10 €

     VÝDAJE SPOLU :

     3.057,83 €

        

     Pre šk. rok 2023/2024 máme k dispozícii: 

     5.520,65 €

      

      

      

     Šk. rok 2021/22

     PRÍJEM:

     Zostatok na bankovom účte a v pokladni zo šk. r. 2020/21

     747,41 €

     Príjem v šk. roku 2021/2022:

      

     Príspevok od rodičov

     1.880,00 €

     Príjem 2% z dane (z toho 2.168,13 € strelecký krúžok)
     - z toho pre strelecký krúžok 1.719,88 €

     599,00 €

     Príjem spolu

     2.479,00 €

      

     VÝDAVKY:

      

     školská pokladňa - ceny, cestovné a štartovné na súťaže, knižné odmeny

     733,46 €

     Nákup do streleckého krúžku (kufor na zbraň, diabolky)

     122,20  €

     Členský poplatok SRRZ Poprad

     200,00 €

     Štartovné na súťaž Ypsilon - slovina je hra

     112,00 €

     Autobusová doprava pre žiakov - výlety

     192,00 €

     Mikulášske balíčky, Deň učiteľov, koniec šk. roka

     1.000,39 €

     Bankové poplatky,  osvedčenia, notár, poštové poplatky

     208,50 €

     VÝDAJE SPOLU :

     2.568,55 €

        

     Pre šk. rok 2022/2023 máme k dispozícii:

      

     Pokladňa

     20,18 €

     Na účte

     637,68 €

     Spolu

     657,86 €

      

     Šk. rok 2020/21

     PRÍJEM:

     Zostatok na bankovom účte a v pokladni zo šk. r. 2019/20

     6.141,83 €

     Príjem v šk. roku 2020/2021:

      

     Príspevok od rodičov

     1.910,00 €

     Príjem 2% z dane (z toho 2.168,13 € strelecký krúžok)
     - z toho pre strelecký krúžok 1.719,88 €

     389,00 €

     Príjem spolu

     8.440,83 €

      

     VÝDAVKY:

      

     školská pokladňa - ceny, cestovné a štartovné na súťaže, knižné odmeny

     473,24 €

     Nákup do streleckého krúžku (oprava)

     66,00  €

     Členský poplatok SRRZ Poprad

     173,60 €

      Nákup roliet do tried, oprava žalúzií

     4.988,00 €

     Spolufinancovanie projektu "Podolský hit: programuj micro:bit"

     278,08 €

     Mikulášske balíčky, koniec šk. roka

     1.418,00 €

     Bankové poplatky,  osvedčenia, notár, poštové poplatky

     296,50 €

     VÝDAJE SPOLU :

     7.693,42 €

        

     Pre šk. rok 2021/2022 máme k dispozícii:

      

     Pokladňa

       133,64€

     Na účte

     613,7€

     Spolu

     747,41€

      

      

     Šk. rok 2019/20

     PRÍJEM:

     Zostatok na bankovom účte a v pokladni zo šk. r. 2018/2019

     12.538,84 €

     Príjem v šk. roku 2019/2020:

      

     Príspevok od rodičov

     1.910,00 €

     Zisk z plesu

     1.280 €

     Príjem 2% z dane (z toho 2.168,13 € strelecký krúžok)
     - z toho pre strelecký krúžok 1.719,88 €

     523,71 €

     Príjem spolu

     16.252,55 €

      

     VÝDAVKY:

      

     Rekonštrukcia potrebných vecí pre strelecký krúžok

     1.070,00 €

     Elektroinštalácia do jazykovej učebne k počítačom

     3.464,94 €

     Mikuláš pre deti a učiteľov

     1.415,00 €

     Autobusová doprava na výlety detí

     336,00 €

     1. cena do tomboly za RZ na ples

     439,00 €

     Deň učiteľov

     1.366,58 €

     Členské poplatky ,kolky pri zmenách, bankové poplatky,  členský príspevok SRRZ Poprad, osvedčenia, notár, poštové poplatky

     895,49 €

     Výdaje – školská pokladňa (ceny, cestovné, štartovné, príspevok na lyžiarsky kurz - inštruktor, knižné odmeny...)

