• Deň dvojčiat

     • Vo štvrtok 19. januára 2023 sme zorganizovali na škole akciu DEŇ DVOJČIAT v rámci projektu Hrdej školy. Nemysleli sme si, že akcia sa stretne s takým ohlasom u žiakov. Účasťou na nej sme boli milo prekvapení. Do akcie sa zapojilo 31 skupín dvojčiat a dve skupinky trojčiat z radov žiakov. Ba dokonca sa našli aj troje dvojičky v radoch zamestnancov, nie všetky sa nám však podarilo zachytiť fotoaparátom.  Najcool dvojičky vyberala Źiacka školská rada. Pochvalu získali všetci zapojení. Na 1. stupni sme odmenili sladkou odmenou 12 zo 14 skupiniek, spolu 25 detí. Na 2. stupni sme z 39 žiakov ocenili 29, teda 14 dvojičiek či trojičiek z 19. Získali kupón neskúšania.  Sme radi, že v každej z 12 tried sa našli decká, ktoré sa do akcie zapojili. Viac sa zapájali dievčatá ako chlapci, možno aj preto, že sa radi obliekajú a čačkajú. Bolo ťažké určiť najcool dvojičky, preto pochvala patrí všetkým zúčastneným, ale hlavne oceneným. Boli i dvojičky, ktoré sa zladili nielen vrchom a spodkom oblečenia, ale aj  ponožkami, papučami, náramkami, gumičkami, sponkami, okuliarmi, náhrdelníkmi, klobúkmi, batohmi, ba dokonca aj rovnako zalepeným poraneným prstom. Akciou sme chceli vniesť veselšieho ducha do náročného klasifikačného školského týždňa. Vďaka všetkým zúčastneným sa nám to podarilo. 
      FOTOALBUM

     • Návštevný deň pre rodičov

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na návštevný deň pre rodičov (individuálne rodičovské združenie), ktorý sa bude konať v pondelok 23. 1. 2023 od 15.30 hod. do 17.00 hod. Triedni učitelia Vás budú čakať v kmeňových učebniach tried. Inkluzívny tím žiada rodičov integrovaných žiakov, aby sa rodičia prišli porozprávať o napredovaní žiakov, všetky asistentky učiteľa aj školský špeciálny pedagóg Vás budú čakať v zborovni. V zborovni budú aj učitelia, ktorí nie sú triedni (Mgr. Art. Bártová, Mgr. Ostrovský, Mgr. Schreiber). 

     • Deň dvojčiat

     • Ahojte decká!

      Vo štvrtok 19. 1. 2023 si ozvláštnime život na našej škole akciou z projektu Hradá škola - DEŇ DVOJČIAT. Akcia je dobrovoľná. Môže sa jej zúčastniť každý žiak alebo zamestnanec školy. Čo je k tomu treba? Vyber si jedného zo svojich kamarátov a staň sa na deň dvojčaťom! Rovnaké oblečenie, rovnaký účes, rovnaké
      vystupovanie... Hľadáme tie najviac COOL dvojčatá v škole! Pozrite si plagát akcie: Schools-united-poster.pdf​​​​​​​

     • Dôležitý oznam pre rodičov

     • Vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že v zmysle VZN č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podolie sa menia poplatky v MŠ, ŠJ, ŠKD od 1. 1. 2023 nasledovne:

      • 15 € mesačne na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole (neplatia rodičia predškolákov a poberatelia dávok v hmotnej núdzi)
      • 10 € mesačne na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí (možnosť zníženia poplatku na  5 € pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi)
      • 2 € mesačne príspevok na réžiu za dieťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach (tzv. mesačný režijný poplatok na stravu)

      VZN k nahliadnutiu nájdete na stránke obce Podolie: https://podolie.sk/resources/File/0_vzn-2022-o-vyske-mesacneho-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-ok.pdf

      Taktiež Vás informujeme, že vzhľadom na nárast cien potravín ministerstvo školstva prijalo nové finančné pásma A na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.1.2023. Dokument je k nahliadnutiu na tejto adrese: https://www.minedu.sk/data/att/24953.pdf

