• Deň narcisov

     • Naša škola bola aj v tomto roku spoluorganizátorom charitatívnej zbierky Ligy proti rakovine  "Deň narcisov".  Ulice našej obce Podolie, obce Častkovce, Podolie Kopanice i Očkov zaplavili vo štvrtok 28. apríla 2022  žlté narcisy, ktoré rozdávali žiaci zo žiackej školskej rady spolu s p.uč. Bohumilom Čechvalom, p.uč. Ľubomírom Kikom, i  p. Katkou Macháčovou. Pripnutím tohto kvietka na svoj odev ľudia vyjadrili podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničiek prispeli na konkrétnu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. V tomto školskom roku sme my ako škola vyzbierali peknú sumu

      1214,68 € 

      Touto cesto by sme chceli srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa nielen tejto akcie zúčastnili ako organizátori, ale i tým, ktorí finančnou sumou podporili túto zbierku. 
      FOTOALBUM 

      Mgr. Monika Muľová, koordinátor prevencie

     • ...a slovo bolo u Boha

     • Vo štvrtok 27.4.2022 nás v krajskom kole recitačnej súťaže "...a slovo bolo u Boha" reprezentovala žiačka Zarka Igazová. S básňou Africké zrnká múdrosti od A. Žemlu vniesla do súťaže radosť a svetlo. V silnej konkurencii však na celoslovenské kolo nepostúpila. Za účasť, odvahu, prípravu a snahu jej patrí naša veľká gratulácia a povzbudenie, aby naďalej na sebe tvrdo pracovala.
      FOTOALBUM

     • Návštevný deň pre rodičov

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na návštevný deň (individuálne rodičovské združenie), ktorý sa bude konať v utorok 3. mája 2022 od 14.30 hod. do 17.00 hod. Príďte sa porozprávať individuálne s učiteľmi Vašich detí o tom, ako sa deťom darí na vyučovaní, v súťažiach, v aktivitách školy, ako sa správajú na hodinách a pod. Povinne by nás mali navštíviť rodičia žiakov, ktorí zatiaľ neprospievajú, príp. majú neospravedlnené hodiny.  Rodičov žiakov, ktorí majú pridelených asistentov učiteľa, prosíme, aby sa prišli porozprávať nielen s triednymi učiteľmi, ale aj s asistentmi učiteľa, príp. so špec. pedagogičkou.

      Učiteľov a inkluzívny tím nájdete v týchto učebniach:
      Mgr. Hanzlíková - učebňa 1.A na dolnej chodbe
      Mgr. Hercegová - učebňa 1.B na 1. poschodí (pravé schodište) pri riaditeľni 
      Mgr. Trpíšková - učebňa 2.A na dolnej chodbe
      Mgr. Schindlerová - učebňa 3.A na 1. poschodí (pravé schodište) pri riaditeľni 
      Mgr. Jacolová -  učebňa 4.A na dolnej chodbe
      Mgr. Čechvala - učebňa 5.A (prírodovedná učebňa) na 2. poschodí (ľavé schodište)
      Mgr. Vienerová -  učebňa 5.B na 1. poschodí (ľavé schodište)
      Mgr. Zemková - učebňa 6.A  na 1. poschodí (pravé schodište) pri sekretariáte - priechodzia trieda
      Mgr. Kusenda - učebňa 6.B na 1. poschodí (ľavé schodište)
      Ing. Bohovicová - učebňa 7.A (veľká jazyková učebňa) na 2. poschodí (ľavé schodište)
      Mgr. Muľová - učebňa 8.A na 1. poschodí (pravé schodište) pri riaditeľni 
      Mgr. Faboková - učebňa 9.A na 1. poschodí (ľavé schodište)
      RNDr. Schreiberová - riaditeľňa 1. poschodie (pravé schodište) - FYZIKA
      RNDr. Maráková - riaditeľňa 1. poschodie (pravé schodište) - MATEMATIKA
      Mgr. Bártová  - zborovňa na dolnej chodbe - NEMECKÝ JAZYK
      Mgr. Ostrovský - zborovňa na dolnej chodbe - TELESNÁ VÝCHOVA
      Mgr. Angermayer - zborovňa na dolnej chodbe - VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

      Inkluzívny tím:
      Mgr. Podhradská - školský špeciálny pedagóg - kabinet vých. poradcu - 1. poschodie (ľavé schodište)
      Mgr. Augustínová, p. as. Burzová, Mgr. Kerhátová - asistentky učiteľa - zborovňa na dolnej chodbe

     • Okresné kolo Biologickej olympiády

     • Vo štvrtok 21.4.2022 sa zúčastnil Patrik Ray na okresnom kole biologickej olympiády v Novom Meste nad Váhom. Patrik skončil ako úspešný riešiteľ olympiády, v poradí obsadil 13. miesto. Blahoželáme k úspešnému riešeniu OK.

