• Projekt školských knižníc

    •  

     Pár slov o podaní projektu:

     • V apríli 2013 sme podali žiadosť o financovanie rozvojového projektu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc na Ministerstvo školstva SR.
     • V auguste 2013 boli zverejnené výsledky projektu na stránke MŠ SR, my sme boli medzi vybranými úspešnými projektami.
     • Schválený zoznam podporených žiadostí: 
      http://www.minedu.sk/data/att/5135.pdf
     • Názov nášho projektu:
      „Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice ZŠ s MŠ Podolie“
     • Rozpočet projektu:
      4.050 €, z toho 3.000 € poskytnuté z MŠVVaŠ SR, 1.050 € spoluúčasť RZ pri ZŠ s MŠ Podolie
     • projekt má svoju samostatnú web stránku: http://zspodolie-kniznica.webnode.sk/

      

     Projektové aktivity v septembri 2013:

     • Obstaranie knižnično-informačného systému, multifunkčného zariadenia,  počítačových zostáv pre knihovníka a pre užívateľov, nábytku do oddychovej čítacej zóny
      Z: riaditeľka, ekonómka
     • Nákup knižných titulov a výukových digitálnych titulov v súlade s obsahom ŠkVP POJEM
      Z: vedúce žiackych knižníc 1. a 2. stupňa, učiteľskej knižnice – Mgr. Kiková, Mgr. Hanzlíková, Mgr. Gúčiková, riaditeľka
     • Vytvorenie databázy existujúcich a nových titulov v printovej a digitálnej podobe v KIS, zoznámenie sa knihovníka s používaním KIS
      Z: vedúca školskej knižnice Mgr. Miriam Hanzlíková
     • Propagácia projektu - vytvorenie web stránky projektu, propagácia na plenárnom RZ a na schôdzkach Rady rodičov a Rady školy, oboznámenie verejnosti prostredníctvom Podolských novín, propagácia na web stránke školy a na nástenkách v školských priestoroch, v školskej relácii Pondelníček
      Z: riaditeľka

      

     FOTOALBUM zo zariaďovania knižnice a oddychovej zóny

     Projektové aktivity v októbri 2013:

     • Exkurzie tried do knižnice, vyhlásenie súťaží
      • všetky triedy navštívili podľa časového rozpisu školskú knižnicu v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry, učitelia oboznámili žiakov s otváracími hodinami knižnice (utorok, štvrtok od 13.00 hod. do 15.00 hod.), učitelia počas exkurzie vyhlásili dve súťaže pre všetkých užívateľov knižnice: 1. súťaž „O najaktívnejšieho čitateľa školskej knižnice“; 2. súťaž „O naj... knihu z domácich knižníc“

         T: exkurzie prebehli od 2. 10. do 4. 10. 2013
         Z: všetci učitelia SJL v ročníkoch 1. – 9.roč.

     • rozbehnutie práce záujmových krúžkov v priestoroch školskej knižnice - krúžok Svet rozprávok, Po(Školák), Prírodovedný krúžok realizovali prvé stretnutia krúžkov v školskej knižnici,  krúžok školského časopisu sa v priestoroch knižnice stretával pravidelne, počítačové zariadenie knižnice využíval pri tvorbe časopisu

     T: prvé stretnutia krúžkov – začiatok októbra 2013
     Z: vedúci krúžkov

     • Mesiac rozprávok pre 1. – 4. roč.  - FOTOALBUM
      • ranné čítanie jednej rozprávky 2x do týždňa, prepojenie do iných predmetov, plnenie úloh podľa veku žiakov - návrh ilustrácie, titulnej strany knižiek, tvorba leporel v skupinách. Každá trieda navštívila školskú knižnicu v rámci tejto aktivity celkovo aspoň 6 razy, prepojením do iných predmetov vzniklo množstvo detských  ilustrácií, z tých najkrajších sme vytvorili knihu ilustrácií. Zavŕšením tejto aktivity bola ďalšia aktivita – Noc v knižnici.

