• Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - k 1. dňu v škole

     • Vážení rodičia!

      Na základe usmernení MŠVVaŠ bude potrebné v šk. roku 2022/23 preukazovať opäť bezpríznakovosť žiaka ZŠ a dieťaťa MŠ buď elektronicky alebo písomne. Tlačivo sa dá odoslať z rodičovského konta na webe školy alebo v mobilnej aplikácii Edupage.

      V šk. roku 2022/23 platí: Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. Tlačivo sa predkladá už prvý deň v škole, teda k 5.9.2022. 

      Ak nemáte prihlasovacie údaje na edupage, tlačivo si stiahnite nižšie alebo príďte v pondelok ráno s dieťaťom. Vydajú Vám ho pri vchodoch do školy.

      Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2022_23.pdf

     • Oznam zo ZUŠ Čachtice

     • Základná umelecká škola Čachtice – elokované pracovisko Podolie oznamuje žiakom, ktorí chcú pokračovať alebo sa prihlásiť na hudobný odbor, aby prišli do triedy ZUŠ dňa 05.09.2022. Trieda ZUŠ sa nachádza v obecnej knižnici v budove obecného úradu Podolie. Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj na tel. čísle 032/7787 134.

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/23

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že začiatok šk. roka 2022/23 pripadá na pondelok 5. september 2022. V piatok 2.septembra 2022 majú žiaci ešte letné prázdniny.

      Naša škola otvorí nový školský rok slávnostne v kultúrnom dome, slávnosť je verejná, rodičia sú vítaní. Žiaci 2. - 9. ročníka sa stretnú pred školou tak, aby o 8.00 hod. mohli so svojimi triednymi učiteľmi odísť do KD. Rodičia prvákov so svojim deťmi môžu prísť na 8.00 hod. priamo do KD. Po slávnsoti sa žiaci pod vedením triednych učiteľov vrátia do školy, pozrú si svoje kmeňové triedy, absolvujú prvú triednickú hodinu, na ktorej dostanú pokyny k ďalším dňom. V pondelok sa ešte neprezúvame, nestravujeme, nie je otvorená ani družina. V pondelok sa žiaci u svojho triedneho učiteľa prihlásia na stravovanie. Od utorka 6.9.2022 už varíme, funguje ŠKD, prezúvame sa.

     • Slávnostné ukončenie šk. roka 2021/22

     • o štvrtok 30. júna 2022 sme sa všetci krásne vyobliekaní, vyvoňaní a slávnostne naladení zišli poslednýkrát v tomto školskom roku v našej podolskej škole, aby sme sa spoločne rozlúčili s odchádzajúcim školským rokom. Po vypočutí si posledného zvonenia sme sa pod vedením triednych učiteľov presunuli do príjemne vychladeného kultúrneho domu, kde pre nás vedenie školy prichystalo krásnu slávnosť. Moderovala ju pani zástupkyňa Daniela Maráková. Po spievanej slovenskej hymne nás príjemne naladili dievčatá z 2. stupňa, ktoré prekrásne zanôtili za hudobného doprovodu p. uč. Veroniky Zemkovej všetkým známu pieseň Slovensko moje, otčina moja. Po nej sa nám prihovoril múdrymi slovami p. starosta obce Rastislav Bobocký. Po ňom bola k slovu prizvaná p. riaditeľka Janka Schreiberová. Jej príhovor bol sprevádzaný prezentáciou. Priblížila nám, čo všetko sme za školský rok zvládli a v čom ktorá trieda vynikla. Vyzdvihla hlavne naše dobré vlastnosti, našu snahu, naše úspechy. Prezentovala aj rôzne štatistické údaje o prospechu tried, o dochádzke, o pochvalách a pokarhaniach. Poďakovala všetkým učiteľom, ktorí nás k nim doviedli, ako aj všetkým nepedagogickým zamestnancom za ich obetavú prácu. 

      Pozreli sme si aj krátky film vytvorený našimi deviatakmi Peťom Toráčom a Lukášom Čuchranom, v ktorých sme si cez fotky z množstva akcií pospomínali na školský rok 2021/22. A potom už nasledovalo oceňovanie tých najlepších. V každej triede bol vybraní jeden žiak, ktorý získal najvyššie školské ocenenie - Vzorný žiak školy. Spolu s týmto titulom získal aj riaditeľskú pochvalu a knižnú odmenu. Ďalej triedni učitelia v každej triede vybrali najlepších žiakov, ktorých navrhli na knižnú odmenu spojenú s riaditeľskou pochvalou. tretím stuňom ocenenia boli odmenení žiaci, ktorí získali riaditeľskú pochvalu. Triedne pochvaly boli odovzdané žiakom v škole na záverečných triednických hodinách. Celkovo bolo 77 žiakov z 221 žiakov školy nejakým spôsobom ocenených, z čoho mal pedagogický zbor veľkú radosť.

