• Školské kolo technickej olympiády

     • V piatok 8.10.2021 sa dvaja žiaci 9. ročníka zúčastnili školského kola Technickej olympiády, ktoré prebiehalo online formou. Obaja žiaci - Adam Bobocký a Peter Toráč -  skončili ako úspešní riešitelia a postúpili do okresného kola. Obom chlapcom blahoželáme.

     • Náučná exkurzia šiestakov

     • Dňa 8.10.2021 sa žiaci zo 6.A a 6.B zúčastnili náučnej exkurzie pod vedením Mgr. Samuela Kusendu a Mgr. Veroniky Zemkovej. Počas exkurzie žiaci navštívili múzeum M.R.Štefánika v Košariskách, Mohylu M.R.Štefánika a múzeum Slovenských národných rád na Myjave. Exkurzia bola zameraná na poznanie regionálnej, ale aj národnej histórie a najmä na poznanie osobnosti M.R. Štefánika. Žiaci ale aj vyučujúci sa dozvedeli nové a zaujímavé informácie ohľadne národnej histórie a osobnosti M.R. Štefánika. K príjemnému zážitku nám prispelo aj príjemné počasie, ktoré nás sprevádzalo po celý čas exkurzie. Touto formou by sme sa chceli poďakovať zamestnancom oboch múzeí za zaujímavý výklad a pútavú expozíciu. FOTOALBUM

     • Rúška od pondelka 4.10.2021

     • V piatok 1.10.2021 prijal ÚVZ novú vyhlášku č. 250/2021, ktorá začína platiť od pondelka 4.10.2021. Podľa nej majú žiaci výnimku z nosenia rúšok a respirátorov v rámci triedy, kde sa nemiešajú so žiakmi iných ročníkov, ale sú len v priestore so svojím kolektívom triedy. Žiaci sú však povinní mať v škole rúško a použiť ho na chodbách, pri presune do jedálne a všade tam, kde sa stretávajú so žiakmi z iných tried. Pre zamestnancov táto výnimka neplatí. Platí len výnimka pre pedagogických zamestnancov, že miesto respirátorov môžu mať rúška. Nižšie si môžete prečítať uvedenú vyhlášku.

      https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_250.pdf 

     • Kurz ochrany života a zdravia

     • V piatok 1. 10. 2021 sme pre žiakov 2. stupňa uskutočnili kurz ochrany života a zdravia. Vytvorili sem 7 stanovíšť:

      1. Dopravná výchova – teória: učebňa 6.B –  Mgr. Zemková
      2. Dopravná výchova – oprava bicykla:  učebňa 7.A –  Mgr. Čechvala
      3. Zdravotná  príprava – teória:  učebňa 9.A –  Mgr. Faboková
      4. Zdravotná príprava – prax:  učebňa 5.B  – Mgr. Vienerová
      5. Orientácia v prírode podľa prírodných úkazov: učebňa 8.A  –  Mgr. Muľová
      6. Topografia – azimut, odhad: učebňa 6.A – RNDr. Maráková
      7. Protipožiarna ochrana:   telocvičňa – Mgr. Ostrovský

      Triedy dostali ráno rozpis, v akom poradí a termíne stanovištia absolvujú. Učitelia boli na stanovištiach veľmi dobre teoreticky a prakticky pripravení, za čo im patrí poďakovanie. Žiaci dostali ku všetkým témam množstvo zaujímavých a praktických informácií. Veríme, že si mnohé z toho zapamätali a získané znalosti a zručnosti budú vedieť aplikovať na letnom kurze na konci školského roka, ktorý bude zameraný prakticky na plnenie úloh žiakmi.

      FOTOALBUM

       

     • Ďalšie AG samotesty

     • Vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že máme pre Vás nachystaných ďalších 5 samotestov pre Vaše dieťa. Opätovne je potrebné, aby ste si ich prišli vyzdvihnúť do školy na podpis. Ich prebratím sa zaväzujete k nasledovnému (citujeme):

      "Preberajúci zákonný zástupca žiaka preberá antigénové testy na domáce samotestovanie. Testovanie sa realizuje v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM (odporúčame aspoň raz týždenne) a kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Vykonanie samotestu musí zákonný zástupca škole potvrdzovať  buď prostredníctvom EDUPAG alebo e-mailu, v krajných prípadoch písomným potvrdením. Zákonný zástupca škole potvrdzuje vykonanie poskytnutého testu, výsledok testu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny a zostáva doma (v takom prípade treba do školy telefonovať!)