     T: 2. – 4. októbrový týždeň
     Z:
     Mgr. Hanzlíková – 1. a 2. roč., Mgr. Gúčiková – 3. a 4. roč., vypomáhali ostatné učiteľky 1. stupňa

     • Obnovenie vydávania školského časopisu (Po)Školák, reprografické práce na vydaní 1. čísla 2. ročníka časopisu – obnovili sme činnosť záujmového krúžku školského časopisu a po trojmesačnej práci krúžku vyšlo v decembri 1. číslo časopisu (Po)Školák, posielame ho v prílohe

     T: september - december 2013
     Z:
     PaedDr. Kiko, Mgr. Kiková

     • Spoznávame regionálnych spisovateľov  - FOTOALBUM
      • projektové vyučovanie pre žiakov 5. – 9. roč. prebiehalo na hodinách slovenského jazyka v triedach 2. stupňa, cieľom aktivity bolo vedieť si vyhľadať a spracovať informácie o známych osobnostiach a spisovateľoch z oblasti nášhu Trenčianskeho regiónu, žiaci vyrobili o vybraných spisovateľoch postery, ktoré zdobia chodby školy pred školskou knižnicou. Jednu z miestnych spisovateľských osobností sme nakoniec pozvali aj na besedu do školy.

     T: do konca októbra 2013
     Z: PaedDr. Kiko, Mgr. Čechvala

     • Zachráňme poškodené knihy  - FOTOALBUM
      • aktivitu sme realizovali so žiakmi 7. A triedy v rámci hodín tvorby životného prostredia a výtvarnej výchovy a tiež 9.A triedy. Žiaci 7. roč. prechádzali staršími knihami v knižnici, lepili a opravovali poškodené knihy. Žiaci 9. roč. systemattizovali knižnicu – zoraďovanie titulov podľa autorov, uopratovanie políc knižnice, vyraďovanie poškodených kníh na opravovanie.

     T: do konca októbra 2013
     Z: Mgr. Rosinská

     • Zapojili sme sa do 4. ročníka česko-slovenského projektu pre základné školy, ktorého vyhlasovateľom je Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe, Pravidelne je vyhlasovaný k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc. Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci na záložkách mohli ľubovoľnou technikou stvárniť svojho obľúbeného literárneho hrdinu.
     • Na našej škole sa do aktivity zapojili deti 1. stupňa zo školských klubov detí ŠKDI a ŠKDII ako aj piataci na hodinách výtvarnej výchovy. Projekt mala na starosti p. vych. Zlatica Lagová, s projektom pomáhali p.vych. Slavomíra Štefániková a p.uč. Daniela Rosinská.
     • Do projektu bolo prihlásených veľa slovenských škôl a málo českých škôl, preto nám bola pridelená slovenská partnerská škola ZŠ Belá-Dulice pri Martine.
     • V septembri sme sa do projektu prihlásili a v októbri tvorili svoje záložky. Keďže ich tvorili hlavne deti 1. stupňa, ich literárnymi hrdinami boli hlavne zvieratká.
     • 24. októbra 2013 sme detské práce vyfotili, napísali sprievodný list a poslali naše najkrajšie záložky do ZŠ Belá Dulice. Zo zvyšných záložiek sme spravili nástenku na dolnej chodbe.
     • Po jesenných prázdninách v utorok 5. 11. 2013 k nám dorazili záložky z partnerskej školy aj so sprievodným listom. Boli aj od starších aj od mladších žiakov, boli robené rôznymi technikami a boli veľmi krásne. Spravili sme z nich nástenku na dolnej chodbe.
     • list_odoslanie_zaloziek.pdf
     • Vyhodnotenie_projektu.pdf

     T: október, november 2013
     Z: p.vych. Lagová, vypomáhali p.vych. Štefániková, Mgr. Rosinská

     T: október 2013, vyhodnotenie – 29. 10. 2013
     Z: RŠ RNDr. Schreiberová, komisia v zložení: Mgr. Miriam Hanzlíková, Mgr. Viera Gúčiková, PaedDr. Ľubomír Kiko, za žiacky parlament: Martina Krajčíková a Tereza Urbanová

     • súťaž bola vyhlásená počas exkurzií tried do školskej knižnice v 1. októbrovom týždni
     • žiaci nosili zaujímavé niečím originálne knihy z domácich knižníc svojmu učiteľovi slovenského jazyka alebo triednemu učiteľovi (najmenšia, najhrubšia, najstaršia, najkrajšie ilustrovaná, najtenšia, najľahšia, najťažšia a pod.)
     • posledná možnosť priniesť knihu bola 23. 10. 2013
     • dňa 24. 10. 2013 na Medzinárodný deň knižníc sa stretla v poobedných hodinách výberová komisia
     • komisia vytvorila dve kategórie: staršie knihy a novšie knihy a v týchto kategóriách vyhodnotila naj... knihy
     • p. riad. Janka Schreiberová pripravila pre víťazov súťaže diplomy a hodnotné knižné ceny
     • v utorok 29. 10. 2013 sa celá škola zišla na spoločnom nástupe, kde bola súťaž vyhodnotená a víťazi odmenení
     • do 8. novembra boli prinesené knihy inštalované v školskej knižnici – žiaci mali možnosť v rámci otváracích hodín knižnice navštíviť výstavku  naj... kníh
     • Ocenené knihy v kategórii Staré knihy:

