• Ako postupovať po celoplošnom testovaní – informácie pre deti, žiakov a rodičov

     • Deti materskej školy a žiaci 1. stupňa ZŠ s vekom menším ako 10 rokov sa po oboch celoplošných testovaniach vrátia do školy s podpísaným Vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo tu: Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti_29-10-2020.pdf

      Ak sa zákonní zástupcovia dieťaťa z MŠ alebo žiaka ZŠ 1. st. nedajú testovať, ostávajú v domácej 10 –dňovej karanténe s rodičmi aj deti. Prosíme, buďte zodpovední a neposielajte ich do MŠ alebo ZŠ, neviete, či sú bezinfekčné.

      Žiaci 1. stupňa ZŠ s vekom 10 rokov a viac sa môžu do školy vrátiť len s negatívnym testom. Inak sa do školy vrátiť nemôžu, ostávajú doma v 10-dňovej karanténe. Ak trieda pokračuje v prezenčnej  výučbe, žiaci v karanténe sa vzdelávajú sami v domácom prostredí (vyučujúci im pošlú elektronicky prácu na doma).

      Ak žiak 1. st. s vekom 10 rokov a viac je pozitívny, je vylúčený z vyučovania. Je potrebné čo najrýchlejšie kontaktovať triedneho učiteľa alebo riaditeľku školy (0902886370). V takom prípade ostáva v domácej karanténe celá trieda, do ktorej žiak chodí a taktiež  sa zatvára oddelenie ŠKD, ktoré žiak navštevuje.

      Ak je pozitívny zákonný zástupca dieťaťa MŠ alebo žiaka 1. st. ZŠ alebo je pozitívny úzky kontakt žiaka, rodič to oznámi triednej učiteľke alebo riaditeľke školy, dieťa-žiak ostáva v domácej karanténe a jeho trieda pokračuje vo výučbe, škola spolupracuje s RÚVZ.

      Je potrebné sledovať web stránku školy, v prípade, že by sa po celoplošnom testovaní museli niektoré triedy zatvárať, na www.zspodolie.sk budeme o tom informovať.

     • VITADEŇ na 1. stupni

     • Vo štvrtok 29. 10. 2020 sa rozhodli pani učiteľky 1. stupňa spríjemniť deťom vo svojich triedach posledný školský deň pred jesennými prázdninami. Celý deň venovali zdraviu,  zdravej výžive, ochrane zdravia, vitamínový deň si nazvali VITADEŇ. Deti v triedach pracovali na rôznych zaujímavých aktivitách a my veríme, že sa takýmto spôsobom dozvedeli zaujímavé fakty, ktoré pretavia aj do svojho života.
      FOTOALBUM: Vitadeň v 2.A

     • Pripájame sa k výzve nášho ministra školstva

     • Na účasť na celoplošnom testovaní žiakov, ktorí majú viac ako desať rokov, vyzval minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). 

      „Je dôležité, aby ste vedeli, či ste zdraví a či nikoho vo svojom okolí nenakazíte. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme v školách," motivoval minister školstva. Našou najvyššou prioritou musí byť ochrana zdravia detí, žiakov, učiteľov a rodičov, vyhlásil to minister školstva a vyzval všetkých, aby to mali na pamäti, keď sa budú rozhodovať, či sa zúčastnia celoplošného testovania počas nasledujúcich dvoch víkendov.

     • !!! Dôležitý oznam pre rodičov starších žiakov

     • Vážení rodičia! Posledný piatok 23.10. ako aj piatok predtým 16.10. sa veľa našich žiakov nachádzalo na miestnom štadióne vo večerných hodinách. Ide  o žiakov 7., 8., 9. ročníka (ich mená vieme). Na štadióne po nich zostal veľký neporiadok a množstvo zničených vecí. Našli sa aj fľaše od alkoholu a určite išlo aj o distribúciu omamných látok. Pozrite si facebookovú stránku našej obce. Rodičia detí budú kontaktovaní vedením obce a školy. Po vyšetrení bude škola vyvodzovať z týchto hlučných a ničiteľských stretnutí výchovné opatrenia. Ako je možné, že v čase prísnych zákazov, keď sa v exteriéri môže stretnúť len 6 osôb, sa Vaše deti stretávajú v skupine cez 20 osôb na miestnom štadióne? Prosíme rodičov o RÁZNE usmernenie svojich detí a ich dôslednú kontrolu!