      Po podrobných prepočtoch našej p. vedúcej ŠJ sme sa rozhodli ostať v najnižšom 1. pásme, aby sme nezaťažili finančne rodiny stravníkov a tiež vzhľadom na to, že zatiaľ z danej sumy dokážeme pre deti navariť. V prípade ďalšieho nárastu cien potravín budeme zotrvanie v najnižšom finančnom pásme prehodnocovať. Ceny stravnej jednotky v našej ŠJ budú od 1.1.2023 nasledovné:

      • 1. stupeň: 1,30 € na obed (+2 € na réžiu mesačne)
      • 2. stupeň: 1,50 € na obed (+2 € na réžiu mesačne)
      • MŠ: 1,70 € na deň, z toho 0,40 € desiata, 1,00 € obed, 0,30 € olovrant (+2 € na réžiu mesačne)
      • zamestnanci: 2,00 € na obed (+2 € na réžiu mesačne) – tu je platba podľa finančných pásiem B, kat. SŠ od 15 do 19 rokov -  https://www.minedu.sk/data/att/24952.pdf

      Prosíme rodičov, ktorí majú nastavené mesačné trvalé príkazy, aby si zmenili výšky nastavených platieb v súvislosti s uvedenými informáciami nasledovne:

      • 1. stupeň: 28 € (1,30 € * 20 dní +2 €)
      • 2. stupeň: 32 € (1,70 € * 20 dní +2 €)
      • MŠ – celodenný pobyt: 36 € (1,70 € * 20 dní +2 €)
      • MŠ – poldenný pobyt: 30 € (1,40 € * 20 dní +2 €)
     • Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok

     • Na začiatku decembra nás oslovil p. starosta našej obec Podolie, či by sme s obcou nespojili sily a nezapojili sa do akcie Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok, ale tak, aby škatuľky neputovali do cudzieho prostredia, ale aby nimi boli obdarení starší  osamotení ľudia, vdovy a vdovci v našej obci Podolie. A tak sme súflasili, sľúbili sme za každú triedu 2-3 škatuľky. P. učiteľky oslovili rodičov s prosbou o pomoc. Nesmierne príjemne nás prekvapilo, ako sa k tomu postavili rodičia. Práve vďaka Vám, milí rodičia, sa nám podarilo zabaliť pre osamotených starších ľudí až 122 škatúľ tovaru od Vás. K akcii prispela aj naša zborovňa aaj pani upratovačky. Okrem toho deti 2. st. vyrobili na hodinách výtvarnej výchovy maľované škatuľky s prianím, ktoré sme naplnili cukríkmi. 

      Na obci nám pripravili zoznam starých ľudí s adresami, pani riaditeľka rozdelila medzi triedy 2. stupňa a dnes 21.12.2022 sa všetci druhostupniari podujali škatuľky po obci poroznášať. nepodarilo sa nám síce zastihnúť doma každého, ale dôchodcovia, ktorých sme zastihli, boli prekvapení, nesmierne dojatí, veľmi vďační. A mnohým z nich sa leskli slzy v očiach. Veríme, že to oslovilo a rozcitlivelo aj naše deti., ktoré im z vďačnosti tieto darčeky odovzdávali. 

      Nádherná akcia, plná lásky, vďačnosti a dobra. Ďakujeme všetkým deťom, rodičom, zamestnancom školy, pracovníkom obce Podolie za priloženú ruku k dielu.

      FOTOALBUM - foto škatúľ od topánok a ich roznášanie starkým
      FOTOALBUM - maľované vianočné škatuľky pre dôchodcov

     • Vianočné ekotrhy

     • V stredu 21.12.2022 sme boli posledný deň v škole v kalendárnom roku 2022. Spríjemnili sme si ho viacerými akciami v triedach, či na úrovni školy a obce. Jednou z nich boli aj Vianočné ekotrhy, ktoré pripravili decká zo Žiackej školskej rady - samozrejme ajh vďaka zapojeniu sa mnohých detí zo školy. K ekotrhom bolo potrebné doma poupratovať a priniesť do školy staršie veci, ktoré už deti doma nepotrebujú, s ktorými sa nehrajú alebo ktorých majú veľa a chcú sa podeliť. Skrátka sme chceli dať veciam druhú šancu. Nazbieralo sa veľa kníh, plyšákov, hračiek a hier, školských potrieb, bižutérie a pod. ŽŠR to všetko krásne pripravila, nacenila a začal predaj. Trhy boli určerné hlavne pre deti 1. st., ale prišli si na svoje aj niektorí druhostupniari a pani učiteľky. Celkový výťažok z ekotrhov dosiahol výšku 230,80 €. Žiacka školská rada jednohlasne odhlasovala, že chce peniažky venovať detskému domovu. teraz je rad na vedení školy, aby oslovil konkrétny detský domov, kde chceme aj posunúť hračky, ktoré sa neminuli.