      Zákonný zástupca žiaka svojím podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie:

      • Antigénové testy sú zákonnému zástupcovi  odovzdávané výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID19 žiaka, ktorému sú určené.
      • V prípade, ak zákonný zástupca antigénové testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich škole vrátiť.

      V prípade, ak zákonný zástupca antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu."

     • Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu

     • Ako každý rok, aj v tomto školskom roku sme zorganizovali pre deti súťaž - Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu. Súťaž sme prihlásili aj do Európskeho týždňa športu. Keďže pamätáme na pandemické opatrenia, súťaž sme uskutočnili na 4 razy po dvoch ročníkoch spolu.

      Vo štvrtok 23. 9. 2021 cez štvrtú vyučovaciu hodinu sa na štart postavili dievčatá a následne aj chlapci 3. a 4. ročníka. Počas piatej hodiny v ten istý deň bežali prváci a druháci rozdelení na chlapcov a dievčatá.  Žiaci 5. a 6. ročníka súťažili v piatok 24. 9. cez 5. a 6. vyučovaciu hodinu a u nich súťaž prebehla trochu inak, ako sme to robili doteraz - žiaci štartovali po 30 sekundách a každému sa meral čas behu. Taktiež trať bola dlhšia, stáli na nej žiaci, ktorí usmerňovali bežco, kadiaľ bežať.

      Nikto z mladších ani starších žiakov sa nezľakol dlhšej trate a bojoval zo všetkých síl, aby ju zvládol. Každý, kto dobehol do cieľa, si zaslúži náš obdiv. No na stupeň víťazov vystúpili len tí najrýchlejší. Súťaž mala v 6 kategóriách víťazov, ktorých vidíte v tabuľke. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme k víťazstvu, za ktoré získali diplom a vecnú cenu (1. stupeň školské potreby, 2. stupeň sladké odmeny). Ešte nás čaká v pondelok 27. 9. 2021 kategória najstarších žiakov.

      Výsledky všetkých kategórií nájdete TU.

      FOTOALBUM 1. - 2. ročník
      FOTOALBUM 3. - 4. ročník
      FOTOALBUM 5. - 6. ročník
      FOTOALBUM 7. - 9. ročník

       

        

     • 13. ročník súťaže pIšQworky - prihlási sa niekto?

     • Milí žiaci 2. stupňa! Dostali sme zaujímavú ponuku - zapojiť sa do súťaže pIšQworky. Súťaž je určená pre päťčlenné tímy, ktoré do 15. októbra prihlásime na stránke súťaže. V novembri prebehnú dve Online kolesá a offline Regionálne finále. Tí najlepší si potom osobne o víťazstvo zahrajú 3. decembra na Grandfinále v Brne. Prečo sa zapojiť? pIšQworky:

      • zlepšujú si ich logické a analytické myslenie,
      • podporujú zdravú súťaživosť a fair-play,
      • majú jednoduché pravidlá, zúčastniť sa môže každý,
      • budujú nové priateľstvá medzi spolužiakmi aj medzi študentmi z iných škôl,
      • vytvárajú skvelé zážitky a odmeňujú študentov hodnotnými cenami.

      Nájde sa v niektorej triede 2. stupňa tím, ktorý by si trúfol na túto súťaž? Ak áno, prihláste sa u p. riaditeľky.

     • Ako ďalej s AG samotestami

     • Vážení rodičia! Ďakujeme Vám za výbornú odozvu, keď ste po minulotýždňovom piatkovom apele začali deti pravidelne testovať a oznamovať nám, kedy ste dieťa testovali (doplňujeme, že výsledok nie je potrebný, len v prípade pozitivity, stačí len oznámenie, kedy ste vykonali test - najjednoduchšie je poslať to cez Edupage). Oznamujeme Vám, že v piatok 24.9. pôjdeme pre ďalších 5 samotestov na každé prihlásené dieťa. Aby ste nemuseli stále behať pre testy do školy, navrhujeme, aby ste si pre ďalšie testy prišli vtedy, keď budete mať prvú várku 5 testov minutú. Deti, ktoré nie sú očkované, testujte 1 raz do týždňa najlepšie v nedeľu a hneď pošlite oznam. Neplatí to pre deti, ktoré sú očkované, podľa RÚVZ tieto deti nie je potrebné testovať týždenne, stačí pri nachladnutí, kašli, ďalších príznakoch, ale ak aj toto dieťa budete testovať pravidelne, nič sa nestane, je to na Vás. Testy sú určené pre Vaše dieťa, nie pre iné osoby.

