• Okresné kolo Šaliansky Maťko

     • Vo štvrtok 26. 1. 2023 sa víťazi školského kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko zúčastnili postupového okresného kola v Novom Meste nad Váhom. Reprezentovali nás Sabina Jašková zo 7.A, Mateo Madro z 5.B a Nina Masárová z 3.A A reprezentovali nás naozaj úspešne. Sabina vybojovala svojím suverénnym prejavom 1. miesto a Ninka získala pekné 3. miesto. Sabina nás bude reprezentovať v krajskom kole 23.2.2023. Všetkým trom recitátorom ďakujeme za zodpovednú prípravu na súťaž a oceneným blahoželáme k úspechu.
      FOTOALBUM

     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

     • V stredu 25.1.2023 sa na našej škole uskutočnila recitačná súťaž v poézii a próze pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Išlo už v poradí o 69. ročník súťaže, na ktorom vystúpil až 23 odvážnych recitátorov. Súťažilo sa v 3 kategóriách samostatne. A tu sú výsledky: 

      V I. kategórii (2. - 4. ročník) - próza - sa umiestnili: 

      1. miesto - Vivien Prídavková (3.A)
      2. miesto - Tobias Parči (2.A)
      3. miesto - Sarah Gulanová (3.A)

      V I. kategórii - poézia - sa umiestili: 

      1. miesto - David Gábor (3.A)
      2. miesto - Andrej Hadbábny (3.A)

      V II. kategórii (5. - 6. ročník) - próza - sa umiestnili:

      1. miesto - Vanesa Prídavková (5.A)
      2. miesto - Lenka Halušková (6.A)
      3. miesto - Timea Gúčiková (6.A)

      V II. kategórii - poézia - sa umiestnila: 

      1. miesto - Laura Burzová (6.A)

      V III. kategórii (7. - 9. ročník) - próza - sa umiestnili: 

      1. miesto - Lucia Raticová (8.A)
      2. miesto - Nina Bučková (7.A)
      3. miesto - Radka Durcová (7.A)

      V III. kategórii - poézia - sa umiestnila: 

      1. miesto - Timea Čavojská (8.A)

      Cena poroty bola udelená Lukášovi Mrekajovi (3.A) za skvelo predvedený text. 

      Všetkým víťazom gratulujeme a všetkých súťažiacich obdivujeme za ich odvahu a chuť recitovať. Zároveň ich povzbudzujeme, aby to o rok znova skúsili a svojim kamarátom držali palce na obvodnom kole, ktoré sa uskutoční v Novom Meste nad Váhom 22. - 24. 2. 2023.

      FOTOALBUM

     • Biblia očami detí

     • Aj v tomto školskom roku sme na našej škole uskutočnili výtvarnú súťaž pod názvom „Biblia očami detí“. Tešíme sa, že sa opäť našli odvážlivci a zapojili sa do súťaže. Tentokrát sa zapojili aj naši najmenší – prváci. Deti mohli kresliť niektorú z udalostí, ktoré sa spomínajú v starozákonných knihách Ester a Nehemiáš. Každá kresba bola krásna a originálna. Súťažilo sa v kategóriách podľa ročníkov. V 2. kategórii sa na 1. mieste umiestnila kresba Viktórii Urbanovej z 1.B, 2. miesto získala Kristínka Čuvalová z 1.B a 3. miesto patrilo Ninke Raticovej tiež z 1.B. Vo 4. kategórii sa na 1. mieste umiestnila kresba Timei Gúčikovej zo 6.A, 2. miesto Lenka Halušková 6.A a 3. miesto získal David Palcút z 5.A. Piata kategória bola zastúpená iba jedinou kresbou, ktorú nakreslila Nina Bučková zo 7.A triedy, získala 1. miesto. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili a tí, ktorých kresby sa neumiestnili, nech nie sú smutní a nevzdávajú to. V ďalšom školskom roku si to zopakujeme. Každé z detí dostalo diplom a odmenu.

      sr. Samuela

      FOTOALBUM

     • Deň dvojčiat

     • Vo štvrtok 19. januára 2023 sme zorganizovali na škole akciu DEŇ DVOJČIAT v rámci projektu Hrdej školy. Nemysleli sme si, že akcia sa stretne s takým ohlasom u žiakov. Účasťou na nej sme boli milo prekvapení. Do akcie sa zapojilo 31 skupín dvojčiat a dve skupinky trojčiat z radov žiakov. Ba dokonca sa našli aj troje dvojičky v radoch zamestnancov, nie všetky sa nám však podarilo zachytiť fotoaparátom.  Najcool dvojičky vyberala Źiacka školská rada. Pochvalu získali všetci zapojení. Na 1. stupni sme odmenili sladkou odmenou 12 zo 14 skupiniek, spolu 25 detí. Na 2. stupni sme z 39 žiakov ocenili 29, teda 14 dvojičiek či trojičiek z 19. Získali kupón neskúšania.  Sme radi, že v každej z 12 tried sa našli decká, ktoré sa do akcie zapojili. Viac sa zapájali dievčatá ako chlapci, možno aj preto, že sa radi obliekajú a čačkajú. Bolo ťažké určiť najcool dvojičky, preto pochvala patrí všetkým zúčastneným, ale hlavne oceneným. Boli i dvojičky, ktoré sa zladili nielen vrchom a spodkom oblečenia, ale aj  ponožkami, papučami, náramkami, gumičkami, sponkami, okuliarmi, náhrdelníkmi, klobúkmi, batohmi, ba dokonca aj rovnako zalepeným poraneným prstom. Akciou sme chceli vniesť veselšieho ducha do náročného klasifikačného školského týždňa. Vďaka všetkým zúčastneným sa nám to podarilo. 
      FOTOALBUM

