• Projektové dni

     • V dňoch 17. - 20. 5. 2021 na našej škole zorganizovali vyučujúce informatiky Mgr. Monika Muľová a RNDr. Janka Schreiberová triedne projektové dni v rámci projektu PODOLSKÝ HIT - programuj microbit s triedami 6., 7., 8. a 9. ročníka. Úlohou žiakov bolo premyslieť si doma, čo a s kým budú projektovať a programovať. Počas projektového dňa žiaci mali svoju programátorskú myšlienku zrealizovať (mali na to dostatok času). Museli microbit nielen správne naprogramovať, ale pripojiť k nemu externé zariadenia, vyrobiť k nemu pomôcky a nakoniec svoj výtvor pred spolužiakmi odprezentovať. Mnohí žiaci boli tvoriví a príjemne nás prekvapili. A tak vznikli projektíky ako fungujúci žeriav, ktorý nielen zdvíhal predmety, ale sa aj otáčal; ovocné piano; hrajúce gitary; dotyková hra; trojtónové piáno pracujúce na princípe vodivosti; programátor matematických príkladov; krokomer; rôzne svietiaci vianočný stromček; párty jukebox; automatický polievací stroj, atď. Najlepšie projekty odprezentujú žiaci deckám z 1. stupňa. Všetkým žiakom, ktorí zodpovedne pristúpili k tvorbe, ďakujeme za snahu a kreatívny výstup ich práce. S microbitom sa budeme ešte na hodinách informatiky stretávať.

     • Prihlasovanie na NBV - ETV a na cudzí jazyk

     • Vážení rodičia, už od 16. mája 2021 je na našom webe otvorené prihlasovanie všetkých žiakov školy pre budúci šk. rok 2021/22 na jeden z voliteľných predmetov Náboženská výchova rímskokatolícka, Náboženská výchova evanjelická alebo Etická výchova. Pre terajších šiestakov (budúcich siedmakov) je otvorené ešte prihlasovanie na druhý cudzí jazyk (výber je z dvoch jazykov: nemecký jazyk - ruský jazyk). Je nutné, aby ste svoje dieťa prihlasovali z rodičovského konta. V prípade, že ho nemáte a prihlasujete ho zo žiackeho konta, zobrazuje sa oranžový trojuholník s výkričníkom. Prihlásenie v takom prípade čaká na potvrdenie rodičom. Bolo by nanajvýš potrebné, aby rodičia mali vytvorené rodičovské kontá (je k tomu potrebná mailová adresa rodiča, ktorú musí rodič poskytnúť vedeniu školy; keď ju nahodíme do systému, až potom bude možné zriadiť rodičovské konto). Ak je to problém, pošleme do rodiny prihlasovanie v papierovej forme.

      Prosíme Vás, aby ste prihlasovanie zrealizovali do štvrtka 27. mája do 8.00 hod. ráno.

     • Rozvrh od 17.5.2021

     • V piatok 13.5.2021 končí adaptačné obdobie žiakov 5.-7. ročníka po návrate do školy. Vraciame sa k rozvrhu prezenčnej výučby, ktorý je však trochu upravený vzhľadom na dlhodobú PN vyučujúceho SJL. Od pondelka 17.5.2021  bude platný rozvrh č. 13. Prosíme všetkých žiakov  2. stupňa, aby si rozvrh pozreli. V budúcom týždni je náš okres v ružovej farbe, preto sa už bude aj telesná a športová výchova môcť realizovať v telocvični (statické cvičenia s odstupmi). Je nutné, aby žiaci mali v skrinkách športové oblečenie a obuv na telocvik. 

     • PIRLS 2021

     • Medzinárodným centrom štúdie PIRLS 2021 bolo vybraných 236 základných škôl v SR do tohto testovania.  Naša škola bola jednou z vybraných škôl. Testovania PIRLS 2021 sa zúčastní približne 8 600 žiakov 4. ročníka ZŠ v SR.  Štúdia prebieha v 55 krajinách sveta. Je zameraná na zisťovanie čitateľskej gramotnosti žiakov na konci 4.  ročníka, teda na konci obdobia, keď sa žiaci učia čítať s porozumením, pred prechodom na 2. stupeň, kedy by žiaci mali byť schopní učiť sa čítaním. U nás sa do štúdie zapojilo 28 žiakov 4. ročníka, ktorí riešili v utorok 11. 5. 2021 dve časti štúdie a nakoniec vypĺňali dotazník pre žiaka. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorý nám veľmi promptne vyplnili papierovo alebo online dotazník pre rodiča. Výsledky štúdie budú zverejnené v decembri 2022. 
      FOTOALBUM

