• Rýchly oznam pre 5., 6., 7. ročník

     • Od 3. mája 2021 (budúci pondelok) bude okres Nové Mesto nad Váhom v červenej farbe (II. stupeň varovania), nastalo zlepšenie epidemiologickej situácie. Preto sa milí piataci, šiestaci a siedmaci chystajte, že od pondelka 3. mája 2021 nastupujete aj vy do školy na prezenčné vyučovanie. Aký budete mať rozvrh, o tom vás budeme ešte do piatka informovať. V karanténe ostáva len 4. A trieda do piatka 7. mája 2021. Tu je link na Mapa Covid školský automat. 

     • 4.A v karanténe

     • Z rozhodnutia RÚVZ Trenčín (Rozhodnutie_4A_karantena.pdf​​​​​​​) je 4.A od 24.4.2021 v karanténe aj s triednou učiteľkou z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténa trvá do 7.5.2021 a platí pre žiaka triedy, nie pre rodičov a ich súrodencov, tí naďalej chodia do školy, príp. do práce. Tu sú odporúčania RÚVZ pre rodičov a žiakov, ktorí sú v karanténe: karantena_-_ziaci_ZS.pdf​​​​​​​

     • Rozvojové projekty na našej škole

     • Od decembra 2020 do marca 2021 sa naša škola zapojila do všetkých 4 rozvojových projektov vyhlásených Ministerstvom školstva. V dvoch z nich sme uspeli v prvom kole a v dvoch v druhom kole. Konkrétne:

      1. rozvojový projekt pre ZŠ "Čítame radi" - o ňom sme už informovali, získali sme 800 € na nákup kníh do školskej a učiteľskej knižnice, knihy sú už nakúpené a školskú knižnicu už čoskoro otvoríme, na deti 1. aj 2. st. tam čaká množstvo nových titulov /boli sme úspešní v 1.kole/
      2. rozvojový projekt pre MŠ "Múdre hranie" - získali sme 500 € na nákup učebných pomôcok hlavne na bádateľskú a prírodovednú činnosť detí predškolského veku, pomôcky ešte len budeme nakupovať /boli sme úspešní v 1.kole/,
      3. rozvojový projekt "Zlepšenie vybavenia školských jedální" - boli sme úspešní v 2. kole, výsledky sme sa dozvedeli 20.4., získali sme sumu 5000 € na nákup konvektomatu na prípravu jedál v ŠJ,
      4.  rozvojový projekt "Spolu múdrejší" - boli sme úspešní v 2. kole, získavame 1750 € na zaplatenie doučujúcich učiteľov, ktorí sa budú venovať od nasledujúceho týždňa 26.4.2021 spolu 15 žiakom, ktorí mali problém pripájať sa na online hodiny a preto majú značné medzery v učive viacerých predmetov. 

      Ďakujeme Ministerstvu školstva za vyhlasovanie takýchto projektov, ktorých cieľom jepodporiť rozvoj škôl v rôznych smeroch. Tešíme sa, že sa nám v projektoch podarilo uspieť.

     • Zápis detí do materskej školy

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Podolie 804 oznamuje, že prihlášky na prijatie detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 je možné priniesť do materskej školy v priebehu mesiaca máj 2021. Zákonný zástupca si môže tlačivá k prijatiu stiahnuť z webového sídla školy z www.zspodolie.sk.  Ak si rodič nemá ako stiahnuť a vytlačiť tlačivá, je možné si ich vyzdvihnúť u zástupkyne materskej školy 3. a 4. mája 2022 v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod.  v budove materskej školy.

      Upozorňujem rodičov, že nastala zmena v školskom zákone, podľa ktorej je pre deti, ktoré dosiahnu k 31. augustu 2021 5 rokov veku, nástup do škôlky povinný, čiže predškoláci majú POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE.

      Ak zdravotný stav päťročného dieťaťa nebude umožňovať jeho účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole alebo rodič nechce dať päťročné dieťa do MŠ, rodič musí požiadať riaditeľstvo školy o individuálne vzdelávanie.