     Kategória

     Názov

     Meno oceneného

     Trieda

     Najstaršia, najhrubšia, najťažšia

     Biblia (1863, 5 kg)

     Urban Rodenák

     8. A

     Najväčšia, najkrajšie ilustrovaná

     Písmo sväté v obrazoch

     Juraj Strýček

     3. A

     Najmenšia, najstaršia rozprávková

     Prostonárodné slovenské povesti

     Matúš Moravanský

     2. A

     Najtenšia

     Szent István (Svätý Štefan)

     Ester Igazová

     1. A

     Najzaujímavejšia

     Directorium EccIesiae  Praeposituralis (Zápis prepozitúry Nové Mesto nad Váhom)

     Ester Igazová

     1. A

      

     • Ocenené knihy v kategórii Nové knihy:

      

     Kategória naj... knihy

     Názov

     Meno oceneného

     Trieda

     Najväčšia obrázková 

     Veľká kniha o Káčerove

     Ester Igazová

     1. A

     Najmenšia obrázková

     Obrázky Prahy

     Matúš Moravanský

     2. A

     Najťažšia

     Ottova encyklopédia Slovensko

     Martina Krajčíková

     8. A

     Najmenšia s textom

     Moje základné práva v Európskej únii

     PaedDr. Ľubomír Kiko

      

     Najväčšia s textom

     Sto najväčších divov prírody

     Martina Krajčíková

     8. A

     Najtenšia

     Daniel Hevier: Srdiečko moje

     Adam Urban

     4. A

     Najhrubšia

     Kronika ľudstva

     Natália Šimnová

     5. A

     Najkrajšie ilustrovaná

     Veselé príhody z lesa

     Simona Augustínová

     2. A

      

     Projektové aktivity v novembri 2013:

     T: 13. 11. 2013
     Z: PaedDr. Kiko

     • Na besedu sme si pozvali „rozprávkovú babičku“ - pani Oľgu Nápokyovú z Nového Mesta n. Váhom.

     • Na besede, ktorá bola vo vyzdobenej 6.A triede, sa zúčastnili žiaci 4. a 5. ročníka a staršie deti zo školského klubu.

     • Pani Nápokyová je novodobá teta Viera Bálinthová, nahrala rozprávky do televízie Pohoda, vydala CD s rozprávkami pod názvom - Ako sa ježibaba vydávala. Rozprávky v jej podaní majú krásnu klasickú podobu, intonácia a reč postáv poslucháčov zaujali. Radosť a zážitok z rozprávok rozdávala už na viacerých školách. Interpretka má rada poslucháčov okolo seba, potom je aj zážitkovosť detí väčšia.

     • Na záver besedy zahrali žiaci 5.A triedy s pánom učiteľom Kikom modernejšiu formu rozprávky Tri prasiatka. Scenár aj hudbu pripravil p. učiteľ.

     • Na akcii sa zúčastnili aj vyučujúce: M.Jacolová, M. Hanzlíková a pani vychovávateľka Z. Lagová, s výzdobou triedy pomohla p. uč. Rosinská. Deti mali príjemný rozprávkový zážitok nielen z rozprávok, ale aj z besedy s interpretkou, ktorá im odpovedala na všetky otázky.

      

     T: od 17.00 hod. 18. 11. 2013 do 8.00 hod. 19. 11. 2013
     Z: Mgr. Hanzlíková, Mgr. Trpíšková, Mgr. Vienerová

     • Stretli sme sa v piatok 18. 11. 2013 o 18. hodine podvečer.

     • Deti plné očakávaní a my – učitelia obáv, aby všetko dobre dopadlo.

     • Obavy  sa časom stratili, pretože sme sa všetci dobre cítili.

     • Deti čítali, hľadali, hádali, pátrali, kreslili, skladali  a to všetko v rozprávkových kostýmoch, ktoré si všetci i spolu s pani učiteľkami priniesli. Všetky  aktivity boli ako inak v znamení rozprávok.

