• Výtvarná súťaž

     • Naša výtvarníčka p. uč. Červeňanská zapojila deti 5. ročníka ešte v čase, keď sa učili v škole, do súťaže "Príroda, životné prostredie a deti", ktorú vyhlásilo Trenčianske osvetové stredisko. Pozrite si, aké práce sme poslali do tejto výtvarnej súťaže. FOTOALBUM PRÁC

     • VITADEŇ na 1. stupni

     • Vo štvrtok 29. 10. 2020 sa rozhodli pani učiteľky 1. stupňa spríjemniť deťom vo svojich triedach posledný školský deň pred jesennými prázdninami. Celý deň venovali zdraviu,  zdravej výžive, ochrane zdravia, vitamínový deň si nazvali VITADEŇ. Deti v triedach pracovali na rôznych zaujímavých aktivitách a my veríme, že sa takýmto spôsobom dozvedeli zaujímavé fakty, ktoré pretavia aj do svojho života.
      FOTOALBUM: Vitadeň v 2.A

     • Pripájame sa k výzve nášho ministra školstva

     • Na účasť na celoplošnom testovaní žiakov, ktorí majú viac ako desať rokov, vyzval minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). 

      „Je dôležité, aby ste vedeli, či ste zdraví a či nikoho vo svojom okolí nenakazíte. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme v školách," motivoval minister školstva. Našou najvyššou prioritou musí byť ochrana zdravia detí, žiakov, učiteľov a rodičov, vyhlásil to minister školstva a vyzval všetkých, aby to mali na pamäti, keď sa budú rozhodovať, či sa zúčastnia celoplošného testovania počas nasledujúcich dvoch víkendov.

     • !!! Dôležitý oznam pre rodičov starších žiakov

     • Vážení rodičia! Posledný piatok 23.10. ako aj piatok predtým 16.10. sa veľa našich žiakov nachádzalo na miestnom štadióne vo večerných hodinách. Ide  o žiakov 7., 8., 9. ročníka (ich mená vieme). Na štadióne po nich zostal veľký neporiadok a množstvo zničených vecí. Našli sa aj fľaše od alkoholu a určite išlo aj o distribúciu omamných látok. Pozrite si facebookovú stránku našej obce. Rodičia detí budú kontaktovaní vedením obce a školy. Po vyšetrení bude škola vyvodzovať z týchto hlučných a ničiteľských stretnutí výchovné opatrenia. Ako je možné, že v čase prísnych zákazov, keď sa v exteriéri môže stretnúť len 6 osôb, sa Vaše deti stretávajú v skupine cez 20 osôb na miestnom štadióne? Prosíme rodičov o RÁZNE usmernenie svojich detí a ich dôslednú kontrolu!

      Upozorňujeme rodičov na náš školský poriadok: Podľa zákona č. 214/2009 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov platného od 4.6.2009 maloleté osoby do 15 rokov majú zakázané zdržiavať sa bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje (pokuta 33 eur). Učitelia a riaditelia škôl majú oznamovaciu povinnosť nahlásiť obci popíjanie neplnoletých. Maloleté osoby do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok. Za porušenie zákona mladistvou osobou do 18 rokov jej uloží obec pokarhanie. V odôvodnených prípadoch uloží aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

     • Pokyny k dištančnému vzdelávaniu

     • Vysvetlivky: DV - dištančné vzdelávanie, PV - prezenčné vzdelávanie, RŠ - riaditeľka školy, ZRŠ - zástupkyňa riaditeľky školy

      Veríme, že všetko zvládneme. V septembri 2020 sme mali tematickú inšpekciu k dištančnému vzdelávaniu, ktoré sme realizovali od marca  do júna 2020,  boli sme ako škola inšpektormi pochválení za zvládnutie situácie. Čakajú nás náročné časy, ktoré si vyžadujú, aby sme vedeli spolupracovať: škola - žiaci - rodičia. Prosíme rodičov o prečítanie pokynov, žiaci ich dostali na triednickej hodine v piatok 22.10. Rodičia, dohliadnite na školskú prácu detí doma, kontrolujte ich. kontaktujte nás, ak by ste mali akýkoľvek problém (RŠ 0902886370, škola 032/7408411, 12, 13).  

