• Stravovanie od septembra 2021

     • Vážení rodičia! 
      Od 1. 8. 2021 vstupuje do platnosti novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa rušia dotácie obedov v materských a základných školách.  V zmysle § 4 ods. 3 písm. b) a c) zákona bude možné dotáciu na stravu poskytnúť len na dieťa, ktoré 

      • navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi  alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minimatáto skutočnosť sa škole a obci preukazuje potvrdením z Úradu práce, pre ktoré je potrebné na úrad čo možno najskôr, najneskôr do 10.08.2021 predložiť nový Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme),
      • navštevuje posledný​​​​​​ ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, (čiže rodičia si na dieťa neuplatnili daňový bonus), táto skutočnosť sa žiadateľovi preukazuje čestným vyhlásením.

      Suma dotácie na stravu sa zvyšuje na 1,30 eura za každý deň. Obec Podolie v spolupráci so ZŠ s MŠ Podolie musí do 10.8.2021 vytvoriť a zaslať na ÚPSVaR "Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na
      stravu".
      Preto Vás, milí rodičia žiadame, aby ste nás kontaktovali telefonicky alebo mailom (7408411, 0902886370, zspodolie@gmail.com), ak Vaše dieťa treba uviesť do zoznamu detí, na ktoré bude poskytovaná dotácia na stravu od septembra 2021, pričom budete musieť škole poskytnúť do 6. 8. 2021 jedno z nasledovných potvrdení: 

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

      Tlačivá:

     • Poďakovanie predsedkyne RZ

     • V stredu 30. 6 .2021 sme ukončili šk. rok 2020/21. Nie tak, ako sme boli zvyknutí po minulé roky - na spoločnej slávnosti v kultúrnom dome, ale len tak, ako nám situácia dovolila - v triedach cez školský rozhlas a s triednymi učiteľmi. Deviataci sa lúčili v slávnostnejšom duchu - v svadobnej sieni obecného úradu spolu s p. starostom, p. riaditeľkou a p. uč. triednym. Zamestnanci školy mali spoločné exteriérové posedenie deň predtým 29.6., na ktorom sa zúčastnil aj p. starosta a na ktorom im  adresovala predsedníčka RZ tieto úprimné ďakovné slová: Prihovor_za_rodicov.pdf

      Pedagógovia ukončili šk. rok hodnotiacou ped. radou 30.6.2021. 

      FOTOALBUM