• Konzultačné hodiny školského špeciálneho pedagóga

     • Vážení rodičia, náš školský špeciálny pedagóg je tu aj pre Vás. Ak sa potrebujete poradiť ohľadom výchovnovyučovacích výsledkov, či správania svojho dieťaťa, jej konzultačné hodiny sú každý utorok od 13:30 do 15:00 hod. 

     • Šikanovanie na školách

     • Nadácia Markíza  a hlavní partneri Ministerstvo školstva SR a Linka detskej dôvery sputili v októbri 2020 projekt ODPÍŠEME TI. cieľom projektu je zastaviť šikanu na školách. Zareagujte, ak vidíte v škole šikanu. Povedzte o tom kamarátovi, rodičom, učiteľom. Ak sa bojíte, v rámci projektu začala fungovať web stránka  www.odpisemeti.sk, ktorá ponúka možnosť urobiť dôležitý prvý krok a dieťa, ale aj dospelého človeka konajúceho v záujme dieťaťa, nasmeruje na správnu cestu riešenia. Pomoc je poskytovaná prostredníctvom anonymnej Linky detskej istoty – na bezplatnom telefónnom čísle 116 111, ktoré je k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni, ale aj cez chat, ktorý je na webe dostupný vo vybraných hodinách. Návštevníci na stránke nájdu tiež množstvo dôležitých informácií o téme, ako aj zaujímavé videá a články.

     • Šarkaniáda v 5.A

     • Deti v 5.A triede v rámci utužovania triedneho kolektívu spolu s p. uč. triednou Mgr. Veronikou Zemkovou strávili v piatok 9. októbra 2020 pekné popoludnie na futbalovom ihrisku za školou. Využili krásne jesenné počasie a púšťali šarkanov.

      FOTOALBUM

     • Aplikácia nových opatrení MŠVVaŠ na naše podmienky

     • Vychádzajúc z rozhodnutia ministra školstva zo dňa 11. 10. 2020 riaditeľka školy dňom pondelok 12. október 2020 nariaďuje až do odvolania nasledovné:

      1. povinné nosenie rúšok pre všetkých žiakov školy, teda aj pre 1. stupeň, a to tak v interiéri ako aj v exteriéri školy,
      2. povinné nosenie rúšok všetkých zamestnancov školy (pedagogických aj nepedagogických, platí aj pre materskú školu),
      3. neotvárať záujmové krúžky, v ktorých by malo dochádzať k miešaniu detí z rôznych tried (fungujú len krúžky, ktoré navštevuje jedna trieda),
      4. zákaz organizácie výletov a exkurzií, LVK, ŠvP, plaveckého výcviku, športových súťaží, iných školských súťaží s miešaním žiakov.

      V materskej škole pre deti od 3 rokov hygienici vysoko odporúčajú nosenie rúšok, ponecháme na rodičoch a učiteľkách MŠ aplikáciu odporúčania do života v škôlke.

      RNDr. Janka Schreiberová

       

     • Prihlasovacie údaje na Office 365 - oznam pre žiakov a učiteľov

     • Vzhľadom k tomu, že mnohí žiaci zabudli z minulého roka heslá na Office 365 (boli potrebné k MS Teams na online vyučovanie), správca nastavil zmenu. Je potrebné v Office nastaviť si váš mobil kvôli autorizácii. V prípade, že zabudnete heslo, nemusíte kontaktovať správcu kvôli resetovaniu hesla, je možné nastaviť si nové heslo, operácia však prebehne cez mobil, ktorého číslo si uvediete vo svojom konte na Office 365.

     • Škaredé káčatko

     • Dňa 28.9.2020 deti z ŠKD I. a ŠKD II. pod vedením Slavky Štefánikovej a Mgr. Samuela Kusendu navštívili Piešťanskú elektráreň, v ktorej sa konalo divadelné predstavenie pre deti 1. stupňa s názvom Škaredé káčatko. Toto predstavenie bolo súčasťou 11. ročníka festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok 2020, ktorý organizuje Mestská knižnica Piešťany v spolupráci s RTVS. Po predstavení si deti mohli pozrieť výstavu rozprávkových ilustrácií. V divadle boli len naše deti a boli dodržané  hygienické opatrenia.