      Po oceneniach nasledovala rozlúčka našich deviatakov. Najskôr sa všetci zhromaždili na javisku. Timea a David nám prečítali milý rozlúčkový príhovor s množstvom poďakovaní. Nasledovala prezentácia o deviatakoch, kde sme si mohli pozrieť ich spoločné fotky od 1. po 9. ročník, tiež ich fotky ako malých detí a fotky súčasné, tiež prečítať, na aké stredné školy od nás postupujú. Pobavili nás aj krátkym videovstupom z diania v triede. Na záver za tónov hudby porozdávali kvety všetkým prítomným učiteľom a poďakovali sa.

      Okrem deviatakov sme sa všetci ostatní vrátili do školy, kde sme v triedach strávili poslednú triednickú hodinu s triednymi učiteľmi, ktorí nám rozdali vysvedčenia, triedne pochvaly a rozlúčili sa s nami s prianím krásnych prázdnin.

      Deviataci boli p. starostom pozvaní do obecnej svadobky, kde sa k nim prihovorila najskôr sl. Alžbeta Augustínová, potom p. starosta, p. riaditeľka a nakoniec triedna učiteľka Alexandra Faboková. Deviataci poďakovali svojej triednej a obdarovali ju kyticou a pamätným darčekom. Nasledovalo rozdávanie vysvedčení, zápis do pamätnej knihy obce Podolie, gratulácie a rozdanie darčekov deviatakom od obce a od školy. Spoločná fotka všetkých prítomných zavŕšila celú slávnosť, na ktorej si poniektorí so slzami v očiach uvedomili, čo všetko sa týmto okamihom končí... Ale život je zmena a my prajeme deviatakom veľa šťastia na ďalšej ceste životom.

      Nakoniec po prekrásnom dni so žiakmi sa stretli všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD v Novom Meste nad Váhom v kúrii na slávnostnom obede, kde zotrvali až do večerných hodín v priateľských rozhovoroch a príjemnom chladivom prostredí pivnice.

      Tak nech nám na školský rok 2021/22 ostanú v srdiečkach len tie najkrajšie spomienky.

      FOTOALBUMY:

     • Športová olympiáda žiakov 1. stupňa

     • V pondelok 27. júna 2022 zorganizovali naše p. učiteľky 1. stupňa Športovú olympiádu pre žiakov 1. stupňa. Nechýbala pri nej ani olympijská zástava a olympijský oheň. A samozrejme, že nechýbala našim prvostupniarom ani chuť zašportovať si. Ak si chcete pozrieť fotky z akcie, tu je link: FOTOALBUM

     • Kurz ochrany života a zdravia

     • Žiaci 2. stupňa absolvovali 28. júna 2022 letný kurz ochrany života a zdravia. Nadviazali ním na jesenný kurz, ktorý bol hlavne teoretický. V letnom kurze žiaci museli ukázať praktické zručnosti na 7 stanovištiach v oblastiach ako zdravotná príprava a 1. pomoc, topografia, orientácia v teréne, dopravná výchova, oprava bicykla, ochrana pred požiarom. Strávili tak deň zmysluplne a činorodo. Väčšina stanovíšť bola v príjemnom tieni stromov v exteriéri.

      FOTOALBUM

     • Prváci a druháci tvorili svoj lapbook

     • FOTOALBUM
      Čo je to lapbook? Lapbook by som definovala ako interaktívnu knihu, ktorá nám pomáha utriediť nové informácie. Väčšinou obsahuje množstvo mini knižočiek, rôznych vrecúšok, otváracích okienok a iných interaktívnych prvkov, čo ho robí pre deti príťažlivým. Slovo lapbook je zložené z dvoch anglických slov, lap a book, čiže lono a kniha.  Je to teda kniha, ktorá sa zmestí do lona dieťaťa (pretože je primárne určená pre deti).

      Naši druháci už vedia, čo toto slovo znamená, a vedia i to, ako takýto lapbook vyrobiť.

      Prečo je lapbook taký populárny?