     • Výsledky IQ olympiády

     • 8. apríla 2022 sa zopár žiakov z 2. st. zúčastnilo na olnine celoslovenskej súťaži IQ olympiáda. Súťaž bola náročná, bolo treba vyriešiť 25 úloh za 30 min.  Súťaž organizuje spoločnosť Menza. Slovensko je vsúťaži rozdelené na 3 regióny - Západ, stred a Východ. Do regionálnych kôl postúpi 80 najlepších súťažiacich z daného regiónu. Na našej škole sa najlepšie darilo Timei Čavojskej (1. miesto v šk. kole), Radke Durcovej a Filipovi Tinkovi (2.-3.miesto v ŠK). Nikto zo školy však nepostupuje do regionálneho kola. Ďakujeme všetkým za účasť a snahu, víťazke ŠK Timei blahoželáme. Výsledky si pozrite TU.

     • Nosenie rúšok a karanténa

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že na základe pokynov Ministerstva školstva sa od štvrtka 21. apríla 2022  zmierňujú opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov.

      • Ruší sa povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest  použitím respirátora / rúška v spoločných priestoroch školy a školského zariadenia.
      • Po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 nebude potrebné nastúpiť automaticky do karantény.

      Momentálne pracuje ministerstvo na úprave školského semaforu, čakáme ešte na informácie k vyhláseniam o bezpríznakovosti. budeme Vás informovať.

     • Rušíme Deň Zeme v piatok

     • Vzhľadom na to, že v piatok 22.4. hlásia dážď, oznamujeme žiakom i rodičom, že rušíme plánovanú akciu Deň Zeme pre 1. aj 2. stupeň. V piatok sa bude učiť normálne podľa aktuálneho rozvrhu.

     • Vesmír očami detí

     • Naša výtvarníčka Mgr. Elvíra Angermayer zapojila žiakov 2. st. do celoslovenskej výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí." Súťaž vyhlásila Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami. Súťažili sme v 3. kategórii - 5.-9. roč. ZŠ. Mohli sme sa zúčastniť max. desiatimi prácami, odišlo ich z našej školy 9. Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do konca apríla 2022 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského kola sa bude konať v prvej polovici mája 2022. Ak by bola niektorá zo žiackych prác úspešná, určite o tom napíšeme. FOTOALBUM

     • Školenie a Teambuilding učiteľov

     • V utorok 19.4.2022, keď si žiaci ešte užívali veľkonočné prázdniny, boli naši pedagogickí zamestnanci už v škole, kde absolvovali školenie prvej pomoci, ktoré viedol záchranár RZP p. Ďuriš a pripravila ho pre nás organizácia MG PZS s.r.o. Trenčín. Školenie bolo veľmi dobre pripravené,  praktické, učitelia si pochvaľovali prístup lektora a fundovaný výklad. Po teoretickej príprave ich čakal záverečný test ako aj možnosť vyskúšať si praktické podávanie 1. pomoci.

      Po doobednom školení mali učitelia v poobedných hodinách bedmintonový turnaj v našej telocvični v rámci utužovania dobrých vzťahov v kolektíve.

     • Zvierací deň vo 4.A

     • V stredu pred veľkonočnými prázdninami dňa 13.4.2022 zorganizovala Mgr. Miroslava Jacolová pre deti vo 4.A zaujímavý deň so zvieratkami. Tu si môžete pozrieť fotky z tohto dňa: FOTOALBUMA TU si prečítajte, čo o dni napísali niektorí žiaci 4.A.

     • Enviróza

     • V stredu 13. apríla 2022 pripravila predmetová komisia prírodovedných predmetov v zložení p.uč. Bohovicová, p.uč. Muľová, p. zást. Maráková a p. riad. Schreiberová súťažný deň s environmentálnou tematikou pre žiakov 2. stupňa. Súťaž nazvali Enviróza.

      Už deň pred akciou visel na nástenke pred zborovňou rozpis 10 zmiešaných družstiev. Každé družstvo bolo zložené zo žiakov 5. - 9. roč., v družstvách bolo do 12 žiakov. V deň súťaže sme sa všetci - žiaci i učitelia - stretli na dolnej chodbe, kde sa žiaci za 10 minút rozdelili podľa rozpisu do družstiev, určila sa dvojica vedúcich družstiev a p. riaditeľka povedala základné pokyny. Vedúci družstva dostali časový rozpis, poradie a miesto stanovíšť, ako aj tabuľku na zapisovanie výsledkov získaných na každom stanovišti.

      Už 8.00 hod. boli všetky družstvá na prvom stanovišti a začali plniť menej náročné i náročnejšie úlohy s environmentálnou tematikou. Celkovo bolo 10 stanovíšť, na každom družstvo zotrvalo 20 minút, na presuny mali družstvá 5 minút. Deň bol prerušený jednou 15-minútovou prestávkou na jedenie. Po splnení úloh na každom stanovišti vedúci stanovišťa na konci zrátal body za vyriešené úlohy, prepočítal ich na percentá a zapísal do tabuľky družstva. Na poslednom stanovišti sa určil aritmetický priemer výsledkov súťaží každého družstva. A potom nás už čakalo len výsledné vyhodnotenie dňa na dolnej chodbe. Vedúci družstiev povedali za družstvo, čo si z tohto dňa odniesli a na záver vedenie školy vyhodnotilo 3 družstvá s najlepšími výsledkami. Rozpätie medzi prvým a posledným družstvom bol len 12%, čo svedčí o tom, že k súťaži sa všetky družstvá postavili so záujmom a snahou uspieť.

