• Dopravné

    • Zásady preplácania dopravného

     v Základnej škole s materskou školou Podolie  804

      

     Od 1. 9. 2017 platí Smernica č. 50/2017, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu, ktorá bola vydaná vydáva v súlade s § 4aa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 182/2017 Z. z.

     V zmysle tejto smernice nastáva zmena -  škola je povinná zúčtovať cestovné náklady na dopravu žiaka z nášho školského obvodu každý mesiac. Škola vypočíta mesačné cestovné náklady žiaka ako súčin počtu dní v mesiaci, ktoré bol žiak prítomný v škole a denných cestovných nákladov (čo  je výška najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave tam a späť). Nie je potrebné preukazovať sa cestovnými lístkami.

     Naša škola prepláca dopravné všetkým

     • žiakom z Očkova
     • žiakom z Častkoviec, ktorí chodia na 2. stupeň

     Naša obec prepláca zo svojho rozpočtu dobrovoľne dopravné všetkým žiakom z Podolia – kopaníc, pre tieto náhrady však neplatí uvedená smernica, obec bude preplácať dopravné žiakom z Podolia kopaníc tak, ako v minulosti, teda v januári a v júli.

     Účtovníčka školy bude posielať mesačné cestovné náklady na osobné účty zákonných zástupcov. V prípade, že zákonní zástupcovia nemajú zriadené osobné účty, budú im vyplatené cestovné náklady z pokladne na sekretariáte školy vždy prvý pondelok po 15. dni v  mesiaci.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com