     1.123,71 €

     VÝDAJE SPOLU :

     10110,72€

        

     Pre šk. rok 2020/2021 máme k dispozícii:

      

     Pokladňa

     596,88 €

     Na účte

     5544,95€

     Spolu

     6141,83 €

      

      

     Šk. rok 2018/19

     PRÍJEM:

     Zostatok na bankovom účte a v pokladni zo šk. r. 2017/2018

     13.758,90 €

     Príjem v šk. roku 2018/2019:

      

     Príspevok od rodičov

     1.980,00 €

     Zisk z plesu

     3.421,80 €

     Príjem 2% z dane (z toho 2.168,13 € strelecký krúžok)
     - z toho pre strelecký krúžok 1.719,88 €

     4.480,11 €

     Príjem spolu

     23.640,81 €

      

     VÝDAVKY:

      

     Vzduch. pištoľ K12 pre strel. krúžok

     1.499,00 €

     Trofeje pre šport. súťaže

      39,94 €

     Tlaková fľaša pre strel. krúžok

     289,00 €

     FLL Challenge set – registračný poplatok

     166,00 €

     Osvedčenie poberateľa 2% dane, poplatok u notára

     56,15 €

     Mikulášske balíčky

     408,10 €

     Stavebnice LEGO

     2.705,90 €

     Deň učiteľov

     468,70 €

     Členský príspevok SRRZ Poprad

     134,40 €

     Počítače + servis. práce – nové počítače

     4.000,00 €

     Výdaje – školská pokladňa (ceny, cestovné, štartovné, príspevok na lyžiarsky kurz - inštruktor, knižné odmeny...)

     1.299,53 €

     Bankové poplatky + poplatky na pošte

     85,25 €

     VÝDAJE SPOLU :

     11101,97€

        

     Pre šk. rok 2018/2019 máme k dispozícii:

      

     Pokladňa

     500,59 €

     Na účte

     12.038,25€

     Spolu

     12.538,84 €

      

      

     Šk. rok 2017/18

     PRÍJEM:

     Zostatok na bankovom účte a v pokladni zo šk. r. 2016/2017

     11.950,43 €

     Príjem v šk. roku 2017/2018:

      

     Príspevok od rodičov

     2.070,00 €

     Zisk z plesu

     1.344,37 €

     Príjem 2% z dane (z toho 2.168,13 € strelecký krúžok)

     4.324,30 €

     Sponzorské pre strelecký krúžok 250,00 €

     Príjem spolu

     19.939,10 €

      

     VÝDAVKY:

      

     PCP puška FW 800 junior , terče, gombíky

     - pre strel. krúžok 

     1.177,40 €

     Poplatok notárke (2%dane), členské SRRZ, bank. poplatky

     277,45 €

     Didaktické pomôcky

     340,00 €

     Výstavné panely, držiaky – spolufinancovanie projektu

     1.073,00 €

     Kryt na keyboard

     73,60 €

     Magnetická keramická tabuľa 2 ks

     396,00 €

     Plávajúca podlaha pre MŠ

     922,03 €

     Slúchadlá pre žiakov 1. st. – 25 ks

     344,36 €

     Skrinky do 4.A

     314,00 €

     Mikulášske balíčky pre deti

     401,06 €

     Deň učiteľov

     236,98 €

     Cestovné, knižné odmeny pre žiakov

     624,32 €

     VÝDAJE SPOLU :

     6.180,20€

        

     Pre šk. rok 2018/2019 máme k dispozícii:

      

     Pokladňa

     800,12 €

     Na účte

     12.958,78€

     Spolu

     13.758,9 €

      

     Šk. rok 2016/17

     PRÍJEM:

     Prevod z pokladne zo šk. r. 2015/2016

     45,06 €

     Zostatok na bankovom účte zo šk. r. 2015/2016

     15.776,63 €

     Príjem v šk. roku 2016/2017:

      

     Príspevok od rodičov

     2.010,00 €

     Zisk z plesu

     1.125,28 €

     Príjem 2% z dane (z toho 779,04 € strelecký krúžok)

     2.774,55 €

     Príjem spolu

     5.909,83 €

      

     VÝDAVKY:

      

     Mikulášske balíčky

     288,43 €

     Cestovné, odmeny, knižné odmeny, besedy

     964,97 €

     Notárska zápisnica + členské SRRZ

     213,00 €

     Deň učiteľov

     354,70 €

     Materiál pre strelecký krúžok (monokulár + laserová puška
     zakúpené z 2 % daní)