      Ak rodič neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania ani nepožiada o individuálne vzdelávanie, považuje sa to, že nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa. V takom prípade oznámi riaditeľka MŠ túto skutočnosť na obec Podolie a na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

      Ak rodič prihlási dieťa s trvalým pobytom v Podolí na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania do inej MŠ ako do MŠ v Podolí, prosíme, aby nás o tom upovedomil. 

     • Strava v pondelok 26.4.2021

     • Oznamujeme Vám, že v pondelok 26.4.2021 sa v našej jedálni bude variť len pre materskú školu, pre deti v ŠKD a pre zamestnancov. Obmedzujeme stravovanie na tento deň  z dôvodu, že v čase od 10.00 do 11.50 hod. má byť škola odpojená od elektrickej energie. Ostatní žiaci ZŠ, ktorí chodia na obedy a nechodia do ŠKD, sú automaticky odhlásení. Ak žiak chodí do ŠKD a v pondelok nemôže ísť z nejakého dôvodu na obed, musí sa odhlásiť.

     • Informácie pre týždeň 26.4. - 30.4.2021

     • Čítajte celý článok!!!

      Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie zverejnenej v stredu 21.4.2021 a v súlade s vyhláškami ÚVZ a rozhodnutiami MŠVVaŠ oznamujeme žiakom a rodičom, ako budeme učiť v budúcom týždni od 26.4. do 30.4.2021.

      • Okres Nové Mesto nad Váhom je pre budúci týždeň v bordovej farbe (III. st. varovania)
      • Žiaci 5., 6., 7. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní z domu.
      • Deti MŠ, žiaci 1. stupňa a žiaci 8. a 9. ročníka pokračujú  v škole prezenčnou formou.
      • Stále postupujeme podľa rozvrhu dištančného vzdelávania, v ktorm sme  pre žiakov 8. a 9. roč. spravili malé zmeny, pridávame predmety TSV a THD - šport a práca v exteriéri.
      • !!! Obec Podolie testuje v piatok 23.4. od 16.00 do 21:00 hod.
      • V pondelok 26.4. je opätovne potrebné predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a negatívny test 1  rodiča  a žiaka 2. st. nie starší ako 7 dní, resp. potvrdenie o výnimke. Pozrite bližšie TU
      • Aby sme znížili množstvo zbieraných tlačív od rodičov a žiakov, chceme v čo najväčšej miere prejsť na elektronické odovzdávanie čestných vyhlásení a fotiek negatívnych testov cez našu webovú stránku alebo aplikáciu Edupage. Preto sme pre vás pripravili fotonávod, ako to spraviť. Triednym učiteľom pomôžete, ak to spravíte v sobotu alebo v nedeľu.
      • https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/
      • Navod__ako_podat_cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_a_neg._test_rodica_cez_Edupage.pdf
     • Priebežné výsledky v zbere papiera

     • Nájdete ich TU. Zatiaľ sme spolu od  7. apríla 2021 zachránili 49 stromov (presne 6155 kg = 49 stromov 30 kg).  Zatiaľ sa na prvých pozíciách držia 1.A a 8.A, pochlapiť by sa mali 9.A a 7.A.

     • Výsledky OK Pytagoriády

     • V dňoch 13. a 14. 4. 2021 sa 13 žiakov zúčastnilo online okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Štyria žiaci vyriešili okresné kolo tak, že vyriešili správne aspoň 10 úloh, prirátali sa im body za čas  a stali sa úspešnými riešiteľmi. Traja ďalší žiaci mali smolu, vyriešili správne 9 úloh, chýbala im jedna, aby sa mohli pripočítať body za čas. Traja ďalší mali správne 8, chýbali do úspešnosti dve úlohy. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme k úspechu a všetkým ostatným ďakujeme za snahu a účasť v súťaži. Výsledky hľadajte tu.