      • Je lacný. Na jeho výrobu potrebujete obal na spisy, alebo postačia aj výkresy,  lepidlo, nožnice, kresliace potreby, farebné papiere, prípadne nejaké dozdobovacie pomôcky ako washi pásky, alebo nálepky.
      • Nezaberá veľa miesta. Hoci lapbook obsahuje veľké množstvo informácií, finálny produkt má po poskladaní len veľkosť papiera A4.
      • Zvládne ho vyrobiť každý. Aj prváčik, ktorý ešte nevie poriadne písať a základ budú tvoriť hlavne obrázky.
      • Je originálny a dáva priestor tvorivosti. Každý jeden lapbook, ktorý vytvoria deti je sám o sebe originál. Informácie, ktoré uchováva, spôsob ako ich deti zapíšu, akú formu si zvolia, ako ho vnútorne usporiadajú, to všetko je len na nich.
      • Je to perfektný spôsob triedenia a uchovávania informácií k nejakej téme. Lapbook môžte vyrábať pri hocijakej téme. Či sú to slovné druhy, alebo napríklad učivo z prírodovedy o rastlinách.
      • Podporuje aktívne a zážitkové učenie. Možno sa zdá výroba lapbooku zdĺhavejšia oproti obyčajnému zapísaniu informácií do zošita, ale deti si jeho výrobou toho zapamätajú viac a ak aj náhodou nie, vždy vedia, kde to nájdu.

      A ako si ho druháci vyrobili?

      Obal lapbooku tvorí obal na spisy. Potom ho  stačí už iba naplniť. Čo robí lapbook takým príťažlivým sú rôzne mini knižočky, ktoré sa rôzne skladajú, otvárajú sa do všetkých smerov a kadejako vyčnievajú. Témou nášho lapbooku boli rastliny.Prváci z 1.A zase tvorili lapbooky na tému Živočíchy. Naše výtvory môžete vidieť vo fotogalérii.

      Mgr. Renáta Trpíšková

     • Distribúcia antigénových testov

     • Vážení rodičia!

      Prečítajte si edupage správu, kde Vás žiadame o podpísanie preberacieho protokolu o prijatí antigénových testov v jednom balení v počte 5 ks, ktoré v utorok 28.6.2022 prinesie Vaše dieťa zo školy. Protokol je potrebné podpísať a po dieťati poslať späť do školy.

     • Zahoď nudu, neseď doma

     • FOTOALBUM Noc v škole
      FOTOALBUM Poobedné aktivity

      Nuda, nuda, nuda. Keď už nie nuda, tak telefón. Podolské deti z 1. - 4. ročníka však veľmi radi odhodili nudu a telefóny a prišli aj popoludní do školy, kde sa mohli aj s inými žiakmi a učiteľmi stretnúť trošku ináč. Keď prišli v pondelok, boli plní očakávania a nevedeli, čo sa bude diať. Každý deň ich však chodilo viac a viac až nakoniec nás v noci bolo 50. Ale nepredbiehajme. Pekne poporiadku.

      V pondelok deti behali v celom areáli školy a hľadali súvislosti so slovami - nabehali sa, unavili, rozmýšľali,  ale ... veruže máme šikovné deťúrence.

      V utorok sme si zahrali vonku spoločenské hry, hrali futbal, skákali cez gumu, chodili na chodúľoch a pokecali si s pani učiteľkami - trošku inak ako v škole.

      V stredu pracovali ručičky a všetky deti maľovali medaile, ktoré si vyslúžia olympionici v pondelok na prvostupniarskych OH.

      Vo štvrtok prišli deti až večer. Nie preto, že by sa im nechcelo, ale museli sa pripraviť na vážnu vec - prespať v škole. O 18.00 sa 50 detí stretlo na dolnej chodbe s karimatkami, spacákmi, jedlom a hlavne s baterkami. Keď sa deti uložili do tried, ako prvý bod večera bola vybíjaná, nasledovala beseda s pani spisovateľkou Vitou Jamborovou, ktorá odovzdala deťom odmeny za najlepších čitateľov. Trošku sme sa posilnili, zatancovali a zrazu bola tma.  Konečne sme mohli využiť baterky. Deti behali po celej škole, vošli do každej triedy s baterkami v rukách či na čele a hľadali indície, ktoré by im napovedali heslo celej nočnej hry. Niektorí sa snažili násjť aj lietajúce knihy, či písmená, niektorí sa tešili, že im v noci naskáče do hlavičky násobilka.  No,  neviem ako komu čo tam nalietalo, uvidíme o rok, ale určite si to decká poriadne užili. Unavení, umytí zaľahli pri rozprávke o pyšnej princeznej do spacákov. Ráno, niektorí svieži, niektorí unavení sme sa posilnili raňajkami v jedálni. A čo s načatým piatkom?  No hádajte ........