     • Pokyny od 10.5.2021- zmena pravidiel pre čestné vyhlásenia, aktualizácia rozvrhu

     • Okres Nové Mesto nad Váhom je pre týždeň od 10.5.2021 v červenej farbe, všetky ročníky pokračujú v prezenčnej výučbe, pridáva sa  aj trieda 4.A, ktorá sa vyučovala dištančne kvôli karanténe do 7.5.2021. V zmysle materiálu Návrat do škôl 2021 pre červené okresy platí: Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8). Preto nie je potrebné v pondelok 10.5.2021 predkladať papierovo alebo elektronicky čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti pre všetkých žiakov, ktorí chodili riadne do školy. Povinnosťou rodičov je čestné vyhlásenie prikladať vtedy, keď žiak nie je v škole 4 dni a viac (napr. v sobotu, nedeľu, pondelok, utorok ---> v stredu je nutné doložiť čestné vyhlásenie.) Pre budúci týždeň je nutné, aby si žiaci znovu skontrolovali rozvrh, pretože im pribudli hodiny telesnej výchovy v exteriéri - v zozname rozvrhov pod tlačidlom vpravo "Stály rozvrh" hľadajte rozvrh 12 (od 9.5.) 

     • Záchrancovia stromov

     • Pozrite si aktuálne výsledky v zbere papiera. Pretože pre kontajner si z firmy môžu prísť až o týždeň, ešte ho budeme mať chvíľku na školskom dvore a ešte je v ňom trošku miesta. tak ak si chcete vylepšiť výsledky v súťaži, ešte stále tak môžete urobiť. Kliknite TU a uvidíte, ako ste zatiaľ na tom v zbere.

     • Rýchly oznam pre 5., 6., 7. ročník

     • Od 3. mája 2021 (budúci pondelok) bude okres Nové Mesto nad Váhom v červenej farbe (II. stupeň varovania), nastalo zlepšenie epidemiologickej situácie. Preto sa milí piataci, šiestaci a siedmaci chystajte, že od pondelka 3. mája 2021 nastupujete aj vy do školy na prezenčné vyučovanie. Aký budete mať rozvrh, o tom vás budeme ešte do piatka informovať. V karanténe ostáva len 4. A trieda do piatka 7. mája 2021. Tu je link na Mapa Covid školský automat. 

     • 4.A v karanténe

     • Z rozhodnutia RÚVZ Trenčín (Rozhodnutie_4A_karantena.pdf​​​​​​​) je 4.A od 24.4.2021 v karanténe aj s triednou učiteľkou z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténa trvá do 7.5.2021 a platí pre žiaka triedy, nie pre rodičov a ich súrodencov, tí naďalej chodia do školy, príp. do práce. Tu sú odporúčania RÚVZ pre rodičov a žiakov, ktorí sú v karanténe: karantena_-_ziaci_ZS.pdf​​​​​​​

     • Rozvojové projekty na našej škole

     • Od decembra 2020 do marca 2021 sa naša škola zapojila do všetkých 4 rozvojových projektov vyhlásených Ministerstvom školstva. V dvoch z nich sme uspeli v prvom kole a v dvoch v druhom kole. Konkrétne:

      1. rozvojový projekt pre ZŠ "Čítame radi" - o ňom sme už informovali, získali sme 800 € na nákup kníh do školskej a učiteľskej knižnice, knihy sú už nakúpené a školskú knižnicu už čoskoro otvoríme, na deti 1. aj 2. st. tam čaká množstvo nových titulov /boli sme úspešní v 1.kole/
      2. rozvojový projekt pre MŠ "Múdre hranie" - získali sme 500 € na nákup učebných pomôcok hlavne na bádateľskú a prírodovednú činnosť detí predškolského veku, pomôcky ešte len budeme nakupovať /boli sme úspešní v 1.kole/,
      3. rozvojový projekt "Zlepšenie vybavenia školských jedální" - boli sme úspešní v 2. kole, výsledky sme sa dozvedeli 20.4., získali sme sumu 5000 € na nákup konvektomatu na prípravu jedál v ŠJ,
      4.  rozvojový projekt "Spolu múdrejší" - boli sme úspešní v 2. kole, získavame 1750 € na zaplatenie doučujúcich učiteľov, ktorí sa budú venovať od nasledujúceho týždňa 26.4.2021 spolu 15 žiakom, ktorí mali problém pripájať sa na online hodiny a preto majú značné medzery v učive viacerých predmetov. 

      Ďakujeme Ministerstvu školstva za vyhlasovanie takýchto projektov, ktorých cieľom jepodporiť rozvoj škôl v rôznych smeroch. Tešíme sa, že sa nám v projektoch podarilo uspieť.

