• Sme bezbariérová škola

     • V utorok 19. októbra 2021 nám do školy priviezli novučičký schodolez. Bude slúžiť pre žiakov so zdravotnými problémami, ktoré im neumožňujú pohybovať sa samostatne po schodiskách našej školy. Verím, že nám bude prístroj dlho a dobre slúžiť a deťom zjednoduší pohyb po škole pri presunoch do odborných učební. FOTOALBUM

     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov

     • V dňoch 19. a 20. 10. 2021 testovali p. učiteľky 1. a 3. ročníka za pomoci asistentiek učiteľa pohybové schopnosti žiakov. Cieľom testovania pohybových predpokladov žiakov je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka v SR. Zároveň poradiť/nasmerovať deti na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Túto službu rodičom štát poskytuje bezplatne. Výsledky z testovania nahodia p. učiteľky do systému. Pop spracovaní za celé Slovesnko dostanú rodičia osvedčenie, ktoré bude hovoriť o odporúčaných druhoch, resp. okruhu športov pre dieťa z pohľadu ich charakteru (silové, vytrvalostné, ...) FOTOALBUM

     • Jeseň v školských kluboch detí

     • V I. ŠKD sme sa venovali jesennému tvoreniu. Deti si nazbierali listy, ktoré potom odtláčali slniečku ako lúče, lepili ježkovi ako pichliače, prváci ich nahradili pásikmi farebného papiera. Ďalej si urobili veľký list, ktorý vymaľovali svojimi prstami, na ktorých mali  tempery a vytvorili dlhú jesennú reťaz, nad ktorou narástli hríbiky. Jesenný strom komplimentov ukazuje vzťahy medzi deťmi, najmä ich kamarátstva. I. ŠKD taktiež vyrábala ovocný šalát zo sezónneho ovocia, ktorý deťom veľmi chutil. Dôkazom boli dve veľké prázdne misy. Posledným veľkým zážitkom bola spoločná šarkaniáda I.ŠKD a II.ŠKD, kde si deti púšťali šarkanov na ihrisku. Odmenou pre tých, ktorí leteli najvyššie a najdlhšie, boli diplomy a sladkosti.

      Oba školské kluby detí sa taktiež zapojili do 12. ročníka česko-slovenského projektu pre ZŠ - záložka do knihy spája školy, ktorej témou je: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. Úlohou detí bolo vyrobiť originálne ale i netradičné záložky do kníh. Naše deti tento projekt zvládli a vyrobili naozaj zaujímavé kúsky.

      p. vych. Slavomíra Štefániková a Mgr.  Samuel Kusenda

      Fotky z jesennej tvorby
      Fotky zo šarkaniády
      Fotky  záložiek ŠKD
      Fotky z ovocného dňa

     • Prednášky o kybernetickej bezpečnosti v 6.A, 6.B, 7.A

     • Dňa 7.10.2021 naša koordinátorka prevencie Mgr. Monika Muľová zorganizovala pre žiakov 6.A, 6.B, 7.A prednášky na najaktuálnejšie témy z oblasti kybernetickej bezpečnosti. Oslovila ľudí z občianskeho združenia Digitálna inteligencia cez web stránku https://www.cyber4kids.sk/, kde sa nakontaktovala na lektorku p. Andreu Cox. V deň prednášky k nám prišlo z Bratislavy 6 ľudí z počítačových firiem (Dell, Lenovo,..). Neformálnym prístupom, hravou formou a diskusiou zapájali lektori žiakov do tvorby hodiny a spoločne objavovali základné princípy bezpečnosti na internete. Prednášky prebiehali štyri vyučovacie hodiny, počas ktorých sa venovali sociálnym sieťam - ako fungujú a na čo slúžia, rozprávali sa o hackeroch – čo robia a ako sa pred nimi chrániť, spomenuli si aj tému kyberšikany – ako ju rozpoznať a ako sa voči nej brániť, neobišli ani tému gamingu, ktorá zaujala viac chlapcov. Počas poslednej hodiny mali priestor žiaci na spätnú väzbu. Počas nej mali žiaci vytvoriť otázku s možnosťami a navzájom si potom dané otázky kládli a snažili sa vybrať správnu odpoveď. Ďalšou úlohou žiakov bolo nakresliť si postavu človeka a odpovedať na otázky: Čo sa naučila moja hlava? Čo sa mi páčilo? Čo budú odteraz robiť moje ruky? Čo vykopnem a nebudem už robiť?

