• Hlavné činnosti ŠP a ŠŠP

    •  

     HLAVNÉ ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCU

      

     1) Poradenská činnosť poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu detí a mládeže,

     2) Konzultačná činnosťposkytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,

     3) Koordinačná činnosťsprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

      

     HLAVNÉ ČINNOSTI KARIÉRNEHO PORADCU

      

     1) Poradenská činnosť poradenstvo v otázkach profesijnej orientácie žiakov končiacich základnú školu,

     2) Konzultačná činnosť poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,

     3) Koordinačná činnosťorganizovanie celoslovenských meraní - T5 a T9.

      

     HLAVNÉ ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA

     1) Individuálna špeciálnopedagogická činnosť – ŠŠP pravidelne realizuje špeciálno-pedagogické  intervencie so žiakmi s ťažkosťami v učení, zvlášť so žiakmi s vývinovými poruchami učenia. Realizuje individuálnu a skupinovú špeciálno-pedagogickú screeningovú diagnostiku u žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní.

     2) Konzultačná činnosť – ŠŠP poskytuje zákonným zástupcom konzultačné a poradenské služby v nadväznosti na individuálny plán vzdelávania dieťaťa so ŠVVP a plní jeho čiastkové ciele v rodine. Poskytuje konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pedagógom, sprostredkúva informácie a styk s poradenskými zariadeniami, predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so zdravotne postihnutými deťmi a s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami.

     3) Koordinačná činnosť – ŠŠP sprostredkúva informácie a styk s poradenskými zariadeniami, predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so zdravotne postihnutými deťmi a s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami. Kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov a dohliada na používanie kompenzačných pomôcok odporúčaných zariadeniami CPPPaP.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com