     • V našej knižnici boli celý večer samé rozprávkové bytosti - princezné, králi, ježibaby, kňažné, kovboji, ba dokonca i morská panna a kocúr v čižmách.

     • Po splnení všetkých úloh sa naša knižnica zmenila na nocľaháreň. Trvalo nám dosť dlho, pokým sme všetci príjemne unavení zaspali. Ráno sme sa všetci plní zážitkov prebudili nezvyčajne v našej škole. Ráno sme všetko upratali, zbalili „postieľky“ a pobrali sa domov.

      

     T: 20. 11. 2013
     Z: Mgr. Gúčiková

     • V stredu 20. novembra sa žiaci 1. stupňa stretli s babičkami z Klubu dôchodcov v Podolí v našej školskej knižnici. Pozvanie na stretnutie s rozprávkou prijali pani Filipová, pani Radošinská a  pani Červeňanská. Srdečne sme ich privítali v našej vynovenej knižnici najkôr prváci s druhákmi, potom ich vystriedali tretiaci so štvrtákmi.

     • Pre našich žiakov si babičky pripravili pekné rozprávočky a zaspomínali si aj na svoje zážitky z detstva. Deťom tak priblížili dobu, v ktorej žili. Žiakov ich pútavé rozprávanie zaujalo, mali veľa otázok, na ktoré im ochotne odpovedali.

     • Aj naši žiaci prečítali babičkám rozprávku Šípková Ruženka. Na záver sme babičkám poukazovali našu vynovenú školu.

      

     T: 20. 11. 2013
     Z: Mgr. Čechvala, Mgr. Kiková

     • Žiaci 8. a 9. ročníka sa v rámci projektu školských knižníc zúčastnili v stredu 20. 11. 2013 v rámci vyučovania na podnetnej a zaujímavej besede s našou miestnou podolskou spisovateľkou p. Vitou Jamborovou, pôvodom z Ukrajiny.

     • P. Jamborová má za sebou už dosť dlhú spisovateľskú kariéru, vydala už 4 knihy, z toho jednu trilógiu. Všetky knihy na besedu priniesla a aj s autogramom ich venovala našej školskej knižnici. Porozprávala trošku o sebe, ale hlavne o tom, akým spôsobom píše, čo ju inšpiruje, kde berie námety, aké má spisovateľské vzory, aké sú jej spisovateľské sny.

     • Besedu moderovali p. uč. Čechvala a p. uč. Kiková. V diskusii zaznelo zo strany žiakov množstvo otázok na p. spisovateľku. Rozlúčili sme sa s ňou  peknou kyticou a popriali veľa tvorivých spisovateľských nápadov.

      

     • Večerné strašidelné čítanie pri čaji - FOTOALBUM

     T: 20. 11. 2013
     Z: Mgr. Kiková, PaedDr. Kiko, Mgr. Rosinská

     • 20. 11. 2013 vo večerných hodinách sa uskutočnilo podujatie pod názvom Večerné strašidelné čítanie pri čaji.

     • O strašidelnú výzdobu oddychovej zóny sa postarala Mgr. Rosinská.

     • 28 strašidiel prišlo do školskej knižnice, aby absolvovali program, ktorý pre ne pripravili p. uč. Kiková a p. učiteľ Kiko.  Pri vstupe do knižnice dostávali účastníci stretnutia oko a myš (dali sa konzumovať). Potom sa strašidlá predstavili účastníkom strašidelným menom a začali čítať svoje strašidelné príbehy. Odmenou bolo strašidelné nadšenie.

     • V druhej časti programu kreslili prítomní plagáty -  pozvánky na  strašidelnú párty. Cez prestávku sa strašidlá občerstvili čajom a koláčikmi, ktoré si samy alebo pomocou mamičiek pripravili. Veselí, ale aj trochu ustráchaní sa rozišli domov.