      FOTOALBUM

     • Súťaž – Najzaujímavejší betlehem

     • K Vianociam neodmysliteľne patrí betlehem a tak sme na škole vyhlásili súťaž o Najzaujímavejší betlehem. Do súťaže sa zapojili deti prvého a aj druhého stupňa. Vyrobených bolo 19 betlehemov, každý bol nádherný a originálny. Bolo veľmi ťažké určiť ten naj, a tak všetkých 19 betlehemov sa umiestnilo na prvom mieste a ich tvorcovia boli odmenení sladkým balíčkom. Ďakujeme žiakom a ich rodičom za zapojenie sa do tejto súťaže. Tieto krásne diela potešili nielen žiakov a učiteľov v škole, ale aj ľudí, ktorí si ich mohli pozrieť počas vianočných trhov v kultúrnom dome.

      FOTOALBUM

     • Vianočné posedenie zamestnancov školy

     • Predposledný deň roka 2022, ktorý sme trávili v škole, si zorganizovali zamestnanci školy v poobedných hodinách posedenie pri výbornej kotlíkovej kapustnici, slaných aj sladkých koláčikoch domácej výroby. Zazneli poďakovania vedenia školy za odvedenú prácu ako aj rozlúčka s p. upratovačkou Majkou Zemkovou. V družných rozhovoroch sme si posedeli do večerných hodín.
      FOTOALBUM

     • Tvorba začlenených žiakov

     • Ak si pozriete tento FOTOALBUM, dozviete sa, aké pekné darčeky k Vianociam vyrobili naši začlenení žiaci Lenka Heráková a Štefan Herák z 5.A. triedy na hodinách technickej výchovy.

      Žiaci pracovali s drevom, s vypaľovačkou, vŕtali, lepili a vyšívali. Z medových plátov vytvorili ekologické a voňavé vianočné sviečky. Z vlny vyrobili milé mikulášske čapice. Niektoré z výrobkov darovali aj do krabíc ako darček pre podolských dôchodcov.

     • Vystúpenie na Vianočných trhoch

     • V sobotu 17.12.2022 sa takmer 100 našich detí z materskej školy, 1. st. aj 2. st. základnej školy aktívne zapojilo do obecnej akcie Vianočné trhy. Ako? Nuž tým, že atmosféru trhov spríjemnili svojimi vystúpeniami. Najskôr sa predstavili deti z MŠ s tančekom, pesničkou a prianím. po nich vystúpilo 42 spevákov zo všetkých tried 1. st. Zaspievali  veselé a vtipné detské  pesničky s vianočnou tematikou so slovnými prekáračkami. Odchádzali z pódia už za tmy s rozsvietenými sviečočkami po zanení tradičnej Tochej noci. A nakoniec vystúpenie zakončili speváci z 2. st., ktorých vianočné koledy i texty boli duchovne ladené a všetkých nás stíšili k prežitiu pokojných sviatkov. Veríme, že sa rodičom vystúpenie páčilo. poďakovanie patrí všetkým vystupujúcim deťom, všetkým pani učiteľkám, ktoré s deťmi nacvičovali ako aj zvukovým technikom.
      FOTOALBUM

     • Vianočné rovesnícke učenie

     • Vo štvrtok 15. 12. 2022 mali žiaci 6.A a 5.A  tak trochu netradičnú matematiku. Netradičnú v tom, že šiestaci pripravili pre piatakov vianočné matematické príbehy a príklady, ktoré potom piataci museli vyriešiť. Pracovali v skupinkách, kde boli dvaja šiestaci a jeden piatak.  V druhej časti spoločnej hodiny si všetky skupinky zasúťažili v skladaní vianočných tangramov.

