• Úlohy ŽŠR

    •  
      
     Úlohy žiackej školskej rady

     Cieľ: aktívna participácia žiakov na dianí školy.

      

     • Pomáhať vedeniu školy a zodpovedným učiteľom pri organizovaní spoločných akcií školy poriadaných vo vyučovacom i mimovyučovacom čase.

     • Pomáhať vedeniu školy pri hodnotení zberových akcií školy.

     • Vyhodnocovať správanie svojej triedy. Vplývať na svojich spolužiakov, aby dodržiavali školský poriadok a prevádzkové poriadky učební.

     • Sprostredkovať prenos informácií, požiadaviek, otázok, problémov, návrhov od žiakov z danej triedy na vedenie školy.

     • Oboznamovať svojich spolužiakov v triedach so školskými akciami a činnosťou žiackej školskej rady.

     ​​​​​

     • Podieľať sa na vyhodnocovaní súťaží a kontrolovať regulérnosť ich priebehu, vyhlasovať ich výsledky.


      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com