      FOTOALBUM

     • Voľby do Rady školy

     • V týždni od 21.9.2020 prebiehajú na našej škole voľby do Rady školy. V pondelok volili ráno nepedagogickí zamestnanci jedného zástupcu, do Rady školy bola zvolená p. Mariana Porubská. Poobede volili pedagógovia ZŠ, najviac hlasov získala Mgr. Veronika Zemková. Na rodičovskom združení volili rodičia žiakov ZŠ troch svojich zástupcov. Volieb sa zúčastnilo 160 z 215 rodičov, čo je 74,4%. Voľby sú platné, na prvých troch miestach skončili p. Zuzana Čuchranová, p. Erika Augustínová a p. Vita Mrekajová. Za pedagogických zamestnancov MŠ bola zvolená p. Lenka Janegová. Ešte prebehnú voľby za rodičov v materskej škole a delegovanie členov za OcÚ.

     • Zmena zvonenia

     • Od utorka 22. 9. 2020 nastávajú nasledovné zmeny:

      • rušia sa 4 smeny na obedy, vraciame sa do normálu a budeme fungovať na obedoch na 3 smeny (po 4., po 5. a po 6. vyučovacej hodine) a menia sa aj dozory na obedoch
      • mení sa čas zvonení, pričom sa skracuje veľká 15 min. prestávka na 10 min. 
      • rozpis zvonenia si pozrite tu
     • Rodičovské združenie

     • V pondelok 21. 9. 2020 sa o 15.30 hod. uskutočnilo triedne rodičovské združenie v kmeňových učebniach žiakov za prísnych hygienických opatrení. Na schôdzkach sa rodičia zúčastnili na voľbách 3 rodičov za ZŠ do Rady školy, zvolili si triedneho dôverníka, dozvedeli sa informácie  o hospodárení rodičovského združenia, boli oboznámení so školským poriadkom na tento školský rok a zistili ďalšie informácie od triedneho učiteľa, ako budeme fungovať v škole v tomto šk. roku a boli oboznámení s tým, že je potrebné zriadiť si rodičovské edupage konto. 

      Po triednych schôdzkach prebehlo 1. zasadanie Rady rodičov s 11 triednymi dôverníkmi. Zloženie Rady rodičov si môžete pozrieť tu. Predsedkyňou RZ bola jednohlasne zvolená p. Mirka Igazová. Rada rodičov si dohodla, ako bude tento šk. rok fungovať, čím chce v tomto roku pomôcť škole. S p. riaditeľkou školy rodičia predebatovali z ich pohľadu, ako škola zvládla dištančné vzdelávanie v čase vlaňajšieho zatvorenia škôl.

      RZ.pptx - prezentácia o hospodárení
      SK_PORIADOK_RZ_uprava.pptx​​​​​​​ - výťah zo školského poriadku pre rodičov

     • Matematický klokan

     • Prišli nám výsledky Matematického klokana, ktorý riešili v júni 2020 deti 1. st. Blahoželáme k výbornému výsledku Natálii Podhradskej z bývalej 1.A, ktorá riešila súťaž v škole a zvládla ju na 100% a získala 5 klokanov. Taktiež blahoželáme Timei Gúčikovej z bývalej 3.A, ktorá súťaž riešila z domu a zvládla ju taktiež na 100% a získala všetkých 5 klokanov.

     • Žiadne zdržovačky, začíname

     • Vo štvrtok 3. 9. 2020 dostali všetci žiaci školy učebnice na tento školský rok. Niektoré učebnice a pracovné zošity škola zakúpila z financií uvoľnených Ministerstvom školstva na tento účel. Ušetrili sme tak rodičom platby za pracovné zošity hlavne na predmety SJL, MAT, ANJ, NEJ, na 1. st. aj ďalšie. Počas triednických hodín boli žiaci podrobne poučení o školskom poriadku. No a od piatka 4. 9. 2020 začíname učiť podľa rozvrhu. Výpadok bol veľký, máme čo doháňať. Tak teda s chuťou sa pusťme do toho!

     • Organizačné pokyny

     • pre rodičov a žiakov:

      • každý deň dve rúška a obal na odkladanie rúška (sáčik a pod.), jedno rúško v taške, jedno k dispozícii,
      • každý deň balíček papierových vreckoviek,
      • po viac ako 3 dňoch chýbania - Vyhlásenie o bezinfekčnosti,
      • rozvrh už je vypublikovaný na webe školy v časti Žiaci / Rozvrh
      • nový školský poriadok na štúdium pre rodičov a žiakov nájdete tu, pozrite hlavne bod 17!!!
      • aktualizovaný systém hodnotenia žiakov nájdete tu.
     • Prvý deň v škole

     • V stredu 2. septembra 2020 sme otvorili brány našej základnej aj materskej školy pre všetky naše deti a žiakov. Rodičom i žiakom patrí veľká pochvala, pretože sme to napriek všetkým opatreniam zvládli výborne. Všetci žiaci prišli do školy vzorne s rúškami a taktiež všetci mali vyplnené alebo prišli s rodičmi vyplniť potrebné Zdravotné dotazníky pri prvom nástupe. Školský rok sme otvorili netradične v triedach a manažovali si ho triedni učitelia. Len prváci s rodičmi začínali hymnou a slávnostným otvorením šk. roka v exteriéri školy s príhovorom p. starostu PaedDr. Bobockého, p. riaditeľky RNDr. Schreiberovej a s pokynmi od p. učiteľky Mgr. Trpíškovej. Rodičia sa zapísali do pamätnej knihy obce, prvákov obdaril p. starosta prvou knižkou, vyriešili zopár organizačných vecí, spravili sme spoločnú prvú foto triedy 1.A a žiačikovia si išli už bez rodičov pozrieť svoju krásnu triedu. 
      A čo dodať? Úspešný školský rok pre nás všetkých - žiakov, učiteľov aj rodičov. Nech sa nám darí čo najlepšie!

      FOTOALBUM

     • Pokyny - prevádzka školy od 2. 9. 2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Zverejňujeme dokument "Pokyny riaditeľky školy upravujúce prevádzkové podmienky a vnútorný režim ZŠ s MŠ Podolie 804 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre šk. rok 2020/21", ktorým sa budeme riadiť od začiatku šk. roka:

     • Otvorenie školského roka 2020/21

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Školský rok 2020/21 otvárame v stredu 2. 9. 2020 o 8:00 hod. Z dôvodu mnohých opatrení a odporúčaní sa nebude konať zvyčajná slávnosť otvorenia šk. roka v kultúrnom dome. Škola bude pre Vás otvorená už od 7:30 hod.

