• Prihlasovanie detí do MŠ


    •  

     Zápis detí do MŠ pre školský rok 2023/2024

      

     Oznamujeme rodičom, že zápis detí do Materskej školy Podolie pre školský rok 2023/2024  sa uskutoční dňa  2. mája  2023 v čase od 10.00 do 16.00 hod. Budeme radi, ak na zápis prídete aj s dieťaťom.

     Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

     1. Zápis sa uskutoční v súlade s § 28a, 28b, 59 a 59a školského zákona.
     2. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a o jeho povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podpíšu obaja zákonní zástupcovia.
     3. Žiadosť o prijatie si možno  vyzdvihnúť v materskej škole alebo stiahnuť z webovej stránky školy.
     4. Vyplnenú žiadosť treba doručiť do 30. mája 2023 do materskej školy.

     Spôsob podávanie žiadostí:

     • osobne, miestom podávania žiadostí je materská škola,
     • poštou,
     • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva.

     Podmienky prijímania detí:

     Prednostne sa prijíma dieťa:

     1. ktoré dovŕši k 31.8.2023 šiesty rok veku, nedosiahlo školskú spôsobilosť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a riaditeľka ZŠ s MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávanie v MŠ na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa,
     2. ktoré dovŕši k 31.8.2023 vek päť rokov veku, pre takéto dieťa je predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/2023 povinné,
     3. zo spádovej oblasti materskej školy (materská škola je spádovou materskou školou pre deti s trvalým pobytom v obci Podolie),
     4. v prípade zvýšeného záujmu prednosť pri prijatí budú mať deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci a taktiež zákonní zástupcovia majú trvalý pobyt v obci,
     5. ktoré k 31.8.2023 dovŕši 3 roky veku. Deti, ktoré nedovŕšili vek troch rokov,sa prijímajú iba výnimočne, ak je voľná kapacita materskej školy.

      Materská škola vyžaduje pri zápise údaje podľa §59 ods. 6 školského zákona:

     • meno, priezvisko dieťaťa, jeho dátum  a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, štátnu príslušnosť, národnosť
     • meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa, trvalé bydlisko (prechodné), kontakt na účely komunikácie

     Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe rozhodnutia riaditeľky školy, ktoré vydá do
     30. júna. Na rozhodovanie o prijatí do MŠ sa vzťahuje zákon č. 71/1967 o správnom konaní.

     Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke MŠVVaŠ SR (minedu.sk):

     https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20222023/

      

     *******************************************************************

     Upozorňujem rodičov, že už od r. 2021 nastala zmena v školskom zákone, podľa ktorej je pre deti, ktoré dosiahnu k 31. augustu päť rokov veku, nástup do škôlky povinný, čiže predškoláci majú POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE.

     Ak zdravotný stav päťročného dieťaťa nebude umožňovať jeho účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole alebo rodič nechce dať päťročné dieťa do MŠ, rodič musí požiadať riaditeľku školy o individuálne vzdelávanie.

     Ak rodič neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania ani nepožiada o individuálne vzdelávanie, považuje sa to, že nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa. V takom prípade oznámi riaditeľka MŠ túto skutočnosť na obec Podolie a na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

     Tlačivo na stiahnutie:

     Žiadosť o prijatie, vyhlásenie a potvrdenie lekára: 

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com