• POKYNY k nástupu do školy od 1.6.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci!
      V pondelok 1.6.2020 sa mnohí vrátite na mesiac jún do školy. Nižšie si prečítajte podrobné pokyny k prevádzke a vnútornému režimu školy počas júna 2020. Z dokumentu vyberáme najdôležitejšie:

      • prvý deň vyučovania treba priniesť vyplnené a rodičom podpísané tlačivo  
       Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf, inak dieťa nemôžeme prevziať. Ak ho rodič nemá ako vytlačiť, prvý deň musí dieťa priviezť do školy a pri vstupe vyplní a podpíše tlačivo. Toto tlačivo platí pre deti MŠ ako aj pre žiakov ZŠ.
      • platí zákaz vstupu rodičov a cudzích osôb do budovy ZŠ, ŠJ, ŠKD, v MŠ rodičia môžu vstúpiť do šatne; dodržiavanie odstupov, nosenie rúška, rodičia privedú dieťa len ku vchodu a čakajú po vyučovaní pri vchode za dodržania hygienických opatrení
      • dieťaťu zabezpečte na každý deň 2 rúška  a 1 balíček hygienických papierových vreckoviek (ZŠ), deti v MŠ majú papierové vreckovky zabezpečené zo spoločného fondu
      • kvôli zníženiu zhromažďovania detí pred školou a v šatniach odporúčame prichádzať do školy takto:
       1. ročník od 7:20 hod. do 7:30 hod.
       2. ročník od 7:30 hod. do 7:40 hod.

       3. ročník od 7:40 hod. do 7:50 hod.
       4. ročník od 7:50 hod. do 8:00 hod.
       5. ročník od 8:00 hod. do 8:10 hod.
      • vyučovací proces bude prebiehať pre každý ročník v inom časovom intervale, aby sme zamedzili premiešavaniu žiakov v šatni a v jedálni:
       1. ročník od 7:30 hod. do 11:10 hod
       2. ročník od 7:40 hod. do 11:30 hod.
       3. ročník od 7:50 hod. do 11:50 hod.
       4. ročník od 8:00 hod. do 12:10 hod.
       5. ročník od 8:10 hod. do 12:30 hod.
      • otvárame 4  školské kluby detí:
       ŠKD1 – pre žiakov 1. ročníka – vedie p. vychovávateľka Slavomíra Štefániková v ŠKD1 pri jedálni
       ŠKD2 – pre žiakov 2. ročníka – vedie p. asistentka Mgr. Monika Augustínová v učebni 2.A
       ŠKD3 – pre žiakov 3. ročníka – vedie p. asistentka Katarína Majerová v učebni 3.B
       ŠKD4 – pre žiakov 4. ročníka – vedie p. vychovávateľ Mgr. Samuel Kusenda v učebni 4.A
      • prevádzka školských klubov detí - do 16.30 hod.
      • prevádzka materskej školy je od 7.00 hod. do 16:00 hod.
      • Triedni učitelia dajú svojim žiakom vedieť, čo si majú doniesť na prvý deň vyučovania. Rozvrh bude zverejnený vo štvrtok 28.5.
      • Žiakom 1. – 5. ročníka, ktorí nenastúpia do školy, budú úlohy naďalej zadávané elektronicky.  Online vyučovanie  v tej podobe, ako prebiehalo  od marca do 31. 5., nebude prebiehať, žiaci sú však povinní zadané úlohy doma vypracovávať, zasielať učiteľom a vzdelávať  sa spôsobom   samoštúdia.
      • Žiaci, ktorí sa nemohli online vzdelávať a boli pod dohľadom pedagogických zamestnancov, v tomto spôsobe výučby pokračujú ako doteraz.
      • Naďalej bude prebiehať dištančné online vzdelávanie cez MS Teams pre žiakov  6. – 9. ročníka. Bude upravený rozvrh, zverejníme ho vo štvrtok 28.5.


      Podrobné pokyny si prečítajte tu:  Pokyny_otvorenie_skoly_od_1.6.pdf (566 kB) - aktualizované 30.5.

     • Zisťovanie záujmu o nástup do školy pre rodičov žiakov 1.-5. roč. ZŠ a pre rodičov - ukončené detí MŠ

     • Ďakujeme zodpovedným rodičom za promptné vyplnenie elektronického prihlasovanie do ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD.
      Od 1.6.2020 otvárame bránu školu pre deti MŠ aj pre žiakov 1.-5. ročníka. Na všetkých sa veľmi tešíme. Do ZŠ sa vracia 82 % žiakov 1.-5. ročníka.

