• Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl T9-2023

      

     Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl v zmysle § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa uskutoční  22. marca 2023 (streda). Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. a 5. apríla 2023 (utorok, streda). 

     Externého testovania sa zúčastňujú všetci žiaci základných škôl príslušného ročníka, v ktorom sa uskutočňuje, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

     Informácie o Testovaní 9 sú zverejňované na https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9,  kde nájdete bližšie informácie o testovaní, ako aj špecifikácie testov.

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Výsledky našej školy T9-2023

     Základné údaje

     Matematika

     Slovenský jazyk a literatúra

     Priemerný počet bodov školy:

     18,5 b. z 30 b.

     15,8 b. z 30 b.

     Priemerná úspešnosť školy v %:

     61,6 %

     52,5 %

     Priemerný počet bodov v SR:

     16,5 b. z 30 b.

     17,6 b. z 30 b.

     Priemerná úspešnosť v SR v %:

     55,1 %

     58,7 %

     Rozdiel v priem. úspešnosti školy
     oproti národnému priemeru:

     + 6,5 %

     - 6,2 %

      

     • Bolo testovaných všetkých 17 žiakov 9. ročníka.
     • V matematike naši deviataci skončili nad hranicou slovenského priemeru o 6,5 %.
     • V slovenskom jazyku boli žiaci slabší ako slovenský priemer o 6,2 %.
     • Oba predmety spravil nad 90% iba jeden žiak, nemusel teda robiť prijímacie pohovory.
     • V matematike spravilo T9 nad 80 % iba 2 žiaci zo 17, nad 50 % 13 žiakov. Najslabší výsledok dosiahli dve žiačky so ŠVVP - len 7 b. = 23,3 %.
     • V slovenskom jazyku spravili T9 nad 80 %   tí istí 2 žiaci ako matematiku, jeden so stratou 3 b., 1 so stratou 5 b. Nad 50 % spravilo jazyk 9 žiakov.
     • V matematike dosiahlo lepší výsledok ako priemer SR 12 žiakov a v slovenskom jazyku iba 7 žiakov. 
     • Poďakovanie patrí p. zást. Marákovej a p. uč. Čechvalovi za dôkladnú a systematickú prípravu žiakov na testovanie na hodinách predmetov ako aj na záujmovom krúžku.

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     Výsledky našej školy T9-2022

     Základné údaje

     Matematika

     Slovenský jazyk a literatúra

     Priemerný počet bodov školy:

     19,5 b. z 30 b.

     19,9 b. z 30 b.

     Priemerná úspešnosť školy v %:

     64,8 %

     66,2 %

     Priemerný počet bodov v SR:

     16 b. z 30 b.

     17,7 b. z 30 b.

     Priemerná úspešnosť v SR v %:

     53,2 %

     59,1 %

     Rozdiel v priem. úspešnosti školy
     oproti národnému priemeru:

     + 11,6 %

     + 7,1 %

      

     • Bolo testovaných všetkých 22 žiakov 9. ročníka.
     • V oboch predmetoch  naši deviataci skončili vysoko nad hranicou slovenského priemeru, v slovenskom jazyku o 7,1 %, v matematike až o 11,6 %.
     • Oba predmety spravila nad 90% jedna žiačka, nemusela teda robiť prijímacie pohovory.
     • V matematike spravilo T9 nad 80 % 8 žiakov z 22, z toho 2 žiaci so stratou 1b., 1 žiak so stratou 2b.
     • V slovenskom jazyku spravili T9 nad 80 %   2 žiaci, jeden so strartou 2 b., 1 so stratou 3 b.
     • V matematike dosiahlo lepší výsledok ako priemer SR 15 žiakov a v slovenskom jazyku tiež 15 žiakov. Všetkým týmto žiakom patrí naša pochvala.
     • Poďakovanie patrí p. zást. Marákovej a p. uč. Fabokovej za dôkladnú a systematickú prípravu žiakov na testovanie.
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com