• Prijímačky na SŠ

    • Aktualizované 7. 2. 2023

      

     V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1. 1. 2022 nasledovne:


     Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy
     umeleckého priemyslu a konzervatóriá


     1. termín:

     • odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:
      2. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2023 a 28. 4. 2023
     • odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:
      4. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5. 2023

      

     2. termín:

     • odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:
      11. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2023 a 15. 5. 2023
     • odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania
      9. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2023

     Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1.

     Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. 

     Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.) je 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 21. júna 2023. Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

      

     Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy


     Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:
     - prvá fáza - overenie športového nadania:
                          od 21.3. do 14.4.2023 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termín prijímacej skúšky)
     - druhá fáza – overenie zdravotnej spôsobilosti:
                         2. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 28. 4. 2023 a 3. 5. 2023 (1. termín) alebo
                         11. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2023 a 15. 5. 2023 (2. termín)

     Tu nájdete zoznam učebných odborov a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť študovať príslušný odbor vzdelávania pre školský rok 2023/2024: zoznam_UO_a_SO_vyzadujucich_zdravotnu_sposobilost.pdf

     Tu nájdete tlačivo na zdravotnú spôsobilosť: Potvrdenie_o_zdravotnej_sposobilosti.docx

     Tu je tlačivo s termínmi prijímacích pohovorov: Termin_konania_prijimacich_skusok_na_SS.pdf

     **********************************************************************************************************************************************************

     Neaktualizované, platné pre minulý šk. rok 2021/22, čakáme na aktualizáciu zo strany MŠVVaŠ

      

      

     Prijímacie skúšky

      

     1. Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred 2.termínom ich konania
     2. Ak riaditeľ strednej školy zaradil do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky na základe výsledkov externého testovania, uchádzač, ktorý splnil podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, prijímaciu skúšku nebude konať a bude mu priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku.

      

     Podávanie prihlášok na SŠ cez náš web (edupage) elektronicky


     Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

      

     1. Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutieo prijatí. V počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, riaditeľ strednej školy rezervuje potrebný počet miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne ospravedlnení; týmto uchádzačom určí riaditeľ strednej školy náhradný termín prijímacej skúšky najneskôr do 31. 8. 2022.
     2. Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.
     3. Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

     Link:

     https://www.minedu.sk/data/att/21823.pdf

     https://www.minedu.sk/terminy-konania-prijimacich-skusok-pre-skolsky-rok-20222023-a-termin-zverejnenia-zoznamu-uchadzacov-podla-vysledkov-prijimacieho-konania-pre-skolsky-rok-20222023/


      

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva v nadväznosti na určenie termínov konania prijímacích skúšok v súlade s § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023.

     USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023.


     1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.


     Novela školského zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole. Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „netalentové odbory“), a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „talentové odbory“).

     Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.
     Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022.


     Ak riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, že sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, zverejní toto rozhodnutie najneskôr do 6. júna 2022. Prijímacie skúšky „v druhom kole“ sa pre školský rok 2022/2023 budú konať 21. júna 2022. Druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest sa podľa novely školského zákona nebude môcť konať na strednej škole s osemročným vzdelávacím programom.

     Riaditelia stredných škôl zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl do 28. februára 2022.

     Riaditeľom gymnázií so štvorročným, päťročným alebo osemročným vzdelávacím programom sa umožňuje zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 90% v každom vyučovacom predmete samostatne.

     Riaditeľom stredných škôl, v ktorých sa získava úplné stredné odborné vzdelanie, novela školského zákona umožňuje zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80% v každom vyučovacom predmete samostatne.

     Ak stredné školy zohľadňujú v prijímacom konaní známky, systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania sa určí tak, aby žiakov základných škôl hodnotených slovne neznevýhodňovali v hodnotení v rámci prijímacieho konania.

     Na základe ustanovenia § 101 ods. 4 školského zákona sa na prijímanie žiakov do odborného učilišťa alebo do praktickej školy primerane vzťahujú ustanovenia školského zákona o prijímaní žiakov do stredných škôl.

      

     Proces podávania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2021/2022.


     a) Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu

     • najviac dva netalentové odbory
     • najviac dva talentové odbory.

     Poradie záujmu je informačné pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.


     b) Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

     c) Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy sú zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva TU

     d) Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási, je do 20. marca 2022 pre všetky odbory vzdelávania (talentové odbory aj netalentové odbory). Termín na podanie prihlášky sa nevzťahuje iba na uchádzača - mladistvého vo výkone trestu odňatia slobody.

     e) Prihlášku, v ktorej je jedným zo zvolených talentových odborov odbor vzdelávania na strednej športovej škole, je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia žiaka za prvý polrok z dôvodu overovania športového výkonu v čase od 21. marca 2022 do 14. apríla 2022.

     f) Prihlášku možno podať

     • elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu, alebo
     • v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov).

     Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

     g) Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:

     Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor alebo učebný odbor

     • predkladá len uchádzač o štúdium v tých študijných odboroch alebo učebných odboroch, ktoré ministerstvo školstva do 31. januára 2022 zverejní na webovom sídle v časti regionálne školstvo/vzdelávanie na stredných školách,
     • link: https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnych- odborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-sa-vyzaduje-zdravotna- sposobilost/ .

      

     Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky

     • predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname
     talentovaných športovcov

     • predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.

     Vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné
     lekárstvo

     • predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej
      športovej škole.

     Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti

     • predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.

     Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti
     študovať zvolený odbor vzdelávania

     • predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.

     Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu oduálnom vzdelávaní

     • predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v študijnom odbore alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania.

     Kópie vysvedčení

     • predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.

     Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha)

     • predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.

      

     Forma podania prihlášky

      

     Ak zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky:


     a) Konkrétny formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, ktorý
     škola používa. Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy školského informačného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca.

      

     b) Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 14. marca 2022 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške pripojí povinné prílohy podľa bodu 1 písm. g) v zoskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky.


     c) Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný
     zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022.


     d) Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške. Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2022 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.
      

     Ak zákonný zástupca podáva prihlášku v listinnej podobe:


     a) Prihlášku vyplní na tlačive 056 MŠVVaŠ SR / od 1. januára 2022.


     b) Riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdí hodnotenie
     žiaka uvedené na prihláške bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať
     prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022; ak potvrdenie riaditeľom základnej školy nie je možné, uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača pripoja k prihláške kópie vysvedčení.


     c) Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných príloh
     podľa bodu 1 písm. g), podľa počtu odborov vzdelávania, ktoré uviedol v prihláške. Ak
     nemá možnosť vyhotoviť kópie, vyhotoví ich škola.


     d) Zákonný zástupca každú kópiu prihlášky podpíše a do 20. marca 2022 každú kópiu
     prihlášky s prílohami podá poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorej odbory vzdelávania uviedol v prihláške. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej
     podania na poštovú prepravu.


     e) Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa
     môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy.


     f) Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje
     v správnom konaní podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa vo
     vyhlásení dohodnú, že všetky podania týkajúce sa výchovy a vzdelávania týkajúcich sa nášho syna/našej dcéry, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, bude podpisovať jeden z nich.


     V priloženom linku nájdete aj nasledovné prílohy:

     • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania
     • Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium
     • Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní
     • Najčastejšie kladené otázky

     https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com