      Šiestaci následne na ďalšej hodine z príbehov a vyriešených príkladov zostavili poster, ktorý si môžete prehliadnuť na dolnej chodbe školy. Z reakcii žiakov vyplýva, že sa im spolupráca páčila a verím, že okrem matematiky si utužili aj vzájomné kamarátske vzťahy.

      p.uč. Maráková

      FOTOALBUM

     • Vianočný turnaj chlapcov vo florbale

     • V piatok 16. 12. 2022 usporiadal náš telocvikár p. uč. Ostrovský vianočný turnaj vo florbale pre žiakov 2.stupňa, ktorý  sa hral v dvoch skupinách.  V skupine starších žiakov boli najlepší deviataci (Zemko, Červeňanský, Gúčik, Černý), na druhom mieste siedmaci (Ray, Caltík, Moravčík, Zámečník), tretí boli  ôsmaci (Hadbábny, Beran, Bobocký, Zemko).

      Medzi mladšími žiakmi vyhrala druhá skupina šiestakov (Tinka, Augustín, Matyáš, Durec), na druhom mieste piataci (Madro, Herák O., Zemko, Čechvala), na treťom prvá skupina šiestakov (Murka, Kubinský, Halčin, Mihál). 

      V suprerzápase medzi najlepšími mladšími a staršími žiakmi prekvapivo šiestaci porazili deviatakov. Víťazom gratulujeme.
      FOTOALBUM

     • Vianočný turnaj dievčat v prehadzovanej

     • V stredu 14.12.2022 zorganizoval p. uč. Ostrovský Vianočný turnaj dievčat v prehadzovanej. Hneď po nástupe sa dievčatá pustili do zápasov, keďže zúčastnených družstiev bolo až šesť, za každú triedu 1 družstvo, len piatačky A a B vytvorili jedno spoločné družstvo. Výsledky boli nakoniec prekvapivé hlavne čo sa týka 1. miesta, ktoré obsadila 7.B. Na 2. mieste skončili dievčatá z 8.A a na 3. mieste dievčatá zo 7.A. Víťazkám blahoželáme a p. uč. Ostrovskému ďakujeme za peknú akciu plnú športového ducha a priateľského zápolenia.

      FOTOALBUM

     • Výsledky školského kola Pytagoriády

     • V dňoch 7. a 8. decembra 2022 si vyskúšalo svoje matematické schopnosti 105 žiakov od 3. do 8. ročníka. Z tohto počtu skončilo ako úspešní riešitelia  26 žiakov. Ktorí žiaci postupujú do okresného kola, to zatiaľ nevieme. Výsledky ŠK si pozrite na stránke ÚSPECHY alebo na dolnej nástenke školy.

     • Šaliansky Maťko - školské kolo

     • V utorok, 13.12.2022, presne "na Luciu", sme v našej škole mali recitačnú súťaž slovenských povestí, ktorá už desaťročia nesie názov Šaliansky Maťko. Ide už o 28. ročník súťaže, do ktorej sa zapojilo 17 detí 1. a 2. stupňa. Na začiatku nás privítala p. uč. Faboková, ktorá spolu s p. uč. Jacolovou, Zemkovou a Augustínovou tvorili porotu. Žiaci a žiačky v každej kategórii porotu poriadne potrápili, až nakoniec sa dopracovali k takýmto výsledkom: 

      V 1. kategórii vyhrala Ninka Masárová (3.A), na 2. mieste skončila Vivien Prídavková a na 3. mieste Lukáš Mrekaj. 

      V 2. kategórii si 1. miesto obhájil Mateo Madro, 2. miesto získala Vaneska Prídavková a 3. miesto ostalo Bibiane Čavojskej.

      V 3. kategórii všetkých veľmi príjemne prekvapila Sabina Jašková, 2. miesto získala Eliška Huttová a 3. miesto Mária M. Kahajová. 

      Víťazom blahoželáme, všetkým zúčastneným ďakujeme a povzbudzujeme, aby sa nebáli a znova zabojovali aj o rok. 

      Absolútnym víťazom na 1. miestach držíme palce na okresnom kole v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa uskutoční v januári 2023. A nezabudnite, že texty je potrebné ovládať naspamäť!

