• Školská zrelosť


    • Školská zrelosť:

     • telesná, rozumová a emocionálna vyspelosť na takej úrovni, že dieťa  dokáže úspešne zvládnuť školské povinnosti

      

     Telesná zrelosť:

     • prvá premena telesnej stavby dieťaťa – dieťa si dokáže chytiť pravou rukou  ľavé ucho a opačne

      

     Psychická zrelosť:

     • Ovplyvňuje ju podnetnosť domáceho prostredia
     • Používanie  hračiek,  kresliacich potrieb, skladačiek, kníh
     • Dieťa vníma mužské a ženské roly v rodine
     • Dieťa z celku dokáže vyčleniť časti a opäť z nich zložiť celok
     • Pozná farby
     • Rozlišuje tvary
     • Rozoznáva prvú a poslednú hlásku slova
     • Kresba vernejšie odráža skutočnosť
     • Dieťa vie obkresliť jednoduchú predlohu
     • Vie nakresliť postavu so všetkými jej časťami
     • Úchop ceruzky je správny
     • Pri kreslení preferuje jednu ruku
     • Kreslí tak, že línie sú pevné – neroztrasené
     • Vie vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
     • Dokáže postrehnúť podobnosti a rozdiely
     • Začína chápať vzťahy a súvislosti
     • Vie povedať svoje meno, priezvisko, adresu
     • Ovláda detské riekanky a piesne
     • Rozoznáva množstvo, veľkosť, poradie
     • Spočíta predmety do päť
     • Vie sa orientovať v priestore – vie, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo .........
     • Vie vyrozprávať krátky príbeh
     • Vie odlíšiť hru od povinnosti
     • Zadanú úlohu sa snaží splniť – nezačína stále nové aktivity – dokáže sa sústrediť 15 – 20 minút
     • Má primerané psychomotorické tempo
     • Vie sa samostatne obliecť, obuť, pozapínať gombíky, zaviazať šnúrky, samostatne najesť a obslúžiť na WC
     • Dieťa sa dokáže odlúčiť od matky – neskrýva sa za rodičov, neuteká
     • Zvykne si na nové prostredie – hrá sa spoločne s deťmi, nie je agresívne

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com