     • Oznam pre stravníkov 8. a 9. ročník

     • Stravníci z 8. a 9. ročníka sú automaticky od 19.4. prihlásení na stravu do školskej jedálne. Ak  žiak nebude prítomný v škole, je nutné sa riadne zo stravy odhlásiť.

     • Oznam pre rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka

     • Milí žiaci, vážení rodičia!
      Podľa utorňajších výsledkov epidemiologickej situácie v SR je pre budúci týždeň celé Slovensko v bordovej farbe a regionálne okres Nové Mesto nad Váhom taktiež v bordovej farbe (III. st. varovania). Na základe aktuálnych rozhodnutí a usmernení ministrra školstva ako aj v súlade s vyhláškami a uzneseniami hl. hygienika PRIBUDNÚ  k deťom MŠ, žiakom 1. stupňa a skupinkám 5+1 žiakov bez prístupu k internetu od pondelka 19.4.2021 aj žiaci 8. a 9. roč., pre ktoré sa otvára prezenčná výučba.  Je preto potrebné pre návrat žiaka do školy splniť tietro podmienky:

      • negatívny AG test žiaka
      • negatívny AG test jedného zákonného zástupcu
      • vypísané a rodičom podpísané tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha 8/a): 
       Cestne_prehlasenie_ziaci__2.stupen.pdf 
      • rúško (nie je nutný respirátor)

      Všetky tlačivá platia len 7 dní a kým sme v bordovej farbe, treba to na týždennej báze opakovať. Tlačivá je možné posielať aj dopredu elektronicky (edupage, mail). Je najlepšie testovať sa v piatok, sobotu, nedeľu, prekryje sa tým celý týždeň. Obec Podolie testuje opäť v sobotu od 8.00 hod. do 13.00 hod.

      Uvedomujeme si, že žiaci 2. st. boli doma od októbra takmer 6 mesiacov. Preto sa budeme venovať spočiatku adaptácii žiakov na novú situáciu. Prvý týždeň nebudeme známkovať. Budeme zisťovať, aké pozitíva a negatíva  prinieslo dištančné vzdelávanie, v akých oblastiach majú žiaci problémy, nenásilne si overovať vedomosti a zručnosti získané počas DV, aby sme vedeli dať aj žiakom spätnú väzbu, zameriame sa viac na praktické zručnosti, ktoré nemohli žiaci získať na DV, využijeme exteriéry školy na učenie. Naše DV bolo nastavené dobre, žiaci nie sú v učive pozadu, nebudeme ponáhľať. Menej je niekedy viac... Do rozvrhu budú zaradené častejšie hodiny s triednym učiteľom so zameraním na socializáciu, posilňovanie vzťahov, duševné zdravie.

      Obdobne budeme postupovať od 26. 4. 2021, kedy je vysoko pravdepodobné, že nastúpia do školy aj zvyšné ročníky 5., 6., 7. O tom však budeme presne informovať budúcu stredu 21.4. po zasadaní pandemickej komisie.

      Linky na stránku MŠVVaŠ: 
      https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/
      https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

     • Tvorba piatakov

     • Ak si chcete prečítať rozprávky, ktoré napísali v čase dištančného vzdelávania naši šikovní piataci a ešte si ich aj sami zilustrovali, kliknite TU.

     • Štatistika - nástup detí do školy

     • V pondelok 12.4.2021 sa konečne otvorili brány našej škôlky a školy. Do materskej školy nastúpilo 40 detí. Do základnej školy nastúpilo 89 detí 1. st. a zatiaľ nenastúpilo 5 detí (z toho 3 sú chorí, o 2 deťoch nevieme), celkovo nastúpilo 95% žiakov 1. stupňa. Veľmi sa tešíme, že do školy nastúpili takmer všetky deti. Držme si palce, aby bola zdravotná situácia na škole priaznivá. Pripomíname rodičom, že okres Nové Mesto nad Váhom je aktuálne bordový, čo znamená, že test je platný 7 dní. Preto je potrebné k budúcemu pondelku (19.4.) opätovne predložiť negatívny výsledok testu a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

     • Informácie k vyučovaniu od 12.4.2021

     • Vyučovanie bude prebiehať v blokoch, každá trieda bude mať prestávky v inom čase a každá trieda pôjde na obed v inom čase tak, aby sa žiaci nemiešali. Vyučovanie bude prebiehať každý deň nasledovne:

      1. ročník od 7:40 hod. do 11:10 hod.
      2. ročník od 7:40 hod. do 11:30 hod.
      3. ročník od 7:50 hod. do 11:50 hod.
      4. ročník od 7:50 hod. do 12:10 hod.

      Aký bude rozvrh v pondelok, oznámia triedni učitelia žiakom zajtra 9.4. Ak príde rodič pre dieťa po vyučovaní, čaká na dieťa pred vchodom, ústa a nos má prekryté respirátorom a zdržuje sa v areáli čo najkratší čas, najviac 10 min., nevchádza do budovy školy.

      Počas zatvorenia školy vedenie školy popracovalo na zlepšení hygienických podmienok v škole:

      • prerobili sme v ZŠ všetky WC tak, aby v umývadlách tiekla teplá voda,
      • zakúpili sme germicídne žiariče, ktorými budeme denne dezinfikovať triedy, kde sa žiaci učia,
      • zakúpili sme bezdotykové stojany na dezinfekciu.

      Je samozrejmosťou, že žiaci majú v každej triede a na WC dezinfekčné mydlá na umývanie a papierové utierky. Žiaci musia mať aspoň 2 rúška a sáčik na ne. 

     • Obnovenie prezenčnej výučby - 1. st. a MŠ

     • Vážení rodičia!

      Prosíme prečítať správu až do konca!!! Rozkliknite Čítať viac...

      Keďže okres Nové Mesto nad Váhom je od 12.4. v III. st. varovania (bordová farba) a neplatia žiadne obmedzujúce vyhlášky RUVZ,  oznamujeme Vám, že od pondelka 12.4.2021

      • otvárame materskú školu pre všetky deti,
      • obnovujeme prezenčné vzdelávanie žiakov I. stupňa ZŠ vrátane prevádzky ŠKD a ŠJ,
      • obnovujeme prezenčné vzdelávanie v skupinách 5+1 pre žiakov 2. st. bez prístupu na internet (už nebude možnosť vzdelávania cez pracovné listy)
      • žiaci II. stupňa ZŠ s prístupom na internet sa budú aj od 12. 4. 2021 naďalej vzdelávať dištančne.

      Riadime sa manuálom "Návrat do škôl 2021" a ďalšími usmerneniami MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR. Všetky deti a žiaci 1. st. sú automaticky prihlásené na stravu a počítame s ich nástupom.

      Podmienkou nástupu  je:

      • vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie,
      • negatívny test jedného zákonného zástupcu, s ktorým dieťa žije v spoločnej domácnosti,
      • dieťa MŠ a 1. st. sa nemusí testovať, aj keď už má 10 rokov,
      • negatívny test žiaka 2. st.
      • v prípade, že dieťa MŠ alebo žiak ZŠ nenastúpi na prezenčnú výučbu, je nutné oznámiť to vedeniu školy (zspodolie@gmail.com,  0902886370) a odhlásiť dieťa cez edupage zo stravy do piatka 9.4.2021 do 14.00 hod. 

      Obec Podolie testuje v sobotu 10.4.2021 od 8.00 hod. do 15.00 hod.

      Rodičia vytlačia, vyplnia a odovzdajú pri vstupe do budovy tlačivo:

      MŠ a 1. stupeň: Cestne_prehlasenie_MS_a__1.stupen.pdf

      Žiaci bez internetu 2. st.: Cestne_prehlasenie_ziaci__2.stupen.pdf

      Rodičia si preštudujú informácie k súhlasu o spracúvaní údajov o výsledku testu ZZ:

      Info_suhlas_spracuvanie_vysledkov_testu_ZZ_na_COVID19.pdf

     • Zápis do 1. ročníka - upresnenie

     • Vážení rodičia budúcich prváčikov!

      Upresňujeme informácie k zápisu žiakov do 1. ročníka:

      • Zápis bude v termíne, ktorý sme avizovali:  v pondelok 12. 4. 2021 od 13.00 hod. do 17.00 hod. na dolnej chodbe školy za dodržania prísnych hygienických podmienok (respirátor, vlastné pero, odstup, dezinfekcia, negat. test zamestnancov školy a prítomných rodičov).
      • Zápis sa uskutoční bez prítomnosti dieťaťa, na zápis príde len zákonný zástupca dieťaťa.
      • Ak máte prístup na internet, vyplňte  elektronickú prihlášku, netreba ju tlačiť.
      • Prosíme Vás, aby ste si pred zápisom vytlačili Žiadosť o prijatie, vyplnili ju. Je nutné, aby žiadosť podpísali obaja rodičia. Žiadosť prinesiete na zápis. 
      • Prosíme Vás, aby ste si vytlačili Dotazník rodičom - pred zápisom dieťaťa do ZŠ, ktorý nám poskytla CPPPaP Nové Mesto nad Váhom.  Odpovedajte v ňom na otázky a prineste ho na zápis. Dotazníkom zistíme školskú zrelosť Vášho dieťaťa. 
      • Na zápis prineste aj rodný list dieťaťa, podľa ktorého si skontrolujeme údaje o dieťati predtým, ako ho zapíšeme do školskej databázy. Rodný list Vám hneď vrátime, nepotrebujeme jeho kópiu.
      • Ak chcete, aby sme zabezpečili žiakom sady potrebných zošitov a ďalších pomôcok, pripravte si peniaze - 30€. Dostanete presný rozpis, čo deťom za tieto peniaze zabezpečíme. Táto možnosť pre Vás nie je povinná, ale pre školu je ideálne, keď majú deti rovnaké sady zošitov a pomôcok. Sadu pomôcok, ktoré bude kupovať škola, upresníme.
      • V prípade, že si dokumenty nemáte kde vytlačiť, vyplníte ich priamo v škole počas zápisu.

      • Bližšie čítajte TU.

     • Prevádzka MŠ a ZŠ 1. st. od 7.4.2021

     • Vážení rodičia! 

      Oznamujeme Vám, že po veľkonočných prázdninách od stredy 7. apríla 2021 obnovujeme prevádzku materskej školy a 1. stupňa základnej školy pre deti rodičov  s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

      Do MŠ a ZŠ 1.st. môžu nastúpiť od stredy všetky deti, ktorých rodičia nemôžu vykonávať prácu z domu. K tomu je potrebné, aby aspoň jeden zákonný zástupca mal negatívny test na COVID-19 nie starší ako 7 dní  a vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Ďalej je potrebné kvôli organizácii výučby a stravovania, aby ste nám svoj záujem dať dieťa do MŠ alebo ZŠ oznámili mailom, SMS-kou alebo telefonátom (kontakt: zspodolie@gmail.com, 0902886370).

      Zdôvodnenie:

      V stredu 31.3.2021 zrušilo RÚVZ Trenčín vyhláškou č. 152 vyhlášku č. 121, ktorou sme sa riadili doteraz. Súčasne bolo vydané rozhodnutie ministra školstva z 30.3.2021, ktorým sa posunul dátum platnosti predchádzajúcich rozhodnutí na 11.4.2021. 

      Vyhlaska_152_RUVZ.pdf
      Rozhodnutie_MS_do_11_4.pdf​​​​​​​

      Rodičia vytlačia, vyplnia a odovzdajú pri vstupe do budovy tlačivo:

      Cestne_vyhlasenie_ZZ_dietata_pri_nastupe_do_skoly_v_case_pandemie_COVID19.pdf

      Rodičia si preštudujú informácie k súhlasu o spracúvaní údajov o výsledku testu ZZ:

      Info_suhlas_spracuvanie_vysledkov_testu_ZZ_na_COVID19.pdf