      FOTOALBUM

     • Dôležitý oznam pre rodičov a žiakov

     • Vážení rodičia, milí  žiaci!

      Oznamujeme Vám, že z dôvodu choroby viacerých zamestnancov ŠJ a z dôvodu príprav kuchyne na rekonštrukciu sa nebude variť v školskej kuchyni pre žiakov a zamestnancov ZŠ v dňoch 20.12.2022 (utorok) a 21.12.2022 (streda). Varí sa iba v malom množstve pre deti materskej školy. Žiaci, ktorí navštevujú ŠKD, je potrebné, aby si okrem desiatej priniesli suchý obed. 

      Z dôvodu započatých rekonštrukčných prác udeľuje riaditeľka školy na  štvrtok 22.12.2022  riaditeľské voľno deťom MŠ, ako aj všetkým žiakom ZŠ. Základná aj materská škola bude v tento deň zatvorená.

     • Oznam žiackej školskej rady

     • Ahojte kamaráti!

      Prihovárame sa vám za Žiacku školskú radu.

      Chceli by sme na našej škole zorganizovať Vianočné ekotrhy. Termín sme si naplánovali na posledný deň v škole – teda na budúcu stredu 21.12.2022. Akcia bude určená hlavne pre 1.-5. roč., ale ak bude záujem aj zo strany starších žiakov, môžete sa prísť po dohode s triednym učiteľom  pozrieť na trhy aj vy - starší žiaci.

      Aby sme však akciu vedeli zrealizovať, potrebujeme Vašu veľkú pomoc. Na vianočných ekotrhoch sa budú veci, ktoré prinesiete vy sami. Budú sa predávať za malé sumy 20, 50 centov, príp. drahšie veci za 1-2 eurá. Malo by ísť o veci, ktoré už ste používali, už ich nepotrebujete , ale možno niekto ďalší by ich vedel použiť. Dáme šancu starým veciam prostredníctvom  našich  ekotrhov.

      Čo by ste mohli v nasledujúcich dňoch prinášať? Veci, ktoré sú už použité, ale sú stále funkčné. Môže ísť  o knihy, ktoré už máte prečítané alebo ste čítali, keď ste boli malí, hračky, s ktorými sa nehrávate, korálky, bižutériu, kapsičky, školské potreby, ktorých máte veľa a nepotrebujete, športové potreby, príp. môže ísť o Vaše vlastné výrobky, napr. vianočné etikety na darčeky a pod. Prosíme, nekupujte na trhy nič nové, veď má ísť práve o ekotrhy.

      V prípade, že sa tovaru vyzbiera málo, ekotrhy nebudú.  Takže záleží na nás všetkých. Predmety môžete nosiť  do budúceho utorka poobedia. Môžete ich odovzdať  tr. učiteľovi alebo doniesť priamo do riaditeľne a odovzdať hocikomu z vedenia školy. Triednych učiteľov prosíme priebežne ich odovzávať vedeniu školy, aby sme v utorok poobede vedeli, či dokážeme akciu uskutočniť.

      Výťažok z Vianočných ekotrhov sa použije na nejakú dobročinnosť. Ako, o tom rozhodneme my v žiackej školskej rade.  Ak máte aj vy v triedach nejaký nápad, kam poslať peniažky, povedzte to svojim zástupcom, ktorí Vašu triedu zastupujú v žiackej rade.

      Už vopred vám ďakujeme všetkým za pomoc.

     • Deň canisterapie v ŠKD

     • Dňa 9.12.2022 zorganizoval Mgr. Samuel Kusenda Deň canisterapie v oddeleniach ŠKD. Do školských priestorov nás prišli navštíviť psíky s ich chovateľmi z Canisterapeutického centra BELA. Žiakom boli predvádzané metódy učenia sa matematiky, slovenského jazyka či čítania za pomoci psíkov, ale tiež boli žiakom prezentované pohybové a vyhľadávacie schopnosti psíkov v simulovaných krízových situáciách. Žiakom ale i zamestnancom školy sa akcia veľmi páčila a všetci by sme radi poďakovali Canisterapeutickému centru BELA za ich návštevu na našej škole.

      FOTOALBUM

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com