• 2 % z dane - prosba

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod - tu, ako na to.

     • Postup do OK Pytagoriády

     • S radosťou oznamujeme našim matematickým hlavičkám - žiakom nižšie uvedeným, že postupujú do okresného kola súťaže Pytagoriáda, ktoré sa bude konať online dňa 13.4.2021 pre 3.-5. ročník a 14.4.2021 pre 6.-8. ročník. Bližšie vás budú usmerňovať vaši učitelia matematiky. 
      Postupujúci žiaci: 
      3. ročník: Ondrej Zemko
      4. ročník: Filip Tinka, Oliver Mucska
      5. ročník: Eliška Huttová, Simona Valovičová, Aneta Čechvalová, Zara Igazová
      6. ročník: Samuel Hadbábny, Timea Čavojská, Emma Okrucká
      8. ročník: Peter Toráč, Adam Bobocký, Daniel Miklo, Lukáš Čuchran 

     • Oznam pre týždeň od 22.3. do 26.3.2021

     • Vzhľadom na vyhlášku RÚVZ v Trenčíne č. 121, ktorá nadobúda účinnosť 22.3.2021, sa aj naďalej pre okres Nové Mesto nad Váhom zakazuje prezenčná výučba žiakov základných škôl a prevádzka materských škôl v týždni od 22. 3. 2021.

      Akonáhle nastane zmena vyhlášky, budeme vás informovať.
      Tu je Vyhláška k nahliadnutiu.

     • Online krúžky pre škôlkárov a 1. stupeň

     • Občianske združenie Krúžky v škole nás požiadalo o propagáciu ich činnosti. Ponúkajú jedinečné záujmové krúžky pre deti od 4 do 12 rokov. Chcú čo najefektívnejšie rozvíjať talent detí a pomôcť im na chvíľku virtuálne “opustiť domáce prostredie” a vydať sa za dobrodružstvom a zábavou a to tak, aby to nepredstavovalo finančnú záťaž pre rodičov. Bližšie info na  https://kruzkyvskole.sk/online-kruzky

     • Zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2021/22

     • Milí rodičia budúcich prváčikov!

      Pripravujeme zápis žiakov do 1. ročníka. Ako sa zápis uskutoční, závisí od epidemiologickej situácie v našom okrese a na Slovensku, preto je možné, že budeme spôsob aj čas zápisu ešte upresňovať. Zatiaľ predpokladajme, že situácia bude priaznivá a bude môcť prísť jeden z rodičov s budúcim prváčikom osobne do školy na zápis. Zápisu sa povinne zúčastňujú deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015. Na našej škole zápis do 1. ročníka uskutočníme v pondelok 12. 4. 2021 od 13.00 hod. do 17.00 hod. na dolnej chodbe školy za dodržania prísnych hygienických podmienok.Čo všetko je potrebné spraviť pred zápisom alebo počas zápisu, si prečítajte na stránke Rodičia / Zápis do 1. ročníka.

     • Oznam pre týždeň od 8.3. do 12.3.2021 !!!ZMENA!!!

     • V piatok 5.3.2021 sme boli oboznámení s tým, že je vydaná nová Vyhláška č.102/2021 RÚVZ so sídlom v Trenčíne, ktorá sprísňuje výnimky zo zákazu prezenčnej výučby žiakov v ZŠ a MŠ od 8.3.2021 pre náš okres. Vzhľadom k tomu, že u nás pripadajú do úvahy len 3 deti zdravotníckych zamestnancov a prevádzka pre ne by bola mimoriadne nerentabilná, rozhodlo sa vedenie školy so zriaďovateľom, že ZŠ, MŠ, ŠKD budú od 8.3.2021 úplne zatvorené pre všetky deti a žiakov. Tu si pozrite vyhlášku: 
      Vestnik_vlady_SR_z_dna_4.3._vyhlaska_c._102.pdf

     • Oznam pre týždeň od 1.3. do 5.3.2021

     • V zmysle vyhlášky 87 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava, sa zakazuje všetkým zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v týchto okresov prezenčnou výučbou prevádzkovať základné a materské školy. Stále sme v čiernej farbe na celoslovenskej aj regionálnej úrovni, preto v týždni od 1.3. do 5.3.2021 ostáva škola zatvorená, učíme sa dištančne. Školu navštevuje len jedna skupinka detí MŠ a jedna skupinka detí ZŠ, ktorých rodičia sú z kritickej infraštruktúry alebo sú obaja rodičia zamestnaní bez možnosti pracovať na home office. Žiaci bez internetu si prídu pre dú ako vždy v stredu v čase od 11.00 hod. do 12.00 hod.