     901,00 €

     Zakúpenie dverí do telocvične

     1.709,46 €

     Zakúpenie šatňových lavičiek do telocvične 1.071,00€ 
     Prerábka kúrenia – telocvičňa 4.168,50 €
     pohostenie mamičiek po plese - vyhodnotenie 25,90 €

     Iné výdavky

     85,80 €

     Spolu:

     9.782,76€

      

     Pre šk. rok 2017/2018 máme k dispozícii:

      

     Pokladňa

     40,65 € €

     Na účte

     11.908,11€

     Spolu

     11.948,76€

      

      

     Šk. rok 2015/16

     PRÍJEM:

     Prevod z pokladne zo šk. r. 2014/2015

     500 €

     Zostatok na bankovom účte zo šk. r. 2014/2015 k 28.08.2015

     11.283,63 €

     Príjem v šk. roku 2015/2016:

      

     Príspevok od rodičov

     1.552,00 €

     Zisk z plesu

     1.492,15 €

     Príjem 2% z dane (z toho strelecký krúžok 691,15 €)

     2.385,70 €

     Príjem spolu

     6.429,85 €

      

     VÝDAVKY:

      

     Mikulášske balíčky

     255,14 €

     Cestovné, knižné odmeny, ceny - súťaže, vstupné

     834,92 €

     Notárska zápisnica + členské SRRZ

     141,79 €

     Deň učiteľov

     300 €

     Hydrant – rekonštrukcia telocvične

     213,84 €

     Materiál pre strelecký krúžok (z 2 % daní, ktoré získal vedúci na krúžok)

     565,26 €

     Dokúpenie 4 ks obrazov do školskej jedálne

     228 €

     Iné výdavky  (bankové poplatky)

     80,84 €

     Spolu:

     2.391,79 €

      

     Pre šk. rok 2015/2016 máme k dispozícii:

      

     Pokladňa

     45, 06 €

     Na účte

     15.776,63€

     Spolu

     15.821,69€

     Šk. rok 2014/15

     PRÍJEM:

     Prevod z pokladne zo šk. r. 2013/2014

     634,60 €

     Zostatok na bankovom účte zo šk. r. 2013/2014 k 22.09.2014

     5.896,30 €

     Príjem v šk. roku 2014/2015:

      

     Príspevok od rodičov

     1.536,00 €

     Zisk z plesu

     3.833,14 €

     Príjem 2% z dane

     2.422,30 €

     Príjem spolu

     14.322,34 €

      

     VÝDAVKY:

      

     Mikulášske balíčky

     262,40 €

     Cestovné, odmeny, knižné odmeny, kultúrne aktivity

     813,24 €

     Notárska zápisnica + členské SRRZ

     167,50 €

     Deň učiteľov

     202,75 €

     Koberec do MŠ

     358,60 €

     Materiál pre trelecký krúžok (z 2 % daní, ktoré získal vedúci na krúžok)

     366,40 €

     Dokúpenie 4 ks obrazov do školskej jedálne

     228 €

     Iné výdavky

     139,82 €

     Spolu:

     2.538,70€

      

     Pre šk. rok 2015/2016 máme k dispozícii:

      

     Pokladňa

     500 €

     Na účte

     11.283,63€

     Spolu

     11.783,60€

      

     Šk. rok 2013/14

      

     Príjmy v r. 2013/14:
     Prevod z pokladne zo šk.r. 2012/13
     245,18  €
     Zostatok na bankovom účte k 31.8.2013
     6.058,91 €
     Príspevok od rodičov za šk.rok 2013/14
     1.576,00 €
     Výťažok z Fašiangového školského plesu

     6.194,96 €

     Príjem z 2 % z dane z príjmov FO a PO
     2.072,96 €
     Výťažok zo zberu papiera 720,00 €
     Spolu
     16.868,01 €

      

     Výdavky v r. 2013/14:  
     Mikulášske balíčky
     192,75 €
     Cestovné, odmeny, knižné odmeny
     613,20 €
     Notárska zápisnica + členské SRRZ
     143,00 €
     Deň učiteľov
     221,70 €
     Spoluúčasť - dopravný projekt 320,00 €
     Spoluúčasť - projekt školskej knižnice
     1.153,22 €
     Nábytok do školskej jedálne, kvetinová výzdoba 5.623,72 €
     Strelecký krúžok - materiál z 2% z dane 625,48 €
     Oslavy 50. výročia ZŠ a 30. výročia MŠ 1.255,05 €
     Iné výdavky 188,99 €
     Spolu výdavky
     10.337,11 €
     Ostatok spolu
     6 530,90 €
     Ostatok v pokladni k 31.8.2014
     634,60  €
     Ostatok na účte k 31.8.2014
     5.896,30 €