     • Zápis detí do materskej školy

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Podolie 804 oznamuje, že prihlášky na prijatie detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 je možné priniesť do materskej školy v priebehu mesiaca máj 2021. Zákonný zástupca si môže tlačivá k prijatiu stiahnuť z webového sídla školy z www.zspodolie.sk.  Ak si rodič nemá ako stiahnuť a vytlačiť tlačivá, je možné si ich vyzdvihnúť u zástupkyne materskej školy 3. a 4. mája 2022 v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod.  v budove materskej školy.

      Upozorňujem rodičov, že nastala zmena v školskom zákone, podľa ktorej je pre deti, ktoré dosiahnu k 31. augustu 2021 5 rokov veku, nástup do škôlky povinný, čiže predškoláci majú POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE.

      Ak zdravotný stav päťročného dieťaťa nebude umožňovať jeho účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole alebo rodič nechce dať päťročné dieťa do MŠ, rodič musí požiadať riaditeľstvo školy o individuálne vzdelávanie.

      Ak rodič neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania ani nepožiada o individuálne vzdelávanie, považuje sa to, že nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa. V takom prípade oznámi riaditeľka MŠ túto skutočnosť na obec Podolie a na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

      Ak rodič prihlási dieťa s trvalým pobytom v Podolí na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania do inej MŠ ako do MŠ v Podolí, prosíme, aby nás o tom upovedomil. 

     • Strava v pondelok 26.4.2021

     • Oznamujeme Vám, že v pondelok 26.4.2021 sa v našej jedálni bude variť len pre materskú školu, pre deti v ŠKD a pre zamestnancov. Obmedzujeme stravovanie na tento deň  z dôvodu, že v čase od 10.00 do 11.50 hod. má byť škola odpojená od elektrickej energie. Ostatní žiaci ZŠ, ktorí chodia na obedy a nechodia do ŠKD, sú automaticky odhlásení. Ak žiak chodí do ŠKD a v pondelok nemôže ísť z nejakého dôvodu na obed, musí sa odhlásiť.

     • Informácie pre týždeň 26.4. - 30.4.2021

     • Čítajte celý článok!!!

      Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie zverejnenej v stredu 21.4.2021 a v súlade s vyhláškami ÚVZ a rozhodnutiami MŠVVaŠ oznamujeme žiakom a rodičom, ako budeme učiť v budúcom týždni od 26.4. do 30.4.2021.

      • Okres Nové Mesto nad Váhom je pre budúci týždeň v bordovej farbe (III. st. varovania)
      • Žiaci 5., 6., 7. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní z domu.
      • Deti MŠ, žiaci 1. stupňa a žiaci 8. a 9. ročníka pokračujú  v škole prezenčnou formou.
      • Stále postupujeme podľa rozvrhu dištančného vzdelávania, v ktorm sme  pre žiakov 8. a 9. roč. spravili malé zmeny, pridávame predmety TSV a THD - šport a práca v exteriéri.
      • !!! Obec Podolie testuje v piatok 23.4. od 16.00 do 21:00 hod.
      • V pondelok 26.4. je opätovne potrebné predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a negatívny test 1  rodiča  a žiaka 2. st. nie starší ako 7 dní, resp. potvrdenie o výnimke. Pozrite bližšie TU
      • Aby sme znížili množstvo zbieraných tlačív od rodičov a žiakov, chceme v čo najväčšej miere prejsť na elektronické odovzdávanie čestných vyhlásení a fotiek negatívnych testov cez našu webovú stránku alebo aplikáciu Edupage. Preto sme pre vás pripravili fotonávod, ako to spraviť. Triednym učiteľom pomôžete, ak to spravíte v sobotu alebo v nedeľu.
      • https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/
      • Navod__ako_podat_cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_a_neg._test_rodica_cez_Edupage.pdf
     • Priebežné výsledky v zbere papiera

     • Nájdete ich TU. Zatiaľ sme spolu od  7. apríla 2021 zachránili 49 stromov (presne 6155 kg = 49 stromov 30 kg).  Zatiaľ sa na prvých pozíciách držia 1.A a 8.A, pochlapiť by sa mali 9.A a 7.A.

     • Výsledky OK Pytagoriády

     • V dňoch 13. a 14. 4. 2021 sa 13 žiakov zúčastnilo online okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Štyria žiaci vyriešili okresné kolo tak, že vyriešili správne aspoň 10 úloh, prirátali sa im body za čas  a stali sa úspešnými riešiteľmi. Traja ďalší žiaci mali smolu, vyriešili správne 9 úloh, chýbala im jedna, aby sa mohli pripočítať body za čas. Traja ďalší mali správne 8, chýbali do úspešnosti dve úlohy. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme k úspechu a všetkým ostatným ďakujeme za snahu a účasť v súťaži. Výsledky hľadajte tu.