      • 2. stupeň nabieha od pondelka 26.10.202 do piatka 27.11.2020 na dištančné vzdelávanie cez MS Teams (aplikácia, ktorú sme používali už vlani pri DV, je súčasťou Office 365, všetci žiaci majú zdarma licencie Office 365 A1 pre študentova a prihlasovacie údaje do Office 365, prihlasujú sa cez stránku office.com),
      • 1. stupeň pokračuje v rozvrhu prezenčnou formou, vrátane THF, jediná zmena – nebude bývať NBV evanjelícke, vyučovanie je povinné,
      • všetci žiaci či doma, či v škole sa budú riadiť časom školského zvonenia, takže v pondelok začínajú a končia hodiny podľa pondelňajšieho zvonenia, v utorok až piatok podľa utorňajšieho zvonenia, tu je rozpis zvonenia
      • pre žiakov 2. st. platí nový rozvrh, je zverejnený na stránke Rozvrh, kliknite na Stály rozvrh (vyberte rozvrh platný od pondelka 26.10.2020 - je to rozvrh_03_2020_21)
      • pre žiakov 2. st. rušíme všetky výchovné predmety, ale pridávame informatiku a všetky predmety budú samostatné (čiže nebudú spolu pírodovedné alebo spoločenskovedné predmety)
      • skupiny na CUJ a INF sa zachovávajú,
      • zmena jesenných prázdnin na 30. 10. a 2. 11. 2020, v tieto dni neprebieha  ani PV ani DV,
      • NEJ 7.-9. roč. sa nebude učiť ani suplovať budúci týždeň do 30.10., ale po jesenných prázdninách sa už učiť bude, na 1. hod. v každej triede bude prítomná riaditeľka školy, zoznámite sa s novou vyučujúcou,
      • žiaci 2. st. počas DV využívajú aplikáciu Outlook z Office 365 na mailovú komunikáciu s učiteľmi,
      • dú sa budú zadávať cez edupage, príp. cez dokument Domáce úlohy v učebných materiáloch  tímu každého predmetu,  cez web stránku učiteľa (ak ju uč. má)
      • vyučovacie hodiny sa zapisujú do elektronickej triednej knihy aj s dochádzkou, vyučovanie je povinné,
      • neúčasť na hodine môžu rodičia ospravedlniť  z rodičovského konta elektronickou ospravedlnenkou alebo mailom učiteľovi alebo telefonicky, po návrate do školy sa prekontroluje dochádzka na DV,
      • kto potrebuje požičať techniku, máme k dispozícii notebooky a tablety, treba prísť za RŠ, ZRŠ (notebook má význam len vtedy, ak máte doma internet)
      • výučby sa môžu zúčastniť žiaci aj cez tablet alebo cez mobil, ak si nainštalujú cez Obchod Play aplikáciu MS Teams a prihlásia sa údajmi, ktoré majú zo školy
      • ak je problém s prihlásením do MS Teams alebo Office 365, kontaktujte RŠ,
      • žiaci 2. st., ktorí nebudú mať žiadnu možnosť online vyučovania, prídu si v utorok 3. 11.2020 po jesenných prázdninách s negatívnym testom o  7:50 hod. pre pracovné materiály do školy, RŠ bude kontaktovať rodičov týchto žiakov a informovať  o spôsobe ich vzdelávania,
      • počas DV môžu byť žiaci riadne hodnotení,
      • žiaci sú povinní mať počas DV zapnuté kamery a používať mikrofóny na komunikáciu s učiteľom,
      • tu je zoznam mailových adries učiteľov školy: Mailove_kontakty_na_pedagogickych_zamestnancov_skoly.pdf
     • Dotazník pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      19. 10. 2020 sme zverejnili na webe anketu Pripravenosť na dištančné vzdelávanie, mnohí ste už na otázky v nej zodpovedali, ďakujeme Vám. Anketu sme však pozastavili, keďže spracúva výsledky len do grafov a my potrebujeme konkrétne odpovede priradiť ku konkrétnym žiakom. Preto Vás prosíme, aby ste údaje vyplnili ešte raz - na papieri, ktorý Vám dieťa prinesie domov. Vopred sa ospravedlňujeme tým, ktorí museli podstúpiť procedúru zisťovania pripravenosti rodín na domáce vzdelávanie dvakrát. 