      Kolektív učiteliek 1. stupňa

     • Rovesnícke učenie

     • V dňoch od 17.6. do 21.6. 2022 si deviataci vyskúšali rovesnícke učenie matematiky. Ich úlohou bolo pripraviť si asi 15 minútovú aktivitu z ľubovoľného učiva a následne ju odprezentovať mladším spolužiakom. Pracovali vo dvojiciach a vytvorili rôzne zaujímavé úlohy (osemsmerovky, tajničky, bingo...). Vidno, že sa neboja využívať ani IKT techniku a niektorí vytvorili aj online hry v prostredí Kahoot.  Ich mladší spolužiaci ich v závere aktivít zhodnotili, takže pre obe strany bola táto skúsenosť spolupráce prínosná.

      Verím, že naši deviataci opäť lepšie chápu náročnosť učiteľskej profesie a sami uznajú, že byť učiteľom v dnešnej dobe nie je také jednoduché ako sa z druhej strany školskej lavice zdá.

                                                                                                                                                               p.uč. Maráková

      FOTOALBUM

     • Koncoročná opekačka družinárov

     • Aj v tento školský rok ŠKD1 a ŠKD2 tradične zorganizovali koncoročné opekanie. Deti si počas tejto akcie mohli priniesť jedlo a pripraviť si ho na ohni. Tejto akcií prialo aj počasie, keďže bolo veľmi pekne. 

      FOTOALBUM

     • Koncoročný výlet deviatakov

     • V pondelok 20. júna 2022 sa deviataci  sprevádzaní  p.učiteľkou Fabokovou a p.zástupkyňou Marákovou vydali na „light výlet“ do Nitry.

      Na pláne boli činnosti rôzneho druhu. Na začiatku sme si v Laser Game aréne zahrali tímové naháňačky, rozprúdili krv, adrenalín a dobrú náladu. Odtiaľ sme sa odviezli do mesta, kde sme sa prešli po historickom centre a dozvedeli sa niekoľko nových informácií o starobylej aj súčasnej Nitre. Poludňajšia slnečná páľava nás však onedlho zaviedla do obchodného centra Mlyny. Tam sme mohli zahnať hlad, smäd a osviežiť sa.

      Cestou domov sme v autobuse oddychovali - príjemne a družne. Možno o pár rokov budú niektorí z nás v Nitre študovať. Potom spoznajú  jej charakteristickú atmosféru a čarovné zákutia dôvernejšie.

      FOTOALBUM

     • Včielkový deň v materskej škôlke

     • Dňa 17.6.2022 navštívila deti v materskej škôlke šiestačka Ninka Bučková, ktorá im prišla porozprávať o projekte: "Včielky pre školy“.  Ninka cez pripravenú prezentáciu porozprávala o včielkach, ako bývajú, čím sú pre nás užitočné. S deťmi sa počas prezentácie rozprávala o včielkach. Deti boli aktívne a reagovali na otázky, ktoré sa ich Ninka pýtala. Po prezentácii mali pripravené pracovné listy, ktoré si spoločne vyriešili a vymaľovali. Mladšie deti v škôlke si mohli vyfarbiť svoju včielku. Všetky deti nakoniec dostali sladkú odmenu. Veľká vďaka patrí Ninke, že sa tejto úlohy zodpovedne ujala.
      FOTOALBUM