     • Oznam pre prvákov

     • Oznamujeme žiakom 1. ročníka a ich rodičom, že v pondelok 22.2.2021 žiakom odpadne online vyučovanie. Ďakujem za pochopenie.

     • Ako v týždni od 22.2.2021 po jarných prázdninách

     • Podľa COVID automatu bol okres Nové Mesto nad Váhom vyhodnotený v utorok 16.2.2021 v IV. stupni varovania (čierna farba). Preto základná aj materská škola ostávajú v týždni od 22.2.2021 zatvorené. Žiaci 1. aj 2. stupňa pokračujú v online vyučovaní podľa platného rozvrhu rozvrh_06_2020_21.

      Do ZŠ aj do MŠ sa môžu vrátiť len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorí sú obaja zamestnaní a nemôžu pracovať na home office. Počítame s deťmi, ktoré ZŠ a MŠ navštevovali od 11.1. (6 detí v MŠ, 6 dertí v ZŠ). V prípade, že vzniká tento problém u ďalších rodičov a potrebujú dieťa umiestniť do školy, kontaktujte riaditeľstvo školy (0902886370). Uvedené deti sa vrátia do školy s podpísaným čestným vyhlásením o bezinfekčnosti a kópiou negatívneho testu jedného z rodičov žijúcich v spoločnej domácnosti nie starším ako 7 dní. 

      1._stupen_a_MS_-_Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_a_suhlas_OOU_ZZ.pdf

      Žiaci 1. a 2. stupňa bez možnosti online vzdelávania si prídu v stredu od 11.00 do 12:00 do školy pre úlohy. (Len nevyhnutné prípady detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde nie je možné nijakým spôsobom zabezpečiť pripojenie na internet). 

     • Usmernenie k otvoreniu školy po jarných prázdninách

     • Vážení rodičia, milí žiaci! 
      Aby ste zistili, ako to bude s otváraním školy po jarných prázdninách, je potrebné sledovať našu web stránku, príp. sledovať v médiách epidemiologickú situáciu okresu vždy v utorok - prezentovanú p. ministrom zdravotníctva.

      • Ak budúci utorok 16.2.2021 bude okres Nové Mesto nad Váhom v čiernej farbe na regionálnej úrovni (IV.stupeň varovania), škola bude nasledujúci týždeň (22.2.-26.2) zatvorená, otvoríme MŠ a ŠKD len pre deti z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorých práca je striktne viazaná na pracovisko bez možnosti home office (čiže pôjdeme v režime ako v januári). deti rodičov, ktorí nemajú možnosť online vzdelávania, si prídu v stredu po prázdninách 24.2.2021 do školy pre prac. listy a domáce úlohy od 11.00 do 12.00 hod.
      • Ak budúci utorok 16.2.2021 bude okres Nové Mesto nad Váhom v bordovej farbe na regionálnej úrovni (III. stupeň varovania), otvárame ZŠ aj MŠ tak, ako to bolo v týždni od 8.2.2021 - do školy sa môžu vrátiť deti MŠ, žiaci 1. stupňa, skupina 5 + 1 pre deti, ktoré nemajú možnosť online vzdelávania. Deti sa opäť vracajú do školy s čestným prehlásením o bezinfekčnosti a negatívnym testom 1 rodiča, u žiakov 2. st. aj s negatívnym testom žiaka.  
      • Mobilné odberné miesto pri obci Podolie opäť testuje na ochorenie COVID-19 v sobotu 20.2.2021 aj v sobotu 27.2.2021 v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. v miestnom KD.
      • 1._stupen_a_MS_-_Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_a_suhlas_OOU_ZZ.pdf
      • 2._stupen_-_Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_a_suhlas_OOU_ZZ.pdf
     • Jarné prázdniny

     • Oznamujeme rodičom, že po dohode vedenia školy so zriaďovateľom školy bude škola počas jarných prázdnin v čase od 15.2. do 19.2.2021 zatvorená vzhľadom na veľmi nízky záujem zo strany rodičov detí materskej školy. 