     • Konzultačné hodiny školského špeciálneho pedagóga

     • Vážení rodičia, náš školský špeciálny pedagóg je tu aj pre Vás. Ak sa potrebujete poradiť ohľadom výchovnovyučovacích výsledkov, či správania svojho dieťaťa, jej konzultačné hodiny sú každý utorok od 13:30 do 15:00 hod. 

     • Šikanovanie na školách

     • Nadácia Markíza  a hlavní partneri Ministerstvo školstva SR a Linka detskej dôvery sputili v októbri 2020 projekt ODPÍŠEME TI. cieľom projektu je zastaviť šikanu na školách. Zareagujte, ak vidíte v škole šikanu. Povedzte o tom kamarátovi, rodičom, učiteľom. Ak sa bojíte, v rámci projektu začala fungovať web stránka  www.odpisemeti.sk, ktorá ponúka možnosť urobiť dôležitý prvý krok a dieťa, ale aj dospelého človeka konajúceho v záujme dieťaťa, nasmeruje na správnu cestu riešenia. Pomoc je poskytovaná prostredníctvom anonymnej Linky detskej istoty – na bezplatnom telefónnom čísle 116 111, ktoré je k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni, ale aj cez chat, ktorý je na webe dostupný vo vybraných hodinách. Návštevníci na stránke nájdu tiež množstvo dôležitých informácií o téme, ako aj zaujímavé videá a články.

     • Šarkaniáda v 5.A

     • Deti v 5.A triede v rámci utužovania triedneho kolektívu spolu s p. uč. triednou Mgr. Veronikou Zemkovou strávili v piatok 9. októbra 2020 pekné popoludnie na futbalovom ihrisku za školou. Využili krásne jesenné počasie a púšťali šarkanov.

      FOTOALBUM

     • Aplikácia nových opatrení MŠVVaŠ na naše podmienky

     • Vychádzajúc z rozhodnutia ministra školstva zo dňa 11. 10. 2020 riaditeľka školy dňom pondelok 12. október 2020 nariaďuje až do odvolania nasledovné:

      1. povinné nosenie rúšok pre všetkých žiakov školy, teda aj pre 1. stupeň, a to tak v interiéri ako aj v exteriéri školy,
      2. povinné nosenie rúšok všetkých zamestnancov školy (pedagogických aj nepedagogických, platí aj pre materskú školu),
      3. neotvárať záujmové krúžky, v ktorých by malo dochádzať k miešaniu detí z rôznych tried (fungujú len krúžky, ktoré navštevuje jedna trieda),
      4. zákaz organizácie výletov a exkurzií, LVK, ŠvP, plaveckého výcviku, športových súťaží, iných školských súťaží s miešaním žiakov.

      V materskej škole pre deti od 3 rokov hygienici vysoko odporúčajú nosenie rúšok, ponecháme na rodičoch a učiteľkách MŠ aplikáciu odporúčania do života v škôlke.

      RNDr. Janka Schreiberová

       

     • Prihlasovacie údaje na Office 365 - oznam pre žiakov a učiteľov

     • Vzhľadom k tomu, že mnohí žiaci zabudli z minulého roka heslá na Office 365 (boli potrebné k MS Teams na online vyučovanie), správca nastavil zmenu. Je potrebné v Office nastaviť si váš mobil kvôli autorizácii. V prípade, že zabudnete heslo, nemusíte kontaktovať správcu kvôli resetovaniu hesla, je možné nastaviť si nové heslo, operácia však prebehne cez mobil, ktorého číslo si uvediete vo svojom konte na Office 365.

     • Škaredé káčatko

     • Dňa 28.9.2020 deti z ŠKD I. a ŠKD II. pod vedením Slavky Štefánikovej a Mgr. Samuela Kusendu navštívili Piešťanskú elektráreň, v ktorej sa konalo divadelné predstavenie pre deti 1. stupňa s názvom Škaredé káčatko. Toto predstavenie bolo súčasťou 11. ročníka festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok 2020, ktorý organizuje Mestská knižnica Piešťany v spolupráci s RTVS. Po predstavení si deti mohli pozrieť výstavu rozprávkových ilustrácií. V divadle boli len naše deti a boli dodržané  hygienické opatrenia.

      FOTOALBUM

     • Voľby do Rady školy

     • V týždni od 21.9.2020 prebiehajú na našej škole voľby do Rady školy. V pondelok volili ráno nepedagogickí zamestnanci jedného zástupcu, do Rady školy bola zvolená p. Mariana Porubská. Poobede volili pedagógovia ZŠ, najviac hlasov získala Mgr. Veronika Zemková. Na rodičovskom združení volili rodičia žiakov ZŠ troch svojich zástupcov. Volieb sa zúčastnilo 160 z 215 rodičov, čo je 74,4%. Voľby sú platné, na prvých troch miestach skončili p. Zuzana Čuchranová, p. Erika Augustínová a p. Vita Mrekajová. Za pedagogických zamestnancov MŠ bola zvolená p. Lenka Janegová. Ešte prebehnú voľby za rodičov v materskej škole a delegovanie členov za OcÚ.

     • Zmena zvonenia

     • Od utorka 22. 9. 2020 nastávajú nasledovné zmeny:

      • rušia sa 4 smeny na obedy, vraciame sa do normálu a budeme fungovať na obedoch na 3 smeny (po 4., po 5. a po 6. vyučovacej hodine) a menia sa aj dozory na obedoch
      • mení sa čas zvonení, pričom sa skracuje veľká 15 min. prestávka na 10 min. 
      • rozpis zvonenia si pozrite tu
     • Rodičovské združenie

     • V pondelok 21. 9. 2020 sa o 15.30 hod. uskutočnilo triedne rodičovské združenie v kmeňových učebniach žiakov za prísnych hygienických opatrení. Na schôdzkach sa rodičia zúčastnili na voľbách 3 rodičov za ZŠ do Rady školy, zvolili si triedneho dôverníka, dozvedeli sa informácie  o hospodárení rodičovského združenia, boli oboznámení so školským poriadkom na tento školský rok a zistili ďalšie informácie od triedneho učiteľa, ako budeme fungovať v škole v tomto šk. roku a boli oboznámení s tým, že je potrebné zriadiť si rodičovské edupage konto. 

      Po triednych schôdzkach prebehlo 1. zasadanie Rady rodičov s 11 triednymi dôverníkmi. Zloženie Rady rodičov si môžete pozrieť tu. Predsedkyňou RZ bola jednohlasne zvolená p. Mirka Igazová. Rada rodičov si dohodla, ako bude tento šk. rok fungovať, čím chce v tomto roku pomôcť škole. S p. riaditeľkou školy rodičia predebatovali z ich pohľadu, ako škola zvládla dištančné vzdelávanie v čase vlaňajšieho zatvorenia škôl.

      RZ.pptx - prezentácia o hospodárení
      SK_PORIADOK_RZ_uprava.pptx​​​​​​​ - výťah zo školského poriadku pre rodičov

     • Matematický klokan

     • Prišli nám výsledky Matematického klokana, ktorý riešili v júni 2020 deti 1. st. Blahoželáme k výbornému výsledku Natálii Podhradskej z bývalej 1.A, ktorá riešila súťaž v škole a zvládla ju na 100% a získala 5 klokanov. Taktiež blahoželáme Timei Gúčikovej z bývalej 3.A, ktorá súťaž riešila z domu a zvládla ju taktiež na 100% a získala všetkých 5 klokanov.

     • Žiadne zdržovačky, začíname

     • Vo štvrtok 3. 9. 2020 dostali všetci žiaci školy učebnice na tento školský rok. Niektoré učebnice a pracovné zošity škola zakúpila z financií uvoľnených Ministerstvom školstva na tento účel. Ušetrili sme tak rodičom platby za pracovné zošity hlavne na predmety SJL, MAT, ANJ, NEJ, na 1. st. aj ďalšie. Počas triednických hodín boli žiaci podrobne poučení o školskom poriadku. No a od piatka 4. 9. 2020 začíname učiť podľa rozvrhu. Výpadok bol veľký, máme čo doháňať. Tak teda s chuťou sa pusťme do toho!

     • Organizačné pokyny

     • pre rodičov a žiakov:

      • každý deň dve rúška a obal na odkladanie rúška (sáčik a pod.), jedno rúško v taške, jedno k dispozícii,
      • každý deň balíček papierových vreckoviek,
      • po viac ako 3 dňoch chýbania - Vyhlásenie o bezinfekčnosti,
      • rozvrh už je vypublikovaný na webe školy v časti Žiaci / Rozvrh
      • nový školský poriadok na štúdium pre rodičov a žiakov nájdete tu, pozrite hlavne bod 17!!!
      • aktualizovaný systém hodnotenia žiakov nájdete tu.