      Pôvodná správa:

      Vážení rodičia, bolo spustené elektronické zisťovanie záujmu o nástup do školy pre rodičov žiakov 1. - 5. ročníka a pre rodičov detí MŠ. Zisťovanie záujmu bude otvorené do pondelka 25. mája do 10:00 hod. Prosíme všetkých zákonných zástupcov, ktorých sa to týka, aby v čo najkratšom čase elektronický formulár vyplnili. Pre vyplnenie elektronického formulára je potrebné prihlásenie do rodičovského konta. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktuje administrátora na: zspodolie@gmail.com alebo na mobil 0902886370. Ak riešite prihlasovanie cez počítač, prihlášku nájdete v časti Komunikácia - Prihlasovanie. V elektronickom formulári je potrebné vyplniť záujem (nezáujem) o nástup do školy, záujem (nezáujem) o pobyt v ŠKD a záujem (nezáujem) o stravovanie v školskej jedálni.

     • Prihlasovanie na NBV, ETV a 2. cudzí jazyk - ukončené

     • Vážení rodičia,

      ďakujeme za potvrdenie prihlášok žiakov na NBV a ETV na budúci školský rok, resp. za prihlasovanie žiakov 6. roč. na 2. cudzí jazyk. U žiakov, kde rodičia nemajú rodičovské kontá a nedokázali editovať alebo podpísať prihlášku, doriešime čo najrýchlejšie prihlasovanie papierovou formou.

      Pôvodná správa:

      Vážení rodičia!
      Vzhľadom na to, že školy sú zatiaľ zavreté, prosíme Vás, aby ste sa prihlásili cez Vaše rodičovské alebo žiacke konto na Edupage a v časti Prihlasovanie zvolili, ktorý voliteľný predmet (náboženskú alebo etickú výchovu) bude Vaše dieťa navštevovať v budúcom šk. roku. Ak sa prihláška vyplní zo žiackeho konta, je potrebné, aby sa rodič prihlásil na edupage zo svojho rodičovského konta a prihlášku podpísal. Takiež prosíme rodičov terajších šiestakov, aby vypísali elektronicky aj prihlášku dieťaťa na druhý cudzí jazyk (v ponuke sú ruský a nemecký jazyk). V prípade, že nemáte rodičovské konto, je najvyšší čas si ho vytvoriť, pretože z neho by ste mali podpisovať aj známky v internetovej žiackej knižke. Tu nájdete návod, ako si vytvoriť rodičovské edupage konto: http://help.edupage.info/?p=u1/u122/u267/u39/e1121&lang_id=2&from=u1&lang_id=2

     • Zápis detí do materskej školy

     • Vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že zápis detí do materskej školy pre budúci  školský rok 2020/21 bude prebiehať v čase mimoriadnej situácie v SR nasledovne:

      1. Zápis bude prebiehať od 4. mája do 31. mája 2020.
      2. V tomto termíne je potrebné stiahnuť si nižšie uložené tlačivo "Žiadost_ZZ_o_prijatie_do_MS",   vyplniť ho, podpísať oboma rodičmi aj prvú časť žiadosti, aj vyhlásenie zákonného zástupcu. Nie je potrebné navštíviť detského lekára k vyplneniu spodnej časti žiadosti, túto časť ponechajte nevyplnenú.
      3. Žiadosť pošlite poštou na adresu školy:Základná škola s materskou školouPodolie 804916 22 Podolie
      4. Ak nemáte možnosť tlačivo si stiahnuť a vytlačiť, môžete navštíviť p. zástupkyňu materskej školy Slavku Fogašovú dňa 7. mája 2020 v čase od 9.00 do 12.00 hod. v materskej škole, kde Vám poskytne tlačivo žiadosti.
      5. V septembri 2020 pri nástupe dieťaťa do MŠ bude potrebné doplniť k žiadosti Vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa.

      Prijatie detí do MŠ sa riadi čl. 1 Školského poriadku MŠ Podolie. 

      Ziadost_ZZ_o_prijatie_do_MS.docx (18 kB)
      Ziadost_ZZ_o_prijatie_do_MS.pdf (206 kB)
      Prijimanie_deti_na_predprimarne_vzdelavanie_do_materskej_skoly.pdf (515 kB)

     • Pomoc asistentiek a špeciálnej pedagogičky žiakom so ŠVVP

     • Oznamujeme integrovaným žiakom a ich rodičom, že náš inkluzívny tím zložený z asistentiek učiteľa (AU) a školskej špeciálnej pedagogičky (ŠŠP) je pripravený pomáhať vám aj v čase domáceho vzdelávania. AU a ŠŠP majú vytvorené v MS Teams tímy žiakov, o ktorých sa starali v čase normálneho vyučovania. Nižšie si pozrite, kedy budú pravidelne pripojené a pripravené s vami konzultovať problémy a pomáhať s domácimi úlohami. Stačí im cez MS Teams zavolať alebo sa pripojiť do zahájenej schôdze. 

      • Mgr. Lucia Podhradská, ŠŠP  - streda 11.00 - 13.00 hod.
      • Mgr. Monika Augustínová, AU - štvrtok 11.30 - 13.30 hod.
      • p. Lucia Burzová, AU - pondelok 14.00 - 16.00 hod.
      • p. Katarína Majerová, AU - utorok 14.00 - 16.00 hod.