     • Ustanovujúca schôdza Rady školy

     • Vo štvrtok 11.2.2021 sa vo večerných hodinách konala online ustanovujúca schôdza Rady školy. Za predsedu Rady školy bola nadpolovičnou väčšinou hlasov zvolená p. Mariana Porubská a za podpredsedu p. Veronika Zemková. Schôdzu viedla riaditeľka školy a bol prítomný starosta obce. Scôdze sa zúčastniklo 9 z 11 členov RŠ, oboznámili sa so Štatútom rady školy. Týmto je Rada školy plne funkčná a vedenie sa ujalo svojej funkcie.

     • Trochu štatistiky

     • V pondelok 8.2.2021 nastúpilo do ZŠ Podolie 82 detí 1. st. z 94 detí, čo je 87 %. Nenastúpilo 12 detí, z toho 4 plánujú nastúpiť, zatiaľ sú chorí. Žiakom 1. st. sme v rozvrhu zrušili telesnú výchovu, keďže nemôžu cvičiť v uzavretom priestore, hudobnú výchovu, keďže nemôžu spievať a tiež etickú výchovu, aby sa nemiešali žiaci zo všetkých tried 1. stupňa. U štvrtákov sme rozdelili náboženskú výchovu zvlášť pre 4.A a zvlášť pre 4.B.  Od utorka 9.2.2021 platí pre 1. stupeň rozvrh_08_2020_21.

      V MŠ nastúpilo 12 detí v I. triede a 11 detí v II. triede, spolu 23 detí zo 45, čo je 51 %.

      V skupine žiakov 2. st., ktorí majú problém s pripájaním sa na online vzdelávanie, zatiaľ pracujú zo školy 3  žiaci.

     • Otvárame MŠ a ZŠ 1. st. od 8. 2. 2021

     • Vážení rodičia detí MŠ aj žiakov ZŠ!

      Oznamujeme Vám, že od pondelka 8. 2. 2021 otvárame

      • materskú školu pre všetky deti,
      • základnú školu pre žiakov 1. stupňa,
      • základnú školu pre žiakov 2. stupňa, ktorí nemajú prístup na internet a nie sú schopní vzdelávať sa online (evidujeme aktuálne 8 takýchto žiakov)
      • oba školské kluby detí .

      Musíte však splniť ako rodičia podmienku, že aspoň jeden z rodičov sa bude vedieť pri nástupe dieťaťa preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Pri žiakoch 2. stupňa sa musí okrem 1 rodiča dať otestovať aj žiak 2. stupňa. Žiaci 1. stupňa sa nemusia testovať (ani 10-roční.) Treba sa pripraviť na to, že kým budeme v čiernej alebo bordovej farbe, bude sa testovať pravidelne každý týždeň. Otestovať sa môžete v sobotu 6. 2. 2021 v miestnom KD Podolie v čase od 8.00 hod. do 21.00 hod.s prestávkami od 12.15 hod. do 13.00 hod. a od 17.00 hod. do 17:45 hod. Testovanie nie je určené len pre žiakov, rodičov a zamestnancov, ale pre verejnosť.

      Všetky deti MŠ a všetkých žiakov 1. st., ktorí sa stravovali,  sa budú považovať automaticky za prihlásených na stravovanie. V prípade pozitivity testu rodičov alebo v prípade, že dieťa MŠ, či ZŠ nedáte do školy, je nutné najneskôr do nedele 7. 2. 2021 do 14.00 hod. odhlásiť dieťa zo stravovania prostredníctvom edupage stránky alebo telefonicky na 7408415 (číslo nefunguje po pracovnej dobe), inak mu bude strava zarátaná.