      Upozorňujeme rodičov na náš školský poriadok: Podľa zákona č. 214/2009 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov platného od 4.6.2009 maloleté osoby do 15 rokov majú zakázané zdržiavať sa bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje (pokuta 33 eur). Učitelia a riaditelia škôl majú oznamovaciu povinnosť nahlásiť obci popíjanie neplnoletých. Maloleté osoby do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok. Za porušenie zákona mladistvou osobou do 18 rokov jej uloží obec pokarhanie. V odôvodnených prípadoch uloží aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

     • Pokyny k dištančnému vzdelávaniu

     • Vysvetlivky: DV - dištančné vzdelávanie, PV - prezenčné vzdelávanie, RŠ - riaditeľka školy, ZRŠ - zástupkyňa riaditeľky školy

      Veríme, že všetko zvládneme. V septembri 2020 sme mali tematickú inšpekciu k dištančnému vzdelávaniu, ktoré sme realizovali od marca  do júna 2020,  boli sme ako škola inšpektormi pochválení za zvládnutie situácie. Čakajú nás náročné časy, ktoré si vyžadujú, aby sme vedeli spolupracovať: škola - žiaci - rodičia. Prosíme rodičov o prečítanie pokynov, žiaci ich dostali na triednickej hodine v piatok 22.10. Rodičia, dohliadnite na školskú prácu detí doma, kontrolujte ich. kontaktujte nás, ak by ste mali akýkoľvek problém (RŠ 0902886370, škola 032/7408411, 12, 13).  

      • 2. stupeň nabieha od pondelka 26.10.202 do piatka 27.11.2020 na dištančné vzdelávanie cez MS Teams (aplikácia, ktorú sme používali už vlani pri DV, je súčasťou Office 365, všetci žiaci majú zdarma licencie Office 365 A1 pre študentova a prihlasovacie údaje do Office 365, prihlasujú sa cez stránku office.com),
      • 1. stupeň pokračuje v rozvrhu prezenčnou formou, vrátane THF, jediná zmena – nebude bývať NBV evanjelícke, vyučovanie je povinné,
      • všetci žiaci či doma, či v škole sa budú riadiť časom školského zvonenia, takže v pondelok začínajú a končia hodiny podľa pondelňajšieho zvonenia, v utorok až piatok podľa utorňajšieho zvonenia, tu je rozpis zvonenia
      • pre žiakov 2. st. platí nový rozvrh, je zverejnený na stránke Rozvrh, kliknite na Stály rozvrh (vyberte rozvrh platný od pondelka 26.10.2020 - je to rozvrh_03_2020_21)
      • pre žiakov 2. st. rušíme všetky výchovné predmety, ale pridávame informatiku a všetky predmety budú samostatné (čiže nebudú spolu pírodovedné alebo spoločenskovedné predmety)
      • skupiny na CUJ a INF sa zachovávajú,
      • zmena jesenných prázdnin na 30. 10. a 2. 11. 2020, v tieto dni neprebieha  ani PV ani DV,
      • NEJ 7.-9. roč. sa nebude učiť ani suplovať budúci týždeň do 30.10., ale po jesenných prázdninách sa už učiť bude, na 1. hod. v každej triede bude prítomná riaditeľka školy, zoznámite sa s novou vyučujúcou,
      • žiaci 2. st. počas DV využívajú aplikáciu Outlook z Office 365 na mailovú komunikáciu s učiteľmi,
      • dú sa budú zadávať cez edupage, príp. cez dokument Domáce úlohy v učebných materiáloch  tímu každého predmetu,  cez web stránku učiteľa (ak ju uč. má)
      • vyučovacie hodiny sa zapisujú do elektronickej triednej knihy aj s dochádzkou, vyučovanie je povinné,
      • neúčasť na hodine môžu rodičia ospravedlniť  z rodičovského konta elektronickou ospravedlnenkou alebo mailom učiteľovi alebo telefonicky, po návrate do školy sa prekontroluje dochádzka na DV,
      • kto potrebuje požičať techniku, máme k dispozícii notebooky a tablety, treba prísť za RŠ, ZRŠ (notebook má význam len vtedy, ak máte doma internet)
      • výučby sa môžu zúčastniť žiaci aj cez tablet alebo cez mobil, ak si nainštalujú cez Obchod Play aplikáciu MS Teams a prihlásia sa údajmi, ktoré majú zo školy
      • ak je problém s prihlásením do MS Teams alebo Office 365, kontaktujte RŠ,
      • žiaci 2. st., ktorí nebudú mať žiadnu možnosť online vyučovania, prídu si v utorok 3. 11.2020 po jesenných prázdninách s negatívnym testom o  7:50 hod. pre pracovné materiály do školy, RŠ bude kontaktovať rodičov týchto žiakov a informovať  o spôsobe ich vzdelávania,
      • počas DV môžu byť žiaci riadne hodnotení,
      • žiaci sú povinní mať počas DV zapnuté kamery a používať mikrofóny na komunikáciu s učiteľom,
      • tu je zoznam mailových adries učiteľov školy: Mailove_kontakty_na_pedagogickych_zamestnancov_skoly.pdf
     • Dotazník pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      19. 10. 2020 sme zverejnili na webe anketu Pripravenosť na dištančné vzdelávanie, mnohí ste už na otázky v nej zodpovedali, ďakujeme Vám. Anketu sme však pozastavili, keďže spracúva výsledky len do grafov a my potrebujeme konkrétne odpovede priradiť ku konkrétnym žiakom. Preto Vás prosíme, aby ste údaje vyplnili ešte raz - na papieri, ktorý Vám dieťa prinesie domov. Vopred sa ospravedlňujeme tým, ktorí museli podstúpiť procedúru zisťovania pripravenosti rodín na domáce vzdelávanie dvakrát. 

     • Konzultačné hodiny školského špeciálneho pedagóga

     • Vážení rodičia, náš školský špeciálny pedagóg je tu aj pre Vás. Ak sa potrebujete poradiť ohľadom výchovnovyučovacích výsledkov, či správania svojho dieťaťa, jej konzultačné hodiny sú každý utorok od 13:30 do 15:00 hod. 

     • Šikanovanie na školách

     • Nadácia Markíza  a hlavní partneri Ministerstvo školstva SR a Linka detskej dôvery sputili v októbri 2020 projekt ODPÍŠEME TI. cieľom projektu je zastaviť šikanu na školách. Zareagujte, ak vidíte v škole šikanu. Povedzte o tom kamarátovi, rodičom, učiteľom. Ak sa bojíte, v rámci projektu začala fungovať web stránka  www.odpisemeti.sk, ktorá ponúka možnosť urobiť dôležitý prvý krok a dieťa, ale aj dospelého človeka konajúceho v záujme dieťaťa, nasmeruje na správnu cestu riešenia. Pomoc je poskytovaná prostredníctvom anonymnej Linky detskej istoty – na bezplatnom telefónnom čísle 116 111, ktoré je k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni, ale aj cez chat, ktorý je na webe dostupný vo vybraných hodinách. Návštevníci na stránke nájdu tiež množstvo dôležitých informácií o téme, ako aj zaujímavé videá a články.

     • Šarkaniáda v 5.A

     • Deti v 5.A triede v rámci utužovania triedneho kolektívu spolu s p. uč. triednou Mgr. Veronikou Zemkovou strávili v piatok 9. októbra 2020 pekné popoludnie na futbalovom ihrisku za školou. Využili krásne jesenné počasie a púšťali šarkanov.

      FOTOALBUM

     • Aplikácia nových opatrení MŠVVaŠ na naše podmienky

     • Vychádzajúc z rozhodnutia ministra školstva zo dňa 11. 10. 2020 riaditeľka školy dňom pondelok 12. október 2020 nariaďuje až do odvolania nasledovné:

      1. povinné nosenie rúšok pre všetkých žiakov školy, teda aj pre 1. stupeň, a to tak v interiéri ako aj v exteriéri školy,
      2. povinné nosenie rúšok všetkých zamestnancov školy (pedagogických aj nepedagogických, platí aj pre materskú školu),
      3. neotvárať záujmové krúžky, v ktorých by malo dochádzať k miešaniu detí z rôznych tried (fungujú len krúžky, ktoré navštevuje jedna trieda),
      4. zákaz organizácie výletov a exkurzií, LVK, ŠvP, plaveckého výcviku, športových súťaží, iných školských súťaží s miešaním žiakov.

      V materskej škole pre deti od 3 rokov hygienici vysoko odporúčajú nosenie rúšok, ponecháme na rodičoch a učiteľkách MŠ aplikáciu odporúčania do života v škôlke.

      RNDr. Janka Schreiberová

       

     • Prihlasovacie údaje na Office 365 - oznam pre žiakov a učiteľov

     • Vzhľadom k tomu, že mnohí žiaci zabudli z minulého roka heslá na Office 365 (boli potrebné k MS Teams na online vyučovanie), správca nastavil zmenu. Je potrebné v Office nastaviť si váš mobil kvôli autorizácii. V prípade, že zabudnete heslo, nemusíte kontaktovať správcu kvôli resetovaniu hesla, je možné nastaviť si nové heslo, operácia však prebehne cez mobil, ktorého číslo si uvediete vo svojom konte na Office 365.