      

     Šk.rok 2012/13

     Príjmy v r. 2012/13:
     Prevod z pokladne zo šk.r. 2011/12
     323,34  €
     Zostatok na bankovom účte k 31.8.2012
     11 852,51 €
     Príspevok od rodičov za šk.rok 2012/13
     1 600,00 €
     Príjem z Fašiangového školského plesu

     7 505,30 €

     Príjem z 2 % z dane z príjmov FO a PO
     2 056,92 €
     Spolu
     23 338,07 €

      

     Výdavky v r. 2012/13:  
     Fašiangový školský ples
     3 768,85 €
     Materiál na rekonštrukciu osvetlenia haly telocvične podľa dodacieho listu č.025/2012-07-10 (fa č. 012/2012)
     1 219,08 €
     Vykonané práce a materiál na rekonštrukciu osvetlenia haly telocvične podľa dodacieho listu č.026/2012-07-10 (fa č. 013/2012)
     1 508,75 €
     Rekonštrukcia športovej podlahy a obloženia telocvične (zaplatená čiastka z celkovej faktúry 30.680,38€)
     4 700,00 €
     Dvojnásobné lakovanie športovej podlahy a nákup a montáž novej hrazdy
     4 162,00 €
     Mikulášske balíčky
     214,97€
     Cestovné, odmeny, knižné odmeny
     964,11€
     Notárska zápisnica + členské SRRZ
     140,30€
     Deň učiteľov
     189,55€
     Ďalšie drobné výdavky
     146,88€
     Spolu výdavky
     17 014,49 €
     Rozdiel medzi príjmami a výdavkami
     6 323,58 €
     Ostatok v pokladni k 31.8.2013
     245,18  €
     Ostatok na účte k 31.8.2013
     6 078,40 €

      

     Šk.rok 2011/12

     Príjmy v r. 2011/12:
     Prevod z pokladne zo šk.r. 2010/11
     247,12 €
     Zostatok na bankovom účte k 31.8.2011
     6 051,60 €
     Príspevok od rodičov za šk.rok 2011/12
     1 560,00 €
     Príjem z Fašiangového školského plesu
     8 435,64 €
     Príjem z 2 % z dane z príjmov FO a PO
     1 566,92 €
     Úroky
     4,41 €
     Spolu
     17 865,59 €
      
     Výdavky v r. 2011/12:  
     Fašiangový školský ples
     3 805,78 €
     Mikulášske balíčky pre žiakov
     162,93 €
     Cestovné, občerstvenie - súťaže
     436,40 €
     Poštovné
     2,00 €
     Poplatok notárska zápisnica
     53,80 €
     Štartovné, tričká - súťaže
     169,85  €
     Nákup koberca do telocvične MŠ (z 2% dane)
     485,74 €
     Vstupenky na Lopenickú rozhľadňu - mikroprojekt
     28 €
     Perá - Deň učiteľov (Podolie, Strání)
     41,44 €
     Knižné odmeny, darčeky deťom na konci šk. roka
     452,55 €
     Bankové poplatky, zrážková daň
     51,25 €
     Spolu výdavky
     5 689,74 €
     Rozdiel medzi príjmami a výdavkami
     12 175,85 €
     Ostatok v pokladni k 31.8.2012
     323 34  €
     Ostatok na účte k 31.8.2012
     11 852,51 €

      

     Šk.rok 2010/11

     Príjmy v r. 2010/11:
     Prevod z pokladne zo šk.r. 2009/10
     0 €
     Zostatok na bankovom účte k 31.8.2010
     5 136,36 €
     Príspevok od rodičov za šk.rok 2010/11
     1 504,00 €
     Vklad ZŠ - zberové akcie
     490,00 €
     Príjem z Fašiangového školského plesu
     9 561,88 €
     Príjem z 2 % z dane z príjmov FO a PO
     1 912,66 €
     Úroky
     1,98 €
     Spolu
     18 606,88 €

      

