• Slávnostné ukončenie šk. roka 2021/22

     • o štvrtok 30. júna 2022 sme sa všetci krásne vyobliekaní, vyvoňaní a slávnostne naladení zišli poslednýkrát v tomto školskom roku v našej podolskej škole, aby sme sa spoločne rozlúčili s odchádzajúcim školským rokom. Po vypočutí si posledného zvonenia sme sa pod vedením triednych učiteľov presunuli do príjemne vychladeného kultúrneho domu, kde pre nás vedenie školy prichystalo krásnu slávnosť. Moderovala ju pani zástupkyňa Daniela Maráková. Po spievanej slovenskej hymne nás príjemne naladili dievčatá z 2. stupňa, ktoré prekrásne zanôtili za hudobného doprovodu p. uč. Veroniky Zemkovej všetkým známu pieseň Slovensko moje, otčina moja. Po nej sa nám prihovoril múdrymi slovami p. starosta obce Rastislav Bobocký. Po ňom bola k slovu prizvaná p. riaditeľka Janka Schreiberová. Jej príhovor bol sprevádzaný prezentáciou. Priblížila nám, čo všetko sme za školský rok zvládli a v čom ktorá trieda vynikla. Vyzdvihla hlavne naše dobré vlastnosti, našu snahu, naše úspechy. Prezentovala aj rôzne štatistické údaje o prospechu tried, o dochádzke, o pochvalách a pokarhaniach. Poďakovala všetkým učiteľom, ktorí nás k nim doviedli, ako aj všetkým nepedagogickým zamestnancom za ich obetavú prácu. 

      Pozreli sme si aj krátky film vytvorený našimi deviatakmi Peťom Toráčom a Lukášom Čuchranom, v ktorých sme si cez fotky z množstva akcií pospomínali na školský rok 2021/22. A potom už nasledovalo oceňovanie tých najlepších. V každej triede bol vybraní jeden žiak, ktorý získal najvyššie školské ocenenie - Vzorný žiak školy. Spolu s týmto titulom získal aj riaditeľskú pochvalu a knižnú odmenu. Ďalej triedni učitelia v každej triede vybrali najlepších žiakov, ktorých navrhli na knižnú odmenu spojenú s riaditeľskou pochvalou. tretím stuňom ocenenia boli odmenení žiaci, ktorí získali riaditeľskú pochvalu. Triedne pochvaly boli odovzdané žiakom v škole na záverečných triednických hodinách. Celkovo bolo 77 žiakov z 221 žiakov školy nejakým spôsobom ocenených, z čoho mal pedagogický zbor veľkú radosť.

      Po oceneniach nasledovala rozlúčka našich deviatakov. Najskôr sa všetci zhromaždili na javisku. Timea a David nám prečítali milý rozlúčkový príhovor s množstvom poďakovaní. Nasledovala prezentácia o deviatakoch, kde sme si mohli pozrieť ich spoločné fotky od 1. po 9. ročník, tiež ich fotky ako malých detí a fotky súčasné, tiež prečítať, na aké stredné školy od nás postupujú. Pobavili nás aj krátkym videovstupom z diania v triede. Na záver za tónov hudby porozdávali kvety všetkým prítomným učiteľom a poďakovali sa.

      Okrem deviatakov sme sa všetci ostatní vrátili do školy, kde sme v triedach strávili poslednú triednickú hodinu s triednymi učiteľmi, ktorí nám rozdali vysvedčenia, triedne pochvaly a rozlúčili sa s nami s prianím krásnych prázdnin.

      Deviataci boli p. starostom pozvaní do obecnej svadobky, kde sa k nim prihovorila najskôr sl. Alžbeta Augustínová, potom p. starosta, p. riaditeľka a nakoniec triedna učiteľka Alexandra Faboková. Deviataci poďakovali svojej triednej a obdarovali ju kyticou a pamätným darčekom. Nasledovalo rozdávanie vysvedčení, zápis do pamätnej knihy obce Podolie, gratulácie a rozdanie darčekov deviatakom od obce a od školy. Spoločná fotka všetkých prítomných zavŕšila celú slávnosť, na ktorej si poniektorí so slzami v očiach uvedomili, čo všetko sa týmto okamihom končí... Ale život je zmena a my prajeme deviatakom veľa šťastia na ďalšej ceste životom.

      Nakoniec po prekrásnom dni so žiakmi sa stretli všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD v Novom Meste nad Váhom v kúrii na slávnostnom obede, kde zotrvali až do večerných hodín v priateľských rozhovoroch a príjemnom chladivom prostredí pivnice.

      Tak nech nám na školský rok 2021/22 ostanú v srdiečkach len tie najkrajšie spomienky.

      FOTOALBUMY:

     • Športová olympiáda žiakov 1. stupňa

     • V pondelok 27. júna 2022 zorganizovali naše p. učiteľky 1. stupňa Športovú olympiádu pre žiakov 1. stupňa. Nechýbala pri nej ani olympijská zástava a olympijský oheň. A samozrejme, že nechýbala našim prvostupniarom ani chuť zašportovať si. Ak si chcete pozrieť fotky z akcie, tu je link: FOTOALBUM