     • Koncoročný výlet piatakov

     •  pondelok 13. júna 2022 sa triedy 5. A a 5. B v sprievode svojich triednych učiteľov Mgr. Vienerovej a Mgr. Čechvalu vybrali na sever Slovenska, na Oravu obzrieť si Oravský hrad a dozvedieť sa niečo zaujímavé o našej histórii. Najskôr sa zdalo, že zostaneme doma - po nastúpení motor autobusu odmietol pracovať a rozhostilo sa len ticho. Ale náš šofér nestratil hlavu, po chvíli uvažovania našiel chybu, motor vydal prvé zvuky a my sme mohli vyraziť. Cesta po diaľnici ubiehala rýchlo, od Žiliny sme šli po "normálnej ceste", síce pomalšie, ale o to viac sme si mohli vychutnať krásnu krajinu. Pred vstupom do hradu ešte rýchlo suveníry, zmrzlina - veľmi dobrá - a hor sa do histórie. Dostali sme sprievodcu, staršieho pána, po pár sekundách bolo jasné, že je obdarený ako správny sprievodca darom reči. Poukazoval nám veľa priestorov v hrade, rád pridal aj legendy z minulosti. Mohli sme vidieť,  ako bývali hradní páni, ako sa obliekali, aké zbrane a mučiace nástroje používali. Časť expozície je venovaná aj prírode Oravy, archeológii a dokonca aj fotografiám filmov, ktoré sa na tomto mieste natáčali... A bolo ich veru dosť. Ale asi najznámejší je film z roku 1922 - Upír z Nosferatu, asi prvý horor  v dejinách kinematografie. Po zdolaní  osemsto schodov a uplynutí 90 minút  prehliadka skončila. Pán sprievodca našich žiakov pochválil, skutočne sa správali slušne a odpovedali na otázky a zapájali sa do rozhovoru. Ešte rýchlo posledné suveníry, nasadnutie do autobusu a cesta domov. Dovidenia o rok možno na inom zaujímavom hrade Slovenska.
      FOTOALBUM

     • Koncoročný výlet prvostupniarov

     • Vo štvrtok 16. júna 2022 sa škola riadne vyprázdnila, pretože nielen šiestaci so siedmakmi išli na výlet, ale p. učiteľky 1. st. zorganizovali zaujímavý výlet aj pre všetky deti 1. stupňa. Navštívili spolu oázu pokoja plnú zvierat - farmu Sen  v Dlhej pri Trnave. Keby ste ju hľadali na webe, tak ju nenájdete. Pán, ktorý ju vlastní, robí ročne len pár prehliadok pre školy. Naši prvostupniari mali tú možnosť pobudnúť na tejto úžasnej farme. A čo o tom napísali, si prečítajte v časti Žiaci / Život na škole /Akcie.

      FOTOALBUM

     • Aj naši zamestnanci protestovali

     • V stredu 15.6.2022 sa zúčastnili aj niektorí naši zamestnanci na protestnom zhromaždení organizovanom Odborovým zväzom pracovníkov školstva v Bratislave.  Z tohto dôvodu mali žiaci v stredu skrátené vyučovanie.

     • Muzikál Bedári

     • V utorok 7. 6. 2022 sa po piatej hodine popoludní vybrali záujemcovia z radov zamestnancov a ich rodinných príslušníkov do Bratislavy na Novú scénu, kde si so zaujatím pozreli krásny a hodnotný muzikál Bedári s hudobným doprovodom Symfonického orechestra Slovenského rozhlasu. Akciu zorganizovalo pre svojich zamestnancov vedenie školy zo sociálneho fondu.

      FOTOALBUM

     • Súťaž o najbizarnejší nosič do školy

     • V utorok 7. 6. 2022 sme mali na škole zaujímavú akciu s názvom "Najbizarnejší nosič vecí do školy". Išlo o to prísť do školy s nejakou inou batožinou na školské učebnice, zošity, perýá,... ako je školská aktovka. Súťaž pre celú školu navrhla a zorganizovala po súhlase p. riaditeľky a s pomocou triedneho učiteľa Mgr. Kusendu trieda 6.B. A veruže sme boli milo prekvapení, že do súťaže sa zapojilo množstvo z vás a dokonca s ozaj bizarnými nápadmi. Dokonca ani najstarší devitaci neohrdli nad súťažou nosom, ba dokonca tu padli dve ocenené miesta. A ako to skončilo? na základe hlasovania organizátorov súťaže diplomy a sladkosti putovali do týchto rúk:

      1. miesto - Timea Kapcová použila sušiak na prádlo

      2. miesto - Simona Sovišová prišla s chladiacim vakom na sedenie
                     - Lukáš Čuchran si priniesol veci v skrinke od počítača

      3. miesto - Nikol Brestovská použila na odvoz vecí hračkárske nákladné auto
                     - Barbora Jankeechová si zas priviezla detský kočík

      Výhercom blahoželáme a 6.B a ich triednemu učiteľovi ďakujeme za zaujímacvú súťaž, ktorou nám spestrili jeden školský deň.

      FOTOALBUM

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com