     • Povinnosť rodičov nahlasovať vykonanie AG samotestu

     • Vážení rodičia! V minulom týždni sme rozdali za 189 žiakov našej školy AG samotesty. Apelujeme na všetkých rodičov žiakov, ktorí obdržali antigénové samotesty na domáce použitie, aby školu bezodkladne informovali o pravidelnom vykonávaní samotestovania. Tento záväzok ste na seba prebrali podpisom preberacieho protokolu pri preberaní samotestov, v ktorom ste sa zaviazali, že testovanie budete vykonávať v pravidelných intervaloch a o každom vykonaní samotestovania budete pravidelne informovať školu. Žiadame Vás teda vykonávať testy v pravidelných intervaloch (aspoň raz za týždeň, ministerstvo navrhovalo 2x týždenne - v pondelok a štvrtok) a o výsledku testu nás informovať. Počty vykonaných samotestov sme povinní týždenne hlásiť. Pokiaľ si nebudete túto povinnosť plniť, ďalšie samotesty našej škole nebudú dodané. Prosíme oznamovať to jedným z dvoch spôsobov: 1. cez Edupage aplikáciu (časť Žiadosti/Vyhlásenia - Domáci AG test - oznámenie o použití) alebo 2. na mail zspodolie@gmail.com. 

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na ONLINE rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 20. 9. 2021 o 17.00 hod.  v prostredí MS Teams v tíme, ktorý určí triedny učiteľ Vášho dieťaťa. Prosíme Vás, aby ste si do pondelka vyskúšali, či sa Vaše dieťa vie prihlásiť cez svoje prihlasovacie údaje do MS Teams na svojom počítači, tablete, či mobile. V prípade, že máte s prihlasovaním problém, kontaktujte triedneho učiteľa. Triedne schôdzky realizujeme online formou z dôvodu, aby sme do školského prostredia púšťali čo najmenej návštevníkov a len v nutných prípadoch kvôli bezpečnému prostrediu v škole. 

     • Ukončenie charitatívnej zbierky školských pomôcok

     • Na našej škole prebiehala od 6. 9. 2021 do 15. 9. 2021 charitatívna zbierka školských pomôcok. Zbierku organizuje každoročne Slovenská katolícka charita. Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí prispeli do zbierky. Škatuľa pri zborovni sa behom 7 dní celkom pekne naplnila, pozrite foto. Poďakovanie patrí aj p.uč. Zemkovej, ktorá školské pomôcky za našu školu odovzdá charite v Piešťanoch. 

      FOTOALBUM

     • Vyzdvihnutie AG testov

     • Vážení rodičia!
      Včera som bola vyzdvihnúť antigénové samotesty pre 189 detí z 225 detí našej školy. Poobede sme ich s inkluzívnym tímom pobalili po 5 kusov do sáčikov. Testy sú nachystané na výdaj. Prevziať si ich musí len zákonný zástupca, pretože je potrebné podpísať preberací protokol. Výdaj testov - štvrtok 9.9., piatok 10.9. od 7.00 do 17.00 hod. - len tí rodičia, ktorí vyjadrili cez edupage, mail alebo telefonicky záujem o tieto testy. 
      Keďže za použitie je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu treba škole potvrdzovať prostredníctvom edupage, emailuna zspodolie@gmail.com alebo sms na 0911961480. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.Pri odovzdávaní takto naplneného vrecúška so samotestami je potrebné, aby rodič podpísal preberací protokol, v ktorom sa zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka. Ak ich rodič nevyužije, treba ich vrátiť škole. Tu sa nachádza postup samotestovania, ktorý rodič obdrží aj v tlačovej podobe pri prebraní testu: samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      RNDr. Janka Schreiberová

     • Kloktacie a AG testy

     • V piatok 3.9.2021 sme organizovali na škole testovanie žiakov kloktacími testami. V pondelok 6.9. kloktali ráno ešte žiaci, ktorí v piatok chýbali, ledva sme to stihli, už aj klopal kuriér na dvere a testy odviezol. Výsledky testov sa dozvie rodič do štvrtka 9.9.2021 prostredníctvom mailu alebo SMS.
      V pondelok 6.9.2021 sme taktiež dostali informáciu, že v stredu si môžeme vyzdvihnúť v Trenčíne objednané antigénové samotesty. Keďže záujem rodičov o samotesty 5-násobne prekročil záujem o testovanie počas minulého roka, budeme distribuovať len 5 ks samotestov na žiaka. Pri odovzdávaní vrecúška so samotestami je potrebné, aby rodič podpísal preberací protokol, v ktorom sa zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka. Kópiu prednej strany preberacieho protokolu škola odovzdá rodičovi, podpísanú zadnú časť archivuje škola do konca školského roka. Pre samotesty si musia prísť do školy rodičia, nemôžeme ich dať žiakom. Vydávať ich budeme od štvrtka 9. 9. 2021 od 7.00 do 17.00 hod.  Ak Vám čas nevyhovuje, dohodnite si iný termín na tel. 0902886370.