      

     • Noc v knižnici s rozprávkou 3., 4. roč. - FOTOALBUM

     T: 22. 11. 2013
     Z: Mgr. Jacolová, Mgr. Hercegová, Mgr. Gúčiková

     • V piatok 22. 11. sme sa stretli v škole o 18,00 hod.. Priniesli sme si tam spacáky, karimatky, masky, jedlo a pitie. Zažili sme kopec zábavy – skladanie puzzlí, skladanie papierových lodičiek, čiapok a lietadiel, napodobňovanie rozprávok alebo hľadanie indícií pre získanie pokladu. Po poskladaní indícií vzniklo slovo neboj sa. Za odmenu sme mali dve veci. Prvá bola, že sme si pochutili na výbornej torte a druhá bola, že sme si po rozložení karimatiek a spacákov mohli pozrieť rozprávku Neboj sa. Keď sa zapla rozprávka, som bol tak unavený, že som po dvadsiatich minútach zaspal. Bol som šťastný, že všetko tak dobre dopadlo. Ráno prišla pani učiteľka a zobudila nás. Keď sme si zbalili svoje veci, všetci sme dostali medailu za odvahu a znalosť rozprávok. Bol to jeden z mojich najlepších dní. (Filip Ščepko,  4. A)

     • V piatok, keď som prišla zo školy, som si spravila úlohy a nachystala aj veci na noc v knižnici. Po príchode do školy nás privítali pani učiteľky. No dnes to neboli pani učiteľky, ale čertica, ježibaba a Pipi Dlhá Pančucha. Ani som sa nenazdala a už sme boli všetci prezlečení v rozprávkových maskách. Pomocou čarovnej kocky sme si vylosovali, v akej budeme skupinke. Prezreli sme si rozprávkovú prezentáciu a hádali sme názov rozprávky, zahrali sme si rozprávkové „Activity“, skladali sme obrázky z rozprávok a aj sme z papierov skladali loďky, lietadlá a čiapky. Najlepšie bolo, keď sme hľadali poklad.  Dvom skupinkám sa podarilo podľa indícií rozlúštiť začarované slovo, ale nám nie. Výhra však bola určená pre všetkých. Bola ňou smotanová torta. Najedli sme sa, pozreli rozprávku a zaspali sme. Ráno sme sa zobudili, no mne sa nechcelo vstávať. Poupratovali sme si spacáky a karimatky a išli sme domov. (Lea Hrušovská, 4.A)

      

     T: 27. 11. 2013
     Z: Mgr. Trpíšková, Mgr. Hanzlíková

     • Do školy sme pozvali našich kamarátov predškolákov z materskej školy.

     • Poukazovali sme im naše triedy 1. stupňa - 1.A a 2.A.

     • Žiaci z týchto ročníkov ukázali deťom z MŠ, ako už vedia čítať aj počítať a ako vedia pracovať na interaktívnej tabuli.

     • Stretnutie sa nieslo v znamení rozprávok a čitateľskej gramotnosti.

     • Prišli aj žiaci 5. ročníka, ktorí predškolákom zahrali rozprávku Tri prasiatka.

     • Na záver stretnutia sme deťom z MŠ venovali niekoľko ilustrácií, ktoré sme vytvorili počas aktivity Mesiac rozprávok.

      

     T: od polovice novembra do  6. 12. 2013
     Z: riaditeľka RNDr. Schreiberová, Mgr. Hanzlíková, Mgr. Gahérová, Mgr. Kiková

     • Od polovice novembra sme začali pripravovať túto akciu. V pondelníčkoch aj cez žiacky parlament sme prosili deti, aby po dohode s rodičmi prispeli do burzy knihami, ktoré už prečítali a chceli by ich venovať škole do burzy starých kníh, kde si ich mohli iné deti alebo rodičia zakúpiť pre seba, či svojich blízkych.  Výťažok z burzy sme využili na zakúpenie ďalších titulov do školskej knižnice.

     • Burzu sme otvorili počas návštevného dňa pre rodičov a pokračovala celý prvý decembrový týždeň. Knihy boli vystavené na dolnej chodbe a predaja počas veľkých prestávok sa chopili naše šikovné ôsmačky.

      

     T: november 2013
     Z: RNDr. Schreiberová, Mgr. Čechvalová Maráková, Mgr. Gahérová, Mgr. Rosinská

     • niektoré vyučovacie hodiny v knižnici sme zamerali na osvojenie si správnych stratégií na vyhľadávanie informácií v súvislosti s preberaným učivom daného predmetu v encyklopédiách aj na internete,
     • učili sme žiakov, ako uvádzať zdroje vo vlastných projektoch
     • výstupy – prezentácie, postery s uvedenými zdrojmi
     • aktivitu sme realizovali v predmetoch: Chémia 9. roč. (Fosílne palivá), Geografia 5. – 7. roč. (Afrika, Austrália, Vesmír), Informatika 6. roč. (Zvieracia abeceda), Informatika 9. roč. (Kalendár)

      

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com