     • Oznam pre stravníkov 8. a 9. ročník

     • Stravníci z 8. a 9. ročníka sú automaticky od 19.4. prihlásení na stravu do školskej jedálne. Ak  žiak nebude prítomný v škole, je nutné sa riadne zo stravy odhlásiť.

     • Oznam pre rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka

     • Milí žiaci, vážení rodičia!
      Podľa utorňajších výsledkov epidemiologickej situácie v SR je pre budúci týždeň celé Slovensko v bordovej farbe a regionálne okres Nové Mesto nad Váhom taktiež v bordovej farbe (III. st. varovania). Na základe aktuálnych rozhodnutí a usmernení ministrra školstva ako aj v súlade s vyhláškami a uzneseniami hl. hygienika PRIBUDNÚ  k deťom MŠ, žiakom 1. stupňa a skupinkám 5+1 žiakov bez prístupu k internetu od pondelka 19.4.2021 aj žiaci 8. a 9. roč., pre ktoré sa otvára prezenčná výučba.  Je preto potrebné pre návrat žiaka do školy splniť tietro podmienky:

      • negatívny AG test žiaka
      • negatívny AG test jedného zákonného zástupcu
      • vypísané a rodičom podpísané tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha 8/a): 
       Cestne_prehlasenie_ziaci__2.stupen.pdf 
      • rúško (nie je nutný respirátor)

      Všetky tlačivá platia len 7 dní a kým sme v bordovej farbe, treba to na týždennej báze opakovať. Tlačivá je možné posielať aj dopredu elektronicky (edupage, mail). Je najlepšie testovať sa v piatok, sobotu, nedeľu, prekryje sa tým celý týždeň. Obec Podolie testuje opäť v sobotu od 8.00 hod. do 13.00 hod.

      Uvedomujeme si, že žiaci 2. st. boli doma od októbra takmer 6 mesiacov. Preto sa budeme venovať spočiatku adaptácii žiakov na novú situáciu. Prvý týždeň nebudeme známkovať. Budeme zisťovať, aké pozitíva a negatíva  prinieslo dištančné vzdelávanie, v akých oblastiach majú žiaci problémy, nenásilne si overovať vedomosti a zručnosti získané počas DV, aby sme vedeli dať aj žiakom spätnú väzbu, zameriame sa viac na praktické zručnosti, ktoré nemohli žiaci získať na DV, využijeme exteriéry školy na učenie. Naše DV bolo nastavené dobre, žiaci nie sú v učive pozadu, nebudeme ponáhľať. Menej je niekedy viac... Do rozvrhu budú zaradené častejšie hodiny s triednym učiteľom so zameraním na socializáciu, posilňovanie vzťahov, duševné zdravie.

      Obdobne budeme postupovať od 26. 4. 2021, kedy je vysoko pravdepodobné, že nastúpia do školy aj zvyšné ročníky 5., 6., 7. O tom však budeme presne informovať budúcu stredu 21.4. po zasadaní pandemickej komisie.

      Linky na stránku MŠVVaŠ: 
      https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/
      https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

     • Tvorba piatakov

     • Ak si chcete prečítať rozprávky, ktoré napísali v čase dištančného vzdelávania naši šikovní piataci a ešte si ich aj sami zilustrovali, kliknite TU.

     • Štatistika - nástup detí do školy

     • V pondelok 12.4.2021 sa konečne otvorili brány našej škôlky a školy. Do materskej školy nastúpilo 40 detí. Do základnej školy nastúpilo 89 detí 1. st. a zatiaľ nenastúpilo 5 detí (z toho 3 sú chorí, o 2 deťoch nevieme), celkovo nastúpilo 95% žiakov 1. stupňa. Veľmi sa tešíme, že do školy nastúpili takmer všetky deti. Držme si palce, aby bola zdravotná situácia na škole priaznivá. Pripomíname rodičom, že okres Nové Mesto nad Váhom je aktuálne bordový, čo znamená, že test je platný 7 dní. Preto je potrebné k budúcemu pondelku (19.4.) opätovne predložiť negatívny výsledok testu a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411 ZŠ - mobilné č. 0911 961 480
   • Podolie 804
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy: RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412 schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413 marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Slavka Fogašová - 032/7408414 mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne: Mariana Porubská - 032/7408415 sjedalenpodolie@gmail.com
  • Prihlásenie