     • Otvorenie šk. roka 2021/22

     • Vo štvrtok 2.9.2021 sa aj brány našej školy otvorili, aby privítali všetkých žiakov, ktorí budú navštevovať v šk. roku 2021/22 ZŠ s MŠ Podolie. Spolu ich bude 225. Starať sa bude o nich 18 učiteľov ZŠ, inkluzívny tím zložený zo školského špeciálneho pedagóga a 4 asistentov učiteľa, 6 prevádzkových zamestnancov. V ŠKD budú pôsobiť 2 vychovávatelia. MŠ bude navštevovať 43 detí a starať sa budú o ne 4 učiteľky MŠ a 2 prevádzkové zamestnankyne. O naše hladné krky sa postarajú p. vedúca jedálne spolu s 3 kuchárkami.

      Vzhľadom na protipandemické opatrenia sme šk. rok otvárali poskromnejšie. Žiaci 2. - 9. ročníka ako aj deti MŠ išli priamo do svojich tried. Prváčikovia so svojimi rodičmi sa sústredili v telocvični, kde ich po slávnostnej hymne privítala p. riaditeľka s p. starostom ako aj triedne pani učiteľky. Prváci boli obdarovaní od obce balíčkami s knihou, omaľovánkou a farbičkami, rodičia sa zapísali do pamätnej knihy obce. Po slávnosti v telocvični rodičia ostali vypisovať tlačivá a prváci sa išli pozrieť so svojimi p. učiteľkami do svojich tried 1.A a 1.B, kde ich už čakali šlabikáre, nové zošity a malé darčeky od p. učiteliek.

      FOTOALBUM

     • ZUŠ Čachtice oznamuje...

     • Milí žiaci! Základná umelecká škola Čachtice oznamuje žiakom, ktorí chcú pokračovať alebo sa prihlásiť na hudobný odbor, aby prišli do triedy ZUŠ, ktorá sa nachádza v budove MŠ Podolie (zozadu od štadióna) prihlásiť sa dňa  2. 9. 2021 od 9,00 hod.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj na tel. čísle 032/7787 134.

     • Informácie k otvoreniu šk. roka 2021/22

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

      Vedenie Základnej školy s materskou školou Podolie Vám oznamuje, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8:00 hod.

      • Rodičia a žiaci 1. ročníka sa zhromaždia v telocvični základnej školy.
      • Žiaci 2. - 9. ročníka prídu priamo do svojich tried. Nie je potrebné priniesť si v prvý deň prezúvky.
      • Deti materskej školy privedú rodičia do 8.00 hod. do tried materskej školy (priniesť pyžamko, papučky).
      • V celom areáli školy je potrebné mať prekryté horné cesty dýchacie rúškom (platí pre žiakov aj rodičov).
      • V prvý deň nástupu je potrebné, aby žiaci prišli s vyplneným tlačivom Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf. Tlačivo môže rodič vyplniť aj elektronicky cez svoje edupage konto. Ak nemáte možnosť vytlačiť si tlačivo, papierovú verziu tlačiva si môžete prísť prevziať aj do školy 30. alebo 31.8. od 7.00 hod. do 15.00 hod. Vysoko odporúčame všetkým rodičom, aby si nainštalovali edupage aplikáciu do mobilov, zjednoduší sa nám tak v priebehu roka vypĺňanie rôznych tlačív (ale nielen to...)
      • Do vnútorných priestorov ZŠ, ŠKD a ŠJ vstupujú len žiaci a zamestnanci. Rodičia a návštevníci školy, ktorí potrebujú vstúpiť do priestorov školy, vypisujú pri vstupe tlačivo Pisomne_vyhlasenie_navstevnika_o_bezpriznakovosti.pdf
     • Ako a kedy budeme testovať žiakov kloktacími testami

     • Milí rodičia!

      V piatok 27.8.2021 sme obdržali informácie, ako treba postupovať pri realizácii testovania detí kloktacími testami.