      Žiaci počas prednášky boli veľmi aktívni a do diskusie sa zapájali a pýtali sa na rôzne otázky. Lektori pochválili prácu všetkých žiakov v triedach, v ktorých boli. Aj týmto spôsobom ďakujeme lektorom z OZ Digitálna inteligencia za výborné prednášky a pripravenosť. Zopár spätných väzieb od žiakov si pozrite tu.

     • Okresné kolo v cezpoľnom behu

     • V utorok 12.10.2021 sa zúčastnilo 6 našich žiakov 7.-8. ročníka na okresnom kole v cezpoľnom behu v Novom Meste nad Váhom.  Družstvo chlapcov skončilo na 5. mieste z 8 družstiev, družstvo dievčat skončilo na poslednom mieste. Na súťaž žiakov sprevádzali Mgr. Ostrovský a p. asistentka Burzová.

     • Fotenie žiakov 1. stupňa

     • Vážení rodičia:

      V utorok 12.10.2021 sa uskutočnilo fotenie žiakov 1. stupňa firmou xVision (fotoponuka.sk). Asi o 3 týždne dostanete  domov fotky svojho dieťaťa s letáčikom. Ak sa Vám budú fotky páčiť, vyberiete si z ponúknutých možností Vám vyhovujúcu a zaplatíte. Ak nebudete chcieť fotky kúpiť, vrátite ich do školy. Škola má s firmou podpísanú zmluvu o ochrane osobných údajov, podľa ktorej firma zlikviduje všetky zábery, ktoré rodičia vrátia a nezakúpia si ich. Kúpa fotiek je dobrovoľná.

     • Školské kolo súťaže pIšQworky

     • V utorok 12.10.2021 si 20 žiakov zo 6. ročníka navzájom zmeralo svoje sily v školskom kole súťaže pIšQworky. Každý z nich odohral 10 zápasov, pri ktorých získavali 1 bod za každé víťazstvo. Ak bol súboj nerozhodný, získal každý hráč 0,5 boda. A teda víťazmi školského kola súťaže sa stali: 

      1. miesto - 8,5 boda - Ema Sevaldová a Tomáš Miklo

      2. miesto - 8 bodov - Zara Igazová

      3. miesto - 7 bodov - Barbora Jankechová a Nelly Krchnavá

      Náhradníci: Eliška Huttová a Michal Fidler - s počtom bodov 6,5. 

      Víťazom gratulujeme. Títo piati žiaci vytvoria tím a postupujú do online súťaže piškvoriek, kde sa stretnú s ďalšími hráčmi z iných škôl. Poďakovanie patrí p. uč. Zemkovej za zorganizovanie školského kola a účasť na školení k súťaži a žiakom 6. ročníka za aktívne  zapájanie sa do diania v škole.
      FOTOALBUM

       

     • Školské kolo technickej olympiády

     • V piatok 8.10.2021 sa dvaja žiaci 9. ročníka zúčastnili školského kola Technickej olympiády, ktoré prebiehalo online formou. Obaja žiaci - Adam Bobocký a Peter Toráč -  skončili ako úspešní riešitelia a postúpili do okresného kola. Obom chlapcom blahoželáme.