      Upozorňujeme taktiež rodičov žiakov ZŠ 1. st., že učitelia nedokážu plnohodnotne zabezpečiť súčasne prezenčné vyučovanie pre žiakov v škole a dištančné vzdelávanie pre žiakov doma. Preto zvážte Vaše kroky v otázkach vzdelávania dieťaťa. 

      Pri príchode dieťaťa do školy v pondelok dieťa prinesie a odovzdá podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti od rodiča (tlačivo pripravuje ministerstvo školstva, zavesíme ho tu) a k nahliadnutiu poskytne potvrdenie o negatívnom výsledku testu niektorého z rodičov (dieťa môže mať odfotený certifikát vo svojom mobile alebo spravemú kópiu, ktorú neodovzdáva v škole, iba sa tým pri vstupe preukáže alebo s dieťaťom príde rodič a preukáže sa originál certifikátom).

      V prípade otázok nás kontaktujte na zspodolie@gmail.com alebo 0902886370.
       

     • Okresné kolo MO

     • V stredu 27. januára 2021 sa konalo online okresné kolo matematickej olympiády 9. ročníka. Zúčastnila sa na ňom deviatačka Simona Augustínová pod vedením p. zást. RNDr. Daniely Marákovej. Simonka skončila na 8. mieste ako úspešná riešiteľka OK MOm. K úspechu blahoželáme.

     • Ponuka záujmovej činnosti

     • Dávame do pozornosti možnosť zapojenia sa do záujmovej činnosti: https://kruzkyvskole.sk/online-kruzky
      Občianske združenie Krúžky v škole ponúka jedinečné záujmové krúžky pre deti od 4 do 12 rokov. Chcú čo najefektívnejšie rozvíjať talent detí a pomôcť im na chvíľku virtuálne “opustiť domáce prostredie” a vydať sa za dobrodružstvom a zábavou a to tak, aby to nepredstavovalo finančnú záťaž pre rodičov.

     • Polročné vysvedčenia

     • Milí žiaci, vážení rodičia!
      Máme za sebou 1. polrok šk. roka 2020/21. So žiakmi 1. stupňa sme postupovali až na posledné dva týždne prezenčne a s hodnotením ich práce sme nemali žiaden problém. Prvákov podľa rozhodnutia ministra školstva hodnotíme slovne. Žiaci 2. stupňa sú vzdelávaní už viac ako 3 mesiace dištančne. Prevažná väčšina žiakov mala dostatočný počet známok, preto nepredlžujeme obdobie klasifikácie do 31.3.2021 (robíme tak len u 4 žiakov z dôvodu malého počtu známok). 98,2 % žiakov si už dnes nájde v internetovej žiackej knižke pdf dokument výpisu klasifikácie. Hlavné predmety sme okrem prvákov známkovali, výchovné predmety sú hodnotené len slovami absolvoval/neabsolvoval. Prosíme Vás, milí rodičia, aby ste si výpis pozreli a podpísali ho. Nie je potrebné ho tlačiť. po návrate do školy ho žiaci dostanú vytlačený a podpísaný tr. učiteľom. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom hodnotenia prospechu, či správania  kontaktujte triedneho učiteľa. Upozorňujeme Vás, že sledujeme veľmi poctivo pripojenie žiakov na hodiny a evidujeme dochádzku. V prípade technických problémov alebo choroby dieťaťa je nutné do 3 dní kontaktovať tr. uč. a žiaka ospravedlniť. Bohužiaľ, napriek tomu, že sme na mnohých rodičov a žiakov počas polroka apelovali a upozorňovali ich na nedostatky, nenastala u niektorých náprava, museli sme prikročiť k zníženým známkam zo správania niektorým žiakom za vysoký počet neospravedlnených hodín v zmysle nášho školského poriadku. Ľudovo povedané, ani počas dištančného vzdelávania naša škola nie je holubník ;-)

      Tu si môžete pozrieť prehľad prospechu a dochádzky tried za 1. polrok: