• Testovanie 5

    •  

     Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl T5-2023

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: V školskom roku 2022/2023 sa zrušuje externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl - „Testovanie 5“. 
     Viď Rozhodnutie číslo: 2023/4840:1-A1810 z 1. 2. 2023.

      

     Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl T5-2022

      

     Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl v zmysle § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa uskutoční 18. 5. 2022 (streda).

     Externého testovania sa zúčastňujú všetci žiaci základných škôl príslušného ročníka, v ktorom sa uskutočňuje, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

     Informácie o Testovaní 5 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

      

      

     Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl T5-2020

     Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4.1.2021  sa zrušilo externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl  v šk. roku 2020/21.
     Odôvodnenie: Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemohli byť ciele Testovania 5 plnohodnotne naplnené a jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt. Z tohto dôvodu sa Testovanie 5 v školskom roku 2020/2021 zrušilo.

      

      

      

     Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl T5-2019

     Výsledky našej školy 

     Základné údaje

     Matematika

     Slovenský jazyk a literatúra

     Priemerný počet bodov školy:

     21,8 b. z 30 b.

     21,2 b. z 30 b.

     Priemerná úspešnosť školy v %:

     72,7 %

     70,8 %

     Priemerný počet bodov v SR:

     19 b. z 30 b.

     19,4 b. z 30 b.

     Priemerná úspešnosť v SR v %:

     63,4 %

     64,8 %

     Rozdiel v priem. úspešnosti školy oproti národnému priemeru:

     +9,3 %

     +6 %

      

     • Testovanie piatakov sa konalo štvrkrát v histórii slovenského školstva, prebehlo  20. 11. 2019, testovali sa kompetencie získané na 1. stupni ZŠ.
     • Bolo testovaných všetkých 17 žiakov 5. ročníka.
     • V oboch predmetoch  naši piataci skončili nad hranicou slovenského priemeru, v slovenskom jazyku o 6 %, v matematike až o 9,3 %.
     • V porovnaní s výsledkami minulého roka boli výsledky oveľa lepšie, v MAT o 13,3 %, v  SJL o 12,4 %.
     • V matematike spravilo T5 nad 80 % 9 žiakov zo 17, z toho 1 žiak na  100 %, 1 žiak 93,3 %, 3 na 90 %.
     • V slovenskom jazyku spravilo T5 nad 80 % i6 žiakov, z toho  2 žiaci na 100%, 1 žiak na 96,7%, 1 žiak na 93,3 % a 1 na 90%.
     • V matematike dosiahlo lepší výsledok ako priemer SR 13 žiakov a v slovenskom jazyku tiež 11 žiakov.

      

     Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl T5-2018

     Výsledky našej školy T5-2018

     Základné údaje

     Matematika

     Slovenský jazyk a literatúra

     Priemerný počet bodov školy:

     17,8 b. z 30 b.

     17,3 b. z 30 b.

     Priemerná úspešnosť školy v %:

     59,4 %

     57,7 %

     Priemerný počet bodov v SR:

     17,8 b. z 30 b.

     17,5 b. z 30 b.

     Priemerná úspešnosť v SR v %:

     59,3 %

     58,4 %

     Rozdiel v priem. úspešnosti školy oproti národnému priemeru:

     +0,1 %

     -0,7 %

      

     • Testovanie piatakov sa konalo tretíkrát v histórii slovenského školstva, prebehlo  21. 11. 2018, testovali sa kompetencie získané na 1. stupni ZŠ.
     • Bolo testovaných všetkých 22 žiakov 5. ročníka.
     • V oboch predmetoch  naši piataci skončili okolo slovenského priemeru, v slovenskom jazyku málo pod priemerom (o 0,7 %), v matematike zarovno priemerom (+0,1).
     • V porovnaní s výsledkami minulého roka boli výsledky trochu horšie, vlani bol priemer z MAT o 0,7 % lepší a zo SJL o 4,3 % lepší od tohtoročných výsledkov.
     • V matematike spravilo T5 nad 80 % 7 žiakov, z toho 1 žiačka na  100 %, 1 žiačka 96,7 %, 1 na 90 %.
     • V slovenskom jazyku spravilo T5 nad 80 % iba 3 žiaci, z toho 1 žiačka na 93,3 %.
     • V matematike dosiahlo lepší výsledok ako priemer SR 13 žiakov a v slovenskom jazyku tiež 13 žiakov.
       

     Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl T5-2017

     Výsledky  T5-2017 na našej škole

     Základné údaje

     Matematika

     Slovenský jazyk a literatúra

     Priemerný počet bodov školy:

     18,1 b. z 30 b.

     18,6 b. z 30 b.

     Priemerná úspešnosť školy v %:

     60,3 %

     62 %

     Priemerný počet bodov v SR:

     19,4 b. z 30 b.

     18,9 b. z 30 b.

     Priemerná úspešnosť v SR v %:

     64,7 %

     62,8 %

     Rozdiel v priem. úspešnosti školy oproti národnému priemeru:

     -4,4 %

     -0,8 %

      

     • Testovanie piatakov sa konalo druhýkrát v histórii slovenského školstva, prebehlo  22. 11. 2017, testovali sa kompetencie získané na 1. stupni ZŠ.
     • Bolo testovaných 30 žiakov našej školy.
     • V oboch predmetoch naši piataci skončili pod slovenským priemerom, v slovenskom jazyku len tesne (o 0,8%), v matematike boli výsledky slabšie pod priemerom až o 4,4 %.
     • V porovnaní s výsledkami minulého roka boli trochu horší, vlani bol priemer z MAT o 3,3 % lepší a zo SJL o 0,7 % lepší od tohtoročných výsledkov.
     • V matematike získali najlepší výsledok 86,7%  dvaja žiaci a  v slovenskom jazyku bol najlepší výsledok 90%  - 2 žiaci.
     • V matematike dosiahlo lepší výsledok ako priemer SR 14 žiakov a v slovenskom jazyku 16 žiakov.
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com