     • Náučná exkurzia šiestakov

     • Dňa 8.10.2021 sa žiaci zo 6.A a 6.B zúčastnili náučnej exkurzie pod vedením Mgr. Samuela Kusendu a Mgr. Veroniky Zemkovej. Počas exkurzie žiaci navštívili múzeum M.R.Štefánika v Košariskách, Mohylu M.R.Štefánika a múzeum Slovenských národných rád na Myjave. Exkurzia bola zameraná na poznanie regionálnej, ale aj národnej histórie a najmä na poznanie osobnosti M.R. Štefánika. Žiaci ale aj vyučujúci sa dozvedeli nové a zaujímavé informácie ohľadne národnej histórie a osobnosti M.R. Štefánika. K príjemnému zážitku nám prispelo aj príjemné počasie, ktoré nás sprevádzalo po celý čas exkurzie. Touto formou by sme sa chceli poďakovať zamestnancom oboch múzeí za zaujímavý výklad a pútavú expozíciu. FOTOALBUM

     • Rúška od pondelka 4.10.2021

     • V piatok 1.10.2021 prijal ÚVZ novú vyhlášku č. 250/2021, ktorá začína platiť od pondelka 4.10.2021. Podľa nej majú žiaci výnimku z nosenia rúšok a respirátorov v rámci triedy, kde sa nemiešajú so žiakmi iných ročníkov, ale sú len v priestore so svojím kolektívom triedy. Žiaci sú však povinní mať v škole rúško a použiť ho na chodbách, pri presune do jedálne a všade tam, kde sa stretávajú so žiakmi z iných tried. Pre zamestnancov táto výnimka neplatí. Platí len výnimka pre pedagogických zamestnancov, že miesto respirátorov môžu mať rúška. Nižšie si môžete prečítať uvedenú vyhlášku.

      https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_250.pdf 

     • Kurz ochrany života a zdravia

     • V piatok 1. 10. 2021 sme pre žiakov 2. stupňa uskutočnili kurz ochrany života a zdravia. Vytvorili sem 7 stanovíšť:

      1. Dopravná výchova – teória: učebňa 6.B –  Mgr. Zemková
      2. Dopravná výchova – oprava bicykla:  učebňa 7.A –  Mgr. Čechvala
      3. Zdravotná  príprava – teória:  učebňa 9.A –  Mgr. Faboková
      4. Zdravotná príprava – prax:  učebňa 5.B  – Mgr. Vienerová
      5. Orientácia v prírode podľa prírodných úkazov: učebňa 8.A  –  Mgr. Muľová
      6. Topografia – azimut, odhad: učebňa 6.A – RNDr. Maráková
      7. Protipožiarna ochrana:   telocvičňa – Mgr. Ostrovský

      Triedy dostali ráno rozpis, v akom poradí a termíne stanovištia absolvujú. Učitelia boli na stanovištiach veľmi dobre teoreticky a prakticky pripravení, za čo im patrí poďakovanie. Žiaci dostali ku všetkým témam množstvo zaujímavých a praktických informácií. Veríme, že si mnohé z toho zapamätali a získané znalosti a zručnosti budú vedieť aplikovať na letnom kurze na konci školského roka, ktorý bude zameraný prakticky na plnenie úloh žiakmi.

      FOTOALBUM

       

     • Ďalšie AG samotesty

     • Vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že máme pre Vás nachystaných ďalších 5 samotestov pre Vaše dieťa. Opätovne je potrebné, aby ste si ich prišli vyzdvihnúť do školy na podpis. Ich prebratím sa zaväzujete k nasledovnému (citujeme):

      "Preberajúci zákonný zástupca žiaka preberá antigénové testy na domáce samotestovanie. Testovanie sa realizuje v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM (odporúčame aspoň raz týždenne) a kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Vykonanie samotestu musí zákonný zástupca škole potvrdzovať  buď prostredníctvom EDUPAG alebo e-mailu, v krajných prípadoch písomným potvrdením. Zákonný zástupca škole potvrdzuje vykonanie poskytnutého testu, výsledok testu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny a zostáva doma (v takom prípade treba do školy telefonovať!)

      Zákonný zástupca žiaka svojím podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie:

      • Antigénové testy sú zákonnému zástupcovi  odovzdávané výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID19 žiaka, ktorému sú určené.
      • V prípade, ak zákonný zástupca antigénové testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich škole vrátiť.

      V prípade, ak zákonný zástupca antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu."

     • Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu

     • Ako každý rok, aj v tomto školskom roku sme zorganizovali pre deti súťaž - Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu. Súťaž sme prihlásili aj do Európskeho týždňa športu. Keďže pamätáme na pandemické opatrenia, súťaž sme uskutočnili na 4 razy po dvoch ročníkoch spolu.

      Vo štvrtok 23. 9. 2021 cez štvrtú vyučovaciu hodinu sa na štart postavili dievčatá a následne aj chlapci 3. a 4. ročníka. Počas piatej hodiny v ten istý deň bežali prváci a druháci rozdelení na chlapcov a dievčatá.  Žiaci 5. a 6. ročníka súťažili v piatok 24. 9. cez 5. a 6. vyučovaciu hodinu a u nich súťaž prebehla trochu inak, ako sme to robili doteraz - žiaci štartovali po 30 sekundách a každému sa meral čas behu. Taktiež trať bola dlhšia, stáli na nej žiaci, ktorí usmerňovali bežco, kadiaľ bežať.

      Nikto z mladších ani starších žiakov sa nezľakol dlhšej trate a bojoval zo všetkých síl, aby ju zvládol. Každý, kto dobehol do cieľa, si zaslúži náš obdiv. No na stupeň víťazov vystúpili len tí najrýchlejší. Súťaž mala v 6 kategóriách víťazov, ktorých vidíte v tabuľke. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme k víťazstvu, za ktoré získali diplom a vecnú cenu (1. stupeň školské potreby, 2. stupeň sladké odmeny). Ešte nás čaká v pondelok 27. 9. 2021 kategória najstarších žiakov.

      Výsledky všetkých kategórií nájdete TU.

      FOTOALBUM 1. - 2. ročník
      FOTOALBUM 3. - 4. ročník
      FOTOALBUM 5. - 6. ročník
      FOTOALBUM 7. - 9. ročník

       

        

     • 13. ročník súťaže pIšQworky - prihlási sa niekto?

     • Milí žiaci 2. stupňa! Dostali sme zaujímavú ponuku - zapojiť sa do súťaže pIšQworky. Súťaž je určená pre päťčlenné tímy, ktoré do 15. októbra prihlásime na stránke súťaže. V novembri prebehnú dve Online kolesá a offline Regionálne finále. Tí najlepší si potom osobne o víťazstvo zahrajú 3. decembra na Grandfinále v Brne. Prečo sa zapojiť? pIšQworky:

      • zlepšujú si ich logické a analytické myslenie,
      • podporujú zdravú súťaživosť a fair-play,
      • majú jednoduché pravidlá, zúčastniť sa môže každý,
      • budujú nové priateľstvá medzi spolužiakmi aj medzi študentmi z iných škôl,
      • vytvárajú skvelé zážitky a odmeňujú študentov hodnotnými cenami.

      Nájde sa v niektorej triede 2. stupňa tím, ktorý by si trúfol na túto súťaž? Ak áno, prihláste sa u p. riaditeľky.

     • Ako ďalej s AG samotestami

     • Vážení rodičia! Ďakujeme Vám za výbornú odozvu, keď ste po minulotýždňovom piatkovom apele začali deti pravidelne testovať a oznamovať nám, kedy ste dieťa testovali (doplňujeme, že výsledok nie je potrebný, len v prípade pozitivity, stačí len oznámenie, kedy ste vykonali test - najjednoduchšie je poslať to cez Edupage). Oznamujeme Vám, že v piatok 24.9. pôjdeme pre ďalších 5 samotestov na každé prihlásené dieťa. Aby ste nemuseli stále behať pre testy do školy, navrhujeme, aby ste si pre ďalšie testy prišli vtedy, keď budete mať prvú várku 5 testov minutú. Deti, ktoré nie sú očkované, testujte 1 raz do týždňa najlepšie v nedeľu a hneď pošlite oznam. Neplatí to pre deti, ktoré sú očkované, podľa RÚVZ tieto deti nie je potrebné testovať týždenne, stačí pri nachladnutí, kašli, ďalších príznakoch, ale ak aj toto dieťa budete testovať pravidelne, nič sa nestane, je to na Vás. Testy sú určené pre Vaše dieťa, nie pre iné osoby.