     Výdavky v r. 2010/11:  
     Fašiangový školský ples
     4 294,71 €
     Mikulášske balíčky pre žiakov
     245,40 €
     Cestovné, štartovné, občerstvenie - súťaže
     865,47 €
     Poštovné
     1,00 €
     Poplatok notárska zápisnica
     54,25 €
     Darovacia zmluva OZ TIB
     375,40 €
     Nákup interiérových dverí do novej školy
     3 972,04 €
     Zariadenie do PC učebne
     1 070,30 €
     Žalúzie do učební
     944,09 €
     Kvety - Deň učiteľov (Podolie, Strání)
     156,02 €
     Knižné odmeny na konci šk. roka
     157,91 €
     Iné odmeny
     120,67 €
     Bankové poplatky
     50,90 €
     Spolu výdavky
     12 308,16 €
     Rozdiel medzi príjmami a výdavkami
     +6 298,72 €
     Ostatok v pokladni k 31.8.2011
     247,12 €
     Ostatok na účte k 31.8.2011
     +6 051,60 €

      

     Šk.rok 2009/10

     Príjmy v r. 2009/10:
     Prevod z pokladne zo šk.r. 2008/09
     242,74 €
     Zostatok na bankovom účte k 31.8.2009
     8 515,49 €
     Príspevok od rodičov za šk.rok 2009/10
     1 576,00 €
     Príjem z Fašiangového školského plesu
     9 017,13 €
     Príjem z 2 % z dane z príjmov FO a PO
     1 839,67 €
     Úroky
     5,23 €
     Spolu
     21 196,26 €

      

     Výdavky v r. 2009/10:  
     Fašiangový školský ples
     4 319,54 €
     Vianočné balíčky pre žiakov
     356,47 €
     Cestovné, štartovné žiakov, občerstvenie - súťaže
     382,75 €
     Výdavky spojené s registráciou
     49,50 €
     Poplatok Slov.rade RZ
     40,13 €
     Poplatok za zverejnenie v obchodnom vestníku
     3,31 €
     Spolufinancovanie projektu v MŠ (biczkle, odrážadlo)
     170 €
     Paplóny a podušky do MŠ
     675,30 €
     Šatňové skrinky do ZŠ - 220 ks
     9 290,33 €
     Kvety - Deň matiek, Deň učiteľov
     94,10 €
     Knižné odmeny na konci šk. roka
     264,20 €
     Bankové poplatky
     53,70 €
     Spolu výdavky
     16 059,90 €
     Rozdiel medzi príjmami a výdavkami
     +5 136,36 €
     Ostatok v pokladni k 31.8.2010
     0 €
     Ostatok na účte
     +5 136,36 €

      

     Šk.rok 2008/09

     Príjmy v r. 2008/09:
     Prevod z pokladne zo šk.r. 2007/08
     6,47€
     195 Sk
     Zostatok na bankovom účte k 31.8.2008
     3 265,87€
     98 388 Sk
     Príspevok od rodičov za šk.rok 2008/09
     1 643,10€
     49 500 Sk
     Príjem z Fašiangového školského plesu
     8 292,95€
     249 833 Sk
     Príjem z 2 % z dane z príjmov FO a PO
     4 500,58€
     135 584 Sk
     Spolu
     17 708,97€
     533 500 Sk

      

     Výdavky v r. 2008/09:
     Fašiangový školský ples
     4 035,45€
     121 572 Sk
     Vianočné balíčky pre žiakov
     308,99€
     9 309 Sk
     Cestovné, štartovné žiakov, občerstvenie - súťaže, knižné odmeny
     995,67€
     29 996 Sk
     Výdavky spojené s registráciou
     46,47€
     1 400 Sk
     Poplatok Slov.rade RZ
     37,64€
     1 134 Sk
     Nákup interaktívnej tabule
     3 526,52€
     106 240 Sk
     Spolu výdavky
     8 950,74€
     269 650 Sk
     Rozdiel medzi príjmami a výdavkami
     +8 758,23€
     +263 850 Sk
     Ostatok v pokladni k 31.8.2009
     242,74€
     7 313 Sk
     Ostatok na účte
     8 515,49€
     256 538 Sk

      

     Šk.rok 2007/08

     Príjmy v r. 2006/07:
     Prevod z pokladne zo šk.r. 2006/07
     7 000 Sk
     Zostatok na bankovom účte zo šk.roku 2006/07
     163 874,97 Sk
     Príspevok od rodičov za šk.rok 2007/08
     55 500 Sk
     Zisk z Fašiangového školského plesu
     104 430 Sk
     Príjem z 2 % z dane z príjmov FO a PO
     71 018 Sk
     Spolu
     401 822,97 Sk

