• Riaditeľské voľno

     • Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ  udeľuje riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Podolie 804 žiakom 5. – 8. ročníka dňa 3. apríla 2019 (streda) – RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu bezproblémového priebehu organizovania celoslovenské TESTOVANIA  9 - 2019.

      Vzhľadom na obmedzený počet voľných učební a počet učiteľov 2. st. nie je možné inak zabezpečiť plynulý priebeh priebeh administrácie T9 – 2019. Vyučovanienie  v nasledujúci deň riadne pokračuje. Žiaci 1. st. sa učia podľa rozvrhu.

      Z obeda v ŠJ sú automaticky odhlásení žiaci 5. - 8. ročníka. Žiaci 1. st. a 9.  ročníka sa v tento deň stravujú.

             RNDr. Janka Schreiberová

     • Oslava Dňa učiteľov

     • V piatok 29. marca 2019 sme mali skrátené vyučovanie. Učili sa len 4 vyučovacie hodiny. Po nich sa utekali naši učitelia vyparádiť, pretože už o tretej ich čakal v svadobnej sieni p. starosta Rastislav Bobocký s p. Katkou Červeňanskou. Aká bola oslava, sa bližšie dozviete na stránke Akcie.

      FOTOALBUM

     • Divadelné predstavenie Cisárove nové šaty

     • V piatok 29. 3. 2019 nás navštívilo už druhýkrát divadlo Clipperton z Banskej Bystrice. Tentoraz si pre žiakov 1. - 5. ročníka pripravili divadelné predstavenie Hansa Christiana Andersena "Cisárove nové šaty". Humorné vystúpenie dvoch hercov bolo sprevádzané chytľavými pesničkami. Deti sa zabavili a nasmiali, ale aj naučili, že nie všetkému treba veriť a že pýcha a samoľúbosť nie sú dobré vlastnosti.

      FOTOALBUM

     • Divadelné predstavenie v Trnave

     • Dňa 28. marca 2019 žiaci 5.A a 6.A navštívili divadelné predstavenie Modrý vták v trnavskom Divadle Jána Palárika.

      Hra belgického spisovateľa Mauricea Maeterlincka, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru, je rozprávkovým  podobenstvom  o hľadaní ľudského šťastia, veľkou cestou poznania nielen pre deti, ale i pre dospelých. Očarili nás nápadité kostýmy, pôsobivé výkony hercov, hlboká múdrosť a poetika príbehu, tajomná atmosféra scény umocnená náladovou hudbou.

      Domov sme si doniesli silné zážitky, ktoré v nás budú ešte dlho doznievať. Pre žiakov 5. a 6. ročníka akciu zorganizovala predmetová komisia spoločenskovedných predmetov, žiakov sprevádzali p. uč. Faboková a p. uč. Čechvala.

      FOTKA

     • Výsledky Pytagoriády

     • Na Deň učiteľov nám dofrčali výsledky z okresného kola Pytagoriády. Tešíme sa z úspešnosti týchto žiakov:

      Samko Hadbábny (24 b. - 1.-2.miesto zo 42 súťažiacich)
      Matúš Pollák (18 b. - 3. miesto z 33 súťažiacich)
      Peťo Círa (18 b. - 6. miesto z 33 súťažiacich)
      Eliška Huttová (21 b., 11. miesto z 34 súťažiacich)
       

      Mnohým z našich súťažiacich chýbali zo 2 dobré úlohy, aby sa im prirátali body za čas. Škoda. 
      Všetkým, čo sa pripravovali a snažili, ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešným riešiteľom blahoželáme ku krásnym výsledkom.
       

     • Predškoláci v našej škole

     • V stredu 27. 3. 2019 našu školu navštívili budúci prváci. Deti sa rozdelili do dvoch druháckych tried, kde spoločne pracovali so svojimi staršími kamarátmi.

      Predškoláci sa predstavili,  druháci napísali ich mená na tabuľu a potom ich druháci usporiadali do radu podľa abecedy.  Na tabuli mali pripraveného Alfa s rôznymi úlohami - priraďovanie obrázkov, určovanie počtu, určovanie prvého písmena, určovanie postupnosti, režim dňa. Druháci im čítali zadania úloh a predškoláci sa postupne striedali pri tabuli.

      Deti na koberci hádzali kockou a druháci tvorili rôzne príklady. Z tabule im prečítali text – ukázali hru Bystré očká a na záver im druháci ukázali hru Matematický kráľ.

      Novým kamarátom sme popriali veľa šťastia pri zápise a že ich radi uvidíme v septembri.

      Druhácke pani učiteľky.

     • Deň učiteľov v čiernom

     • Vážení rodičia!
      Informujeme Vás, že v deň narodenia Jána Amosa Komenského 28. 3. 2019 naši učitelia v čiernom symbolicky vzdajú o 12.00 úctu minútou ticha smutnej pravde o našom školstve, ktoré skonalo na podvýživu, zanedbanie a systémové týranie.  Nesúhlasíme so zle pripraveným návrhom  nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancov, ktorý reformuje už reformované, ale k horšiemu. Minútu vo štvrtok  počas 5. vyučovacej hodiny nebudeme Vaše deti učiť. Mnohí z nás podporili petíciu za stiahnutie pripraveného zákona a jej návrat na prerokovanie s učiteľskou verejnosťou. Budeme radi, ak petíciu podporíte aj Vy - rodičia. Tu sú linky k petícii aj k akcii Deň učiteľov v čiernom:

     • Čítanie štuplíkom

     • V poslednom marcovom týždni od 25. 3. do 29. 3. 2019 naši úspešní reciátori navštevovali materskú škôlku, kde čítali svojim najmenším kamarátom rozprávkové knižky pred spaním. Čítanie pre deti v škôlke bolo pre žiakov základnej školy odmenou za námahu, ktorú vynakladali pri učení sa týchto veľmi dlhých textov.  

     • Okresné kolo chemickej olympiády

     • V piatok 22. marca 2019 sa v Novom Meste nad Váhom konalo okresné kolo chemickej olympiády. Za našu školu sa zúčastnili Adam Urban a Peter Burza. Obaja chlapci skončili ako úspešní riešitelia olympiády, Adam na 11. mieste z 22 zúčastnených a Peťo na 22. mieste. Chlapcom i p. uč. Bohovicovej blahoželáme k úspechu.

     • Matematický klokan

     • Vo štvrtok 21. 3. 2019 aj na našej škole prebehla medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan. Podporilo ju aj Rodičovské združenie zaplatením polovičného štartovného za žiakov. Súťaž mala na starosti p. uč. Jacolová, súťažilo sa v školskej jedálni a do súťaže sa zapojilo 25 detí z 1. - 4. ročníka. Výsledky zverejní organizátor na svojom webe 10. 4., ceny s diplomami prídu na školu až v páji. Už teraz sme zvedaví, koľko šikovných matematikárov máme v radoch žiakov 1. stupňa.

     • Krajské kolo v streľbe zo vzduchovky

     • V utorok 19. marca 2019 sa 7 strelcov - víťazov z okresného kola vybralo v sprievode s vedúcim krúžku Ing. Petrom Košútom a p. Marianou Porubskou  do Domaniže na krajské kolo v streľbe zo vzduchovky. Vynikajúco sa im darilo, pretože všetkých 7 žiakov postupuje na Majstrovstvá Slovenska, ktoré budú v Košiciach 12.4.2019.Umiestnenie našich strelcov bolo nasledovné:

      kat. mladší žiaci - jednotlivci:

      1.miesto = Adam Bobocký = 268 bodov (nový osobný rekord)

      3.miesto = Lukáš Čuchran = 267 bodov (na to že strieľa prvý rok super a nový osobný rekord)

      kat. staršie žiačky - jednotlivci:

      1.miesto = Michaela Hluchá = 286 bodov (nový osobný rekord)

      2.miesto = Lea Hrušovská = 283 bodov (nový osobný rekord)

      kat. starší žiaci - jednotlivci:

      1.miesto = Filip Porubský = 281 bodov

      2.miesto = Roman Černý = 272 bodov

      kat. mladší žiaci - družstvá:

      1.miesto = ZŠ s MŠ Podolie (Černý N. 240. + Čuchran L. 267 + Bobocký A. 268) = 775 bodov

      Dosiahli o 5 bodov lepší výsledok ako na okresnom kole.

      kat. starší žiaci - družstvá:  

      1.miesto = ZŠ s MŠ Podolie (Hrušovská L. 283 + Porubský F. 281 + Černý R. 272)  = 836 bodov

      Rekord neprekonali, chýbalo im 23 bodov aby vyrovnali rekord 859 bodov, ale aj tak dosiahli pekný výsledok.

     • Anketa NAJ

     • Źiacky parlament z príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov, ktorý sa slávi 28. marca, vyhlasuje ANKETU o NAJ...

      • bude trvať od pondelka 11. 3. do pondelka 25. 3. 2019
      • je určená pre žiakov, učiteľov a ostatných zamestnancov školy
      • bude prebiehať tak, že žiaci, či zamestnanci školy vhadzujú lístočky do schránky pri nástenke
      • anketa je anonymná, nikto sa na lístok nepodpisuje, ani nepíše, kto to povedal, či napísal
      • na lístok sa napíše len kategória a výrok
      • žiacky parlament si vyhradzuje právo cenzúry a nevhodné texty vyradí z ankety
      • najvtipnejšie lístky budú zverejnené na nástenke, na našom webe a prednesené na oslave Dňa učiteľov 29. marca

      Kategórie:

      1. NAJ... poznámka v žiackej knižke

      2. NAJ... oslovenie žiaka učiteľom

      3. NAJ... odpoveď žiaka

      4. NAJ... hláška učiteľa

      5. NAJ... oslovenie učiteľa žiakom

      Neváhajte a zapojte sa!!!

     • Vesmír očami detí

     • Trenčianske osvetové stredisko Trenčín usporiadalo okresné kolo výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí", ktorej vyhlasovateľom je  SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVENaša škola sa zapojila do súťaže piatimi výtvarnými prácami. Práce Laury Kosovej z 5.A  a Mariany Hájkovej z 9.A síce nezískali ocenenie, ale stali sa súčasťou výstavy v TOS Trenčín. 

     • Zmeny v rozvrhu

     • Od pondelka 18. 3. 2019 platí nový rozvrh, zmeny nastali v triedach 1.A, 2.B, 3.B a 4.A. Triednou učiteľkou 1.A bude až do návratu p. uč. Trpíškovej nová učiteľka Mgr. Zuzana Piaterová.

     • Turnaj vo florbale - predkolo

     • V piatok 15.marca 2019 sa 12 žiakov našej školy zúčastnilo florbalového turnaja v ZŠ Čachtice. Okrem nášho mužstva sa turnaja zúčastnili ZŠ Beckov a domáca ZŠ Čachtice. Turnaj sa nám nepodarilo vyhrať, aj keď chlapci príkladne bojovali. Doplatili sme na nepremieňanie šancí a chyby v obrannej činnosti. Vyhrali chlapci z Čachtíc a postúpili do okresného kola. 

     • Obvodné kolo recitačnej súťaže Podjavorinskej Bzince

     • Piati víťazi školského kola sa dňa 15.3.2019 zúčastnili obvodného kola recitačnej súťaže Podjavorinskej Bzince. Krásne umiestnenia získali až štyria z nich: Sofia Fraňová (1. miesto v I. kategórii - próza), Timea Kirková (1. miesto v III. kategórii - próza), Petra Sedláčeková (2. miesto v III. kategórii - próza), Eva Hochelová (2. miesto v III. kategórii - poézia). Diplom za účasť získal aj jediný mladý muž v tejto čisto ženskej zostave, Paľko Zemko. Na to, že bol v takejto súťaži prvýkrát, jeho výkon bol vynikajúci, hoci porote nepostačoval na umiestnenie. Nevadí, budúci rok to môžme skúsiť znova. Všetkým dievčatám zo srdca gratulujeme a prajeme veľa sily do okresného kola, ktoré sa uskutoční 29.3.2019 v Bzinciach pod Javorinou.

     • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády

     • Dňa 13. marca 2019 sa zúčastnil 1 deviatak a 6 ôsmakov na okresnom kole Fyzikálnej olympiády. Zo 7 žiakov skončili 4 žiaci ako úspešní riešitelia FO - Peter Burza 3. miesto a postup do krajského kola, Juraj Strýček 3. miesto, Šimon Pollák 4. miesto, Marek Kriššák 5. miesto. Ďalším trom chýbalo veľmi málo bodov k úspešnosti. Všetkým ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a Peťovi budeme držať palce v krajskom kole. Žiakov na súťaž pripravovala p. riaditeľka Janka Schreiberová.