      Organizácia testovania kloktacími testami na našej škole bude nasledovná:

      • testovanie zrealizujeme v piatok 3.9.2021 počas vyučovania podľa nasledovného rozpisu:
       7.50 - 8.10 ... 1.A, 1.B
       8.15 - 8.35 ... 2.A
       8.40 - 9.00 ... 3.A
       9.05 - 9.25 ... 4.A
       9.30 - 9.50 ... 5.A, 5.B
       9.55 - 10.15 ... 6.A, 6.B
       10.20 - 10.40 ... 7.A
       10.45 - 11.05 ... 8.A
       11.10 - 11.30 ... 9.A
      • je potrebné, aby dieťa 1 hodinu pred testovaním nejedlo, nepilo, neumývalo si zuby
      • všetky potrebné informácie, ako aj inštruktážne video, ako budeme pri testovaní postupovať, nájdete na webstránke: https://testujemeskoly.sk/ a taktiež v tomto informačnom letáku:Informacny_list_k_testovaniu_ziakov_na_skolach_-_pre_rodicov.pdf

      • škola bude spracúvať podklady cez Edupage, od dieťaťa bude zisťovať aj informáciu, či bolo dieťa posledných 6 mesiacov pozitívne na COVID-19

      • v piatok 3.9., keď sa dieťa vráti zo školy domov, pýtajte od neho kartičku s 8-miestnym kódom testu a starostlivo si ju uschovajte

      • škola bude vzorky testov odovzdávať v pondelok 6.9.2021

      • v prípade, že Vaše dieťa nebude v piatok 3.9. v škole, vieme ho ešte otestovať v pondelok ráno

      • výsledok testovania dostane rodič najneskôr 9.9.2021 do 17.30 hod. do mailovej schránky a ako SMS na mobil (ak ste menili číslo mobilu alebo mailovú adresu, prosíme o urýchlené zaslanie aktuálnych kontaktných údajov).

      Veríme, že to spolu zvládneme a aj týmto spôsobom zabezpečíme bezpečnejšie prostredie v našej škole.

     • Výsledky prihlasovania na testy

     • Vážení rodičia!

      Ďakujeme Vám za súčinnosť. Mnohí ste reagovali hneď a sme radi, že sledujete web stránku školy alebo Edupage aplikáciu aj cez prázdniny. Ktorí rodičia nereagovali na prihlasovanie na testy, tých kontaktovali triedni učitelia telefonicky. Niektorých rodičov sme nedokázali skontaktovať. Dnes 26.8.2021 p. riaditeľka školy objednala nasledovné počty testov:

      • 189 antigénov samotestov (z 223 žiakov)
      • 109 kloktacích testov

      Ako bude testovanie prebiehať, budete podrobne informovaní, akonáhle budeme mať testy na škole.

     • Prihlasovanie na kloktacie testy a samotestovacie AG testy

     • Vážení rodičia!

      Prosím o prečítanie nasledovných pokynov a rýchlu reakciu - najneskôr do 26.8.2021 do 6.00 hod.

      1. Na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (1.-9. ročníka), ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné. Cez Edupage aplikáciu  v časti Prihlasovanie alebo po prihlásení sa na školský web v časti Prihlasovanie alebo mailom na adresu zspodolie@gmail.com vyjadrite svoj záujem  a súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s testovaním žiakao, aby Vaše dieťa bolo na začiatku šk. roka otestované kloktacími PCR testami. Je potrebné sa vyjadriť najneskôr do 26.8. do 6.00 hod.
      2. Ministerstvo školstva ďalej na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať vždy v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. Cez Edupage aplikáciu  v časti Prihlasovanie alebo po prihlásení sa na školský web v časti Prihlasovanie alebo mailom na adresu zspodolie@gmail.com vyjadrite svoj záujem  o antigénové samotesty.  Je potrebné sa vyjadriť najneskôr do 26.8. do 6.00 hod.

      Môžete deti prihlásiť súčasne na oba druhy testovania. Kloktanie sa uskutoční len raz na začiatku šk. roka. Antigénové testovanie krátkymi tyčinkami budete deťom robiť sami doma po obdržaní balíčka. ODPORÚČAME Vám využiť obe ponúkané možnosti v záujme vytvorenia čo najbezpečnejšieho školského prostredia.

      Vedenie školy musí ​​​​​​do 26.8.2021 nahlásiť záujem nadriadeným orgánom, po tomto termíne nebude možné testy objednať. Ďakujeme Vám za súčinnosť a rýchlu reakciu.