      • Každý žiak 2. - 9. ročníka musí prísť s rúškom, prejde ranným filtrom a odchádza do svojej triedy. Žiaci sa pred budovou nezhromažďujú a nečakajú sa navzájom, pri príchode do areálu školy idú hneď do svojich tried.
      • Sprevádzajúce osoby majú vstup do budovy školy zakázaný. Ak rodičia potrebujú rozprávať so zamestnancami školy, zvonia a čakajú vonku.
      • Zamestnanci pri rannom filtri žiaka usmernia, ak nebude vedieť, kde má svoju triedu. Noví žiaci z Častkoviec a prisťahovaní žiaci sa hlásia u učiteľa na dozore na dolnej chodbe, ktorý ich usmerní do príslušnej triedy.
      • Prvý deň nie je nutné priniesť si prezúvky.
      • Žiak je povinný pri prvom nástupe do školy priniesť zdravotný dotazník a vyhlásenie podpísaný rodičom (príloha 1). Tu si stiahnite, vytlačte tlačivo, ktoré podpíšu rodičia: priloha_1.pdf
      • Žiaci prvého ročníka prídu do školy s  rodičmi, stačí prísť tesne pred 8.00 hod. a čakajú v odstupoch a s rúškami vonku. V prípade pekného počasia máme pre ne pripravené slávnostné privítanie v exteriéri školy medzi budovou školy a telocvične aj za prítomnosti pána starostu. V prípade zlého počasia slávnosť uskutočníme na chodbe školy. Aj prváci sú povinní pri prvom nástupe do školy priniesť "Zdravotný dotazník a vyhlásenie" podpísaný rodičom (priloha_1.pdf​​​​​​​). 
      • V prípade, že žiak si nemá ako vytlačiť potrebný dokument "Zdravotný dotazník a vyhlásenie", žiak príde ku škole aj s rodičom, kde pri rannom filtri bude možnosť tlačivá podpísať.
     • Dôležité pre nástup žiakov 6. - 9. ročníka do školy

     • Upozorňujeme žiakov a rodičov 6. - 9. ročníka, že aj od 22. 6. na škole treba dodržiavať pravidlá ako pri nástupe žiakov 1.-5. roč. Zhrnieme:

      1. žiak prinesie prvý deň nástupu vypísané a  rodičmi podpísané tlačivo Vyhlásenie o zdravotnom stave, tu je na stiahnutie a tlač: Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf
      2. žiak príde s rúškom a balíčkom jednorazových vreckoviek
      3. žiak 6. - 9. roč. vchádza hlavným vchodom, kde prejde cez ranný filter (teda nepoužíva vchod od šatní)
      4. žiak chorý alebo s podozrením na ochorenie do školy nepríde, informuje triedneho učiteľa
      5. žiak sa do začiatku vyučovania zdržuje v triede, nebehá voľne po chodbách školy 
      6. žiak dodržiava hygienu (umytie rúk pri príchode do triedy, umývanie rúk pred jedlom, po použití WC, používanie jednorazových uterákov)
      7. ostatné si prečítate nižšie v usmernení pre 6. - 9. roč. (rozpisy, čo si doniesť a kedy ktorá trieda príde,...)
     • Rodičovské združenie rodičov budúcich prvákov

     • Vo štvrtok 18. 6. 2020 sme zorganizovali rodičovské združenie pre rodičov budúcich prvákov, ktorí k nám nastúpia od septembra 2020. Keďže ridaiteľstvu školy bola v apríli doručená petícia za zachovanie spojitého písma na škole, chceli sme poznať názor všetkých rodičov a prispôsobiť výuku väčšinovému rodičovskému názoru.  Na stretnutí porozprávali p. uč. Mgr. Trpíšková a Mgr. Jacolová o nespojitom písme Comenia Script, s ktorým sa na našej škole pracuje už 4. školský rok. Dali sme priestor aj rodičom na diskusiu, mnohí prejavili otvorene svoj názor. Po diskusii prebehol akt hlasovania. Prijali sme 22 prvákov, stretntia sa zúčastnilo 21 rodičov, 19 rodičov súhlasilo s výučbou nespojitého písma Comenia Script, 2 rodičia s tým nesúhlasili. Výsledok teda znamená, ža aj ďalší naši prváci sa budú učiť písať jednoduchším a modernejším  nespojitým písmom Comenia Script. Stretnutie využila p. riad. RNDr. Schriebreová na odovzdanie rozhodnutí o prijatí rodičom. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411 ZŠ - mobilné č. 0911 961 480
   • Podolie 804
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy: RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412 schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413 marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Slavka Fogašová - 032/7408414 mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne: Mariana Porubská - 032/7408415 sjedalenpodolie@gmail.com
  • Prihlásenie