     • Povinnosť rodičov nahlasovať vykonanie AG samotestu

     • Vážení rodičia! V minulom týždni sme rozdali za 189 žiakov našej školy AG samotesty. Apelujeme na všetkých rodičov žiakov, ktorí obdržali antigénové samotesty na domáce použitie, aby školu bezodkladne informovali o pravidelnom vykonávaní samotestovania. Tento záväzok ste na seba prebrali podpisom preberacieho protokolu pri preberaní samotestov, v ktorom ste sa zaviazali, že testovanie budete vykonávať v pravidelných intervaloch a o každom vykonaní samotestovania budete pravidelne informovať školu. Žiadame Vás teda vykonávať testy v pravidelných intervaloch (aspoň raz za týždeň, ministerstvo navrhovalo 2x týždenne - v pondelok a štvrtok) a o výsledku testu nás informovať. Počty vykonaných samotestov sme povinní týždenne hlásiť. Pokiaľ si nebudete túto povinnosť plniť, ďalšie samotesty našej škole nebudú dodané. Prosíme oznamovať to jedným z dvoch spôsobov: 1. cez Edupage aplikáciu (časť Žiadosti/Vyhlásenia - Domáci AG test - oznámenie o použití) alebo 2. na mail zspodolie@gmail.com. 

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na ONLINE rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 20. 9. 2021 o 17.00 hod.  v prostredí MS Teams v tíme, ktorý určí triedny učiteľ Vášho dieťaťa. Prosíme Vás, aby ste si do pondelka vyskúšali, či sa Vaše dieťa vie prihlásiť cez svoje prihlasovacie údaje do MS Teams na svojom počítači, tablete, či mobile. V prípade, že máte s prihlasovaním problém, kontaktujte triedneho učiteľa. Triedne schôdzky realizujeme online formou z dôvodu, aby sme do školského prostredia púšťali čo najmenej návštevníkov a len v nutných prípadoch kvôli bezpečnému prostrediu v škole. 

     • Ukončenie charitatívnej zbierky školských pomôcok

     • Na našej škole prebiehala od 6. 9. 2021 do 15. 9. 2021 charitatívna zbierka školských pomôcok. Zbierku organizuje každoročne Slovenská katolícka charita. Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí prispeli do zbierky. Škatuľa pri zborovni sa behom 7 dní celkom pekne naplnila, pozrite foto. Poďakovanie patrí aj p.uč. Zemkovej, ktorá školské pomôcky za našu školu odovzdá charite v Piešťanoch. 

      FOTOALBUM

     • Vyzdvihnutie AG testov

     • Vážení rodičia!
      Včera som bola vyzdvihnúť antigénové samotesty pre 189 detí z 225 detí našej školy. Poobede sme ich s inkluzívnym tímom pobalili po 5 kusov do sáčikov. Testy sú nachystané na výdaj. Prevziať si ich musí len zákonný zástupca, pretože je potrebné podpísať preberací protokol. Výdaj testov - štvrtok 9.9., piatok 10.9. od 7.00 do 17.00 hod. - len tí rodičia, ktorí vyjadrili cez edupage, mail alebo telefonicky záujem o tieto testy. 
      Keďže za použitie je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu treba škole potvrdzovať prostredníctvom edupage, emailuna zspodolie@gmail.com alebo sms na 0911961480. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.Pri odovzdávaní takto naplneného vrecúška so samotestami je potrebné, aby rodič podpísal preberací protokol, v ktorom sa zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka. Ak ich rodič nevyužije, treba ich vrátiť škole. Tu sa nachádza postup samotestovania, ktorý rodič obdrží aj v tlačovej podobe pri prebraní testu: samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      RNDr. Janka Schreiberová

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411 ZŠ - mobilné č. 0911 961 480
   • Podolie 804
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy: RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412 schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413 marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Slavka Fogašová - 032/7408414 mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne: Mariana Porubská - 032/7408415 sjedalenpodolie@gmail.com
  • Prihlásenie