      Všetci členovia troch víťazných družstiev získali kupón neskúšania, ktorý platí na akékoľvek skúšanie či písomku bez náhrady z predmetov MAT, CHE, FYZ, BIO, GEG, INF.  Zoznam žiakov visí pre učiteľov na nástenke v zborovni a kupón neskúšania je neprenosný a nepredajný ;-)

      FOTOALBUM

       

     • Matematický klokan

     • V pondelok 11., apríla 2022 si zasúťažilo množstvo žiakov 1. aj 2. stupňa v najväčšej matematickej súťaži Matematický klokan (resp. na 1.st. sa súťaž nazýva Klokanko). Úlohy boli aj ľahké aj náročné. Ako si s nimi poradili naši žiaci, uvidíme až po vyhodnotení. Výsledky budú zverejnené 3.5.2022. Pozrite si fotoalbumy, ako sa našim žiakom "parilo z hlavičiek".

      FOTOALBUM 1.st.
      FOTOALBUM 2.st.

     • IQ olympiáda

     • V piatok 8.4.2022 si 8 odvážlivcov odskúšalo svoje schopnosti v IQ olympiáde. Počas 30 min mali vyriesiť 25 úloh prevažne geometrického charakteru. Môžeme povedať, že úlohy boli náročné najmä pre mladších žiakov, nakoľko žiaci 5.-7.ročníka boli v rovnakej kategórii.

      Nuž vyskúšali sme a uvidíme,či sa niekomu podarí postúpiť vyššie.

      FOTOALBUM

     • Veľkonočný turnaj dievčat v prehadzovanej

     • V pondelok 11. apríla 2022 zorganizoval náš telocvikár p. uč. Ostrovský po 3. vyučovacej hodine veľkonočný turnaj dievčat z 2. stupňa v prehadzovanej. Každá trieda dokázala postaviť schpné ž-členné družstvo, najstaršie deviatačky postavili až dve družstvá. Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev po 6 dievčat, spolu 48 dievčat a s organizáciou pomohli aj naše pani asistentky. Zo základných kôl postúpili a v semifinále sa stretli 7A s 8A, 9A1 s 9A2. O tretie miesto bojovali 9A1 a 7A. Do finále postúpili 8A a 9A2. Konečné poradie turnaja:
      1. miesto: 9A2 v zložení Snohová, Igazová, Palkechová, Augustínová T., Zámková, Tóthová
      2. miesto: 8A v zložení Kosová, Pokorná, Lacková, Gáborová, Zámečníková, Čechvalová
      3. miesto: 9A1 v zložení Augustínová S., Halásová, Slížová, Holičová, Kapcová, Galbavá

      Víťazkám blahoželáme a veríme, že aj keď dievčatá z nižších ročníkov si neporadili so staršími žiačkami, zmerali si aspoň s nimi sily, možno obkukali nejaké grify a hlavne - dobre si zašportovali. Organizátorovi súťaže aj pomocníčkam ďakujeme za dobrú športovú akciu.

      FOTOALBUM

     • Boli sme na muzikáli na Novej scéne

     • Vo štvrtok 7.4.2022 sa žiaci 6. a 7. ročníka vybrali do Bratislavy na muzikál Cyrano z predmestia na Novú scénu. V divadle nás postihlo nemilé prekvapenie – predstavenie bolo takmer zrušené z technických príčin. Nakoniec, po 75 minútovom meškaní, však poruchu opravili a my sme sa dostali na svoje miesta. Tento nedostatok nahradilo úúúúžasnééé predstavenie hercov (M. Pártlová, J. Slezák, P. Topoľský, V. Plevčík) s nezabudnuteľnými hitmi K. Peteraja a J. Štrassera v hudbe M. Vargu a P. Hammela.

      Cyrano z predmestia rozpráva klasický príbeh lásky, kamarátstva a nešťastnej lásky podaný v rockovom štýle. A aj keď od jeho prvého uvedenia v roku 1977 ubehlo už 44 rokov, nič nestratil na svojej aktuálnosti aj v súčasnosti.

      FOTOALBUM

     • T9-2022

     • V stredu 6.4.2022 sa 22 našich deviatakov zúčastnilo tak, ako všetci deviataci na celom Slovensku, na celoslovenskom testovaní deviatakov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry T9-2022. Testy, ktoré riešili, boli náročné, ale veríme, že naši deviataci si mnohí s nimi poradili, veď sa v rámci krúžku na tento deň pripravovali celý školyký rok. Sami sme zvedaví, aké výsledky dosiahli. Výborné výsledky nad 90% im pomôžu k bezprijímačkovému prijatiu na stredné školy.

      FOTOALBUM