     • Návštevný deň pre rodičov

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na návštevný deň pre rodičov (individuálne rodičovské združenie), ktorý sa bude konať v pondelok 23. 1. 2023 od 15.30 hod. do 17.00 hod. Triedni učitelia Vás budú čakať v kmeňových učebniach tried. Inkluzívny tím žiada rodičov integrovaných žiakov, aby sa rodičia prišli porozprávať o napredovaní žiakov, všetky asistentky učiteľa aj školský špeciálny pedagóg Vás budú čakať v zborovni. V zborovni budú aj učitelia, ktorí nie sú triedni (Mgr. Art. Bártová, Mgr. Ostrovský, Mgr. Schreiber). 

     • Deň dvojčiat

     • Ahojte decká!

      Vo štvrtok 19. 1. 2023 si ozvláštnime život na našej škole akciou z projektu Hradá škola - DEŇ DVOJČIAT. Akcia je dobrovoľná. Môže sa jej zúčastniť každý žiak alebo zamestnanec školy. Čo je k tomu treba? Vyber si jedného zo svojich kamarátov a staň sa na deň dvojčaťom! Rovnaké oblečenie, rovnaký účes, rovnaké
      vystupovanie... Hľadáme tie najviac COOL dvojčatá v škole! Pozrite si plagát akcie: Schools-united-poster.pdf​​​​​​​

     • Dôležitý oznam pre rodičov

     • Vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že v zmysle VZN č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podolie sa menia poplatky v MŠ, ŠJ, ŠKD od 1. 1. 2023 nasledovne:

      • 15 € mesačne na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole (neplatia rodičia predškolákov a poberatelia dávok v hmotnej núdzi)
      • 10 € mesačne na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí (možnosť zníženia poplatku na  5 € pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi)
      • 2 € mesačne príspevok na réžiu za dieťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach (tzv. mesačný režijný poplatok na stravu)

      VZN k nahliadnutiu nájdete na stránke obce Podolie: https://podolie.sk/resources/File/0_vzn-2022-o-vyske-mesacneho-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-ok.pdf

      Taktiež Vás informujeme, že vzhľadom na nárast cien potravín ministerstvo školstva prijalo nové finančné pásma A na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.1.2023. Dokument je k nahliadnutiu na tejto adrese: https://www.minedu.sk/data/att/24953.pdf

      Po podrobných prepočtoch našej p. vedúcej ŠJ sme sa rozhodli ostať v najnižšom 1. pásme, aby sme nezaťažili finančne rodiny stravníkov a tiež vzhľadom na to, že zatiaľ z danej sumy dokážeme pre deti navariť. V prípade ďalšieho nárastu cien potravín budeme zotrvanie v najnižšom finančnom pásme prehodnocovať. Ceny stravnej jednotky v našej ŠJ budú od 1.1.2023 nasledovné:

      • 1. stupeň: 1,30 € na obed (+2 € na réžiu mesačne)
      • 2. stupeň: 1,50 € na obed (+2 € na réžiu mesačne)
      • MŠ: 1,70 € na deň, z toho 0,40 € desiata, 1,00 € obed, 0,30 € olovrant (+2 € na réžiu mesačne)
      • zamestnanci: 2,00 € na obed (+2 € na réžiu mesačne) – tu je platba podľa finančných pásiem B, kat. SŠ od 15 do 19 rokov -  https://www.minedu.sk/data/att/24952.pdf

      Prosíme rodičov, ktorí majú nastavené mesačné trvalé príkazy, aby si zmenili výšky nastavených platieb v súvislosti s uvedenými informáciami nasledovne:

      • 1. stupeň: 28 € (1,30 € * 20 dní +2 €)
      • 2. stupeň: 32 € (1,70 € * 20 dní +2 €)
      • MŠ – celodenný pobyt: 36 € (1,70 € * 20 dní +2 €)
      • MŠ – poldenný pobyt: 30 € (1,40 € * 20 dní +2 €)
   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
    • schreiberova@zspodolie.sk
    • schreiberova@zspodolie.sk
    • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
    • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
     MŠ: 032 7408414
     ŠJ: 032 7408415
     ZŠ - mobil: 0911 961 480
    • Podolie 804
     91622 Podolie
     Slovakia
    • 036125431
    • 2021628609
    • Riaditeľka školy:
     RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
     schreiberova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
     RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
     marakova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
     Slavka Fogašová - 032/7408414
     mspodolie@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne:
     Mariana Porubská - 032/7408415
     sjedalenpodolie@gmail.com