      

     Výdavky v r. 2007/08:
     Nábytok do dvoch tried (prváci, výtvarná trieda)
     253 082,70 Sk
     Vianočné balíčky pre žiakov
     9 639,50Sk
     Cestovné, štartovné žiakov, občerstvenie - súťaže, knižné odmeny
     35 261 Sk
     Iné výdavky
     5 452,32 Sk
     Spolu
     303 435,52 Sk
     Ostatok v pokladni
     0 Sk
     Ostatok na účte
     98 387,45 Sk

      

     Šk.rok 2006/07

     Príjmy v r. 2006/07:
     Prevod z pokladne zo šk.r. 2005/06
     12 741 Sk
     Zostatok na bankovom účte zo šk.roku 2005/06
     66 852 Sk
     Príspevok od rodičov za šk.rok 2006/07
     55 050 Sk
     Zisk z Fašiangového školského plesu
     75 000 Sk
     Príjem z 2 % z dane z príjmov FO a PO
     50 515 Sk
     Spolu
     260 158 Sk

      

     Výdavky v r. 2006/07:
     Knižné a iné odmeny pre žiakov
     12 670 Sk
     Vianočné balíčky pre žiakov
     6 998 Sk
     Cestovné, štartovné žiakov, občerstvenie - súťaže
     13 423 Sk
     Notárska zápisnica pri registrácii
     1 892 Sk
     Lepenie linolea v MŠ a ZŠ
     5 300 Sk
     Iné (výdavky k plesu,...)
     5 586 Sk
     Elektroinštalácia do novej prírodovednej učebne
     41 220 Sk
     Spolu
     87 089 Sk
     Ostatok v pokladni
     9 170 Sk
     Ostatok na účte
     163 899 Sk

      

     Šk.rok 2005/06

     Príjmy v r. 2005/06:
     Prevod z pokladne zo šk.r. 2004/05
     3 610 Sk
     Zostatok na bankovom účte zo šk.roku 2004/05
     60 006 Sk
     Príspevok od rodičov za šk.rok 2005/06
     55 800 Sk
     Zisk z Fašiangového školského plesu
     54 360 Sk
     Príjem z 2 % z dane z príjmov FO a PO
     75 174 Sk
     Spolu
     248 950 Sk

      

     Výdavky v r. 2005/06:
     Knižné a iné odmeny pre žiakov
     11 628 Sk
     Vianočné balíčky pre žiakov
     5 594 Sk
     Cestovné, štartovné žiakov - súťaže
     6 972 Sk
     Poistenie detí - úrazy
     8 610 Sk
     Ceny a autobus na Deň detí
     3 906 Sk
     Nábytok do novej prírodovednej učebne
     122 460 Sk
     Iné
     10 187,45 Sk
     Spolu
     169 357,45 Sk
     Ostatok
     79 592,55 Sk

      

     Šk.rok 2004/05

     Príjmy v r. 2004/05:
     Prevod z pokladne v šk.r. 2003/04
     4 000, - Sk
     Zostatok na bankovom účte zo šk.roku 2003/04
     541, - Sk
     Príspevok od rodičov za šk.rok 2004/05
     59 250, - Sk
     Zisk z Fašiangového školského plesu
     49 583, - Sk
     Príjem z 2 % z dane z príjmov FO a PO
     34 161,27Sk
     Spolu
     147 535,27Sk

      

     Výdavky v r. 2004/05:
     Knižné a iné odmeny pre žiakov
     8 573, - Sk
     Vianočné balíčky pre žiakov a sladkosti na MDD
     7 231,50Sk
     Príspevok od rodičov na lyžiarsky zájazd
     4 000, - Sk
     Stoličky do počítačovej triedy a kancelárie
     15 450, - Sk
     Kopírka a toner
     15 589, - Sk
     Vozík pod dataprojektor
     4 974, - Sk
     Ozvučovacia technika
     5 919, - Sk
     Elektrické ohrievače
     4 020, - Sk
     Poplatky na súťaže, štartovné, cestovné
     5 911,- Sk
     Iné
     12 250,82Sk
     Spolu
     83 918,32Sk
     Ostatok
     63 616,95Sk

      

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com